2022

Mokslo renginiai 2022 m.

Sukurta: 07 gruodžio 2011
Padaliniai / Faculties, Institutes, Centres & Other Departments
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics
Gyvybės mokslų centras / Life Sciences Center
Šiaulių akademija / Šiauliai Academy

 

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas) or 41 (for Šiauliai).

 

Chemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and Geosciences  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija  „Funkcinės neorganinės medžiagos“ (T)

International conference „Functional Inorganic Materials“ (I)

2022 10 06
2022 10 08
Prof. Aivaras Kareiva, Neorganinės chemijos katedra / Department of Inorganic Chemistry,
tel. 219 3110,
Nacionalinė klimato kaitos konferencija
National conference on climate change
2022 10
Prof. Egidijus Rimkus, Geomokslų institutas /
Institute of Geosciences,
tel. 239 8262,
Tarptautinė konferencija „Ignotas Domeika – tyrėjas ir mokslo organizatorius“ skirta Ignoto Domeikos 220 gimimo metinėms (T)
 
International conference „Ignotas Domeika – Researcher and Science Organizer'" dedicated to the 220th anniversary of Ignotas Domeika's birth (I)
2022 11
Prof. Algimantas Česnulevičius, Kartografijos ir geoinformatikos katedra/ Department of Cartography and Geoinformatics,
tel. 239 8296,
Nacionalinė konferencija „Cartocon 2022“
 
National conference „Cartocon 2022"
2022 11
Dr. Andrius Balčiūnas, Kartografijos ir geoinformatikos katedra / Department of  Cartography and Geoinformatics,
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminarų ciklas / Seminar series
„Global Value Chains and International Operations"
 
2022 01 27
2022 02 24
2022 03 31
2022 04 28
2022 05 26
Dr. Žilvinas Židonis, Verslo katedra / Department of Business,
Tarptautinė konferencija - seminaras „21-oji Europos apskaitos savaitė" (T)
International conference -workshop „21st European Accountancy Week" (I)
2022 03 07 
2022 03 12
Doc. dr. Alfreda Šapkauskienė, Finansų katedra / Department of Finance, 
CEFER, KTU ir VU trišalės mokslinės dirbtuvės
CEFER/KTU/VU Research Workshop
2022 09/10
 
Dr. Linas Tarasonis, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration,
tel. 236 6156,
Metinė Lietuvos ekonomikos tyrėjų konferencija
Annual Lithuanian Conference on Economic Research
2022 12
Dr. Linas Tarasonis, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration,
tel. 236 6156,
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Klasikinės filologijos studentų mokslinė konferencija
2022 03
Dr. Vilius Bartninkas, Klasikinės filologijos katedra / Department of Classical Philology,
 
Seminaras užsienio kalbų mokytojams „Kaip kuriamos mokymo/si aplinkos, kuriose visos kalbos yra svarbios"
2021 03 
Doc. Eglė Petronienė, Įvairiakalbių tyrimų centras / Centre for Multilingual Studies,

Logopedijos seminaras-dirbtuvės (studentams ir mokytojams) 

Speech therapy workshop (for students and teachers)

2022 II ketvirtis / II Quarter
Doc. Viktorija Ušinskienė, Polonistikos centras / Centre of Polish Studies,
tel. 268 7237,
Seminaras „Emigrantų vaikų lietuvių kalbos tyrimo įžvalgos"
2022 04
 
Doc. Rita Juknevičienė, Įvairiakalbių tyrimų centras / Centre for Multilingual Studies,
tel. 268 72 28,

Tagung der Germanistikstudierenden 2022: „Sprache und Literatur“ 

Student Conference of German Philology 2022: „Language and Literature"

https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/vfk
 
2022 04 22
Doc. Diana Babušytė, dr. Justina Daunorienė, doc. Vaiva Žeimantienė,
Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology,
tel. 268 7230,
LKVTI studentų mokslinė konferencija „Pirmasis žvilgsnis: tarpdisciplininiai tyrimai 2"
 
Students’ conference „The First Look: Interdisciplinary Research 2”
2022 04 28
Dr. Dalia Mankauskienė, Vertimo studijų katedra / Department of Translation and Interpretation Studies, dr. Jurgita Katkuvienė, A.J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras /  A.J.Greimas Centre for Semiotics and Literary Theory,
tel. 268 7245,
j.lt
Studentų skandinavistų konferencija
Student Conference on Scandinavian Studies
2022 04 28
2022 04 29
Lekt. Alma Braškytė, Skandinavistikos centras / Centre for Scandinavian Studies,
tel. 268 7235,
Studentų ir doktorantų XIX Tarptautinė konferencija „Polonistikos dienos“   (T)
19th International Student and PhD Student Conference  „Polish Studies Days“ (I)
2022 05
Doc. Irena Fedorovič, doc. Viktorija Ušinskienė, Polonistikos centras / Centre of Polish Studies,
tel. 268 7237, 
 
3-ioji tarptautinė Prano Skardžiaus konferencija Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės, skirta P. Skardžiaus darbams paminėti. Konferencijos kalbos – lietuvių, anglų, vokiečių. Konferencija vyks Panevėžyje arba Panevėžio rajone (T)
2021 05
Doc. Vilma Zubaitienė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,
tel. 268 7212,
Tarptautinis simpoziumas „30 metų Skandinavistikos studijoms Vilniaus universitete” (T)
International Symposium „30 Years of Scandinavian Studies at Vilnius University” (I)
2022 05 26
2025 05 27
Doc. Erika Sausverdė, Skandinavistikos centras / Centre for Scandinavian Studies,
tel. 268 7235,
Tarptautinė konferencija „Le mot dans la langue et dans le discours 4: la construction du sens” (T)
International conference  „Le mot dans la langue et dans le discours 4: la construction du sens” (I)
2022 06 02
2022 06 03
Dr. Vita Valiukienė, Prancūzų filologijos  katedra / Department of French Philology,
tel. 268 7232,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
Le mot dans la langue et dans le discours 4 : la construction du sens
Žodis kalboje ir diskurse 4: reikšmės konstravimas
The word in language and discourse 4: the construction of meaning
Konferencijos kalba - prancūzų
2022 06 02
2022 06 03
Doc. Vitalija Kazlauskienė, dr. Miroslav Stasilo, Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 268 7232,
Tarptautinė kalbotyros mokykla ir konferencija „Salos 2022" (T)
International Summer School and Conference of Linguistics „Salos 2022" (I)
2022 07 22
2022 07 29
Prof. Axel Holvoet, Bendrosios kalbotyros centras/ Centre for General Linguistics,
tel. 268 7212,
Tarptautinis seminaras / International conference (T/I)
„Bridges of Culture between the Faculty of Philology of Vilnius University and Liguria"  
2022 09
Doc. Diego Ardoino, Julija Šabasevičiūtė, Italų kalbotyros ir literatūros katedra / Department of Italian Linguistics and Literature,
tel. 268 7232,
Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“ (T)
Kazimieras Būga International Conference „Problems of Baltic Linguistics: Historical, Typological and Areal Studies” (I)
2022 09
Prof. Daiva Sinkevičiūtė, Baltistikos katedra/ Department for Baltic Linguistics,
tel. 268 7211,
Tarptautinė konferencija „Slavijos paribiai XX - XXI amžiaus sandūroje. Kalba-visuomenė-kultūra-savimonė" ir kultūrinės lingvistikos dirbtuvės (T)
International conference „Slavic Borderlands at the turn of the 20th -21st centuries. Language – Society – Culture – Identity” and workshop on cultural linguistics (I)
2022 09
Prof. Kristina Rutkovska, Polonistikos centras / Centre for Polish Studies, 
tel. 268 7237,
VI tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės“ (T)
 
6th International Conference of Applied Linguistics Languages and People (I)
2022 09
Prof. Loreta Vilkienė, Lituanistinių studijų katedra / Department of Lithuanian Studies,
tel. 268 7214,
Tarptautinė konferencija „Vertimas, ideologija, etika“. Skiriama Vertimo studijų katedros 25 metų jubiliejui (T)
International conference „Translation, Ideology, Ethics” (on the occasion of the 25th anniversary of the Department of Translation and Interpreting Studies) (I)
2022 09 23
2022 09 25
Prof. Nijolė Maskaliūnienė, Vertimo studijų katedra / Department of Translation and Interpretation Studies,
tel. 268 7245,
 

Tarptautinis seminaras „XXII edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo” (T)

2022 10
Doc. Diego Ardoino, Julija Šabasevičiūtė, Italų kalbotyros ir literatūros katedra / Department of Italian Linguistics and Literature,
tel. 268 7232,
Tarptautinis seminaras „Kolonializmas Šiaurės Europoje” [Kolonialisme i Norden]/ International Seminar (T)
„Colonialism in the Nordic countries” (I)
2022 10
Lekt. Emil Slott, Skandinavistikos centras / Centre for Scandinavian Studies,
tel. 268 7235,
27-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita, standartizavimas" (T)
27th International Jonas Jablonskis conference „(Language) Variability, Change, Standardization" (I)
2022 10
Doc. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,
tel. 268 7212,
Tarptautinė konferencija „INSPIRATIONS. Perspectives de langue(s) dans les littératures d‘expression française (T)
2022 10 06
2022 10 07
Doc. E. Kačkutė-Hagan, Prancūzų filologijos katedra / Department of French Philology,
tel. 268 7232,

Mokslinio projekto „Prievartinės migracijos iš Lietuvos diasporos Rytuose ir jų tapatybė: Užvolgio ir Kazachstano atvejai”  seminaras 
Seminar of the research project Identity of Lithuanian Forced Migration Diasporas in the East: The Cases of Trans-Volga and Kazakhstan
2022 11
Prof. Loreta Vilkienė, Lituanistinių studijų katedra / Department of Lithuanian Studies,
tel. 268 7214,
Tarptautinė literatūros baltistikos konferencija „Miestas ir sostinė kaip kultūros erdvės: baltiškieji naratyvai“ (T)
International conference of literary Baltic Studies „The City and the Capital as Cultural Spaces: the Baltic Narratives”(I)
2022 12 08
2022 12 09
Prof. Brigita Speičytė, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian Literature,
tel. 268 7216,
Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy
 
 
Pavadinimas / Title
Data / Date
Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Psichologinio vertinimo metodikos mokymai „Bender-Geštalt II“
Applying the psychological assessment method „Bender-Gestalt II“
2022 01 12
Sandra Zorina, Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy,
Nacionalinė konferencija „Ezoterizmas: kultūrinės ir civilizacinės jungtys“
National conference „Esotericism: cultural and civilizational connections“
2022 01 15
Prof. Audrius Beinorius, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Seminaras: „Internetu teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumas“
 
Seminar: „Effectiveness of Online Psychosocial Interventions“
2022 01 25
Prof. Evaldas Kazlauskas, Psichologijos institutas, Psichotraumatologijos centras / Institute of Psychology, Center for Psychotraumatology,
Kompetencijų tobulinimo renginiai mokytojams – 40
Teacher professional competences development seminars - 40
2022 01
2022 12
Doc. Asta Meškauskienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Patyčių prevencija ir intervencija nuotolinė programa mokytojams
 
Programme for teachers: prevention and internevtion of bullying 
2022 01
2022 12
Doc. Asta Meškauskienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Filosofijos instituto mokslininkų ir doktorantų seminarai
 
Research Seminars for Scholars and PhD Students of Philosophy Institute 
2022 01
2022 12
Doc. Jonas Dagys, Filosofijos fakultetas, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
Psichologijos instituto doktorantų seminarai
PhD Students Research Seminars of Psychology Institute
2022 01
2022 12
Prof. Evaldas Kazlauskas, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
Ugdymo mokslų instituto doktorantų seminarai organizuojami tarptautinės doktorantūros mokyklos maždaug 5- 6 per metus
 
PhD Students Research Seminars of Educational Sciences Institute
2022 01
2022 12
Prof. Lilija Duoblienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Seminaras „Consilium Educationis"
 
Seminar „Consilium Educationis“
2022 
2 kartus per semestrą
Doc. Irena Stonkuvienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
i
Socionomų forumas
 
Forum of Socionoms
2022 
4-5 kartus per mokslo metus
Doc. Lijana Gvaldaitė, doc. Eglė Šumskienė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
 
Public talk series „Conversations in Anthropology”
 
2022 01
2022 08
Prof. Victor de Munck, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Seminaras „Research on the Couch”: developing and appraising case studies in clinical practice Carl Jung institute (Šveicarija, Ciurichas)
2022 02 01
Dr. Greta Kaluževičiūtė, Psichologijos Institutas / Institute of Psychology,
Dr. Elizabeth Brodersen, Jungian Training Analyst and Supervisor,  CGJIZ, IAAP
Carl Jung Institute
Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso BEBRAS II etapas (9-12 kl. mokiniams, kurie gersiausiai sprendė uždavinius I etape) 
International Challenge on Informatics and Computational Thinking BEBRAS II stage (9-12 classes)
2022 02 05
Lina Vinikienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Tarptautinė konferencija: „Trauma ir kultūra: tarpkultūrinė perspektyva psichotraumatologijoje“ (T)
 
International conference: „Trauma and Culture: Cross-Cultural Perspective in Psychotraumatology" (I)
2022 02 22
Prof. Evaldas Kazlauskas, Psichologijos institutas, Psichotraumatologijos centras / Institute of Psychology, Center for Psychotraumatology,
Tarptautinė konferencija „Eksplikuojant postsekuliarų būvį“ (T)
 
International conference „Explicateing the Post-Secular Condition“ (I)
2022 02 25
2022 02 26
Prof. Tomas Sodeika, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
Tarptautinis simpoziumas „Whiteness, Racialisation and Post-Soviet Pasts“ (T)
 
International symposium „Whiteness, Racialisation and Post-Soviet Pasts“ (I)
2022 03
Dr. Irma Budginaitė-Mačkinė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
Tarptautinė baigiamoji konferencija įgyvendinant dotacijos projektą „Žmogaus ateitis: nauji vaizduotės scenarijai“ (T)
 
International conference – a part of the European research project The Future of Humanity: New Scenarios of Imagination (I)
2022 04
Prof. Kristupas Sabolius, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
Tarptautinė kritinės ir kultūrinės kriminologijos Bendrųjų sesijų konferencija (T)
 
International conference „The Common Session in Critical Criminology“ (I)
2022 04 11
2022 04 13
Dr. Aušra Pocienė, dr. Jolanta Aleknevičienė,  Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
Tarptautinis pažintinis ARMDOCT projekto partnerių vizitas. Doktorantūros studijų institucinė reguliavimo sistema: Vilniaus universiteto patirtis (T)
 
ARMDOCT Project Partners’ Study Visit to Vilnius University. Institutional Regulatory Framework of Doctoral Education: Vilnius University experience (I)

2022 05 02

2022 05 06

Doc. Tatjana Bulajeva, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Seminaras „Paauglių tapatumo raidos vertinimas: AIDA klausimyno taikymas psichologo praktikoje"
 
2022 05 04
2022 05 11
Prof. Rasa Barkauskienė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
tel. 268 7126, 
Seminaras „Psichologų vaidmuo ir funkcijos suaugusiųjų globos bei slaugos įstaigose“
 
Seminar „The Role and Functions of Psychologists in Adult Foster Care Institutions“
2022 05 12
Doc. Rūta Sargautytė,  Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„The Karaim Language in Use"
(Organizatoriai / organizers: The Cultural Association of the Lithuanian Karaims, The Institute of Asian and Transcultural Studies at Vilnius University and Jagiellonian University in Kraków)
2022 05 19
Dr. Kristina Garalytė, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Karina Firkavičiūtė, 
Nacionalinė konferencija „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos konferencija Vilniaus universitete - 2022“
 
National conference „Child and Adolescent Mental Health Conference at Vilnius University - 2022“
2022 05 20
Prof. Rasa Barkauskienė / Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija
 
National Conference of Young Scientists in Psychology
2022 05
Miglė Marcinkevičiūtė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
2-oji mokslinė jaunųjų kriminologų konferencija
 
2nd Scientific Conference of Young Criminologists
 
2022 05 27
Maryja Šupa, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 266 7623,
 
STEAM-CT renginys mokytojams
 
STEAM-CT event for teachers
2022 05
Dr. Gabrielė Stupurienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Tarptautinis seminaras „Informatinio mąstymo mokymai pedagogams“ (T)
 
International seminar „Training on Computational Thinking for Educators“ (I)
2022 06 01
2022 06 02
Prof. Valentina Dagienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
 
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„Old Discipline, New Trajectories: Theories, Methods and Practices in Anthropology“ 
 
2022 06 16
2022 06 18
Prof. Victor de Munck, doc..Kristina Garalytė, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies, 
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„Beyond Free Will: Variety in Understanding of Choice, Luck, and Necessity“
2022 06 20
2022 06 23
Prof. Audrius Beinorius, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Seminaras – apskritojo stalo diskusija su SADM, ŠMSM, VRM, TM atstovais apie reakcijas į nepilnamečių delinkvenciją Lietuvoje ir darbo su nepilnamečiais tobulinimą
2022 06
Dr. Gintautas Sakalauskas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
Seminaras, skirtas podoktorantūros tyrimo rezultatus: antropoceno epochoje besikeičiantis besimokančio asmens santykis su ugdymu 
2022 06
Dr. Sandra Kairė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
GEM mergaičių dienos stovykla
Empower Girls to Embrace Their Digital and Entrepreneurial Potential (GEM) – day school  
2022 06
2022 07
Doc. Asta Meškauskienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Podoktorantūros stažuočių vieši seminarai
Posdoctoral fellowships seminars
2022 06
2022 09
Vida Jakutienė, Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy,
Tarptautinė konferencija „Grupių santykių konferencija pagal mokymosi iš patirties Tavistock‘o instituto metodologiją“ (T)
International conference „Group Relations Conference based on learning form experience Tavistock model" (I)
2022 08 19
2022 08 23
Doc. Jolita Buzaitytė Kašalynienė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
2-oji tarptautinė Pietų Azijos studijų vasaros stovykla (T)
 
The 2nd International South Asian Studies Summer School  (I)
 2022 08
Doc. Deimantas Valančiūnas, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Public talk series „Conversations in Anthropology”
2022 01 -
2022 08
Prof. Victor de Munck, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Seminaras – apskritojo stalo diskusija su savivaldos lygmens suinteresuotomis institucijomis ir praktikais apie reakcijas į nepilnamečių delinkvenciją Lietuvoje ir darbo su nepilnamečiais tobulinimą
 
Seminar – round table discussion with stakeholders on reaction to teenagers delinquency in Lithuania and work improvment
2022 10
Dr. Gintautas Sakalauskas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso BEBRAS I etapas (1-12 klasių mokiniams)
 
International Challenge on Informatics and Computational Thinking BEBRAS I stage (1-12 classes)
2022 11 07
2022 12 02
Lina Vinikienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
11-oji tarptautinė edukologijos tyrimų doktorantūros mokykla (T)
 
11th International Doctoral School on Education Research (I)
2022 12 06
2022 12 09
Prof. Lilija Duoblienė, prof. Valentina Dagienė,
Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics    
Pavadinimas / Title   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Europlanet Telescope Network Science Workshop” (T)
 
International Conference „2Europlanet Telescope Network Science Workshop” (I)
2022 01 19
2022 01 20
Habil. dr. Gražina Tautvaišienė, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy,
tel. 223 4666,
Tarptautinė konferencija „Joint ChETEC-INFRA WP5-WP6 Workshop“ (T)
 
International conference „Joint ChETEC-INFRA WP5-WP6 Workshop (I)
2022 03
Prof. dr. Arūnas Kučinskas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy,
Tarptautinė konferencija „14th European Conference on Atoms Molecules and Photons“ – ECAMP14 (T)
 
International conference „14th European Conference on Atoms Molecules and Photons“ – ECAMP14 (I)
2022 06 27
2022 07 01
Prof. Gediminas Juzeliūnas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy,
tel. 223 4642,
Tarptautinė konferencija „7-asis tarptautinis feroelektrinių relaksorių seminaras“ (T)
International conference „The 7th International Workshop on Relaxor Ferroelectrics“ (I)
2022 08 07
2022 08 12
Dr. Šarūnas Svirskas, Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas / Institute of Applied Electrodynamics and Telecommunications,
tel. 223 4573,
Gyvybės mokslų centras / Life Sciences Center    
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„The COINS 2022" 
 
2022 02 28
2022 03 03
Coordinator Daniel Šematovič,
Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis“ (T)
 
International conference „Joachim Lelewel and the Past, Present State, and Future of Historical Auxiliary Sciences“ (I)
 
2022 06 16
2022 06 17
Dr. Loreta Skurvydaitė, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra / Department of Theory History and Cultural History,
tel. 268 7281,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„History from Below: Microhistorical Approaches to the History of East European Jewry“ 
 
 
2022 07 04
2022 07 05
Prof. Jurgita Verbickienė, Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centras / Centre for Studies of History of East European Jews,
tel. 268 7288,
 
Vasaros mokykla „Britanijos ir Baltijos šalių geopolitikos iššūkiai ir pasiekimai“
 
Summer School ‘British and Baltic geopolitics“
 
2022 07 11
2022 07 15
Dr. Inga Zakšauskienė, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,
tel. 268 7286,
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty   
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Prof. Vlado Gronsko mokslinių seminarų ciklas (periodiniai seminarai)
Prof. Vladas Gronskas scientific seminars (periodic seminars)
2022 01 10
2022 12 20
Prof. habil.dr. Remigijus Čiegis, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 422 344,
IVUS2022: Information Society and University Studies
2022 05 12
Lekt. Ilona Veitaitė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 422 566,                  
Nacionalinė konferencija ,,Lituanistikos praeitis ir ateitis“
2022 11 25
Doc. dr. Skirmantė Biržietienė, Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas / Institute of Languages, Literature and Translation Studies,
tel. (37) 202 627,
17 – oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė konferencija
17 th prof. Vladas Gronskas international scientific conference
2022 12 07
Doc. dr. Ingrida Šarkiūnaitė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel (37) 201 504,
14 tarptautinė  tęstinė konferencija „Kultūra ir kūrybiškumas“ (T)
2022 12 10
Prof. dr. Virginija Jurėnienė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 422 344,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022” (T)
International conference „"Expressions of Information and Communication Theory and Practice 2022" (I)
2022 04 28
2022 04 29
Doc. dr. Daiva Siudikienė, Organizacijų informacinės ir komunikacinės veiklos tyrimų katedra / Department of Organizational Information and Communication Research,
tel. 236 6119,
Tarptautinė konferencija „Populizmas nacionalinėse ir globaliose medijose“ (T)
 
International conference „Populism in National and Global Media“ (I)
2022 09 17
Doc. dr. Renata Šukaitytė-Coenen, Žurnalistikos ir medijų tyrimų centras / Centre for Journalism and Media Research,
tel. 219 3040,
Tarptautinė konferencija „Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra. Skorinos Mažajai kelionių knygelei ‒500“ (T)
International conference „Francysk Skaryna and the Renaissance book culture. Skaryna‘s Little Travel Book turns 500“ (I)
2022 09 22
2022 09 23
Prof. dr. Aušra Navickienė, Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra / Department of Book, Media and Publishing Research,
tel. 236 6116,
Seminaras „Nelygybės raiška skaitmeninėje kultūroje“
 
Seminar „Expression of inequalities in digital cultures“
2022 11 23
Prof. Elena Macevičiūtė ir doc. Rita Repšienė, Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedra / Department of Digital Cultures and Communication,
tel. 236 6105,
Nacionalinė konferencija „Audiovizualinės medijos Lietuvoje: tyrimų ir švietimo būklė“
 
National conference „Audiovisual Media in Lithuania: The Status of Research and Education“
2022 11 29
Doc. dr. Renata Šukaitytė-Coenen, Žurnalistikos ir medijų tyrimų centras / Centre for Journalism and Media Research,
tel. 219 3040,
Tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2022: Lyčių studijoms Lietuvoje 30“ (T)
International conference „Gender Studies and Research 2022: 30 Years of Gender Studies in Lithuania" (I)
2022 12 05
2022 12 10
Doc. dr. Lijana Stundžė ir doc. dr. Aurelija Novelskaitė, Organizacijų informacinės ir komunikacinės veiklos tyrimų katedra / Department of Organizational Information and Communication Research,
tel. 236 6019,
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 
3-oji Nacionalinė konferencija „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“
23rd National conference „Lithuanian Graduate Students' Research in Informatics and IT”
2022 05
Prof. Olga Kurasova, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Kognityvinių skaičiavimų grupė /
Cognitive Computing Group,
tel. 210 9322,
 
Prof. Julius Žilinskas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Globaliojo optimizavimo grupė /
Global Optimization Group,
tel. 210 9304,
 
 
Dr. Jolita Bernatavičienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Vaizdų ir signalų analizės grupė /
Image and Signal Analysis Group
tel. 210 9315,
18-tas tarptautinis „Bebro uždavinių kūrimo simpoziumas" Šiaurės Makedonijoje (T)
 
18th International „Bebras Task Workshop" in North Macedonia (I)
2022 05 16
2022 05 21
Prof. Valentina Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Edukacinių sistemų grupė /
Education Systems Group,
tel. 210 9732,
 
Nacionalinė konferencija „Lietuvos matematikų draugijos LXIII konferencija“
 
National conference „LXIII conference of Lithuanian Mathematical Society“
2022 06 
 
Prof. Artūras Štikonas,Taikomosios matematikos institutas / Institute of Applied Mathematics,
Tarptautinė informatikos olimpiadų konferencija, kartu su 34-ąja tarptautine informatikos olimpiada Indonezijoje (T)
 
International Conference on Informatics Olympiads with 34th IOI in Indonesia (I)
2022 08 08
2022 08 11
Prof. Valentina Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Edukacinių sistemų grupė /
Education Systems Group,
tel. 210 9732,
 
15-oji tarptautinė konferencija „Informatika mokyklose: situacija, raida ir perspektyvos (ISSEP 2022)“ (T)
 
15th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2022 (I)
2022 09
Prof. Valentina Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Edukacinių sistemų grupė /
Education Systems Group,
tel. 210 9732,
 
Tarptautinė konferencija / International Conference (T/I)
„Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory in Honour of J. Kubilius“
2022 09
Prof. Gediminas Stepanauskas, prof. Artūras Dubickas, Matematikos institutas / Institute of Mathematics,
13 tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T) 
13th International Workshop „Data Analysis Methods for Software Systems” (I)
2022 12 01
2022 12 03
Dr. Jolita Bernatavičienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Vaizdų ir signalų analizės grupė /
Image and Signal Analysis Group, 
tel. 210 9315,
 
 
Prof. Olga Kurasova, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Kognityvinių skaičiavimų grupė /
Cognitive Computing Group,
tel. 210 9322,
12-oji tarptautinė doktorantų mokykla „Informatikos ir informatikos inžinerijos mokymo tyrimai“ (T)
 
12th International Doctoral Consortium „Informatics and Informatics Engineering Education Research" (I)
2022 12
Prof. Valentina Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Instiute of Data Science and Digital Technologies,
Edukacinių sistemų grupė /
Education Systems Group,
tel. 210 9732,
 
Lietuvos matematikų draugijos seminarai/ Seminars of the Lithuanian Mathematical Society
2022 m.
1 kartą / mėn.
Prof. Artūras Štikonas,Taikomosios matematikos institutas / Institute of Applied Mathematics,
MIF Tikimybių teorijos ir statistikos seminarai/Seminars of Probability Theory and Statistics 
2022 m.
1 kartą / savaitę
Prof. Vygantas Paulauskas, Matematikos institutas / Institute of Mathematics,
Seminaras „Tikimybių teorija ir matematinė statistika“
2022 m.
kiekvieną pirmadienį
Prof. Vygantas Paulauskas, Matematikos institutas / Institute of Mathematics,
Seminaras „Skaičių teorija“
2022 m.
kiekvieną pirmadienį
Prof. Artūras Dubickas, Matematikos institutas / Institute of Mathematics,
Seminaras „Finansų ir draudimo matematika“ 
2022 m.
kiekvieną antradienį
 
Prof. Jonas Šiaulys, Matematikos institutas / Institute of Mathematics,
Informatikos seminarai / Computer Science Seminars 
2022 m. 
kiekvieną trečiadienį
Prof. Mindaugas Bloznelis, Informatikos institutas / Institute of Computer Science,
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  
Seminaras „Tęstiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai“
 
Seminar „Successive Professional Development Seminars”
2022 m. kiekvieno mėn. paskutinį pirmadienį /
Every month last Monday
Doc. Arūnas Želvys, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery.
tel. 236 5288,
Seminaras „Tęstiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai“ 
 
Seminar „Successive Professional Development Seminars”
2022 kiekvieno mėn. kiekvieną penktadienį /
Every month every Friday.
Prof. dr. Gilvydas Verkauskas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery.
tel. 272 0604,
Tarptautinė konferencija „Šiaurės šalių peritoninės dializės tarybos susitikimas“
 
International conference „Nordic Peritoneal Dialysis Council Meeting“
 
Kelios datos, nėra tiksliai nustatyta, vyksta periodiškai
 
Multiple dates, not exactly set, occur periodically
Prof. dr. Marius Miglinas. Doc. dr. Laurynas Rimševičius,
Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery
tel. 236 5099,
;
tel. 236 5207,
.
Seminaras „Profesinės sveikatos aktualijos“
 
Seminar „Occupational Health Issues“
2022 01 19
Doc. dr. Saulius Vainauskas, Visuomenės sveikatos katedra / Department of  Public Health,
tel. 212 1969,
Seminaras „Vožtuvinės širdies ligos: kas naujo?“
 
Seminar „Valvular Heart Diseases: What is New? “
2022 02
Prof.  Sigita Glaveckaitė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika /Clinics of Cardiovascular Deseases,
Seminaras „Hemolizinis ureminis sindromas vaikams...“
 
Seminar „Hemolytic Uremic Syndrome in Children ...“
2022 02 03
Prof. Augustina Jankauskienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0427,
Nacionalinė konferencija „Vaikų onkohematologija pirminei sveikatos priežiūros grandžiai, IV ciklas”
 
National conference „Pediatric Oncohematology for Primary Care, IV Cycle“
2022 02 09
Dr. Sonata Šaulytė Trakymienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0412,
Nacionalinė konferencija „Pakaitinis inkstų gydymas 2022: pirmiausia apie transplantaciją“
 
National conference „Renal Replacement Therapy in 2022: Focus on Kidney Transplantation“
 
2022 02 10
Prof. dr. Marius Miglinas. Doc. dr. Laurynas Rimševičius, Jaunesn.asist. Ernesta Mačionienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 5099,
;
tel. 236 5207,
.
tel. 236 5099,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „COVID 19: poveikis medikų ir pacientų sveikatai“
 
National scientific-practical conference „COVID 19: Impact on the Health of Physicians and Patients"
2022 02 24
Prof. dr. Natalja Fatkulina, Asist. dr. Rasa Stundžienė, Jaun. asist. Lina Gedrimė, lekt. Natalja Surgunt, Slaugos katedra/ Department of Nursing,
 
Veronika Bičiušienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of health Sciences,
tel. 236 8758, 
 
Seminaras „Trumposios žarnos sindromas - pacientų žiemos mokykla“
Seminarų ciklas pasaulinei Retų ligų dienai 2022 paminėti
 
Seminar „Short Bowel Syndrome - Winter School for Patients“
Seminars dedicated to World Rare Disease day 2022
2022 02 23
Prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
 
Prof. Vaidotas Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
Seminaras „Cistinė fibrozė - pacientų žiemos mokykla“
Seminarų ciklas pasaulinei Retų ligų dienai 2022 paminėti
 
Seminar „Cystic Fibrosis - Winter School for Patients“
Seminars dedicated to World Rare Disease day 2022
2022 02 24
Prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
Seminaras „Širdies amiloidozė ir sarkoidozė“
 
Seminar „Cardiac Amyloidosis and Sarcoidosis“
 
2022 02 24
Prof. Jelena Čelutkienė, Prof. Germanas Marinkis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinics of Cardiovascular Deseases,
tel. 236 5208,
Seminaras „Lizosominės kaupimo ligos – pacientų žiemos mokykla“
 
Workshop „LSD – Winter School for Patients“
2022 02 25
Prof. dr. Marius Miglinas. Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 5099,
Seminaras „Lizosominės kaupimo ligos – pacientų žiemos mokykla“
Seminarų ciklas pasaulinei Retų ligų dienai 2022 paminėti
 
Seminar „Lysosomal Storage Diseases – Winter School for Patients
Seminars dedicated to World Rare Disease day 2022
2022 02 25
Prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
Seminaras „Neurofibromatozė – pacientų žiemos mokykla“
Seminarų ciklas pasaulinei Retų ligų dienai 2022 paminėti
 
Seminar „Neurofibromatosis – Winter School for Patients
Seminars dedicated to World Rare Disease day 2022 
2022 02 28
Prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
 
Dr. Goda Elizabeta Vaitkevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
Nacionalinė konferencija „Lizosominės ligos – inovacijos ir pasiekimai“
 
National conference „Lysosomal Diseases - Innovation and Accomplishment
2022 03 04
Prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
Nacionalinė konferencija „Naujovės kardiotorakalinėje chirurgijoje“
 
National conference „Innovations in Cardiothoracic Surgery" 
2022 03 
Prof. Kęstutis Ručinskas, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinics of Cardiovascular Deseases,
tel. 236 5240,
Mokslinis-praktinis seminaras „Įgimtos ir/ar paveldimos genetinės ligos: diagnostikos iššūkiai“
 
Scientific practical seminar „Congenital and/or Hereditary Genetic Diseases: Diagnostic Challenges“
2022 03
2022 06
2022 09
(nuotoliniai)
Jaun. m. d. Raimonda Meškienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1795,
,
Tarptautinė mokslinė - praktikinė konferencija „Šiuolaikiniai standartai lanksčioje endoskopijoje“ (T)
 
International scientific-practical conference „Modern Standards in Flexible Endoscopy" (I)
2022 03 03
Prof. dr. Natalja Fatkulina, jaun. asist. Lina Gedrimė, Slaugos Slaugos katedra / Department of Nursing,
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai Lietuvoje 2022 paminėti (T)
 
International scientific-practical conference dedicated to World Down Syndrome Day in Lithuania 2022 (I)
2022 03
Prof. dr. Algirdas Utkus, doc. dr. Aušra Matulevičienė, dr. Beata Aleksiūnienė, dokt. Evelina Dagytė,
gydytoja rezidentė Kamilė Šiaurytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra /
Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1794,
tel. 250 1793,
,
Medicininės genetikos savaitė „Švęskime medicinos genetikų indėlį pacientų gerovei ir visuomenės sveikatai“
 
The ACMG Medical Genetics Awareness „Medicininės Genetikos Savaitė"
2022 03
Prof. dr. Algirdas Utkus, dr. Ingrida Domarkienė,
Žmogaus ir medicininės genetikos katedra /
Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1788,
Nacionalinės konferencijos „Dermatovenerologų popietė VI“
„Dermatovenerologų popietė VII“
 
National Conferences
„Dermatovereology Afternoon VI“
„Dermatovereology Afternoon VII“ 
2022.03
2022.04
2022.10
2022.11
Doc. Jūratė Grigaitienė, Infekcinių ligų ir dermatovenerologijos klinika/ Clinic of  Infectious Diseases and Dermatovenerology,
tel. 272 0385,
V Nacionalinė konferencija „Vaikų sveikatos priežiūra 2022”
 
The 5th National Conference „Child Health Care 2022“
 
2022 03 17
Prof. Arūnas Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, Visuomenės sveikatos katedra / Department of Public Health,
tel. 234 4203,
Nacionalinė konferencija „Kasdienė gydytojo praktika 2022: vaikų kvėpavimo organų ligos“
 
National conference „Daily Clinical Practice 2022: Children Respiratory Diseases“
2022 03 18
Prof. Odilija Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 2416,
 
Tarptautinė konferencija „Moksliniais įrodymais pagrįsta sporto praktika ir medicina, 2022“ (T)
 
International conference „Science-Based Sports Practice and Medicine, 2022" (I)
2022 03 25
2022 04 01
Prof. dr. Rūta Dadelienė, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Department of Rehabilitation, Physical and Sports Medicine,
tel. 239 8770,
 
Doc. dr. Valentina Ginevičienė, Biomedicinos mokslų institutas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Institute of Biomedical Sciences, Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1787,
Tarptautinė konferencija „II - oji išeivijos gydytojų konferencija“ (T)
 
International conference ,,2nd Annual Lithuanian Doctors Abroad Conference“ (I)
2022 03 25
2022 03 26
Prof. Pranas Šerpytis, Skubios medicinos klinika / Department of Emergency Medicine,
tel. 236 5204,
National mokslinė-praktinė konferencija „Išplėstinės praktikos slaugos mokslas ir praktika“
National scientific-practical conference „Advanced Practice Nursing Science and Practice"
2022 03 31
Prof. dr. Natalja Fatkulina, Irina Ulienė, jaun. asist. Lina Gedrimė, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 236 3231,
Nacionalinė konferencija „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriui – 40 metų: praeitis, dabartis, ateitis“
 
National Conference „Department of Plastic and Reconstructive Surgery“ – 40 Years: the Past, Present and the Future“
 
2022 04 01 
 
Asist. Nerijus Jakutis  Reumatologijos, traumatologijos ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika
/ Clinic of Rheumatology, Traumatology Orthopaedics and Reconstructive Surgery,
tel. 261 0813,
Tarptautinė konferencija „Ateities sporto mokslas 2022: Fizinių ir psichosocialinių aspektų aktualijos“ (T)
 
International conference „Future of Sports Science 2022: Actuality of Physical and Psychosocial Aspects“ (I)
2022 04 01
Prof. dr. Algirdas Utkus, doc. dr. Valentina Ginevičienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1794,
,
tel. 250 1787,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos insulto asociacijos konferencija – 2022“
 
National conference „Conference of Lithuanian Stroke Association-2022“
 
2022 04 01 
2022 04 02
Prof. Dalius  Jatužis / Neurologijos ir neurochirurgijos klinika/ Clinic of Neurology and Neurosurgery,
tel. 236 5165,
 
Nacionalinė konferencija .„Elektrolitų sutrikimai vaikams ir jų korekcija“
 
National conference „Electrolyte Disorders in Children and Their Management”
 
2022 04 07
Prof. Augustina Jankauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0427,
 
Nacionalinė konferencija „Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos 6 suvažiavimas“
 
National conference „Congress of Lithuanian Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrtion“
2022 04 08
Prof. Vaidotas Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 2401,
V Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų aplinkos sveikatinimo aktualijos“ (preliminarus pavadinimas)
 
The 5th National scientific-practical conference „Topical Issues of Children's Environmental Health Promotion” (preliminary title)
2022 04 08
(data bus tikslinama)
Dr. Rita Sketerskienė, Visuomenės sveikatos katedra / Department of  Public Health,
Mokslinis-praktinis seminaras „Naujagimių plaučių ultragarsinis tyrimas“
 
Scientific-practical workshop „Neonatal Lung Ultrasound examination“
2022 04 
Doc. Arūnas Liubšys, Vaikų ligų klinika, Neonatologijos centras / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0167, 272 0573,
Nacionalinė konferencija „Alergologija ir klinikinė imunologija 2022: naujienos ir aktualijos“
 
National conference „Allergology and Clinical Immunology in 2022: News and Challenges“
2022 04
Doc. Anželika Chomičienė, Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Chest diseases, Immunology and Allergology,
tel. 250 1871,
,
Nacionalinė konferencija „Laboratorinės medicinos aktualijos“
National conference „Laboratory Medicine Topics“
2022 04
Doc. Dovilė Karčiauskaitė, doc. Dalius Vitkus,
Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra/ Department of Fiziology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,
Tarptautinė konferencija „XXXII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ (T)
 
International conference „32nd Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ (I)
2022 04 15
2022 04 16
Vinnytsia (Ukraine),
Prof. Arūnas Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 234 4203,
 
Mokslinis-praktinis seminaras „Naujagimių mechaninė plaučių ventiliacija“
 
Scientific-practical workshop „Neonatal Mechanical Lung Ventilation“
2022 04 19
2022 04 21
Doc. Arūnas Liubšys, Vaikų ligų klinika, Neonatologijos centras / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0167, 272 0573,
Nacionalinė konferencija Pasaulinei hemofilijos dienai paminėti
 
National conference for World Hemophilia Day
2022 04 20
Dr. Sonata Šaulytė Trakymienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0412,
 
Seminaras „Naujienos iš Amerikos Kardiologų draugijos kongreso 2022“
 
Seminar „News Digest From ACC.21“
 
2022 04 21
Prof. Jelena Čelutkienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Clinics of Cardiovascular Deseases,
tel. 236 5208,
Tarptautinė konferencija „10-is Baltijos šalių neurologijos kongresas (BALCONE 2022)“ (T)
 
International conference „10th Baltic Congress of Neurology (BALCONE 2022)“ (I)
 
2022 04 21
2022 04 23
Prof. Dalius  Jatužis / Neurologijos ir neurochirurgijos klinika/ Clinic of Neurology and Neurosurgery,
tel. 236 5165,
 
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė DNR diena Lietuvoje“
 
National conference „International DNA Day in Lithuania“
2022 04 25
Akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas, doc. dr. Laima Ambrozaitytė, dr. Ingrida Kavaliauskienė,
Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 236 5057,
tel. 250 1789,
Tarptautinio TREL projekto seminaras „Multidisciplinary Workshop on Clinical Trials in Pediatric Oncology“ (T/I)
2022 04 28
Dr. Jelena Rascon Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
 
Nacionalinė konferencija „Arterinė hipertenzija 2022“
 
National Conference  „Arterial Hypertension 2022“
 
 
2022 04 28 
Prof. dr. Marius Miglinas. Doc. dr. Laurynas Rimševičius, jaunesn.asist. Ernesta Mačionienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery
tel. 236 5099,
;
tel. 236 5207,
.
tel. 236 5099,
Seminaras „ENPHE pavasario seminaras“
 
Seminar „ENPHE spring seminar“
2022 04 28
2022 04 30
Asist. dr.  Ieva Jamontaitė, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Department of Rehabilitation, Physical and Sports Medicine,
tel. 236 5173,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2022“
 
 
National conference „Nursing science and practice 2022“
2022 04 29
Prof. dr. Natalja Fatkulina, doc. dr. Aldona Mikaliūkštienė, Asist. dr. Rasa Stundžienė, Asist. dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė, lekt. Jūratė Gimžauskienė, Irina Ulienė, Slaugos katedra/ Department of Nursing,
tel. 236 3231,
;
Nacionalinė konferencija „Antitrombozinio gydymo strategijos 2022“
 
National conference „Strategies of Antithrombotic Treatment 2022“
 
2022 05
Prof.  Sigita Glaveckaitė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinics of  Cardiovascular Deseases,
Nacionalinė konferencija „Aktualūs pulmonologijos klausimai“
 
National conference „Topical Problems of Pulmonology“
2022 05
Prof. Edvardas Danila, doc. Rolandas Zablockis, Krūtinės ligų, imunologijos ir  alergologijos  klinika/ Clinic of Chest diseases, Immunology and Allergology, 
tel. 236 5122, 
tel. 250 1870,  
Lietuvos neonatologijos asociacijos metinė konferencija „Sergančių ir neišnešiotų naujagimių mityba ir kiti aktualūs klausimai“
 
Annual meeting of the Lithuanian Neonatology Association „Nutrition of Sick and Premature Newborn Babies and Other Important Issues“
2022 05
Doc. Arūnas Liubšys, Vaikų ligų klinika, Neonatologijos centras / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0167, 272 0573,
Nacionalinė konferencija „Dermatovenerologijos naujienos“
 
National conference „Dermatovenereology Update“
2022 05
Doc. Rūta Gancevičienė, Doc. Jūratė Grigaitienė Infekcinių ligų ir dermatovenerologijos klinika/ Clinic of  Infectious Diseases and Dermatovenerology,
tel. 265 8504,
tel. 265 8501,
Nacionalinė konferencija „Neuroangiochirurgijos centras – 2022”
 
National conference „Center of Neurosurgery, Vascular surgery, and Neurology – 2022”
2022 05 05
Doc. Aleksandras Vilionskis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinic of Neurology and Neurosurger,
tel. 265 8171,
Tarptautinė konferencija „Šiaurės šalių ortopedų federacijos (NOF) kongresas“ (T)
International conference „Nordic Orthopaedic Federation (NOF) Congress“ (I)
2022 05 11
2022 05 13
Asist. Giedrius Bernotavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 272 0595,
Nacionalinė konferencija „Ūmūs koronariniai sindromai ir Skubios medicinos aktualijos“
 
National conference „Acute Coronary Syndroms and Emergency Medicine News“
 
2022 05 13
2022 05 14
Prof. Pranas Šerpytis, Skubios medicinos klinika / Department of Emergency Medicine,
tel. 236 5204,
 
Nacionalinė konferencija „Reabilitacijos mokslai“
 
National conference „Rehabilitation Sciences"
2022 05 19
Asist. dr.  Inga Muntianaitė, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Department of Rehabilitation, Physical and Sports Medicine,
tel. 236 5170,
XI Nacionalinė konferencija „Мodernioji pediatrija 2022”
 
The 11th  National conference „Modern Paediatrics 2022“
 
2022 05 20
Prof. Arūnas Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 234 4203,
Tarptautinė konferencija „Populiacijų genetika iš Baltų perspektyvos: lietuvių genomų mikroevoliuciniai procesai“ (T)
 
International conference „Population Genetics from the Baltic Perspective: Microevolutionary Processes of the Lithuanian Genomes“ (I)
2022 05 20
2022 05 21
Akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas, doc. dr. Laima Ambrozaitytė, dr. Ingrida Domarkienė, dr. Alina Urnikytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 236 5057,
tel. 250 1789,
tel. 250 1788,
tel. 250 1788,
Nacionalinė konferencija „Ultragarsinė diagnostika 2022“
 
National conference „Ultrasound Diagnostics 2022“
 
2022 05 20
2022 05 21
Dr. Artūras Samuilis, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Medical Physics,
tel. 236 5319,
Farmakologijos kursai vaikų onkohematologams
 
Pharmacology Courses for Paediatric Hematologist Oncologists
2022 05 25 
Dr. Goda Elizabeta Vaitkevičienė, Dr. Sonata Šaulytė Trakymienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0445,
tel. 272 0412,
Tarptautinė konferencija „Baltijos Širdies nepakankamumas ir Aritmijos“ (T)
 
International conference „Baltic Heart Failure and Arrhyhtmias“ (I)
 
2022 05 27
2022 05 28 
Prof. Jelena Čelutkienė, prof. Germanas Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Clinics of Cardiovascular Deseases,
tel. 236 5208,
Nacionalinė konferencija „Vaikų onkohematologija pirminei sveikatos priežiūros grandžiai, V ciklas”
 
National conference „Pediatric Oncohematology for Primary Care, 5th cycle“
 
2022  06 02
Dr. Sonata Šaulytė Trakymienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0412,
Tarptautinė konferencija „Infektologija 2022“ (T)
 
International conference „Infectology 2022“ (I)
2022 06 03
Prof. Ligita Jančorienė, Infekcinių ligų ir dermatovenerologijos klinika / Clinic of  Infectious Diseases and Dermatovenerology,
tel. 272 4657, 275 2790,
8 –as tarptautinis Baltijos otorinolaringologų kongresas (T)
 
8th International Baltic ENT Congress (I)
 
2022 06 10
Prof. Eugenijus  Lesinskas, Ausų nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Department of Ear, Nose Throat and Eye Diseases,
tel. 250 1867,
   
II Tarptautinė konferencija „Alporto sindromo klubas“ (T)
 
2nd International conference „Alport Syndrome Club“ (I)
2022 06 10
Prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
 
Prof. dr. Marius Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 5099,
Nacionalinė konferencija „Vaikų kepenų trasnplantacijos aktualijos‘
 
National conference  „The Problems of Liver Transplantation in Children“
 
2022 06 14
Prof. Vaidotas Urbonas,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 2401,
 
Nacionalinė konferencija „XIV Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2022”
 
National conference „The 14th Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association „Interventional Pulmonology and Allergology 2022“
2022 06 17
2022 06 18
Prof. Arūnas Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 234 4203,
Nacionalinė konferencija „Skubiosios medicinos ir intensyvios kardiologijos mokykla“
 
National conference „School of Emergency Medicine and Acute Cardiac Care“
2022 06 17
2022 06 18
(data bus tikslinama)
 
Prof. Pranas Šerpytis, Skubios medicinos klinika / Department of Emergency Medicine,
tel. 236 5204,
 
Nacionalinė konferencija „20-ji Lietuvos neurologų vasaros mokykla“
 
National conference „20th Lithuanian Summer School of Neurology“
 
2022 06 17
2022 06 19
Prof. Dalius  Jatužis / Neurologijos ir neurochirurgijos klinika/ Clinic of Neurology and Neurosurgery,
tel. 236 5165,
Tarptautinė slaugos doktorantų vasaros mokykla (T)
 
International Summer School for Nursing Doctoral Students (I)
2022 06 27
2022 07 08
Prof. dr. Natalja Fatkulina, jaun. asist. Viktorija Kielė, Irina Ulienė, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 236 3231,
Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Pacientai – pagrindiniai sveikatos priežiūros sistemos dalyviai“ (T)
 
 
International scientific-practical conference „Patients as Key Actors in Health Care System" (I)
 
2022 07 06
2022 07 07
Prof. dr. Natalja Fatkulina, asist. dr. Rasa Stundžienė, doc. dr. Aldona Mikaliūkštienė, asist. dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Irina Ulienė, Sveikatos mokslų institutas, Slaugos katedra/ Institute of Health Sciences, Department of Nursing,
tel. 236 3231,
Nacionalinė konferencija „Ultragarsinė diagnostikos vasaros mokykla 2022“
 
National Conference „Summer School of Ultrasound Diagnostics 2022“
 
2022 07 29
2022 07 31
Dr. Artūras Samuilis, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Medical Physics,
tel. 236 5319,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Dismorfologijos vasara 2022“ (T)
 
International Scientific Practical conference „Dysmorphology summer 2022“ (I)
2022 08
Prof. dr. Algirdas Utkus, doc. dr.  Aušra Matulevičienė, dr. Beata Aleksiūnienė, dokt. Evelina Dagytė, gydytoja rezidentė Kamilė Šiaurytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1794, 
tel. 250 1793,
Tarptautinė konferencija „22-asis Europos Antropologų Asociacijos kongresas: Žmogaus kūno įvairovė ir adaptacija besikeičiančiame pasaulyje (T)
 
International conference „The 22nd Congress of the European Anthropological Association: Human Variation and Adaptation in a Changing World“ (I)
 
2022 08 24
2022 08 27
Prof. dr. Janina Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,
tel. 239 8706,
Tarptautinė konferencija „23-oji Europos Paleopatologų asociacijos konferencija“ (T)
 
International conference „23rd Paleopathology Association European Meeting” (I)
 
2022 08 25
2022 08 29
Prof. dr. Rimantas Jankauskas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,
tel. 239 8709,
Renginys „Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena“
 
Event „International Fetal Alcohol Syndrome Day“
2022 09
Prof. dr. Algirdas Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1794,
Tarptautinė konferencija „7-oji Baltijos širdies magnetinio rezonanso draugijos konferencija“ (T)
 
International conference  „7-th Meeting of Baltic Society of Cardiac Magnetic Resonance“ (I)
 
 2022 09
Prof.  Sigita Glaveckaitė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinics of  Cardiovascular Deseases,
 
Renginys mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“
 
Event Festival of Science „Erdvėlaivis Žemė“
2022 09
Akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas, doc. dr. Laima Ambrozaitytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 236 5057,
tel. 250 1789,
Tarptautinė konferencija „4-oji tarptautinė EKMO konferencija Lietuvoje“ (T)
 
International conference „4th  International Conference  „Progress of ECMO in Lithuania“ (I)
2022 09 09 
(data bus tikslinama)
Prof. Pranas Šerpytis, Skubios medicinos klinika / Department of Emergency Medicine,
tel. 236 5204,
 
Tarptautinė konferencija „Baltijos širdies magnetinio rezonanso asociacijos konferencija“ (T)
 
International conference „Baltic Magnetic Resonance Society Meeting“ (I)
2022 09 10
2022 09 11
Prof. dr. Nomeda Valevicienė,  prof. dr. Sigita Glaveckaitė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Medical Physics,
tel. 236 5177,
Seminaras „Naujienos iš Europos Kardiologų draugijos kongreso 2021“
 
Seminar „News Update from ESC 2021“
 
2022 09 15
Prof. Jelena Čelutkienė, prof. Germanas Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Clinics of Cardiovascular Deseases,
tel. 236 5208,
Tarptautinė konferencija „Vaikų kaulų čiulpų transplantacija: 20 metų patirtis“ (T)
 
International conference „Pediatric Bone Marrow Transplantation: 20 Years of Experience“ (I)
2022 09 15
Dr. Jelena Rascon, dr. Sonata Šaulytė Trakymienė Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0445,
tel. 272 0412,
 
Nacionalinė konferencija „Urologijos seminarai“ Vilnius
 
National conference  „Seminars on Urology“ Vilnius
2022 09 29
Asist. Albertas Čekauskas, doc. Arūnas Želvys, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology Nephrourology and Surgery.
tel. 236 5288,
Tarptautinė konferencija „XXXIII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ ir VII Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos suvažiavimas (T)
 
International conference „33rd Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ & VII National Convention of Lithuanian Paediatric Respiratory Society (I)
 
2022 09 30
2022 10 01
Prof. Arūnas Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 234 4203,,
Nacionalinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2022“
 
National conference „Updates on Pediatric Allergology 2022““
 
2022 10 02
Prof. Odilija Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 2416,
Tarptautinė konferencija „Baltijos radiologų kongresas 2022 “ (T)
 
International conference „Baltic Congress of Radiology 2022“ (I)
 
2022 10 06
2022 10 08
Dr. Artūras Samuilis, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Medical Physics,
tel. 236 5319,
Nacionalinė konferencija „Trombozės diena“
 
National conference „Day of Trombosis“
2022 10
Dr. Valdas Banys, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra/ Department of Fiziology, biochemistry, microbiology and laboratory medicine,
Tarptautinė konferencija „Vilnius Vascular Symposium 2022“ (T)
 
International conference „Vilnius Vascular Symposium 2022“ (I)
2022 10
Tomas Baltrūnas, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiovascular Diseases,
Seminaras „.Pasitinkant Pasaulinę trombozės dieną: antitrombozinio gydymo naujienos“
 
Seminar „World Thrombosis Day 2022: Novelties in Antithrombotic Treatment“
 
2022 10 13
Prof.  Sigita Glaveckaitė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinics of  Cardiovascular Deseases,
Tarptautinis Baltijos Balkanų kochlearinės implantacijos kongresas (T)
 
Baltic Balcan Cochlear Implantation International Congress (I)
2022 10 13
2022 10 15
Prof. Eugenijus  Lesinskas, Ausų nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Department of Ear, Nose Throat and Eye Diseases,
tel. 250 1867,
   
Nacionalinė konferencija „Infekcinių ligų epidemiologijos, gydymo ir profilaktikos apžvalga“
 
National conference „Review of Infectious Diseases Diagnostics, Treatment and Prophylaxis“
 
2022 10 19
Prof. Ligita Jančorienė, Infekcinių ligų ir dermatovenerologijos klinika / Clinic of  Infectious Diseases and Dermatovenerology,
tel. 272 4657, 275 2790,
Nacionalinė konferencija „Pediatrijos aktualijos 2022“
 
National conference  „Current Problems in Pediatrics“
 
2022 10 20
Prof. Vaidotas Urbonas,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 2401,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Slaugos mokslo pasiekimai 2022“
 
National scientific-practical conference „Achievements of Nursing Science 2022"
2022 10 20
Prof. dr. Natalja Fatkulina, Irina Ulienė, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 236 3231,
Nacionalinė konferencija „Vaikų onkohematologija pirminei sveikatos priežiūros grandžiai, VI ciklas”
 
National conference „Pediatric Oncohematology for Primary Care, VI cycle“
2022 10 26
Dr. Sonata Šaulytė Trakymienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 272 0412,
Tarptautinis seminaras „Inkstų laparoskopinė chirurgija” (T)
 
International seminar „Laparoscopic Kidney Surgery” (I)
2022 10 27 
Asist. Albertas Čekauskas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology Nephrourology and Surgery,
Tarptautinė konferencija „Lėtinės inkstų ligos iššūkiai“ (T)
 
International conference „Challenging Chronic Kidney Disease“ (I)
2022 10 27
Prof. dr. Marius Miglinas. doc. dr. Laurynas Rimševičius, jaunesn.asist. Ernesta Mačionienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 5099,
;
tel. 236 5207,
.
tel. 236 5099,
 
 
Tarptautinė konferencija  „Vilniaus reumatologijos seminarai/26" (T)
 
International conference „Vilnius Seminars in Rheumatology/26" (I)
 
 
(ar vyks renginys priklausys nuo epidemiologinės situacijos)
2022 11
Prof. Irena Butrimienė, Reumatologijos, traumatologijos ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Traumatology Orthopaedics  and Reconstructive Surgery, 
tel. 236 5302,
Nacionalinė konferencija „Laboratorinė diagnostika  gydytojų klinicistų praktikoje“
 
National conference „Laboratory diagnostics in clinician‘s practice“
2022 11
Doc. Dalius Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra/ Department of Fiziology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,
Nacionalinė konferencija  „4-oji Plautinės hipertenzijos konferencija“
 
National conference „4th Lithuanian Pulmonary Hypertension Conference“
 
2022 11 11
Doc. Lina Gumbienė, dr. Elena Jurevičienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiovascular Diseases,
tel. 250 1442,
l
Seminaras „Fundamentiniai mokslai kardiologijai“
 
Seminar „Basic Science in Cardiology“
 
2022 11 17
Prof. Jelena Čelutkienė, prof. Germanas Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Clinics of Cardiovascular Deseases,
tel. 236 5208,
 
Nacionalinė konferencija „Intensyvios kardiologijos ir Skubios medicinos naujienos“ Alytuje
 
National conference „Acute Coronary Syndroms and Emergency Medicine News“ In Alytus
 
2022 11 18
Prof. Pranas Šerpytis, Skubios medicinos klinika / Department of Emergency Medicine,
tel. 236 5204,
 
Nacionalinė konferencija „Kardionefrologijos kontroversijos 2022“
 
National conference „Cardionephrology Controversies 2022“
 
2022 11 24 
Prof. dr. Marius Miglinas. doc. dr. Laurynas Rimševičius, jaunesn.asist. Ernesta Mačionienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 5099,
;
tel. 236 5207,
.
tel. 236 5099,
 
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Psichoemocinės medikų sveikatos tausojimas ir stiprinimas“
 
National scientific-practical conference „Sustainability and Strengthening Psycho-Emotional Health of Physicians"
2022 11 24
Prof. dr. Natalja Fatkulina, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 236 8758,
 
Veronika Bičiušienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
 
 
Prof. dr. Arūnas Emeljanovas, LSU
Prof. dr. Alona Rauckienė, KU
Nacionalinė metinė XVIII Pasaulinei LOPL dienai skirta  konferencija  „Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2022”
 
National conference „XVIII Conference Devoted to World COPD Day “Autumn of Pulmonology and Allergology 2022”
 
 
2022 11 25
Prof. Arūnas Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, Visuomenės sveikatos katedra / Department of Public Health,
tel. 234 4203,
Nacionalinė konferencija „Pulmonologijos naujienos“
 
National conference „News in Pulmonology
2022 12
Prof. Edvardas Danila, doc. Rolandas Zablockis, Krūtinės ligų, imunologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Chest diseases, Immunology and Allergology, 
tel. 236 5122, 
,
tel. 250 1870,  
,
Nacionalinė konferencija „Alergologijos ir klinikinės imunologijos žiema“
 
National conference „Winter of Allergology and Clinical Immunology“
2022 12
Prof. Laura.Malinauskienė, Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Chest Diseases, Immunology and Allergology,
tel. 250 1871,
 
Seminaras „Alergologijos ir klinikinės imunologijos naujienos 2022“
 
Seminar „News In Allergology And Clinical Immunology 2022“
2022 12
Prof. Laura.Malinauskienė, Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Chest Diseases, Immunology and Allergology,
tel. 250 1871,
 
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros renginys „Jaunųjų morfologų ir auksologų popietė“
2022 12
Prof. dr. Janina Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,
tel. 239 8706,
Tarptautinė Fabry Baltijos šalių konferencija (T)
International Fabry Baltic meeting (I)
2022 12 08
2022 12 10
Prof. Rimantė Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
 
Prof. dr. Marius Miglinas. Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 5099,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos kardiologija 2022“
 
National conference „Cardiology in Lithuania 2022“
 
2022 12 22
Prof. Jelena Čelutkienė, prof. Germanas Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Clinics of Cardiovascular Deseases,
tel. 236 5208,
Šiaulių akademija / Šiauliai Academy    
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

50-osios jaunųjų matematikų varžybos (jų metu vyks seminaras mokytojams)

 
2022 02 26
Prof. dr. Renata Macaitienė, Regionų plėtros institutas, Šiaulių akademija / Institute of Regional Development,
tel. (41) 233 228,
Tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“  (T)
 
International conference „The school students‘ project works of mathematics, information technology and economics“ (I)
2022 03 04
Prof. dr. Renata Macaitienė, Regionų plėtros institutas, Šiaulių akademija / Institute of Regional Development,
tel. (41) 233 228,
11-oji Nacionalinė konferencija – seminaras „Gimtoji kalba mokykloje“
 
The 11th National conference-seminar „Native Language at School"
2022 03 04
Doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, doc. dr. Jolanta Vaskelienė, Regionų plėtros institutas,  / Institute of Regional Development,
tel. (41) 687 241,
;
 
Prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, Lietuvių kalbos draugija / Lithuanian Language Society,
8-asis Baltijos šalių logopedų kongresas (T)
8th Baltic Congress of Speech Therapists (I)
2022 03
Simona Daniutė, dr. Rita Kantanavičiūtė-Petružė, Ingrida Kurmanskienė, Justina Kedytė, Edukologijos institutas,  Institute of Education,
Šiaulių miesto I-II gimnazijos klasių mokinių ekonomikos ir verslumo olimpiada
2022 04 12
Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė – Balčiūnienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Development,
Tarptautinė konferencija, skirta prof. Eduardo Balčyčio atminimui  „Muzikos ir mokslo labirintais“  (T)
 
International conference „Labyrinths of Music and Science" in memory of prof. Eduardas Balčytis (I)
2022 04 20
2022 04 23
Prof. dr. Diana Strakšienė, Edukologijos institutas (Muzikos pedagogikos SP), Šiaulių akademija / Institute of Education, 
d
Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“ (T)
 
International scientific conference of young researches „Young Researcher for Smart Society“ (I)
 
2022 05 12
Doc. Lina Garšvienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
tel. (41) 370 496,
11-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ (T)
 
11th International interdisciplinary scientific conference „The Region: History, Culture, Language" (I)
2022 05 19
2022 05 20
Doc. dr. Regina Kvašytė, Regionų plėtros institutas /
Institute of Regional Development,
Europos aerobiologijos simpoziumas „Tyrimai ir naujosios technologijos išmaniajai aerobiologijai“ (ESA2024)  (T)
 
European Symposium on Aerobiology  „Versatile Research and Novel Technologies for Smart Aerobiology (ESA2024)“ (I)
 
2022 07 08
2022 07 12
Prof. dr. Ingrida Šaulienė, dr. Laura Šukienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Development, 
11-oji mokslinė praktinė konferencija „Ekonomika ir verslas: regiono problemos ir galimybės 2022“
2022 09 08
Doc. dr. Solveiga Skunčikienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Development,
15-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija, skirta prof. Jono Prano Aleksos 143-osioms gimimo metinėms „Valstybės vaidmens raida XXI amžiuje: tautinis ir tarptautinis kontekstas“ (T)
 
The XV Jonas Pranas Aleksa international interdisciplinary scientific conference „Development of the State Role in the XXI Century: National and International Context” (I)
2022 09 23
Prof. T. Tamošiūnas, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
Tarptautinis seminaras  „Negalę turinčių asmenų sveikos gyvensenos ugdymas“ (T)
 
International Seminar „Development of Healthy Lifestyle for People with Disabilities" (I)
2022 10 07
2022 10 08
Prof. dr. Liuda Radzevičienė, Edukologijos institutas, Šiaulių akademija / Institute of Education,
Pasaulinei statistikos dienai paminėti skirta konferencija
2022 10 20
Karolina Kanišauskienė, Regionų plėtros institutas /
Institute of Regional Development,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos universitetai praeityje ir šiandien: humanitarikos klausimai“.
Konferencija skirta 1922 m. įkurto Lietuvos universiteto šimtmečiui
2022 10 21
Doc. dr. Regina Kvašytė, Regionų plėtros institutas /
Institute of Regional Development,
Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras
2022 11 11
Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Development,
9-asis Nacionalinis vertimo konkursas
2022 11 17
Lolita Petrulionė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Development,
21 -oji tarptautinė mokslinė konferencija „Regionų konkurencingumo kaitos tendencijos“ (T)
 
21st international scientific conference „Rethinking Regional Competitiveness“ (I)
2022 11 24
2022 11 25
Prof. dr. Diana Cibulskienė, doc. dr. Milda Damkuvienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Development,
tel. (41) 595 824,
 
14 tęstinė tarptautinė konferencija „Mokytojų ugdymas 21-me amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“ (T)
 
14th international conference „Teachers’ Training in the 21st Century: Changes and Perspectives” (I)
2022 11 25
Prof. dr. Daiva Malinauskienė, Edukologijos institutas / Institute of Education,
 
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
6 diskusijų/seminarų ciklas
2022 01
2022 06
Dr. Gintarė Tamašauskaitė-Janickė, Teisės fakultetas,
Nacionalinė konferencija „Tradicinis teisės mokslo pavasario renginys" 
2022 02
Doc. Vigita Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 6170,
Tarptautinė konferencija „Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sistemiškumo iššūkiai" (T)
International conference „Challenges to the Systemic Nature of the Special Part of the Criminal Code“ (I)
2022 03
2022 04
Prof. habil. dr. Gintaras Švedas, Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,
tel. 236 6224,
Tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija (T)
 2022 05
Doc. Vigita Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 6170,
Tarptautinis seminaras „FinTech: Finance, Technology & Regulation” (T)
2022 05 17
2022 05 20
Dr. Gintarė Tamašauskaitė-Janickė, Teisės fakultetas,
17-oji tarptautinė Europos teisės vasaros mokykla „Démocratie et droit en Europe“ / „Demokratie und Recht in Europa“ (T)
17 th European Law Summer School „Démocratie et droit en Europe“ / „Demokratie und Recht in Europa“ (I)
2022 06
Doc. Vigita Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 6170,
Tarptautinė konferencija apie teisingumo vykdymą Covid-19 pandemijos metu ir to pasekmes (T)
2022 09 
Doc. Vigita Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 6170,
Tarptautinė konferencija, skirta dabartinės Konstitucijos 30-mečiui ir 1922 m. Konstitucijos šimtmečiui paminėti (T)
2022 10
Viešosios teisės katedros darbuotojai / Representers of Department of Public Law,
tel. 236 6175,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  
Tarptautinė konferencija „Modernioji moralės ir politikos santykio problema“ (T)
 
International conference „The modern problem of the relationship between morality and politics“ (I)
2022 02 28
2022 03 31
Prof. Alvydas Jokubaitis, dr. Vilius Mačkinis, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Sciences,
tel. 219 4133,
Intensive course „Democracy in Crisis? Polish up your theoretical and methodological tools for studying the East of Europe”
2022 03 27
2022 04 02
Vygailė Vilčiauskaitė, Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius / Department of Research and Public Affairs,
tel. 219 3167,
Nacionalinė konferencija „Metinė Lietuvos politologų konferencija“
2022 11
 
Dr. Vilius Mačkinis, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Sciences,
tel. 219 4133,
Botanikos sodas / Botanical Garden  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas”
Conference „Educational spaces and the process of education”  
 
2022 10 14
Aida Vida Dobkevičiūtė, Botanikos sodas / Botanical Garden,
tel. 236 6015,
Tagged under praktika,