Teisės aktai

Teisės aktai

Sukurta: 21 gegužės 2018

Vilniaus universitete tvarkomų asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra įgyvendinamas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vilniaus universiteto informacinių sistemų nuostatų reikalavimais ir saugos politikos įgyvendinamaisiais dokumentais: duomenų saugos nuostatais, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, naudotojų administravimo taisyklėmis: