Išradimai ir jų apsauga

Kas yra išradimas?

Išradimas, vienas iš pramoninės nuosavybės objektų, yra apibūdinamas, kaip techninės ar technologinės problemos naujas sprendimas ar jo būdas, siejamas su nauju įrengimu, produktu ar proceso sukūrimu ar jau žinomo įrengimo, produkto ar proceso patobulinimu. Teisiniu požiūriu, naują idėją galima pavadinti išradimu, tuo atveju, kai ji atitinka tris privalomus kriterijus: pramoninio pritaikomumo, naujumo ir išradimo lygio kriterijus, kurie yra apibrėžti LR patentų įstatyme.

Pagal teisės aktus, reglamentuojančius išradimų teisinės apsaugos sąlygas, išradimais nelaikomi:
1) atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;
2) gaminių išoriniai vaizdai;
3) žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos;
4) informacijos teikimo būdai;
5) natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas, įskaitant geno seką ar jos dalis, bet kuriais jo formavimosi ir raidos etapais. Ši nuostata netaikoma išskirtam iš žmogaus kūno ar kitaip, taikant technologinį procesą, gautam elementui, taip pat geno sekai ar jos daliai, net jeigu šio elemento struktūra yra tapati natūralioje aplinkoje esančio elemento struktūrai.

Skirtingai, nei autorių ir gretutinių teisių į kūrybinės veiklos rezultatus apsauga, išradimo teisinė apsauga gali būti realizuota tik pateikus išradimo patento paraišką patentų biurui. Nuo išradimo patento paraiškos padavimo ar prioriteto datos suteikimo yra skaičiuojami atitinkami išradimo teisinės apsaugos terminai. Išradimo patentavimas nėra privaloma procedūra, tačiau jei išradimo turtinių teisių turėtojas nori išradimą realizuoti visuomenėje ir išvengti kitų asmenų neteisėto naudojimosi ir disponavimo šiuo išradimu, tokiu atveju patentas yra reikalingas.

Išradimo patentavimo atveju yra būtina laikytis konfidencialumo principo. Jei siekiama gauti išradimo teisinę apsaugą, informacija apie sukurtą išradimą gali būti publikuojama ar kitaip skelbiama viešai, tik kai patento paraiška yra oficialiai užregistruota patentų biure. Idėjos ir know-how nėra patentuojamos, tačiau jos gali būti ginamos kaip autorių teisių objektas.

Pasirinktoje teritorijoje gauto patento išimtinės teisės į išradimą :

1. Kai patento objektas yra gaminys, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį;

2. Kai patento objektas yra gaminio gamybos būdas, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti tą būdą ir naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu gautą gaminį.

 

Patentavimo procesas

Inovacijų skyrius, gavęs išradėjo (-ų) užpildytą pranešimą apie išradimą, informaciją apie naują idėją ar MTEP sprendimą, įvertins galimybes dėl turtinių teisių realizavimo ir/ar apsaugos (t.y., ar idėja grindžiama naujumu, ir yra turtinių teisių laisvė (angl. freedom to operate) pradėti patentavimo procesą; jei yra bendraautoriai, kokia dalimi idėjos sprendimas priklauso jiems; ar tai yra vykdyto projekto rezultatas, ir kokios intelektinės nuosavybės apsaugos sąlygos jam galioja ir pan.).

Išradimų patentavimo procesas yra reikalaujantis ilgalaikių finansinių investicijų, todėl teisinės apsaugos yra siekiama tik komerciškai perspektyviems tarnybiniams išradimams. Patentavimui teikiamus išradimus ir jų komercinį potencialą vertina universitete suformuotas Intelektinės nuosavybės valdymo ir investavimo komitetas. Komitetas teikia rekomendacinio pobūdžio sprendimus rektoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl galimybės siekti teisinės apsaugos atskleistam išradimui ar kitam pramoninės nuosavybės objektui ;išradimo patentavimo išlaidų kompensavimo iš Inovacijų fondo, skirto patentavimo išlaidoms.

Kai rektorius ar jo įgaliotas asmuo pritaria išradimo teisinei apsaugai, Inovacijų skyrius išradėją (-us) konsultuoja dėl išradimo patento paraiškos rengimo, išradimo patento galiojimo teritorijos pasirinkimo bei kitais klausimais, susijusiais su išradimo patentavimo veiksmais.

Universitete sukurtų tarnybinių išradimų patentavimo procedūrose dalyvauja bei Universitetą atstovauja teisės biuro „AAA Law“ patentiniai patikėtiniai turintys reikalingas kompetencijas ir ilgametę patentavimo patirtį atitinkamose MTEP srityse.

Daugiau informacijos – bendruoju el. paštu: ; tel.: +370 5 2687005, +370 5 2686279.

Svarbūs dokumentai, kuriuos galite rasti VU intranete:

Pranešimo apie išradimą forma.

Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai.

Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų pramoninės nuosavybės valdymo srityje įgyvendinimo tvarkos aprašas.