Senato darbo reglamentas

Senato darbo reglamentas

Sukurta: 12 lapkričio 2005
 
Suvestinė redakcija nuo 2021 m lapkričio 23  d.
(Vilniaus universiteto senato 2021 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. SPN-65 redakcija)

 

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto senato
2014 m. rugsėjo 9 d.
nutarimu Nr. S-2014-6-1

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus universiteto senato darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) senato (toliau – Senatas) įgaliojimų vykdymo tvarką, posėdžių periodiškumą ir posėdžių sušaukimo tvarką, taip pat klausimų svarstymo Senato posėdžiuose ir Senato nutarimų priėmimo ir įsigaliojimo tvarką.
2. Reglamentas priimtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas);
2.2. Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas);
2.3. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
2.4. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

3. Senatas užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę Universitete, Universiteto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų tiesiogiai su viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad Universiteto tarybos (toliau – Taryba) ir rektoriaus veikla, taip pat bendruomenės siūlymai Tarybai, rektoriui ir Universiteto vidiniams organizaciniams dariniams, kitos iniciatyvos atitiktų Universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus. Vykdydamas savo įgaliojimus, Senatas priima nutarimus, kurie yra privalomi visiems Universiteto darbuotojams, studentams ir klausytojams.
4. Senato narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo ir akademinės laisvės principais.
5. Šiame Reglamente naudojamos sąvokos:

5.1. Reguliaminas – Senato patvirtintas mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas;
5.2. Komitetas – Senato pirmininko teikimu Senato nutarimu sudarytas nuolatinis ar laikinasis Universiteto mokslą, meną ar studijas koordinuojantis ir prižiūrintis komitetas, kurio sudarymas Reguliamine priskirtas Senato kompetencijai.
5.3. Senato kolegija – Senato veiklai organizuoti skirta kolegija, susidedanti iš Senato pirmininko, Senato pirmininko pavaduotojo (-ų), Senato komitetų pirmininkų ir Senato nario studentų atstovo.

 

II SKYRIUS
SENATO PIRMININKO IR PAVADUOTOJO (PAVADUOTOJŲ) RINKIMAI, SENATO NARIŲ IR SENATO PIRMININKO TEISĖS IR PAREIGOS, SENATO NARIŲ ĮGALIOJIMŲ PASIBAIGIMAS

6. Pirmo naujos kadencijos Senato posėdžio datą nustato kadenciją baigiančio Senato pirmininkas, likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki kadenciją baigiančio Senato kadencijos pabaigos.
7. Pirmajam naujos kadencijos Senato posėdžiui pirmininkauja Centrinės rinkimų komisijos pirmininko pristatytas vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Senato narys.
8. Senato pirmininkas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma renkamas iš Senato narių pirmajame naujos kadencijos Senato posėdyje visam Senato įgaliojimų laikui pagal šią tvarką:

8.1. Kandidatus į Senato pirmininko pareigas gali siūlyti visi Senato nariai. Pasiūlymui pritarti turi dar bent vienas Senato narys. Kandidatu į Senato pirmininko pareigas negali būti keliamas Universiteto rektorius ir Senato narys – studentų atstovas.
8.2. Visi pasiūlyti kandidatai iki balsavimo turi pareikšti, ar sutinka kandidatuoti.
8.3. Kiekvienam kandidatui pagal jų pavardes abėcėlės tvarka skiriama iki 15 minučių kalbėti ir tiek pat laiko atsakyti į klausimus. Paskui, jei Senato nariai pageidauja, pradedamos diskusijos.
8.4. Jeigu reikia, rinkimų biuleteniams parengti, Senato posėdžiui pirmininkaujančio asmens sprendimu, gali būti paskelbta pertrauka.
8.5. Į rinkimų biuletenį pagal pavardes abėcėlės tvarka įrašomi visi pasiūlyti ir sutikę kandidatuoti asmenys.
8.6. Balsuojantysis pažymi biuletenyje pavardę to kandidato, už kurį jis balsuoja. Biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kaip vienas kandidatas, pripažįstami negaliojančiais.

9. Keliems kandidatams į Senato pirmininko pareigas surinkus vienodą balsų skaičių, rengiamas pakartotinis balsavimas. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų.
10. Senato pirmininkui atsistatydinus arba Senatui paprasta posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma jį atšaukus, naujo Senato pirmininko rinkimai rengiami artimiausiame Senato posėdyje pagal šio Reglamento 8 punkte nustatytą tvarką.
11. Išrinkus Senato pirmininką, Senatas Senato pirmininko teikimu sprendžia dėl Senato pirmininko pavaduotojų skaičiaus.
12. Senato pirmininko pavaduotojas (-ai) Senato pirmininko teikimu išrenkamas (-i) slaptu balsavimu daugiau kaip pusės Senato posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma visam Senato įgaliojimų laikui. Rinkimai į Senato pirmininko pavaduotojo pareigas rengiami šia tvarka:

12.1. Kandidatus į pareigas siūlo Senato pirmininkas. Kandidatu į Senato pirmininko pavaduotojo pareigas negali būti keliamas Universiteto rektorius.
12.2. Visi pasiūlyti kandidatai iki balsavimo turi pareikšti, ar sutinka kandidatuoti.
12.3. Jeigu reikia, rinkimų biuleteniams parengti, Senato posėdžiui pirmininkaujančio asmens sprendimu, gali būti paskelbta pertrauka.
12.4. Į rinkimų biuletenį pagal pavardes abėcėlės tvarka įrašomi visi pasiūlyti ir sutikę kandidatuoti asmenys.
12.5. Balsuojantysis pažymi biuletenyje tiek kandidatų pavardžių, kiek Senato sprendimu yra renkama Senato pirmininko pavaduotojų. Biuleteniai, kuriuose nepažymėtas reikiamas skaičius kandidatų, pripažįstami negaliojančiais.

13. Keliems kandidatams į Senato pirmininko pavaduotojo pareigas surinkus vienodą balsų skaičių, rengiamas pakartotinis balsavimas. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų arba, jei renkami daugiau nei vienas Senato pirmininko pavaduotojas, išrinktais laikomi daugiausia balsų surinkę keli iš eilės kandidatai. Atsistatydinus Senato pirmininko pavaduotojui (-ams) ar jį (juos) Senatui paprasta posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma atšaukus, rinkimai į Senato pirmininko pavaduotojo pareigas rengiami artimiausiame Senato posėdyje pagal šio Reglamento 12 punkte nustatytą tvarką.
14. Senato nario įgaliojimai pasibaigia Statuto 34 straipsnio 13 dalyje numatytais pagrindais.
15. Senato nario įgaliojimams pasibaigus Statuto 34 straipsnio 13 dalies 2–9 punktuose numatytais pagrindais, organizuojami nauji Senato narių rinkimai laisvoms vietoms užimti likusiam Senato kadencijos laikui.
16. Senato pirmininko ir Senato pirmininko pavaduotojo (pavaduotojų) įgaliojimai pasibaigia Statuto 36 straipsnio 5 dalyje numatytais pagrindais.
17. Senato nariai turi teisę:

17.1. dalyvauti Senato posėdžiuose, pasisakyti, užduoti klausimus ir balsuoti visais Senato posėdžiuose svarstomais klausimais;
17.2. raštu ar Senato posėdyje žodžiu teikti argumentuotus siūlymus dėl vieno ar kito Senato posėdžio darbotvarkės klausimo;
17.3. siūlyti kviesti į Senato posėdžius ekspertus, kitus specialistus;
17.4. nepažeisdami lojalumo pareigos, tiek viešai, tiek per Senato posėdžius reikšti nuomonę apie Senato veiklą;
17.5. rengti ir teikti svarstyti Senate Universiteto veiklą reglamentuojančius dokumentus, kurių tvirtinimas pagal Statutą priskirtas Senato kompetencijai, bei teikti ir siūlyti pastabas rengiamiems Senato dokumentams;
17.6. gauti reikiamą informaciją ir medžiagą, susijusią su Senato posėdžiuose svarstomais klausimais;
17.7. susipažinti su visais Universiteto dokumentais, o prireikus, jais naudotis savo darbe nepažeisdami įstatymų reglamentuoto konfidencialumo;
17.8. raštu ar Senato posėdyje žodžiu pasiūlyti posėdžio darbotvarkės pakeitimus ir paklausimus, kurie turi būti įtraukti į kitą darbotvarkę;
17.9. reikalauti, kad dėl jų argumentuotų siūlymų būtų balsuojama;
17.10. susipažinę su Senato posėdžio darbotvarke ir Senato nutarimų projektais, balsuoti už pasiūlytus sprendimus raštu (įskaitant elektroniniu paštu ir faksu) nurodydami, ar jie yra „už" ar „prieš" tokį Senato sprendimą tam tikru posėdžio darbotvarkės klausimu;
17.11. susipažinti su Senato posėdžio protokolu;
17.12. pareikšti atskirą rašytinę nuomonę, jeigu Senato nariams balsuojant ir priimant galutinį sprendimą ji nesutapo su daugumos nuomone. Atskira Senato nario nuomonė surašoma ir pateikiama Senato referento funkcijas vykdančiam asmeniui ne vėliau kaip iki posėdžio protokolo surašymo. Atskira Senato nario nuomonė yra neatsiejama Senato posėdžio protokolo dalis;
17.13. bet kuriuo metu atsistatydinti iš Senato narių, pateikę raštišką pranešimą Senatui ir Senato pirmininkui;
17.14. naudoti Universiteto materialinius resursus, kiek to reikia Senato funkcijoms atlikti;
17.15. įgyvendinti kitas teises, nustatytas Mokslo ir studijų įstatyme, Statute, šiame Reglamente ir Senato nutarimuose.

18. Senato nariai turi šias pareigas:

18.1. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Statutu, šiuo Reglamentu, Senato priimtais nutarimais Senato funkcijoms įgyvendinti;
18.2. asmeniškai dalyvauti Senato posėdžiuose, o jei dalyvauti negali, iš anksto apie tai informuoti Senato pirmininką raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš tris dienas iki Senato posėdžio;
18.3. dalyvauti Komitetų darbe;
18.4. pranešti Senatui apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas, ir nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo. Senato narys turi pareigą nusišalinti esant nors vienai iš šių aplinkybių:
18.4.1. sprendžiamas klausimas, tiesiogiai susijęs su pačiu Senato nariu;
18.4.2. sprendžiamas klausimas, susijęs su asmenimis, su kuriais Senato narys yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, partnerystės ar rūpybos ryšiais;
18.4.3. Senato narys, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti klausimo sprendimo baigtimi;
18.4.4. yra kitų aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl Senato nario nešališkumo.

19. Senato pirmininkas papildomai prie šio Reglamento 18 punkte nurodytų pareigų, turi šias pareigas:

19.1. vadovauti Senato darbui ir atstovauti Senatui Universiteto viduje ir už jo ribų;
19.2. planuoti, inicijuoti Senato posėdžius ir jiems pirmininkauti;
19.3. teikti Senato referento funkcijas vykdančiam asmeniui Senato posėdžių darbotvarkės projektus;
19.4. teikti Senatui tvirtinti Senato pirmininko pavaduotojo (pavaduotojų) kandidatūrą;
19.5. teikti Senatui tvirtinti Komitetų pirmininkų kandidatūras ir sudėtį;
19.6. teikti Senatui sudaryti Centrinę ginčų nagrinėjimo komisiją, Centrinę akademinės etikos komisiją, Centrinę rinkimų komisiją, kitas bendrai Universiteto veiklai reikalingas komisijas;
19.7. skelbti Senato posėdžio balsavimo rezultatus;
19.8. pasirašyti Senato nutarimus, kartu su Senato referento funkcijas vykdančiu asmeniu pasirašyti Senato posėdžių protokolus, užtikrindamas, kad juose būtų teisingai pateikti posėdyje priimti sprendimai, išskyrus tuos atvejus, kai Senato posėdžiui pirmininkauja Senato pirmininko pavaduotojas, Senato pirmininkui nedalyvaujant posėdyje;
19.9. parengti einamųjų metų Senato veiklos išlaidų sąmatos projektą ir, pritarus Senatui, siūlyti rektoriui šį projektą įtraukti į Universiteto einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatą;
19.10. informuoti Senato narius apie Universiteto rektoriaus ir / ar Tarybos narių pasiūlymus dėl Universiteto veiklos;
19.11. šio Reglamento nustatyta tvarka reguliariai informuoti Senatą apie Senato nutarimų vykdymą;
19.12. kartą per metus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 30 dienos Universiteto spaudoje skelbti ataskaitą Universiteto bendruomenei apie metinę Senato veiklą;
19.13. bendradarbiauti su Tarybos pirmininku ir kitais Tarybos nariais sprendžiant su Universiteto valdymu susijusius klausimus, įskaitant posėdžių darbotvarkėse numatomų klausimų derinimą, posėdžių datų derinimą ir kitus klausimus, siekiant kuo efektyvesnio Universiteto valdymo;
19.14. dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

20. Senato pirmininko pavaduotojas (pavaduotojai):

20.1. Senato pirmininkui pavedus, atlieka jo funkcijas;
20.2. pavaduoja laikinai negalintį eiti savo pareigų Senato pirmininką.

III SKYRIUS
SENATO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

PIRMASIS SKIRSNIS
SENATO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

21. Senato veiklai organizuoti sudaroma Senato kolegija, susidedanti iš Senato pirmininko, Senato pirmininko pavaduotojo (-ų) ir Komitetų pirmininkų.
22. Senato kolegijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Senato pirmininkas.
23. Senato kolegijos posėdžiuose Komitetų pirmininkai pristato Komitetuose apsvarstytus ir numatytus teikti Senatui klausimus.

ANTRASIS SKIRSNIS
SENATO VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS

24. Senato veiklai reikiamas materialines ir organizacines sąlygas užtikrina Universiteto rektorius.
25. Universiteto rektorius užtikrina, kad būtų paskirtas Senato referento funkcijas vykdantis asmuo, kuris:

25.1. rūpinasi tinkamu posėdžių techniniu parengimu;
25.2. atsako, kad posėdžiui reikalinga medžiaga laiku būtų pateikta Senato ir Komitetų nariams;
25.3. registruoja posėdyje dalyvaujančius Senato ir Komitetų narius;
25.4. priima iš Senato ir Komitetų narių raštiškus siūlymus bei pageidavimus ir informuoja apie juos Senato pirmininką;
25.5. rengia Senato ir Komitetų posėdžių protokolus;
25.6. užtikrina, kad būtų laikomasi Senatui ir Komitetams teikiamų dokumentų ir projektų rengimo tvarkos;
25.7. padeda Senato ir Komitetų pirmininkams rengti Senato ir Komitetų posėdžiui darbotvarkės projektus;
25.8. pateikia Senato ir Komitetų nariams informaciją apie Senato ir Komitetų posėdį, posėdžio medžiagą ir nutarimų projektus;
25.9. pateikia apibendrintą informaciją apie Senato ir Komitetų narių dalyvavimą Senato ir Komitetų posėdžiuose pagal registracijos ir, slapto balsavimo atveju, balsų skaičiavimo komisijos duomenis;
25.10. informuoja Senatą ir Komitetus apie Senatui ar Komitetui adresuotus dokumentus, gautus iš Tarybos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos mokslo tarybos ir kt.;
25.11. kartu su Senato ir Komitetų pirmininkais (arba Senato ar Komitetų posėdžio pirmininkais) pasirašo Senato ir Komiteto posėdžio protokolus, išrašus iš protokolų ir kitus Senato dokumentus, išskyrus nutarimus;
25.12. Senato pirmininkui pasirašius Senato nutarimą, perduoda pasirašytą nutarimą skelbti Informacijos apie Universiteto veiklą teikimo nuostatuose nustatyta tvarka.

TREČIASIS SKIRSNIS
SENATO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

26. Senato posėdžių (išskyrus pirmąjį) darbotvarkės projektus rengia Senato pirmininkas kartu su Senato referento funkcijas vykdančiu asmeniu. Į darbotvarkę įtraukiami Universiteto rektoriaus ar Tarybos pasiūlyti klausimai, taip pat Senato narių teikiami klausimai, kuriems spręsti parengti nutarimų projektai.
27. Senato posėdyje paprastai svarstomi ir sprendžiami tik tie klausimai, kurie įtraukti į Senato posėdžio darbotvarkę ir dėl kurių yra parengti nutarimų projektai. Teikiant svarstyti norminių teisės aktų projektus, dėl kurių priėmimo į Senatą, įgyvendindamas jam Statutu suteiktus įgaliojimus, kreipiasi rektorius, kartu su norminio teisės akto projektu pateikiama ir Rektorato nuomonę apibendrinanti išvada.
28. Kiekvienam darbotvarkės klausimui atskirai turi būti nurodytas pranešėjas.
29. Jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Senato sprendimus, kuriuos įforminančių nutarimų projektai dėl objektyvių priežasčių nėra parengti ar suderinti, Senato pirmininkas turi teisę posėdžio metu pateikti Senatui svarstyti klausimą ir siūlyti įtraukti jį į posėdžio darbotvarkę.
30. Kiekvieno Senato posėdžio pradžioje sprendžiama dėl Senato posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
31. Bet kurio Senato nario siūlymu Senato pirmininko sudaryta posėdžio darbotvarkė gali būti pakeista ar papildyta paprasta posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
SENATO POSĖDŽIAI

32. Senato veiklos forma yra posėdžiai. Senato posėdžius, išskyrus pirmąjį naujai išrinkto Senato posėdį, šaukia Senato pirmininkas arba ne mažiau kaip ketvirtadalis Senato narių, prireikus spręsti klausimus, priklausančius Senato kompetencijai, bet ne rečiau nei kartą per du mėnesius.
33. Apie šaukiamo Senato posėdžio laiką, vietą bei svarstyti parengtus ir į posėdžio darbotvarkę įtrauktus klausimus ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki posėdžio, raštu (paštu arba elektroniniu paštu) turi būti pranešta visiems Senato nariams ir asmenims, turintiems teisę Senato posėdžiuose dalyvauti patariamojo balso teise, išsiunčiant jiems posėdžio darbotvarkę ir su posėdyje svarstomais klausimais susijusią medžiagą. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Senato narių. Senato posėdžiai yra atviri. Senato sprendimu, atskirų klausimų svarstymas gali būti uždaras. Tokiu atveju referento funkcijas vykdo asmuo, renkamas iš Senato narių. Jo surašytas posėdžio protokolas žymimas žyma „konfidencialu". Uždarame svarstyme gali dalyvauti ir patariamojo balso teise posėdyje dalyvaujantys asmenys, išskyrus atvejus, jeigu Senatas nusprendžia kitaip. Ne mažiau kaip penktadalio visų Senato narių prašymu gali būti skelbiamas slaptas balsavimas.
34. Neeilinį Senato posėdį šaukia Senato pirmininkas ne mažiau kaip ketvirtadalio visų Senato narių siūlymu. Siūlymas kartu su svarstytinais klausimais ir jų sprendimų projektais Senato pirmininkui turi būti įteiktas raštu. Neeilinis Senato posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per savaitę nuo siūlymo įteikimo Senato pirmininkui dienos. Apie neeilinį posėdį turi būti pranešta telefonu ar elektroniniu paštu visiems Senato nariams ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki posėdžio. Neeiliniame posėdyje svarstomi tik jo iniciatorių pateikti klausimai. Jeigu per nustatytą laiką Senato pirmininkas posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip ketvirtadalis Senato narių. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja Senato pirmininko pavaduotojas (jeigu jų yra daugiau kaip vienas, pirmininkauja vyriausias pagal amžių Senato pirmininko pavaduotojas). Jeigu pavaduotojas (pavaduotojai) posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Senato narys.
35. Senato posėdžiai gali būti šaukiami ir nesilaikant šio Reglamento 33 ir 34 punktuose nurodytų terminų, jei tam yra svarbios priežastys ir visi Senato nariai su tuo sutinka.
36. Senato posėdžiams pirmininkauja Senato pirmininkas arba, jam nedalyvaujant Senato posėdyje arba kai Senato posėdį šaukia ne mažiau kaip ketvirtadalis Senato narių, jo pavaduotojas (jeigu jų yra daugiau kaip vienas, pirmininkauja vyriausias pagal amžių Senato pirmininko pavaduotojas), o jiems nedalyvaujant arba nusišalinus, kaip numatyta šio Reglamento 18.4 punkte, posėdžiui pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Senato narys.
37. Posėdžio pirmininkas:

37.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką;
37.2. užtikrina Senato posėdžių darbo tvarką, suteikia žodį Senato nariams, o kitiems asmenims – atsiklausus Senato narių; vadovauja svarstymams ir diskusijoms;
37.3. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir balsavimo rezultatus;
37.4. kontroliuoja Senato posėdžio dalyvių kalbų trukmę; jeigu ji viršijama arba jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, įspėja kalbėtoją, kad po antrojo įspėjimo gali jį nutraukti;
37.5. kartu su Senato referento funkcijas vykdančiu asmeniu pasirašo Senato posėdžio protokolą, išrašus iš protokolo, oficialų pranešimą apie posėdį, posėdyje priimtus nutarimus ir kitus dokumentus.

38. Kiekvienu darbotvarkės klausimu išklausomas vienas pagrindinis pranešimas. Pranešimo trukmę nustato posėdžio pirmininkas, suderinęs tai su pranešėju. Ji neturi viršyti 10 minučių. Po pranešimo skiriamas laikas atsakymams į klausimus. Atsakymas į vieną klausimą neturi trukti ilgiau kaip tris minutes, o pats klausimas – ne ilgiau kaip minutę. Senato nariui kalbėti diskusijose arba papildomam pranešimui Komiteto ar savo vardu skiriama iki penkių minučių, o kitų posėdžio dalyvių nuomonei išreikšti – iki minutės. Atsakymai į klausimus ir diskusija nutraukiami Senatui nutarus. Siūlymas nutraukti diskusiją teikiamas balsuoti, jeigu jį remia dar bent vienas Senato narys.
39. Senato pirmininkas per kiekvieną Senato posėdį pateikia informaciją Senato nariams apie ankstesniuose Senato posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą, o kiekvienas už sprendimo vykdymą atsakingas asmuo informuoja Senatą apie savo veiksmus, susijusius su konkretaus Senato sprendimo vykdymu. Esant poreikiui, Senatas priima reikiamus sprendimus dėl tolesnio Senato sprendimų tinkamo ir efektyvaus vykdymo.
40. Senatas sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Senato narių paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu, pakeliant ranką, išskyrus Universiteto Statute nustatytas išimtis. Kiekvienas Senato narys turi po vieną balsą. Paprasta posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma paprastai nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančių?" Jeigu prieštaraujančių nėra, posėdžio pirmininkas skelbia: „Priimta". Jeigu yra bent vienas prieštaraujantis, balsų daugumai nustatyti Senato nariai pakelia rankas. Teikiant klausimą balsavimui posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti „už", „prieš" ir klausia, „kas susilaikė". Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta", jeigu daugumos nėra – „Nepriimta".
41. Senato nariai, negalintys dalyvauti Senato posėdyje, turi teisę savo valią pareikšti per išankstinį balsavimą, kurį organizuoja Senato referento funkcijas vykdantis asmuo, po Senato posėdžio dienotvarkės ir atitinkamo jos punkto, dėl kurio reikia balsuoti, paskelbimo. Išankstinio balsavimo biuletenius išduoda ir surenka Senato referento funkcijas vykdantis asmuo.
42. Iš anksto raštu balsavusiųjų Senato narių balsai įskaičiuojami į Senato posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus, Senato posėdžio protokole nurodant, kad balsavimo biuletenis yra gautas anksčiau ar Senato posėdžio dieną. Senato nario pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti atsiųstas faksu ar elektroniniu paštu.
43. Jei Senato pirmininkas, atsižvelgdamas į sudarytą darbotvarkę, nusprendžia, kad nutarimams priimti nebūtina šaukti Senato posėdžio, jis gali parengtus nutarimų projektus išsiųsti kiekvienam Senato nariui elektroniniu paštu nurodydamas ne ilgesnį kaip dviejų darbo dienų terminą prieštaravimams pareikšti. Jei per nurodytą terminą bent vienas iš Senato narių pareiškia prieštaravimą tam, kad nutarimai būtų priimti nešaukiant posėdžio, Senato pirmininkas apie tai informuoja kitus Senato narius ir tokiu atveju balsavimas dėl pasiūlytų nutarimų nevyksta. Nei vienam iš Senato narių per nurodytą terminą nepareiškus prieštaravimo tam, kad siūlomiems nutarimams priimti nebūtina šaukti posėdžio, Senato pirmininkas atskirai apie tai neinformuoja kiekvieno Senato nario ir laikoma, kad posėdis įvyko. Senato nariai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po nutarimų projektų gavimo dienos, pateikia Senato pirmininkui savo balsus „už" ar „prieš" dėl kiekvieno siūlomo nutarimo. Tokiu atveju Senato referento funkcijas vykdantis asmuo surašo virtualaus Senato posėdžio protokolą, kuriame nurodomi svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai, Senato narių siūlymai, pastabos ir priimti nutarimai.
44.Senato posėdis gali būti organizuojamas ir naudojant vaizdo konferenciją ar kitas elektronines priemones, jei tam yra techninės galimybės. Jeigu Senato posėdis organizuojamas naudojant vaizdo konferenciją ar kitas elektronines priemones, jame turi būti sudarytos sąlygos dalyvauti visiems Senato nariams, o atviruose posėdžiuose – taip pat ir darbotvarkės klausimų rengėjams, Senato posėdžiuose patariamojo balso teise dalyvaujantiems asmenims ir kitiems bendruomenės nariams, kurie apie norą dalyvauti posėdyje ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki posėdžio pradžios apie tai informuoja Senato referentą. Dalyvaujančiais posėdyje laikomi tie Senato nariai, kurie posėdžio metu yra prisijungę prie elektroninio ryšio priemonės, kuria naudojantis organizuojamas posėdis, o tikslų posėdyje dalyvaujančių Senato narių skaičių fiksuoja ir Senato posėdžio protokole įrašo Senato referentas. Balsavimai (taip pat ir slapti) vyksta Senato posėdžio pirmininko nustatyta tvarka, su kuria posėdžio dalyviai supažindinami prieš balsavimą. Organizuojant posėdį naudojant vaizdo konferenciją ar elektroninėmis priemonėmis netaikoma šio Reglamento 40 punkto nuostata dėl balsavimo pakeliant ranką, 42 punkto nuostata dėl pareigos pasirašyti balsavimo biuletenį, 47, 48 ir 49 punktai.
Punkto pakeitimai:
Vilniaus universiteto senato 2021 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. SPN-65.
45. Ne mažiau kaip penktadalio visų Senato narių prašymu gali būti skelbiamas slaptas balsavimas arba vardinis balsavimas. Vardiniu balsavimu priimtas nutarimas yra teisėtas, jei už nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Senato narių.
46. Senatui nusprendus paprasta balsų dauguma, diskusijos ir balsavimas gali būti vykdomas uždarame Senato posėdyje.
47. Slapto balsavimo biuletenio pavyzdys pateiktas pirmame šio Reglamento priede.
48. Balsavimo vietoje turi būti balsadėžė. Slapto balsavimo atveju, balsų skaičiavimo protokolą pasirašo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir nariai. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
49. Balsų skaičiavimo komisijos narius kiekvienu konkrečiu atveju organizuojant slaptą balsavimą iš Senato narių Senato pirmininko siūlymu skiria Senatas. Balsų skaičiavimo komisija iš savo narių išsirenka pirmininką, kurio kandidatūrą tvirtina Senatas.

PENKTASIS SKIRSNIS
SENATO NUTARIMAI

50. Senato nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma, išskyrus Statute nustatytas išimtis. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatą lemia Senato posėdžiui pirmininkaujančio Senato nario balsas.
51. Senato nutarimų projektai rengiami pagal Senato nutarimo formą (2 priedas). Pagal pateiktą nutarimo formą įforminami tik tie nutarimai, kuriais tvirtinami vidiniai Universiteto dokumentai, o organizacinio pobūdžio sprendimai atskira nutarimo forma gali būti neforminami, o yra įrašomi į protokolą ir yra sudėtinė protokolo dalis.
52. Senato nutarimus pasirašo Senato posėdžio pirmininkas.
53. Senato nutarimai registruojami ir saugomi Universiteto nustatyta tvarka.
54. Senato nutarimai įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Informacijos apie Universiteto veiklą teikimo nuostatuose nustatyta tvarka, jeigu Senatas nenustato kitos jų įsigaliojimo datos.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

55. Senato posėdžiai protokoluojami. Per Senato posėdį Senato posėdžio pirmininko sprendimu gali būti daromas garso ir / ar vaizdo įrašas.
56. Senato posėdžio protokolas surašomas per tris darbo dienas po Senato posėdžio.
57. Senato posėdžio protokolai rengiami ir įforminami Universiteto raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka. Protokole turi būti nurodyta: posėdžio protokolo numeris, data, posėdžio vieta ir laikas, posėdyje dalyvaujantys Senato nariai ir kiti dalyvaujantys asmenys, kvorumo buvimas, posėdžio pirmininkas ir referento funkcijas vykdantis asmuo, darbotvarkės klausimai, balsavimo rezultatai, priimti sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas. Posėdyje dalyvaujančių Senato narių prašymu, jų nurodyta informacija įtraukiama į posėdžio protokolą.
58. Senato posėdžio protokolą pasirašo Senato pirmininkas kartu su Senato referento funkcijas vykdančiu asmeniu.
59. Senato dokumentai saugomi Universitete nustatyta dokumentų saugojimo tvarka.

IV SKYRIUS
SENATO KOMITETAI

60. Itin svarbiems Universiteto veiklos klausimams, susijusiems su mokslu, menu ir studijomis, spręsti ir analizuoti Senatas Senato pirmininko teikimu iš Senato narių (išskyrus Senato pirmininką ir pavaduotoją (-us)) sudaro nuolatinius Komitetus ir tvirtina jų pirmininkus bei sudėtį.
61. Sudaromi ir tvirtinami trys nuolatiniai komitetai: Mokslo, Studijų bei Kokybės ir plėtros.
62. Atskiriems Universiteto veiklos klausimams, susijusiems su mokslu, menu ir studijomis, spręsti ir analizuoti Senatas Senato pirmininko teikimu iš Senato narių (išskyrus Senato pirmininką ir pavaduotoją (-us)) sudaro laikinuosius Komitetus ir tvirtina jų pirmininkus bei sudėtį. Šiuo atveju sudaryti Komitetai veikia Senato nustatytą laiką arba tol, kol pasiekia jiems nustatytus tikslus.
63. Komiteto pirmininkas teikia Komitetui tvirtinti Komiteto pirmininko pavaduotoją iš Komiteto narių.
64. Komitetas jam pavestus klausimus nagrinėja Komiteto posėdžiuose. Komiteto posėdžiams vadovauja Komiteto pirmininkas arba jo pavaduotojas.
65. Komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių. Komiteto posėdžio sušaukimo, kvorumo, darbotvarkės, svarstymo, protokolavimo, sprendimų priėmimo, jų įforminimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarka, kiek tinkama, yra tokia pati, kaip ir Senato posėdžio.
66. Komiteto sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma.
67. Komitetai veikia pagal šiame skyriuje nurodytas bendrąsias nuostatas ir neturi jų veiklą reglamentuojančių atskirų nuostatų, išskyrus atvejus, kai Senatas nutaria, kad Komitetas veikia pagal individualius jo veiklą reglamentuojančius nuostatus, patvirtintus Senato.
68. Mokslo komitetas:

68.1. svarsto mokslinių ir meno tyrimų, meno, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros programas bei projektus ir teikia Senatui siūlymus dėl jų finansavimo ir prioritetų;
68.2. svarsto projektus dėl Universitete vykdomų mokslinių ir meno tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros užsakomųjų darbų netiesioginių išlaidų dalies nustatymo ir teikia savo nuomonę Senatui;
68.3. svarsto Reguliaminą, jame reglamentuojamus mokslinės veiklos organizavimo, krypčių formavimo, mokslinių tyrimų finansavimo, veiklos skatinimo, mokslininkų rengimo (doktorantūros), mokslinės veiklos rezultatų sklaidos ir populiarinimo klausimus ir teikia savo nuomonę Senatui;
68.4. svarsto Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatus ir teikia savo nuomonę Senatui;
68.5. svarsto teikimus suteikti profesoriaus, docento pedagoginius vardus, profesoriaus emerito vardus (statusą), Universiteto afilijuotojo mokslininko, afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo menininko vardus (statusą), Universitetui nusipelniusio mokslo darbuotojo, menininko ar dėstytojo garbės vardus (statusą), Universiteto garbės daktaro, Universiteto garbės profesoriaus, Universiteto bendruomenės garbės nario, Universiteto mecenato, Universiteto garbės alumno, kitus Universiteto garbės vardus (statusą) ir teikia savo nuomonę Senatui;
68.6. svarsto rektoriaus teikimą panaikinti asmeniui suteiktą kvalifikacinį, mokslo daktaro arba meno daktaro laipsnį (kartu ir atitinkamą diplomą) ar laipsnio nesuteikiančių studijų baigimo ir (arba) įgytos kvalifikacijos patvirtinimą (kartu ir atitinkamą pažymėjimą), jeigu tas laipsnis buvo įgytas ar studijos buvo baigtos (kvalifikacija buvo įgyta) asmeniui šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos ar Universiteto teisės aktus, tarp jų ir Universiteto akademinės etikos kodeksą, ir teikia savo išvadą Senatui

69. Studijų komitetas:

69.1. svarsto studijų programas ir teikia Senatui siūlymus dėl šių programų finansavimo;
69.2. svarsto projektus dėl bendro studijų vietų skaičiaus ir teikia savo nuomonę Senatui;
69.3. svarsto Reguliaminą, jame reglamentuojamas studijų programų rengimo, įgyvendinimo vadybos ir kitas su studijomis Universitete susijusias nuostatas ir teikia savo nuomonę Senatui;
69.4. svarsto studijų Universitete kainas, įmokų, susijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžius ir teikia savo nuomonę Senatui.

70. Kokybės ir plėtros komitetas:

70.1. svarsto teisės aktų projektus dėl Universiteto teritorijos ribų, valstybei priklausančių Universiteto pastatų, kultūros paveldo objektų valdytojų keitimo, Universiteto pertvarkymo, reorganizavimo, dalyvavimo reorganizavime ar likvidavimo (veiklos nutraukimo) ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.2. svarsto Universiteto strateginio veiklos plano projektą ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.3. svarsto Universiteto socialinės partnerystės nuostatų projektą ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.4. svarsto Reguliaminą, jame reglamentuojamą vidinę organizacinę Universiteto sandarą bei Universiteto akademinės bendruomenės normas ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.5. svarsto rektoriaus teikimą panaikinti asmeniui suteiktą kvalifikacinį, mokslo daktaro arba meno daktaro laipsnį (kartu ir atitinkamą diplomą) ar laipsnio nesuteikiančių studijų baigimo ir (arba) įgytos kvalifikacijos patvirtinimą (kartu ir atitinkamą pažymėjimą), jeigu tas laipsnis buvo įgytas ar studijos buvo baigtos (kvalifikacija buvo įgyta) asmeniui šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos ar Universiteto teisės aktus, tarp jų ir Universiteto akademinės etikos kodeksą, ir teikia savo išvadą Senatui;
70.6. svarsto rektoriaus teikimą dėl Universiteto einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos, Universiteto praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir metinės Universiteto veiklos ataskaitos projektus, iš naujo parengtus Universiteto einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos, Universiteto praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir metinės Universiteto veiklos ataskaitos projektus; teikia savo nuomonę Senatui;
70.7. kontroliuoja, kaip veikia studijų kokybės užtikrinimo sistema, vertina atliktų mokslinių ir meno tyrimų, eksperimentinės, socialinės, kultūrinės ir technologinės plėtros, studijų rezultatus ir visos Universiteto veiklos kokybę bei lygį ir teikia savo išvadas Senatui;
70.8. svarsto Universiteto akademinės etikos kodeksą ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.9. svarsto Universiteto akademinių apeigų protokolą ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.10. svarsto Universiteto bendruomenės ir (arba) jos dalies susirinkimų (konferencijų) tvarką ir apklausų organizavimo tvarką svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.11. svarsto teikimus steigti ir likviduoti Universiteto kamieninius akademinius padalinius ir filialus, svarsto jų nuostatus ir teikia savo nuomonę Senatui;
70.12. svarsto teikimus dėl Universiteto bibliotekos struktūros pertvarkymo bei Universiteto bibliotekos nuostatų ir teikia savo išvadas Senatui;
70.13. svarsto įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžius bei kitų Universiteto teikiamų paslaugų kainas ir teikia savo nuomonę Senatui.