Studijos ir negalia

Vilniaus universitetas siekia sudaryti lygias galimybes studijuoti ir dirbti visiems bendruomenės nariams

Vilniaus universitetas yra atviras ir deda pastangas užtikrinti tinkamas studijų sąlygas studentėms ir studentams su negalia:

 • Investuojama į Universiteto aplinkos pritaikymą;
 • Suteikiamos galimybės naudotis įvairiomis kompensacinės technikos priemonėmis, kurios padeda studijų procesą pritaikyti pagal individualius poreikius;
 • Studentams ir studentėms, turintiems negalią, suteikiama galimybė naudotis lankstesnėmis atsiskaitymo formomis, individualizuoti studijų procesą pagal dėl negalios kylančius poreikius. Studentei (-ui) pageidaujant, neįgaliųjų reikalų koordinatorė parengia rekomendacijas dėl studijų pritaikymo pagal dėl negalios kylančius poreikius;
 • Studentėms (-ams) ir dėstytojoms (-ams) teikiamos konsultacijos studijų prieinamumo klausimais;
 • Pagal poreikį Universiteto bendruomenei organizuojami seminarai ir kiti renginiai negalios tematika.

Būsimus ir esamus Vilniaus universiteto studentus ir studentes kviečiame kreiptis į neįgaliųjų reikalų koordinatorę visais su negalia susijusiais klausimais. Jei studijų kontekste turite dėl negalios kylančių individualiųjų poreikių, prašome užpildyti anketą. Neįgaliųjų reikalų koordinatorė su Jumis susisieks ir galėsite aptarti Jūsų individualiųjų poreikių užtikrinimą.

Negalią turinčius studentus ir studentes skatiname aktyviai reikšti savo poreikius ir apie juos informuoti kuo anksčiau – tik abipusio dialogo būdu galėsime užtikrinti studijų prieinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai, veiksmingai ir lygiai su kitais asmenimis dalyvauti studijų procese.

Daugiau informacijos apie strategiją „Atviras neįgaliesiems universitetas“ ir susijusias veiklas rasite vu.lt/negalia

 

Aktualu

Jei norėtumėte pasikonsultuoti dėl VU Centrinių rūmų prieinamumo ar išsikviesti pagalbą (pvz., pasinaudoti keltuvu į Didįjį kiemą), kviečiame skambinti numeriu +370 673 16577.

Universitetas kviečia studentus pranešti apie turimą negalią ar mokymosi sunkumus užpildant anketą. Tokiu būdu siekiama užmegzti ryšį su studentais bei išsiaiškinti, kaip reikėtų tobulinti studijų procesą, kad jis būtų atviras negalią bei mokymosi sunkumų turintiems studentams. Anketą galite rasti čia.

2019–2020 m. m. rudens semestre prašymai finansinei pagalbai gauti teikiami 2019 m. rugsėjo 1–16 d. Tai galima padaryti VU „eStudentas“ aplinkoje, el. p. , tel. (8 5) 219 3235 arba atnešti į Saulėtekio al. 9, III rūmai, 714 kab.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. vykdomas pagrindinis prašymų priėmimas tikslinei išmokai 2019–2020 m. m. rudens semestrą gauti. Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2018 m. rudens semestras).

Prašymai dėl socialinės stipendijos rudens semestrą priimami nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 10 d. IS „PARAMA“ sistemoje.

Informacija apie suteiktą finansinę paramą studentams su negalia:
2017 m. finansinė parama specialiesiems poreikiams iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tenkinti buvo suteikta 95 Vilniaus universitete studijuojantiems studentams su negalia, 28 studentams suteiktos tikslinės išmokos išlaidoms už studijas iš dalies kompensuoti.

 

Studijų proceso prieinamumas

Vilniaus universiteto studijų nuostatuose numatyta, jog studentams, turintiems negalią arba laikiną sveikatos sutrikimą, pateikus tai įrodančius dokumentus kai kurie studijų proceso aspektai (studijų aplinka, studijų medžiaga ir kt.) pritaikomi pagal individualius, dėl negalios ar laikino sveikatos sutrikimo kylančius poreikius.

Lanksčių studijų pasiekimų vertinimo formų taikymas aprašytas Vilniaus universiteto studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje. Atsižvelgiant į individualius studento (-ės) su negalia poreikius, atsiskaitymus galima pritaikyti šiais ir kitais būdais:

 • padidinant šriftą;
 • pailginant atsiskaitymui skirtą laiką;
 • pritaikant fizinę aplinką (užtikrinant apšvietimą, auditorijos pasiekiamumą ir kt.)

Apie dėl negalios kylančius individualiuosius poreikius kamieninio akademinio padalinio administraciją būtina informuoti kuo anksčiau – semestro pradžioje, iki pirmojo auditorinio užsiėmimo. Dėl individualiųjų poreikių užtikrinimo skatiname kreiptis į neįgaliųjų reikalų koordinatorę, kuri padės identifikuoti studijų proceso metu kylančius poreikius ir parengs rekomendaciją padalinio administracijai dėl konkrečių studijų proceso pritaikymo būdų. Užpildžius anketą, neįgaliųjų reikalų koordinatorė su Jumis susisieks ir galėsite aptarti Jūsų individualiųjų poreikių užtikrinimą.

Finansinės pagalbos priemonės

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti šias finansinės pagalbos priemones:

 1. Finansinės pagalbos išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį (šiuo metu – 90,48 EUR) (daugiau informacijos).
 2. Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 124,80 EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.
 3. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti – iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 156,00 EUR dydžio išmoka.
 4. Socialinę stipendiją – kartą per mėnesį skiriama 3,25 BSI (šiuo metu – 126,75 EUR) dydžio išmoka.
 5. Erasmus+“ papildomą paramą specialiųjų poreikių turintiems studentams, dalyvaujantiems mobilumo veiklose (daugiau informacijos).
 6. Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.
 7. Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.
 8. Stojant į Vilniaus universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį.

Finansinės pagalbos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 1. Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc.ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
 2. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).
     3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
     4. Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti 156,00 EUR skiriama studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

 

Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui. Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyriui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Tai galima padaryti asmeniškai, elektroniniu paštu arba per „eStudento“ sistemą. Rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d., pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija Studijų administravimo skyriui turėtų būti pateikta kuo skubiau. Daugiau informacijos apie tikslines išmokas rasite http://vsf.lrv.lt.

Studentai, turintys teisę gauti išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, gali už studijas sumokėti 121,60 EUR mažesnę studijų įmoką. Pilną studijų semestro kainą sumokėję studentai kas semestrą teikia prašymą dėl studijų įmokos grąžinimo.

Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje adresu https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos.

 

Padalinių prieinamumas ir kompensacinės technikos priemonės

Padalinių prieinamumas

Vilniaus universitetas jau daugelį metų nuosekliai siekia padidinti fizinės aplinkos prieinamumą judėjimo ir regos sutrikimų turintiems asmenims. Kiekvienais metais yra vykdomi padalinių infrastruktūros pritaikymai pagal išreikštus negalią turinčių asmenų poreikius arba paties Universiteto planinius darbus. 

Labiausiai prieinami judėjimo negalią turintiems asmenims yra Filosofijos ir Istorijos fakultetai, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei naujai pastatyti Gyvybės mokslų, Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų bei Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai. Iš dalies pritaikytais judėjimo negalią turintiems asmenis laikomi Teisės, Fizikos, Ekonomikos ir verslo administravimo ir Komunikacijos fakultetai. Matematikos ir informatikos fakultetas judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas nėra, tačiau jo padalinyje (Didlaukio g. 47) yra trys auditorijos, kuriose galima transliuoti teorines paskaitas, sudarant galimybę paskaitas stebėti nuotoliniu būdu.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras prieinamas judėjimo negalią turintiems asmenims. Universiteto centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai (į Centrinius rūmus galima patekti mobiliu laiptų kopikliu ar padedant apsaugos darbuotojams). Į pirmąjį Centrinių rūmų aukštą galima patekti ir iš Didžiojo kiemo. 

Universitetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą.

Dėl detalios informacijos apie fizinės aplinkos prieinamumą, galite kreiptis į kontaktinius asmenis Universiteto padaliniuose. Daugiau informacijos apie įvairių VU padalinių pritaikymą taip pat galite rasti projekto „Be slenksčių“ puslapyje.

Prieinamumas Centriniuose rūmuose

Į Centrinių rūmų pirmąjį aukštą riboto judumo asmenims galima patekti pasinaudojus nuožulniu laiptiniu keltuvu (iš M. K. Sarbievijaus į Didįjį kiemą). Nors dėl sudėtingo senųjų pastatų išplanavimo visas patalpas pritaikyti sudėtinga, universitetas deda pastangas pritaikyti vis daugiau Centrinių rūmų erdvių. Esant poreikiui patekti į antrąjį Centrinių rūmų aukštą ar biblioteką (nuo rūbinės pirmajame aukšte veda 5 laiptai žemyn) šiuo metu galima pasinaudoti mobiliu laiptų kopikliu ar paprašyti apsaugos darbuotojų pagalbos.

Centrinėje bibliotekoje įrengti nuožulnūs laiptiniai keltuvai, kuriais galima patekti į Filosofijos, Lituanistikos ir kitas skaityklas. 

Norint pasikonsultuoti dėl VU Centrinių rūmų prieinamumo ar išsikviesti pagalbą (pvz., pasinaudoti keltuvu į Didįjį kiemą), kviečiame skambinti numeriu +370 673 16577.

Kompensacinės technikos priemonės

 

Paslaugos studentams

Psichologo konsultacijos, individualių ugdymosi poreikių įvertinimas

Studijų procese ar asmeniniame gyvenime susidūrus su problemomis, gali būti reikalinga specialisto konsultacija. Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Konsultavimo ir mokymų centras (KMC), esantis prie Filosofijos fakulteto, teikia profesionalias psichologines konsultacijas (individualias, grupines), organizuoja atviras paskaitas, mokymus bei pažintinius užsiėmimus.

KMC teikia įvertinimo paslaugą. Ši paslauga gali būti aktuali asmenims, turintiems mokymosi sunkumų (disleksiją, disgrafiją ir pan.). KMC specialistai gali įvertinti turimus mokymosi sunkumus, o su jais susijusius individualius poreikius patvirtinti rekomendacija dėstytojams ar fakulteto administracijai.

KMC paslaugos VU bendruomenės nariams teikiamos su nuolaida.

Sveikatos ir sporto centras

Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centre organizuojami individualizuoti fizinės veiklos užsiėmimai studentams su įvairių tipų negalia. Užsiėmimai vyksta individualiai ir grupėse. Studentai, kuriuos domina sveikatingumas bei sportinė veikla, maloniai kviečiami kreiptis el. paštu (doc. dr. Laimutė Samsonienė).

VU Sveikatos ir sporto centro patalpos pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. Paslaugos negalią turintiems studentams teikiamos nemokamai.

Bendrabučiai

Studentams, turintiems judėjimo negalią, Saulėtekio al. 12 yra įrengti du triviečiai ir vienas dvivietis kambarys. Į bendrabutį įrengtas atskiras įėjimas su pandusu.

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos