Studijos ir negalia

Vilniaus universitetas siekia sudaryti lygias galimybes studijuoti ir dirbti visiems bendruomenės nariams

Vilniaus universitetas yra atviras negaliai ir deda pastangas užtikrinant geras studijų sąlygas negalią ar mokymosi sunkumų turintiems studentams:

Būsimi ar esami Vilniaus universiteto studentai, turintys negalią, į neįgaliųjų reikalų koordinatorius kviečiami kreiptis visais rūpimais klausimais. Taip pat prašome užpildyti anketą, kuria siekiama užmegzti ryšį bei išsiaiškinti Jūsų individualius poreikius.

Kviečiame negalią turinčius studentus aktyviai reikšti savo poreikius dėl studijų sąlygų sudarymo, nes dialogo būdu galėsime efektyviausiai užtikrinti individualių poreikių atliepimą ir skatinti orų bei nepriklausomą dalyvavimą akademiniame gyvenime.

 

Aktualu

Jei norėtumėte pasikonsultuoti dėl VU Centrinių rūmų prieinamumo ar išsikviesti pagalbą (pvz., pasinaudoti keltuvu į Didįjį kiemą), kviečiame skambinti numeriu +370 673 16577.

Universitetas kviečia studentus pranešti apie turimą negalią ar mokymosi sunkumus užpildant anketą. Tokiu būdu siekiama užmegzti ryšį su studentais bei išsiaiškinti, kaip reikėtų tobulinti studijų procesą, kad jis būtų atviras negalią bei mokymosi sunkumų turintiems studentams. Anketą galite rasti čia.

2017-2018 m. m. pavasario semestre prašymai finansinei pagalbai gauti teikiami vasario 4 - 19 d. VU eStudentas aplinkoje, el. p. , tel. (8 5) 219 3235 arba atnešti Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab.

Prašymai gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje 2017-2018 m. m. pavasario semestrui bus registruojami nuo vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.

Informacija apie suteiktą finansinę paramą studentams su negalia:
2017 m. finansinė parama specialiesiems poreikiams iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tenkinti buvo suteikta 95 Vilniaus universitete studijuojantiems studentams su negalia, 28 studentams suteiktos tikslinės išmokos išlaidoms už studijas iš dalies kompensuoti.

Finansinės pagalbos priemonės

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti šias finansinės pagalbos priemones:

 1. Finansinės pagalbos išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį (šiuo metu 76,46 EUR).
 2. Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 121,6 EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.
 3. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti – iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 152 EUR dydžio išmoka.
 4. Socialinę stipendiją – kartą per mėnesį skiriama 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 EUR) dydžio išmoka.
 5. Erasmus+ papildomą paramą specialiųjų poreikių turintiems studentams, dalyvaujantiems mobilumo veiklose. Daugiau informacijos.
 6. Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.
 7. Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.
 8. Stojant į Vilniaus universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45% arba mažesnį darbingumo lygį.

Finansinės pagalbos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 1. Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
 2. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).
     3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
     4. Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti 121,60 EUR skiriama studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

 

Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui. Norėdami gauti finansinę pagalbą studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios, Vilniaus universiteto Studijų direkcijai asmeniškai arba elektroniniu paštu turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Prašymas tikslinei išmokai gauti teikiamas Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje prisijungus elektroniniu būdu. Rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. , pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija Studijų direkcijai turėtų būti pateikta kuo skubiau. Daugiau informacijos apie tikslines išmokas rasite: www.studijuoktobulek.lt.

Studentai, turintys teisę gauti išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, gali už studijas sumokėti 121,60 EUR mažesnę studijų įmoką. Pilną studijų semestro kainą sumokėję studentai kas semestrą teikia prašymą dėl studijų įmokos grąžinimo.

Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje adresu https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos.

 

Padalinių prieinamumas ir kompensacinės technikos priemonės

Padalinių prieinamumas

Vilniaus universitetas jau daugelį metų nuosekliai siekia padidinti fizinės aplinkos prieinamumą judėjimo ir regos sutrikimų turintiems asmenims. Kiekvienais metais yra vykdomi padalinių infrastruktūros pritaikymai pagal išreikštus negalią turinčių asmenų poreikius arba paties Universiteto planinius darbus. 

Labiausiai prieinami judėjimo negalią turintiems asmenims yra Filosofijos ir Istorijos fakultetai, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei naujai pastatyti Gyvybės mokslų, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų bei Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai. Iš dalies pritaikytais judėjimo negalią turintiems asmenis laikomi Teisės, Fizikos, Ekonomikos ir Komunikacijos fakultetai. Matematikos ir informatikos fakultetas judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas nėra, tačiau jo padalinyje (Didlaukio g. 47) yra trys auditorijos, kuriose galima transliuoti teorines paskaitas, sudarant galimybę paskaitas stebėti nuotoliniu būdu.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras prieinamas judėjimo negalią turintiems asmenims. Universiteto centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai (į Centrinius rūmus galima patekti mobiliu laiptų kopikliu ar padedant apsaugos darbuotojams). Į pirmąjį Centrinių rūmų aukštą galima patekti ir iš Didžiojo kiemo. 

Universitetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą.

Dėl detalios informacijos apie fizinės aplinkos prieinamumą, galite kreiptis į kontaktinius asmenis Universiteto padaliniuose. Daugiau informacijos apie įvairių VU padalinių pritaikymą taip pat galite rasti projekto "Be slenksčių" puslapyje.

Prieinamumas Centriniuose rūmuose

Į Centrinių rūmų pirmąjį aukštą riboto judumo asmenims galima patekti pasinaudojus nuožulniu laiptiniu keltuvu (iš Sarbievijaus į Didįjį kiemą). Nors dėl sudėtingo senųjų pastatų išplanavimo visas patalpas pritaikyti sudėtinga, universitetas deda pastangas pritaikyti vis daugiau Centrinių rūmų erdvių. Esant poreikiui patekti į antrąjį CR aukštą ar biblioteką (nuo rūbinės pirmajame aukšte veda 5 laiptai žemyn) šiuo metu galima pasinaudoti mobiliu laiptų kopikliu ar paprašyti apsaugos darbuotojų pagalbos.

Centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai, kuriais galima patekti į Filosofijos, Lituanistikos ir kitas skaityklas. 

Norint pasikonsultuoti dėl VU Centrinių rūmų prieinamumo ar išsikviesti pagalbą (pvz., pasinaudoti keltuvu į Didįjį kiemą), kviečiame skambinti numeriu +370 673 16577.

Kompensacinės technikos priemonės

Chemijos ir geomokslų fakultetas

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Klaviatūra silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

3 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 

2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Filologijos fakultetas

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.

 

3 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 

2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Filosofijos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.

 

2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

Fizikos fakultetas

Kompensacinės technikos priemonės Fizikos fakultete yra prieinamos dekanate (Saulėtekio al. 9, III rūmai, 203 kab.).

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.

 

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Klaviatūra silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

Gyvybės mokslų centras

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 

Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Istorijos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.

 

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

Pristumiamas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Kauno fakultetas

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.

 

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu (1-oje kompiuterių klasėje)

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba (1-oje kompiuterių klasėje)

 

Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis (1-oje kompiuterių klasėje)

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas (II korpusas, 2.0.01 auditorija)

 

2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai (II korpusas, 2.0.01 auditorija)

 

Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas (II korpusas, 2.0.01 auditorija)

Komunikacijos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.

 

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 

Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Matematikos ir informatikos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.

 

Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė TOPAZ XL XD 24", ekrane atvaizduojanti padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą ir pan.

 

Nešiojamas 40 langelių elektroninis Brailio įtaisas ESY40 su integruota Brailio klaviatūra.

 

Skaitmeninio koduoto vidinio ryšio FM sistema BELLMAN AUDIO DOMINO PRO, su galimybe transliuoti garsą keliems klausytojams iš karto.

 

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.

 

Programinė įranga EasyConverter, konvertuojanti teksto dokumentus į alternatyvius formatus, su lietuvių k. sinteztoriumi WintalkerVoice.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.

 

2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

6 specializuoti reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 

11 pristumiamų reguliuojamo aukščio ir kampo stalų.

 

8 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Medicinos fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.

 

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.

 

2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.

Orientalistikos centras

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

Religijos studijų ir tyrimų centras

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.

 

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

Pristumiamas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Teisės fakultetas

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.

 

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 

2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Užsienio kalbų institutas

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

Pristumiamas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

Specializuota ergonomiška kėdė BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdės, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Studijų direkcija

Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta.

 

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija YACK N912, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.

 

Skaitmeninio koduoto vidinio ryšio FM sistema BELLMAN AUDIO DOMINO PRO, su galimybe transliuoti garsą keliems klausytojams iš karto.

Centrinių rūmų pastatas

Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija YACK N912, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.

Centrinių rūmų biblioteka

2 Stacionarios elektroninės vaizdo didinimo priemonės TOPAZ XL XD 24", ekrane atvaizduojančios padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą ir pan.

 

Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta.

 

Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.

 

2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 

2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.

 

Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER II, kurios valdymas svirtele analogiškas elektrinio vežimėlio valdymui.

 

Nešiojamas 40 langelių elektroninis Brailio įtaisas ESY40 su integruota Brailio klaviatūra.

 

Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta.

 

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.

 

4 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.

 

Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.

Informacinių technologijų taikymo centras

Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.

 

Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.

 

Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.

 

Studijų proceso pritaikymas

Vilniaus universiteto Studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje numatyta galimybė studentams su negalia taikyti lanksčias pasiekimų vertinimo formas, prisitaikant prie studentų galimybių.

Atsiskaitymus galima pritaikyti šiais ir kitais būdais (priklausomai nuo individualių poreikių):

 • padidinant šriftą;
 • pailginant atsiskaitymui skirtą laiką;
 • pritaikant fizinę aplinką (užtikrinant apšvietimą, auditorijos pasiekiamumą ir kt.)

Apie su negalia susijusius individualius poreikius kamieninio akademinio padalinio administraciją būtina informuoti iš anksto. Rekomenduotina tai padaryti semestro pradžioje (iki pirmojo auditorinio užsiėmimo). Taip pat galima kreiptis į neįgaliųjų reikalų koordinatorius, kurie, esant poreikiui, infrormaciją perduos padalinio administracijai.

 

Paslaugos studentams

Psichologo konsultacijos, individualių ugdymosi poreikių įvertinimas

Studijų procese ar asmeniniame gyvenime susidūrus su problemomis, gali būti reikalinga specialisto konsultacija. Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Psichologinių konsultacijų ir mokymų centras (PKMC), esantis prie Filosofijos fakulteto, teikia profesionalias psichologines konsultacijas (individualias, grupines), organizuoja atviras paskaitas, mokymus bei pažintinius užsiėmimus.

PKMC teikia įvertinimo paslaugą. Ši paslauga gali būti aktuali asmenims, turintiems mokymosi sunkumų (disleksiją, disgrafiją ir pan.). PKMC specialistai gali įvertinti turimus mokymosi sunkumus, o su jais susijusius individualius poreikius patvirtinti rekomendacija dėstytojams ar fakulteto administracijai.

PKMC paslaugos VU bendruomenės nariams teikiamos su nuolaida. Daugiau informacijos.

Sveikatos ir sporto centras

VU Sveikatos ir sporto centre organizuojami individualizuoti fizinės veiklos užsiėmimai studentams su įvairių tipų negalia. Užsiėmimai vyksta individualiai ir grupėse. Studentai, kuriuos domina sveikatingumas bei sportinė veikla, maloniai kviečiami kreiptis el. paštu (doc. Laimutė Samsonienė).

VU Sveikatos ir sporto centro patalpos pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. Paslaugos negalią turintiems studentams teikiamos nemokamai.

Bendrabučiai

Studentams, turintiems judėjimo negalią, Saulėtekio al. 12 yra įrengti du triviečiai ir vienas dvivietis kambarys. Į bendrabutį įrengtas atskiras įėjimas su pandusu.

 

 

Kontaktiniai asmenys padaliniuose:

Chemijos ir geomokslų fakultetas

Dr. Aleksandra Prichodko
Studijų koordinatorė
Naugarduko g. 24, 221 kab.
Tel. (8 5) 219 3105
El. p.
 
Geomokslų institutas:
 
Loreta Šutinienė
Vyresnioji specialistė

Tel. (8 5) 239 8298.
El. p.  

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Daiva Budrienė 
Vyresnioji specialistė
Saulėtekio 9, II r., 202 kab.
Tel. (8 5) 219 3231
El. p.

Filologijos fakultetas

Giedrė Matkėnienė
Vyresnioji specialistė
Universiteto g. 5, 203 kab.
Tel. (8 5) 268 7203
El. p.  

Filosofijos fakultetas

Jolanta Zenkevič
Akademinė konsultantė
Universiteto g. 9/1, 108 kab.
Tel. (8 5) 268 7191

Fizikos fakultetas

Lina Petniūnaitė
Studijų koordinatorė
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 203 kab.
Tel. (8 5) 236 6000
El. p.

Istorijos fakultetas

Janina Leonienė
Vyriausioji specialistė
Universiteto g. 7,  215 kab.
Tel. (8 5) 268 7290
El. p.

Kauno fakultetas

Jolita Malinauskienė
Studijų skyriaus vedėja
Muitinės 8, Kaunas, 1.1.01 kab.
Tel. (8 37) 42 25 23,  (8 37) 20 15 01
El. p.

Komunikacijos fakultetas

Renata Sidorenkienė
Studijų koordinatorė
Maironio g. 7, 1 kab.
Tel. (8 5) 219 3042

Matematikos ir informatikos fakultetas

Elona Malakauskienė
Studijų skyriaus vedėja, akademinė konsultantė
Didlaukio g. 47, 404 kab., Naugarduko 24, 122b. kab.
Tel. (8 5) 219 502, (8 5) 219 3053
El. p.

Medicinos fakultetas

Viktorija Gildutienė
Akademinė konsultantė
Čiurlionio g. 21/27, 114 kab.
Tel. (8 5) (8 5) 239 8756
El. p.

Orientalistikos centras

Monika Orechova
Direktoriaus pavaduotoja studijoms
Universiteto g. 5, OC administracija 
Tel. (8 5) 268 7162
El. p.

Religijos studijų ir tyrimų centras

Kristina Rinkevičienė
Administratorė
Universiteto 9/1, 105 kab.
Tel. (8 5) 268 7189
El. p.

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Ieva Giedraitytė
Studijų skyriaus vedėja
Vokiečių g. 10, 201 kab.
Tel. (8 5) 251 4140
El. p.

Teisės fakultetas

Živilė Bundonytė
Vyriausioji specialistė
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 405 kab.
Tel. (8 5) 236 6175

Užsienio kalbų institutas

Rita Vickienė
Direktoriaus pavaduotoja, studijų koordinatorė
Universiteto g. 5
Tel. (8 5) 268 7264
El. p.  

Verslo mokykla

Angelė Balčienė
Saulėtekio al. 22
Tel. (8 5) 236 6886
El. p.