Senato darbo planas

2016 metai

Rugsėjo 1 d.

Naujųjų mokslo metų pradžios šventės „Renovatio studiorum“ renginiai

 

Rugsėjo 20 d.

1. Senato darbo plano 2016/2017 studijų metams tvirtinimas.
Senato pirmininkė prof. D.Pociūtė-Abukevičienė

2. Informacija apie Universiteto strateginio veiklos plano įgyvendinimą.

3.Informacija apie studentų priėmimą į Vilniaus universiteto studijų programas 2016 metais.

4.Dėl Gyvybės mokslų centro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo.

5.Dėl Vilniaus universiteto verslo mokyklos atributikos patvirtinimo.

6. Dėl gatvės ir pėsčiųjų takų apšvietimo tinklų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei.

7. Dėl mokymosi visą gyvenimą programų kainų tvirtinimo.

8. Dėl studijų programų komitetų pirmininkų tvirtinimo.

9. Dėl Bendrųjų universitetinių studijų komisijos nario pakeitimo.

10. Dėl perkėlimo į profesoriaus pareigas iki konkurso proceso stabdymo.

11. Dėl mokslo žurnalo "Archaelogia Lituana" atnaujintos redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimo.

12. Dėl Vilniaus universiteto tarybos nario rinkimų.

13. Dėl atnaujintų Senato komitetų ir komisijų sudėčių tvirtinimo.

 

Spalio 11 d. 

Iškilmingas Senato posėdis, kurio metu Vilniaus universiteto garbės daktaro vardai bus suteikti prof. Sanjay Mathurui (Kelno universitetas) ir prof. Peteriui Schemeriui (Heidelbergo universitetas).

 

Spalio 18 d.

1. Dėl kamieninių akademinių padalinių nuostatų tvirtinimo.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Dėl podoktorantūros stažuočių Vilniaus universitete.
Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

3. Dėl Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų duomenų valdymo politikos.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

4. Socialinės partnerystės nuostatų projekto svarstymas.

Partnerystės prorektorė prof. G. Drūteikienė

5. Dėl diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų.

Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

Lapkričio 22 d.

1. Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardų teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

2. Dėl Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo.
Rektorius prof. A. Žukauskas

3. Dėl Mokslinės veiklos nuostatų naujos redakcijos.
Mokslo komiteto pirmininkė prof. Z.A. Kučinskienė

4. Dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų.
Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

5. Dėl naujų BUS modulių (dalykų).

Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

6. Dėl Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatų keitimo, susijusio su atsakomybės už leidybos funkcijų įgyvendinimą suteikimu.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

Gruodžio 13 d.

1.Audronės Glosienės vardinės stipendijos teikimas.

2. Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas.
Rektorius prof. A. Žukauskas

3. Dėl Vilniaus universiteto afiliuotojo profesoriaus, afiliuotojo mokslininko ir afiliuotojo menininko vardų (statuso) suteikimo.
Rektorius prof. A. Žukauskas

4. Dėl naujos pedagoginio ir mokslo personalo kvalifikacinių reikalavimų redakcijos.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

5. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursui svarstymas.
Mokslo komiteto pirmininkė prof. Z.A. Kučinskienė

6. Vilniaus universiteto 2016-ųjų metų metinių pajamų ir išlaidų sąmatų bei jų įgyvendinimo plano svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai.
Kancleris G. Miškinis

7. Dėl Statuto ir jo patvirtinimo įstatymo pataisų (pakeitimų ir (arba) papildymų).

Gruodžio 22 d. Iškilmingas kalendorinių 2015-ųjų metų pabaigos renginys.
  2017 metai

 

Sausio 24 d.

1. Dėl doktorantūros studijų Vilniaus universitete.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

2. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.

Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

3. Informacija apie Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino rengimą.

Rektorius prof. A. Žukauskas

  

 

Vasario 14 d.

1. 2017 metų Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimas.

Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

2. Dėl Vilniaus universiteto leidybos pertvarkos.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

 

Kovo 14 d.

1. Vilniaus universiteto 2016 metų veiklos ataskaitos bei pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos projektų svarstymas.

Rektorius prof. A. Žukauskas

 

 

Balandžio 18 d.

1. Vilniaus universitetas studentų akimis

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas E. Kinderis

2. Dėl konferencijų centro "Romuva", poilsio namų ir gamybinių mokymo bazių kainų.

Kancleris G. Miškinis

3. Dėl Sveikatos ir sporto centro organizuojamos vaikų vasaros stovyklos įkainių.

Kancleris G. Miškinis

4. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017 metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus, stojamosios įmokos bei registracijos mokesčio dydžių.

Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

5. Dėl naujų BUS modulių (dalykų).

Studijų prorektorius doc. V. Jaskūnas

6. Dėl doktorantūros studijų kainų ir vietų skaičiaus bei rezidentūros kainų.

Mokslo prorektorius prof. R. Jankauskas

 Gegužės 23 d.

1. Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarčių pratęsimo.

Rektorius prof. A. Žukauskas

 

 Birželio 13 d.

 

1. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo.

Studijų komiteto pirmininkas prof. G. Tamulaitis

 

Birželio 27 d.

"Finis anni academici" renginiai