Studentams

Erasmus+ mobilumo veiklos aukštojo mokslo institucijų studentams

 

VeiklaKoordinatoriusTrukmėSvarbu žinoti
Dalinės studijos partnerinėje aukštojo mokslo institucijoje Tarptautinių ryšių skyrius
tel. (+370 5) 219 3215
3–12 mėn.

Tas pats studentas Erasmus+ finansavimą gali gauti 12 mėn. trukmės mobilumo veikloms kiekvienoje studijų pakopoje nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus.

Vientisųjų studijų studentas gali išvykti 24 mėn. trukmės mobilumo veikloms.

Studentų ir absolventų praktika įmonėse
(Absolventai atrenkami paskutiniaisiais studijų metais ir turi išvykti praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo)

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
tel. (+370 5) 236 6011

2–12 mėn.

Fakultetų ERASMUS+ mainų koordinatorių kontaktai.

ERASMUS+ programos konkursas

ERASMUS+ programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėnesį – rudens semestrui arba kitiems mokslo metams;
 • rugsėjo mėnesį – pavasario semestrui.

Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos Tarptautinių ryšių skyriaus Naujienose.

Konkurse norintys dalyvauti studentai turi pasirinkti užsienio universitetą (galimi 2 pasirinkimo variantai), kuriame nori studijuoti ir kuris atitinka jų studijų kriterijus, bei užpildyti elektroninę paraiškos formą. Pasibaigus elektroninei registracijai, studentų atranka vykdoma fakultetuose, kurie atsakingi už galutinius konkurso rezultatus.

Be fakultetų pasirašytų sutarčių galite rinktis ARQUS ar Coimbra Group tinklų partnerius, su kuriais studentų mainai vyksta pagal atviro mobilumo sutartis. Daugiau informacijos rasite čia.

Konkurso rezultatai skelbiami ne vėliau kaip po 2 savaičių pasibaigus atrankai. Juos galite rasti Tarptautinių ryšių skyriau svetainėje ir/ar savo fakulteto svetainėje bei pas fakultetų ERASMUS+ koordinatorius. 

Dėl riboto programos finansavimo studentai siunčiami ne į visas skelbiamas vietas. Už studentų sąrašų eiliškumą, partnerių ir šalių, į kurias siunčiami studentai, prioritetus atsakingi fakultetų koordinatoriai.
Rudens semestre neišnaudotos vietos lieka pavasario semestrui.

Kodėl verta dalyvauti ERASMUS+ studentų mainų programoje:

 • patobulinta / išmokta užsienio kalba;
 • yra galimybė gauti žinių, kurių Lietuvoje negausi;
 • akiračio praplėtimas, naujos kultūros pažinimas, kantrybės ir tolerancijos ugdymas;
 • naujos pažintys;
 • savarankiškumas, drąsa;
 • susiformavęs kitoks požiūris į mokslą;
 • stipresnė motyvacija mokytis ir siekti daugiau nei prieš išvykstant;
 • išskirtinė patirtis (ne tik akademiška, bet ir gyvenimiška);
 • išlaikyti užsienyje egzaminai įskaitomi Vilniaus Universitete. 

ERASMUS+ studento teisės:

 • ERASMUS+ studentas nemoka jokių akademinių mokesčių (mokesčio už mokslą; registracijos mokesčio; mokesčių už egzaminus; laboratorijų, bibliotekų mokesčių) priimančiai aukštajai mokyklai;
 • studijų užsienio aukštojoje mokykloje metu pasiekti rezultatai pripažįstami ir įskaitomi į VU diplomo/laipsnio programą;
 • per studijų laikotarpį nenutraukiamas kitų rušių stipendijų ir/ar paskolų mokėjimas;
 • galimas papildomas finansavimas:
  - studentams, turintiems specialiųjų poreikių (iki 500 EUR/mėn.);
  - socialiai remtiniems studentams (+ 200 EUR/mėn.).

Kas gali dalyvauti ERASMUS+ programoje

Dalyvauti ERASMUS+ programoje galite, jeigu:

 • esate bet kurios studijų pakopos VU nuolatinių studijų studentas;
 • norite išvykti 312 mėn. dalinėms studijoms į užsienio aukštąją mokyklą;
 • iki planuojamų studijų užsienyje pradžios esate baigę bent vieną pirmosios studijų pakopos kursą arba vieną antrosios studijų pakopos semestrą*;
 • dabartinėje studijų pakopoje nesate išnaudojęs 12 mėn. Erasmus mobilumo limito (vientisųjų studijų studentams – 24 mėn.) studijoms ar praktikai.

  *jei mainų programos reikalavimai ar akademinio padalinio nuostatos nenustato kitaip

Kaip pasirinkti universitetą?

Studijos užsienyje yra organizuojamos pagal tarpinstitucines bendradarbiavimo sutartis, kurias sudaro ERASMUS+ programoje bendradarbiaujantys universitetų fakultetai. Duomenų bazėje pateikiamas užsienio universitetų sąrašas, kuriame rasite informaciją apie:

 • mainuose dalyvaujančius VU fakultetus;
 • fakultetų kvotas – studentų skaičius, kuriuos gali priimti užsienio universitetas, bei studijų trukmė mėnesiais;
 • studijų kryptis ir pakopas (BA, MA, PhD), dėl kurių susitarta tarpinstitucinėse bendradarbiavimo sutartyse.


Rinkdamiesi universitetą, kuriame norėtumėte praleisti studijų periodą, atkreipkite dėmesį į:

 • ar sutartį su šiuo universitetu turi Jūsų fakultetas. Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, su kuriuo Jūsų fakultetas turi pasirašęs tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį;
 • ar pakankamai mokate kalbą, kuria dėstomi dalykai pasirinktame universitete. Partnerinių institucijų reikalaujamus užsienio kalbos žinių lygius rasite universitetų lentelėje;
 • ar pasirinktame universitete yra galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį;
 • nurodytos studijų pakopos lygiai (BA, MA, PhD) yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.

Pravartu perskaityti jau dalyvavusių Erasmus mainuose VU studentų atsiliepimus, kur rasite Jums aktualios ir naudingos informacijos apie studijas, dalykų dėstymą užsienio universitete, gyvenimo sąlygas bei išlaidas toje šalyje. 

Pagrindiniai atrankos kriterijai

Pirmenybė teikiama studentams:

 • pretenduojantiems į vietą tokiame užsienio universitete, kuris sudaro galimybes suplanuoti studijų programą, atitinkančią jo studijų kryptį ir lygį. Šis studijų užsienyje planas reikalingas pilnam studijų periodo pripažinimui Vilniaus universitete;
 • pateikusiems aiškią ir akademiškai pagrįstą motyvaciją;
 • gerai mokantiems užsienio kalbą, kuria dėstomi dalykai užsienio universitete;
 • kurių paskutinių dviejų sesijų rezultatų vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai (išskyrus kai kuriuos fakultetus, kur balas turi būti ne mažesnei nei 7);
 • klausiusiems ar klausantiems dalykus užsienio kalba Vilniaus universitete.

Kiekvienas fakultetas gali papildyti aukščiau išvardintus kriterijus.

Studijų užsienyje organizavimas

ERASMUS+ atrankos konkursą laimėjusiems studentams organizuojami informaciniai seminarai. Apie juos atrinkti studentai informuojami elektroniniu paštu. Seminarų metu studentai supažindinami su studijų užsienyje organizavimo tvarka.

Pagrindiniai studijų užsienyje organizavimo etapai:

 1. Paraiškos dokumentų siuntimas užsienio universitetui:

  • pildomas pirminis užsienio universiteto priėmimo dokumentų paketas. Programos dalyvių, praėjusių pirminę atranką, dokumentų paketą rasite pasirinkto užsienio universiteto interneto svetainėje. Jeigu užsienio universiteto svetainėje nėra pateikto dokumento paketo, pildote VU Tarptautinių ryšių skyriaus pateiktus dokumentus: registracijos formą ir studijų sutartį (žr. "Susiję dokumentai" dešinėje paraštėje).
  • Už studijų sutarčių pasirašymą, dalykų suderinimą atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai. Pasirašydami studijų sutartį, fakulteto ERASMUS koordinatoriai kartu su studentu ir užsienio partneriu susitaria dėl studento studijų programos užsienyje. Per semestrą studentas užsienio universitete privalo surinkti 30 ECTS kreditų.
  • Esant poreikiui originalių dokumentų paketą į užsienio universitetą siunčia ERASMUS mainų koordinatorius Tarptautinių ryšių skyriuje.

 2. Gavus pakvietimo laišką iš užsienio universiteto, studentai tvarkosi VU komandiruotės ir kitus dokumentus:

  • pildo prašymą dėl siuntimo dalinėms studijoms;
  • kreipiasi į ERASMUS mainų koordinatorių Tarptautinių ryšių skyriuje dėl pažymų Teritorinei ligonių kasai dėl Europos draudimo kortelės, pažymų dėl bendrabučio mokesčio sumažinimo studijų mainų metu bei dokumentų, reikalingų laikinam leidimui gyventi užsienio šalyje;
  • pasirašo finansinę sutartį, kurios pagrindu mokama ERASMUS+ stipendija, ir/arba suteikiamas ERASMUS+ studento statusas (gavusiems "nulinę" stipendiją).

 3. Atsiskaitymai. Grįžę po ERASMUS+ studijų, studentai VU Tarptautinių ryšių skyriui privalo:

  • pristatyti studijų periodą patvirtinantį dokumentą (Confirmation of Study Period);
  • užpildyti elektroninę ataskaitą, kurios nuorodą kiekvienas studentas asmeniškai gaus į savo pašto dėžutę pasibaigus jų mainų periodui;
  • atlikti antrą kalbos testą (jei privaloma);
  • pristatyti pažymą iš užsienio universiteto su ERASMUS+ studijų rezultatais (Transcript of Records) Tarptautinių ryšių skyriui (kopiją) ir fakulteto koordinatoriui;
  • susitvarkyti ir pristatyti Tarptautinių ryšių skyriui rezultatų įskaitymo kortelę, paruoštą VU fakultete pagal užsienyje gautą pažymą (Transcript of Records).

Finansavimo sąlygos

Laimėję ERASMUS+ atrankos konkursą, studentai gauna ERASMUS+ stipendiją, kurios dydis skiriasi priklausomai nuo užsienio šalies:

Šalių grupėŠalys

Stipendija studijoms EUR/mėn. 

(nuo 2019–2020 m.m.)

 
1 Danija, Airija, Islandija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Šveicarija* 520  
2 Austrija, Belgija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija  470  
3 Bulgarija, Estija, Čekija, Latvija, Vengrija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Makedonija, Slovėnija, Turkija 420

 

* Šveicarijos dalyvavimas Erasmus+ programoje dalinis. Studentams, vykstantiems į Šveicariją, atranką praėjusieji studentai gaus Šveicarijos valstybinę stipendiją (~390 Eur). Stipendijos skirtumas bus padengtas iš Vilniaus universiteto. 

 • ERASMUS+ stipendija yra dalinė, t.y., nepadengia visų pragyvenimo išlaidų, todėl visi išvykstantys studentai privalo turėti papildomų lėšų. 
 • ERASMUS+ stipendija išmokama per du kartus. Pirmasis pavedimas (80%) į studento banko kortelės sąskaitą pervedamas iki išvažiavimo likus savaitei, jei yra susitvarkyti visi reikalaujami dokumentai. Antroji stipendijos dalis išmokama tik pristačius studijų periodą patvirtinantį dokumentą bei įvykdžius kitus, dotacijos sutartyje nurodytus reikalavimus. 
 • Yra galimybė vykti studijoms užsienyje su „nuline stipendija“. Tokiu atveju Jūs negausite ERASMUS+ stipendijos, tačiau naudositės visomis ERASMUS studento teisėmis. “Nulinės stipendijos” laimėtojų mobilumo išlaidos gali būti dengiamos imant paskolą iš Valstybinio studijų fondo
 • Visiems išvykstantiems ERASMUS studentams studijų užsienyje metu nenutraukiamas kitų rušių stipendijų ir/ar paskolų mokėjimas.

Papildoma parama

Studentai, turintys specialiųjų poreikių, turi galimybę gauti papildomą finansavimą šių poreikių užtikrinimui. Paramai gauti reikia tiesiogiai kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti būtinuosius dokumentus:

 • paraiškos forma papildomai dotacijai bei priedai teikiama ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki Jūsų išvykimo į studijas;

Studentams yra galimybė gauti papildomą 200 EUR/mėn. socialinę stipendiją, jei atitinka vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

 • iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, gaunantis socialinę pašalpą;
 • ne vyresnis kaip 25 metų ir iki pilnametystės įstatymų tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
 • abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs.

Tik pristačius pažymą, kad studentas priklauso vienai iš šių grupių ir yra socialiai remtinas, jam skiriama socialinė Erasmus stipendija. PAŽYMA išduodama savivaldybėje, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, socialinės rūpybos / pašalpų ar socialinių paslaugų skyriuje. 
Pažyma TURI GALIOTI finansinių sutarčių pasirašymo metu. Finansines sutartys pasirašomos birželio–rugsėjo mėn. (rudens semestro studentams) arba gruodžiosausio mėn. (pavasario semestro studentams)
SVARBU! Socialinė stipendija neskiriama vykstantiems į trečiąsias Erasmus+ šalis!

 

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku