Atminties diplomų suteikimo tvarka

Atminties diplomų suteikimo tvarka

Sukurta: 31 kovo 2017

VILNIAUS UNIVERSITETO ATMINTIES DIPLOMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus universiteto atminties diplomo teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus universiteto teikiamų atminties diplomų teikimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas yra parengtas siekiant, kad Universitetas tinkamai įvertintų ir pagerbtų Antrojo pasaulinio karo ir pokario metu iš Universiteto akademinės bendruomenės pašalintus jos narius – studentus ir darbuotojus.

 

II SKYRIUS

ATMINTIES DIPLOMO TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

3. Atminties diplomas – tai Universiteto teikiamas diplomas. Pagal Universiteto tradicijas vartojamas ir šio pavadinimo lotyniškas variantas Diploma memoriae causa.

4. Atminties diplomas teikiamas susijusių asmenų ir organizacijų prašymu. Sprendimą dėl Atminties diplomo suteikimo priima Universiteto rektorius (toliau – Rektorius) Komisijos teikimu.

5. Atminties diplomas, kaip pagarbos ženklas ir sugrąžinimo į Universiteto akademinę bendruomenę simbolis, teikiamas:

5.1. asmenims, pašalintiems iš Universiteto akademinės bendruomenės ir nebeturėjusiems galimybių į ją sugrįžti;

5.2. Universiteto administracijos veiksmų ir okupacinių totalitarinių režimų iš Universiteto akademinės bendruomenės pašalintiems asmenims nuo 1940 m. birželio 15 d., išskyrus atvejus, aptartus Aprašo 6 punkte.

6. Atminties diplomas negali būti teikiamas, jei:

6.1. yra rasta kolaboravimo (priklausomybės komunistų ir nacionalsocialistų partijoms, įforminto bendradarbiavimo su represinėmis, politinėmis ir policinėmis struktūromis, totalitarinių režimų ideologijos skleidimo) su sovietų ar / ir nacių okupacinėmis valdžiomis įrodymų;

6.2. asmuo liko be darbo ar / ir studijų vietos Universitete po to, kai 1943 m. kovo 17 d. nacionalsocialistų valdžia uždarė Universitetą, išskyrus galimus papildomų aplinkybių turinčius atvejus, tiriamus atskirai;

6.3. asmuo dėl tam tikrų aplinkybių savo noru pasitraukė iš akademinės bendruomenės, bet ne dėl Universiteto administracijos veiksmų, kuriems įtaką darė okupacinių totalitarinių režimų priimti sprendimai;

6.4. asmuo buvo pašalintas iš Universiteto dėl nepažangumo ar nepolitinio pobūdžio drausminių nuobaudų;

6.5. tyrimo metu surenkami pagrįsti įrodymai, kad konkretaus asmens biografijos faktai nesuderinami su Atminties diplomo teikimo idėja.

7. Atminties diplomas teikiamas kasmet Universiteto gimtadienio renginių arba Finis anni academici metu .

8. Atminties diplomą teikia Rektorius ar jį pavaduojantis Universiteto prorektorius. Atminties diplomo teikimo ceremonijoje kviečiami dalyvauti Universiteto senato ir tarybos nariai, prorektoriai, kamieninių akademinių padalinių vadovai, Universiteto bendruomenės nariai ir svečiai. Ceremonija vyksta vadovaujantis bendrų Universiteto akademinių apeigų principų ir tradicijų.

9. Diplomai, kurių nebėra galimybės įteikti (pvz., nėra giminaičių, kuriems galėtų būti įteiktas diplomas ir pan.), yra saugomi Universiteto muziejuje. 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Asmens teikimo Atminties diplomui gauti procedūra yra numatyta Užklausos Atminties diplomui gauti teikimo tvarkos apraše (1 priedas).

11. Atminties diplomo formos pavyzdys yra nustatomas šio Aprašo 2 priede.  

12. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar naikinamas Rektoriaus įsakymu.

 

 

Atminties diplomo teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UŽKLAUSOS ATMINTIES DIPLOMUI GAUTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Atminties diplomui gauti ir kreiptis dėl šio diplomo suteikimo gali asmenys ir organizacijos, turinčios duomenų apie asmenis, studijavusius ar dirbusius Universitete ir iš jo pašalintus. Procedūros iniciatoriai nebūtinai turi būti susiję giminystės ar kitais ryšiais su teikiamu asmeniu.

2. Atminties diplomas yra teikiamas atlikus individualų tyrimą, laikantis Aprašo ir jame nurodytų kriterijų. Jei Komisijai atliekant tyrimą patvirtinamos teikiamą asmenį kompromituojančios aplinkybės, Atminties diplomas nėra teikiamas.

3. Komisija neįsipareigoja atlikti tyrimo ir teikti duomenų apie asmenis, nesusijusius su Atminties diplomo teikimu.

4. Kandidatūros registruojamos Universiteto muziejui gavus užklausą elektroniniu paštu (adresu ) arba paštu (adresu Universiteto g. 3, 01513 Vilnius):

4.1. tyrimas atliekamas eilės tvarka pagal pateikimo datą, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų objektyvių aplinkybių, lemiančių skubesnį tyrimo atlikimą;

4.2. pateiktų užklausų tenkinimas yra laikomas prioritetiniu lyginant su Komisijos identifikuotų asmenų pašalinimo iš Universiteto akademinės bendruomenės narių aplinkybių tyrimu.

5. Asmenys ar organizacijos, teikiančios užklausą, turi užpildyti parengtą anketą, pateikti kuo daugiau išsamios informacijos apie asmenį ir bendradarbiauti su Komisija tikslinant biografinius duomenis.

6. Komisija neįsipareigoja prašymų išnagrinėti per konkretų laiką. Lygiagrečiai ir nepriklausomai nuo esamų užklausų Komisija atlieka savarankišką tyrimą ir identifikuoja iš Universiteto bendruomenės pašalintus asmenis.

7. Atlikus tyrimą užklausą dėl Atminties diplomo teikimo pateikęs asmuo ar organizacija:

7.1. gauna Komisijos atsakymą dėl pateikto asmens tinkamumo diplomui gauti;

7.2. yra informuojama apie Atminties diplomo įteikimo ceremonijos datą.

7.3. gauna Atminties diplomą ir su juo susijusius dokumentus paštu, jei buvo prašyta pateikiant užklausą. 

8. Komisijos sprendimai paprastai priimami bendru sutarimu, o išsiskyrus nuomonėms posėdyje – dalyvaujančių Komisijos narių dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai Komisijos sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.