2018

Mokslo renginiai 2018 m.

Sukurta: 07 gruodžio 2011

                                                               

Chemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and GeosciencesChemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and Geosciences Teisės fakultetas / Faculty of Law
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology
Vilniaus universiteto Verslo mokykla / Vilnius University Business School
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics
Gyvybės mokslų centras / Center for Life Sciences
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty 
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Chemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and Geosciences  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Current Trends of Cancer Theranostics 2018“ (T)
 
International conference „Current Trends of Cancer Theranostics 2018“ (I)
2018 07 01
2018 07 05
Dr. L. Mikoliūnaite, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 85,
Tarptautinė konferencija „Nanomokykla" (T)
 
International conference „Nanoschool" (I)
2018 09
arba / or
2018 10
Prof. A. Ramanavičius, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 81,
Nacionalinė konferencija - ekspedicija „Šiaurės rytų Lietuvos dirvožemio dangos ypatumai“
 
2018 09 27    2018 09 28
arba /or
2018 10 04
2018 10 05
Doc. J. Volungevičius, Geomokslų institutas / Institute of Geosciences,
tel. 868215520,
Tarptautinė konferencija „Oxygenalia 2018“ (T)
 
International conference „Oxygenalia 2018“ (I)
2018 10 11
2018 10 13
Prof. A.  Kareiva, dr. L. Mikoliūnaite, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 85,
tel. 219 31 10,
Tarptautinė konferencija „EcoBalt 2018“ (T)
 
International conference „EcoBalt 2018“ (I) 
 
 
2018 10 25
2018 10 27
Prof. A. Kareiva, dr. L. Mikoliūnaitė,  Chemijos institutas / Institute of Chemistry,
tel. 219 31 85,
tel. 219 31 10,

Mokslinė konferencija „Šiuolaikinės kartografijos teorijos ir technologijos“

2018 11 14
A. Česnulevičius, Geomokslų institutas
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration    
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Apskaita, auditas, analizė: mokslo, studijų ir verslo sintezė" (T)

International conference „Accounting, Audit, Analysis: Science, Studies and Business Synthesis" (I)

2018 02 08    2018 02 09

Prof. R. Subačienė, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration,

tel 236 61 53,

Seminaras „Blockchain: ažiotažas ar villtis? Blockchain technologijų potencialas ir apribojimai"

Seminar „Blockchain: Hype or Hope? The Potential and Limitations of Blockchain Technologies"

2018 12 06

Dr. J. Šarupičiūtė, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration,

tel. 236 62 84,

Filologijos fakultetas / Faculty of Philology    
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
2 seminarai iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas"
2 seminars from the cycle „Formation of the General and Specific Competencies of the Philologists"
2018 01 
2018 12
Prof. A. Lichačiova, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 268 72 24, 
Seminaras „Germanistika ir rinkos poreikiai" 
Workshop „German Studies for Profession"
2018 03 26
2018 03 27
Dr. E. Kontutytė, dr. V. Žeimantienė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas, / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 30,
 
Seminaras „Lenkų kalbos kultūra. Normos ir formos" (skirtas dėstytojams ir lenkų kalbos mokytojams)
Seminar „The Culture of the Polish Language. Norms and Forms"
2018 04
Doc. M. Davlevič, doc. K. Geben,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas  / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 37,
„Mokslinė studentų germanistų konferencija 2018: kalba ir literatūra“
National conference „Conference of Students of German Philology 2018: Language and Literature”
2018 04 13
 
Dr. J. Daunorienė, doc. L Plaušinaitytė,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas  / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
te. 268 72 30,
XVI  studentų mokslinė konferencija „Polonistikos dienos“
The 16h Students’ Conference  „Days of Polonistics“ 
2018 05
 
Doc. V. Ušinskienė, dr. I. Fedorovič,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas /  / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 37, 
2-oji tarptautinė valstybės šimtmečio jubiliejui skirta Prano Skardžiaus konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje" (T)
International conference „Nation and Identity in Language" (I)
2018 05 25
2018 05 27
Doc. V. Zubaitienė, Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics, 
tel. 268 72 12,
Skandinavistikos centro tarptautinė mokslinė studentų konferencija (T)
International scholarly student conference of the Centre for Scandinavian Studies (I)
 
 
2018 05 27
Doc. A. Griškevičienė, A. Merkliopaitė,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas  / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 35,
Tarptautinė konferencija „Kalbų mokymas ir mokymasis 21-ame amžiuje: lingvistiniai, edukologiniai ir kultūriniai aspektai" (T)
International conference „The FIPLV Nordic- Baltic Region (NBR) conference 2018 "Teaching and Learning Languages in the 21st Century: Linguistic, Educational and Cultural Aspects" (I)
2018 06 07
2018 06 08
Doc. R. Kriaučiūnienė, Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages,
tel. 268 72 68,
 
Tarptautinė konferencija „Laikas Baltijos regiono kalbose" (T)
International conference „Time and Tense in Circum-Baltic" (I)
2018 06 18
2018 06 19
Doc. J. Pakerys, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 11,

Nacionalinė konferencija „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos“

 

National conference „Week of Academic Studies Baltos lankos

2018 07 05

2018 07 08

Prof. A. Sverdiolas, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas  / Institute for Literary and Cultural Research,

tel. 268 7161,

Tarptautinė kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima" (T)
International conference and summer school „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima" (I)
 
 
2018 07 29
2018 08 04
Prof. A. Holvoet, Dr. G. Kavaliūnaitė-Holvoet,  V. Žeimantienė,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas  / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 12, 865258772, 
24-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija (T)
24th International Scientific Conference on Jonas Jablonskis (I)
2018 09 
Dr. G. Judžentytė, Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Studies, 
tel. 268 72 12,
Tarptautinis seminaras „Baltijos šalių germanistų dienos" (T)
International workshop „Baltic Germanist Days" (I)
2018 10
 
Dr. D. Katinas,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 268 72 30,
Kūrybinės dirbtuvės  „Interaktyvus skaitmeninis Chylinskio Naujojo Testamento leidimas 4“
 
Workshop  „Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament
2018 
Dr. G. Kavaliūnaitė-Holvoet,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel.: 268 72 11, 865258772,
Tarptautinė mokslinė konferencija skirta kun. Martyno Odlanickio Počobuto 290-osioms gimimo metinėms „Kunigas rektorius Martynas Odlanickis Počobutas - ryškiausia Vilniaus žvaigždė" (T)
International scientific conference to commemorate the 290th anniversary of priest Marcin Odlanicki Poczobut's birth „The Brightest Star in Vilnius Firmament - Rector Marcin Odlanicki Poczobut" (I) 
2018 11 
Dr. R. Jakubėnas,  Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 268 72 37,
Seminaras „R programos taikymai lingvistikoje"
Seminar „Doing Linguistics with R"
2018 11
Doc. R. Juknevičienė, dr. L. Vilkaitė-Lozdienė,Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 268 72 28,
Seminaras „Lietuvių diaspora ir kalba: naujausi tyrimai"
Seminar „Lithuanian Diaspora and Language: Recent Research"
2018 11
Dr. E. Gudavičienė, Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Studies, 
tel. 268 72 14,
Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminarai „Concilium Educationis“
Seminars „Concilium Educationis“
2018 (du kartus per semestrą / twice a semester)
Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra / Department of Educology,
tel. 266 76 25,
Socionomų forumas
Forumo of Socionoms
4-5 kartus per metus /4-5 times a year
Doc. L. Gvaldaitė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,
tel.  861154224,
Nacionalinė konferencija „Edukologijos alumnų forumas"
2018 04
Prof. L. Duobliene, Edukologijos katedra / Department of Educational Science,
tel.861609315,
Nacionalinė konferencija „15-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“
National conference „15th Conference for Young Scientists in Psychology“
2018 04 27
Dokt. G. Gegieckaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,
tel.  860698189,
Nacionalinė konferencija „Religija ir kultūra"
 
National conference „Religion and Culture"
2018 05
Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,
tel. 266 76 13,
Tarptautinė konferencija „Bendruomenės pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms" (T)
International conference „The Community Help to the Families Experiencing Difficulties" (I)
2018 05 04
Doc. L. Gvaldaitė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,
tel.  861154224,
Tarptautinė konferencija „Kultūros ir psichoterapijos tyrimai: tapatumo naratyvų studijos" (T)
International conference „Reseach in Psychotherapy and Culture: Exploring Narratives of Identity" (I)
2018 05 11
2018 05 12
Prof. G. Gudaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,
 
Konstrukcionizmo konferencija
Constructionism 2018
2018 08 21
2018 08 25
Prof. V. Dagienė, Ugdymo mokslų institutas
Mokytojų dienos seminarai
Teachers‘ day workshops
2018 08 20
Prof. V. Dagienė, Ugdymo mokslų institutas
9-oji tarptautinė grupių santykių konferencija Lietuvoje „Vaidmuo. Lyderystė. Galia" (T)
The 9th International Group Relations Conference in Lithuania „Role Leadership Authority" (I)
2018 08
Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,
tel. 266 76 10,
15-oji tarptautinė IATSO (International Association for the Treatment of Sexual Offenders) konferencija (T)
15th IATSO (International Association for the Treatment of Sexual Offenders) conference (I)
2018 08 28
2018 08 31
Doc. I. Laurinaitytė, Bendrosios Psichologijos katedra/ Department of General Psychology,
tel. 266 76 05,
Kasmetinė ESPAnet konferencija
The 2018 Annual ESPAnet Conference Transformation of European welfare systems: challenges, problems and future prospects

2018 08 30

2018 09 01

Prof. J. Aidukaitė
Sociologijos ir socialinio darbo institutas

Tarptautinė konferencija „Space and Time: An Interdisciplinary Approach“ (T)
 
International conference „Space and Time: An Interdisciplinary Approach“ (I)
2018 09 28
2018 09 29
Dr. J. Čiurlionis,  Filosofijos katedra / Department of Philosophy,
tel. 266 76 17,
 
Nacionalinė konferencija „3-ioji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija"
National conference „3rd Vilnius Conference on Suicide Intervention Methods"
 2018 ruduo / autumn
Doc. P. Skruibis, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,
tel. 868636979,
Seminaras „Tarptautinė vasaros psichotraumatologijos tyrimų mokykla" T)
Seminar „International Summer School of Reseach in Psychotraumatology" (I)
2018 ruduo / autumn
Dr. P. Želvienė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,
Nacionalinė konferencija „9-oji kasmetinė Vilniaus Traumų psichologijos konferencija"
National conference „The 9th Annual Vilnius Trauma Psychology Conference"
2018 10
Dr. P. Želvienė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,
Tarptautinė konferencija „Plastiškumas, tikrovė ir vaizduotė" (T)
International conference „Plasticity, Reality and Imagination" (I)
2018 10
Doc. K. Sabolius, Filosofijos katedra / Department of Philosophy,
te. 868633244,
Tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimo transformacijos" (T)
International scientific conference „Education Transformations" (I)
2018 10
Doc. I. Stonkuvienė, Edukologijos katedra / Department of Educational Science,
tel. 860814498,
Tarptautinė konferencija „Gamtos transformacijos ir antropologinis skirtumas" (T)
International conference „Transformations of Nature and Anthropological Difference" (I)
 
2018 10
arba / or
2018 11
Doc. M. Gutauskas, doc. D. Bacevičiūtė, dr. V. Daraškevičiūtė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,
tel. 268 71 89,
Tarptautinis seminaras „Po ontologijos" (T)
International seminar „After Ontology" (I)
2018 11
arba / or
2018 12
Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,
tel. 266 76 13,

Nacionalinė konferencija "Šiuolaikinės informacinės technologijos ir vaikų sveikata"

National conference "Electronic Media and Children's Health"

2018 12 07

Doc. I. Laurinaitytė, prof. R. Jusienė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,                          tel. 266 76 05,                                                           tel. 268 72 54,                          r

Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
COST veiklos CA 15107 (MULTICOMP) mokslinė konferencija ir valdymo komiteto posėdis (T)
COST action CA15107 (MULTICOMP) scientific conference and management commitee meeting
2018 03 08
2017 03 09
Dr. J. Macutkevič, Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas / Institute of Applied Electrodynamics and Telecomunications,
tel. 852234535,
Lietuvos - Baltarusijos seminaras „Šiuolaikinės medžiagos ir keramikos"
Lithuanian - Belarusian seminar „Advanced Materials and Ceramics"
2018 04
Dr. J. Macutkevič, Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas / Institute of Applied Electrodynamics and Telecomunications,
tel. 852234535,
Tarptautinė konferencija „Kvantinės medžiagos valdymas: Nuo šaltųjų atomų iki kondensuotųjų sistemų" (T)
International conference „Controlling Quantum Matter: From Ultracold atoms to Solids" (I)
2018 07 30
2018 08 01
Habil dr. G. Juzeliūnas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy,
tel. 223 46 42,
Gyvybės mokslų centras / Center for Life Sciences  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Vita Scientia 2018“ (T)
International conference „Vita Scientia 2018“ (I)
2018 01 03
 
I. Songailienė, M. Kazlauskienė, J. Nainys, J. Lazutka, Biotechnologijos institutas /  Institute of Biotechnology,
tel. 868602086,
12-oji tarptautinė konferencija „Baltymų stabilizavimas (ProStab2018)“ (T)
12th International conference on Protein Stabilization (ProStab2018) (I)
2018 05 16
2018 05 18
Dr. I. Matijošytė, Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology,
tel. 223 43 71,
XV-oji tarptautinė Lietuvos Biochemijos draugijos konferencija (T)
XV International Conference of the Lithuanian Biochemical Society (I)
2018 06 25
2018 06 28
Prof. D. Matulis, Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology,
tel. 223 43 64,
Tarptautinė konferencija „7th Amyloid Disease Annual Meeting“ (T)
International conference „7th Amyloid Disease Annual Meeting“ (I)
2018 09 10
2018 09 12
Dr. V. Smirnovas, Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology,
tel. 867069929,
Tarptautinė konferencija „4th Symposium on Non-Globular Proteins“ (T)
International conference „4th Symposium on Non-Globular Proteins“ (I)
2018 09 12
2018 09 14
Dr. V. Smirnovas, Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology,
tel. 867069929,
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty   
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
 
Tarptautinis tarpdisciplininis kongresas „FIHUSO-2018" (T)
International and Interdisciplinary Scientific Congress „FIHUSO-2018" (I)
 
2018 04 24
2018 04 27
Prof. V. Jurėnienė, prof. L. Ulvydienė, doc. R. Baranauskienė, Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas; Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas / Institute of Economics, Finance and Management; Institute of Language, Literature and Translation Studies,
tel. (37) 42 23 44,
tel. (37) 75 09 14,
tel. (37) 42 26 04,
Tarptautinė mokslinė konferencija „IVUS 2018" (FIHUSO kongreso dalis) (T)
International conference „Information Society and University Studies“ (part of international and interdisciplinary scientific congress „FIHUSO-2018") (I)
2018 04 27
Prof. A. Lopata , I. Veitaitė, Taikomosios informatikos institutas / Institute of Applied Informatics,
tel. (37) 42 25 66,
tel. (37) 42 25 66,
 
AKTB 2018: sekcija  „Žiniomis grindžiamų technologijų taikymas versle“ tarptautinėje konferencijoje  „BIS 2018* (T)
AKTB 2018: "Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business"  (in international conference „BIS 2018") (I)
2018 06  
Prof. V. Sakalauskas, prof. D. Krikščiūnienė, Taikomosios informatikos institutas / Institute of Applied Informatics,
tel.(37) 42 25 66,
tel. (37) 37 42 25 66,
IMDA 2018: sekcijaPažangieji duomenų analizės ir kompiuterizuotos programinės įrangos inžinerijos metodai“  tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „ICIST 2018" (T)
IMDA 2018: Workshop on Intelligent Methods for Data Analysis and Computer Aided Software Engineering in international conference „ICIST 2018" (I)
2018 10 04
2018 10 06
Prof. A. Lopata , I. Veitaitė, Taikomosios informatikos institutas / Institute of Applied Informatics,
tel. (37) 42 25 66,
tel. (37) 42 25 66,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Nacionalinė konferencija „Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida. XIX mokslinė konferencija. Skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
National conference „Genealogy and Local History: Sources. Research. Dispersion“
2018 03 22
Prof. A.  Pacevičius, Dokumentinių medijų antropologijos katedra / Department of Documentary Media Anthropology,
tel. 236 61 10,
Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2018 m.“
National conference „Application of Information and Communication Theory into Practice 2018“
2018 03 23
Prof. Z.  Atkočiūnienė, Informacijos ir žinių vadybos katedra / Department of Information and Knowledge Management,
tel. 236 61 19,
Seminaras „Informacijos organizavimas semantiniame žiniatinklyje"
Scholarly seminar „Information Organization in the Semantic Web"
2018 03
Doc. R. Varnienė-Janssen, Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centras / Research Center of Libraries and Information organization,
tel. 236 61 13,
Tarptautinis mokslinis seminaras, „Šiaurės ir Baltijos šalių teatro ir kino socialinis vaidmuo visuomenėje“ (T)
International Seminar „Social Impact of Baltic and Nordic Film and Theatre“ (I)
2018 05 04
Doc. R. Šukaitytė, doc. M. Petrikas, Ekraninės ir performatyvios komunikacijos katedra / Department of Screening and Performative Communication,
tel. 219 31 68,
Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. IV“ (T)
International conference „Communication and Information Sciences in Network Society: Experience and Insights. IV“ (I)
2018 06 14
2018 06 15
Prof. A. Vaišnys, Komunikacijos fakulteto dekanas / Dean of  Faculty of Communication,
tel.  236 61 01,
 
Tarpdalykinis seminaras „Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra“
Interdisciplinary seminar „Source Studies of Historical Research in Humanities and Social Sciences"
2018 11 22
Prof. A. Navickienė, prof. D. Kaunas, Knygotyros ir leidybos tyrimų katedra / Department of Book Science and Publishing,
tel. 236 61 16,
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 
Tarptautinis seminaras „Informatika ir informatinis mąstymas (Bebras)“ (T)
International Workshop on Informatics and Computational Thinking (Bebras)  (I)
2018 05 07
2018 05 11
Prof. V. Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 30,
9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“
9th National Conference of Young Researchers „Operations Research and Applications
2018 05 11
Prof. L. Sakalauskas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies, 
tel. 867556923,
Tarptautinis seminaras „STEM tinklo plėtra ir Erasmus projekto IncluSMe dirbtuvės" (T)
International workshop „STEM PD Net and IncluSMe" (I)
2018 06 25
2018 06 27
Prof. V. Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 30,
13-oji tarptautinė Baltijos šalių organizuojama konferencija „Duomenų bazės ir informacinės sistemos (Baltic DB&IS 2018)" (T)
13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2018) (I)
2018 07 01
2018 07 04
Dr. A. Lupeikienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 41, 
12-oji Tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija ir IMS metinė tikimybių ir statistikos konferencija (T)
12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics (I)
2018 07 02
2018 07 06
Prof. R. Leipus, prof. V. Paulauskas, Taikomosios matematikos institutas / Institute of Aplied Mathematics,
tel. 219 30 52,
Erasmus projekto seminaras „Mokymo metodų tobulinimas sekant akių judesius technologijomis papildytose klasėse“
Erasmus project meeting „Improvement of Teaching Techniques by Eye Tracking in Technology Enhanced Classrooms"
2018 07
 
Prof. V. Dagienė, E. Jasutė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 30,
Tarptautinė konferencija „Konstrukcionizmas 2018" (T)
International conference „Constructionism 2018” (I)
2018 08 21
2018 08 25
Prof. V. Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas /Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 30,
Tarptautinė konferencija prie Informatikos olimpiados (T)
International Joint Conference with IOI  (I)
2018 09 03
2018 09 05
Prof. V. Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 30,
Tarptautinė skaičių teorijos konferencija, skirta profesorių Antano Laurinčiko ir Eugenijaus Manstavičiaus 70 metų jubiliejams (T)
International Conference on Number Theory dedicated to the 70th birthdays of Professors Antanas Laurinčikas and Eugenijus Manstavičius (I)
 
2018 09 09
2018 09 16
Prof. G. Stepanauskas, prof. A. Dubickas, Matematikos institutas / Institute of Mathematics,
tel. 219 30 50,
tel. 219 30 81,
10-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T)
10th International Workshop „Data Analysis Methods for Software Systems" Lithuania (T)
2018 11 29
2018 12 01
Dr. J. Bernatavičienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 12,
9-asis tarptautinis doktorantų konsorciumas „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai“ (T)
9th International Doctoral Consortium „Informatics Engineering Education Research" (I)
2018 12 05
2018 12 09
Prof. V. Dagienė, A. Juškevičienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 30,
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  
Tarptautinė konferencija „6-oji Tarptautinė Intensyvios kardiologijos ir skubios medicinos konferencija“ (T)
 
International conference „VIth Meeting on Acute Cardiac Care and Emergency Medicine“ (I)
2018
Prof. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Disease,
tel.: 236 52 04, 868688996,
Nacionalinė konferencija „Intensyvios terapijos ir skubios medicinos naujienos“
 
National conference „Update of Acute Cardiac Care and Emergency Medicine“
2018
Prof. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Disease,
tel.: 236 52 04, 868688996, 
 
Spina bifida ir hidrocefalija sergančių vaikų ir jų šeimų mokyklėlė
School of children‘s with spina bifida & hydrocephaly, and their families
 
2018 01
 
Prof. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 863009244,
 
Nacionalinė konferencija „Inkstų pakaitinio gydymo naujienos“
National conference „Renal Replacement Therapy: What‘s New?“
2018 02 08
Prof. M. Miglinas, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Institute of Clinical medicine Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 2365099,
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė retųjų ligų diena
National conference „International Rare Diseases Day"
2018 02
Prof. A. Utkus, dokt. B. Burnytė, B. Tumienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 17 94,
tel. 250 13 06
tel. 250 13 07
Seminarai: „Dermatovenerologų popietė I“; „Dermatovenerologų popietė II"
Seminars: „Dermatovereology Afternoon I“; „Dermatovereology Afternoon II“
2018 02 22
2018 10 11
Dr. J. Grigaitienė, Dermatovenerologijos centras / Centre of Dermatovenerology,
tel. 265 85 01,
Nacionalinė konferencija „Ūminių ir lėtinių kasos ligų diagnostika ir gydymas“
 
National conference „Diagnostics and Treatment of Acute and Chronic Pancreas Diseases"
2018 02 26
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Institute of Clinical medicine Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 868862655,
 
Tuberozinės sklerozės specialistų  susirinkimas
Tuberouse Sclerosis Specialist Meeting
 
2018 02
 
Prof. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 863009244,
 
Mokslinių praktinių seminarų ciklas „Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos“
 
2018 02
2018 10
(6 seminarai /seminars)
Doc. Ž. Visockienė, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika/ Clinic of internal deseases, family medicine and oncology,
tel. 861012198,
 
Tarptautinė konferencija  „Aktualijos periodontologijoje“ (T)
International conference „Tipicality in Periodontology“ (I)
2018 03 02
2018 03 03
 J. Žekonienė, Odontologijos Institutas / Institute of Dentistry,
 
tel. 272 75 89,
Nacionalinė konferencija „Dermatoskopijos forumas“
 
National conference „Dermatology Forum"
2018 03 03
Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Dermatovenerologijos centras / Centre of Dermatovenerology,
tel. 861527207,
Nacionalinė konferencija  „Dauno sindromo diena Lietuvoje 2018“
National conference  „International Down Syndrome Day 2018“
2018 03
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, dokt. B. Aleksiūnienė, E. Dagytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 17 94,
tel. 250 17 93,
tel. 250 15 05,
tel. 250 15 05,
Nacionalinė konferencija „Tradicinis metodas – naujos galimybės: inovatyvi histeroskopija“
 National conference „Old method – New Trics: Inovative Hysteroscopy“
2018 03 22
Doc. D. Bartkevičienė, Akušerijos ir ginekologijos klinika / Clinic of  Obstetric and Gynaecology,
tel. 868725702,
Tarptautinė konferencija „2-sis Europos Sąjungos sprendėjų susitikimas, skirtas paruošti globalų lėtinių kvėpavimo ligų profilaktikos ir kontrolės planą“ (T)
International conference „2nd EU Summit Decission Makers on the Global Prevention and Action Plan for Chronic Respiratory Diseases“ (I)
 2018 03 23
Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Vilnius University Medical Faculty Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 869985185,
 
Tarptautinė konferencija, skirta Pasaulinei retų ligų dienai paminėti (T)
International conference dedicated to the World Rare Disease Day (I)
2018 03 
Prof. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 863009244,
Nacionalinė konferencija „Kardiologijos seminarai“
National conference „Seminars in Cardiology 
2018 03 29
Prof. A. Laucevicius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / MF Department of Cardiovascular Disease,
tel. 236 53 07,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos insulto asociacijos konferencija, 2018
National conference „Conference of Lithuanian Stroke Association, 2018
2018 04 06
2018 04 07
Prof. D. Jatužis , Neurologijos ir Neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,
tel. 868689795,
Nacionalinė konferencija „Arterinės hipertenzijos naujienos“
National conference „Arterial Hypertension: What‘s New?“
2018 04 12
Prof. M. Miglinas, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Institute of Clinical medicine Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 50 99,
Nacionalinė konferencija „Struktūrinė širdies liga. Nauji gydymo metodai“
National conference „Structural Heart Disease. New Methods of Treatment“
2018 04 13
Doc. G. Kalinauskas, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Disease,
tel. 236 52 40,
Tarptautinė Hantingtono ligos konferencija (T)
International Huntington Disease Conference (I)
2018 04
Prof. A. Utkus, Dr. A. Morkūnienė, K. Šablauskas, E. Blažytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 17 94,
250 17 87,
Nacionalinė konferencija „Slaugos mokslo aktualijos 2018
National conference „News in Nursing Science 2018“
2018 04 19
Prof. N. Fatkulina, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 239 87 55,
Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos pavasarinė konferencija
Spring conference of Lithuanian Pediatric Gastroenterology and Nutrition Society
2018 04 20
V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 01,
Tarptautinė konferencija „EGATIN Study Days“ (T)
International conference „EGATIN Study Days“ (I)
2018 04 27
2018 04 29
E. Paužienė, Psichiatrijos klinika / Department of Psychiatry
tel. 868523523,
 
III-oji Hantingtono ligos pacientų mokykla 
School of Huntington Disease patients
 2018 04
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, E. Blažytė, D. Braždžiūnaitė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 1794,
tel. 250 1793,
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė DNR diena Lietuvoje
 
National conference „International DNA Day in Lithuaniua"
 
2018 04 24
Prof. A. Utkus, dr. I. Kavaliauskienė, L. Ambrozaitytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 17 94,
250 17 88,
tel. 250 17 89,
Tarptautinė metinė Lietuvos odontologų ortopedų draugijos konferencija (T)
 
International annual meeting of Lithuanian Society of Prosthodontics (I)
2018 05 04
2018 05 05
Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas / Institute of Dentistry,
tel. 868755661
Tarptautinė konferencija  „14-tas Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas“ (T)
 
International conference „14th Baltic Congress of Laboratory Medicine“ (I)
 
2018 05 10
2018 05 12
Doc. D. Vitkus, Biomedicinos mokslų instituto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Institute of Biomedical Sciences, Department of  Physiology, Biochemistry,  Microbiology and Laboratory Medicine,
tel. 250 18 73.
Tarptautinė konferencija „9 – tasis Baltijos chirurgų asociacijos kongresas“, sekcija „Chirurginė slauga“ (T)
International conference „9th Congress of Baltic Association of Surgeon“, section „Surgical Nurisng“ (I)
2018 05 10
2018 05 12
Prof. N. Fatkulina, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 239 87 55,
Tarptautinė konferencija „Psichiatrinė reabilitacija paremta sveikimo modeliu“ (T)
International conference „Psychiatric Rehabilitation Based on the Model of Recovery“ (I)
2018 05 11
2018 05 12
Prof. A. Germanavičius, J. Hilbig,
Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,
tel. 8698 06866,
Nacionalinė konferencija „Ultragarsinė diagnostika 2018“
 
National conference „Ultrasound Conference 2018“
2018 05 11
2018 05 12
A. Samuilis, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics in Medicine,
tel. 236 50 64,
Nacionalinė konferencija „Neuroangiochirurgijos centras 2018”
National conference „Center of Neurovascular Sugery 2018”
2018 05 11
Prof. S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,
868743480,
Lietuvos Senologijos Draugijos tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinės krūties vėžio gydymo tendencijos“ (T)
LSD International Conference „Modern Modalities of Breast Cancer Treatment“(I)
2018 05 
Prof. V. Ostapenko, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Deseases, Family Medicine and Oncology,
tel. 278 68 14,
Nacionalinė konferencija „Alergologijos ir klinikinės imunologijos praktiniai aspektai"
National conference „Practical Aspects of Allergology and Clinical Immunology"
2018 05
Doc. A. Blažienė, Klinikinės medicinos institutas Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Allergology,
tel. 236 50 91,
,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos vaikų chirurgija 2017“
National conference „Pediatric Surgery of Lithuania 2017“
2018 05 25
Dr. K. Trainavičius, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Institute of Clinical medicine Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 868722516
4-ioji Tarptautinė evoliucinės medicinos  konferencija (T)
 
4th International Conference of Evolution Medicine (I)
2018 06
Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra/Department of Anatomy, Histology and Anthropology,
239 87 07,
Tarptautinė konferencija „Dermatovenerologijos naujienos 2018“ (T)
International conference „Dermatovenereology Update 2018“ (I)
2018 06 01
2018 06 02
Prof.  M. Bylaitė-Bučinskienė, Dr. J. Grigaitienė, Dermatovenerologijos centras / Centre of Dermatovenerology,
tel. 861527207,
tel. 265 85 01,
Tarptautinė konferencija „XXIII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ (T)
International conference „XXIII Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ (I)
2018 06 01
2018 06 02
Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
 
tel. 869985185,
Nacionalinė konferencija „Ketvirtasis plaučių ligų kongresas"
National conference „IVth Lithuanian Conngress of Lung Diseases"
 
2018 06 01
Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos instituto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Allergology,
tel. 236 51 22, 868862371, , ,
tel. 250 1870, 868862371, , ,  
Nacionalinė konferencija „Vaikų sveikatos aktualijos 2018”
(konferencija skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti)
National conference „Children's Health Issues 2018”
2018 06 01
Prof. V. Usonis, S. Burokienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 14
tel. 272 02 02
;
Nacionalinė konferencija – mokykla „16-ji Lietuvos neurologų vasaros mokykla“
National conference „16th Lithuanian Summer School of Neurology“
 
2018 06 08
2018 06 09
Prof. D. Jatužis, Neurologijos ir Neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,
tel. 868689795,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos gastroenterologų draugijos vasaros mokykla“
National Conference of Lithuanian Association of Gastroenterology
2018 06 15
Prof. J. Valantinas, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Institute of Clinical medicine Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 852501735,
Nacionalinė konferencija XII Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2018”
National conferenceXII Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association „Interventional Pulmonology and Allergology 2018
2018 06 15
2018 06 16
Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 869985185,
Tarptautinė praktinė konferencija „Baltijos jūros šalių vasaros epilepsijos mokykla” (T)
International practical conference „Baltic Sea Summer School of Epilepsy“ (I)
2018 06 24
2018 06 29
Prof. R. Mameniškienė / Neurologijos ir Neurochirurgijos klinika,
tel. 861153077,
Nacionalinė konferencija „Vasaros ultragarso mokykla“
National conference „Sonography Summer School “
2018 07 27
2018 07 29
A. E. Tamošiūnas, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics in Medicine,
tel. 236 52 93,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Dismorfologijos vasara 2018 (T)
International scientific practical conference „Dysmorphology Autumn 2018“ (I)
2018 08 24
2018 08 25
Dr. A. Matulevičienė, E. Dagytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 17 93,
,
tel. 250 15 05,
, 
Tarptautinė konferencija „9-asis Baltijos neurologijos kongresas (BALCONE 2018)
International conference „9th Baltic Congress of Neurology (BALCONE 2018)“
2019 09 06
2018 09 08
Prof. D. Jatužis , Neurologijos ir Neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,
tel. 868689795,
Renginys mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“
Event Festival of Science  „Erdvėlaivis Žemė
 
2018 09 
Prof. V. Kučinskas, dr. L. Ambrozaitytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 236 50 57,
,
tel. 250 17 89,
Renginys  „Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena“
Event „International Fetal Alcohol Syndrome Day“
2018 09 09
Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 250 17 94,
,
Nacionalinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2018
National conference „Nursing Science and Research 2018“
2018 09 28
Prof. N. Fatkulina, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 239 87 55
Tarptautinė konferencija „VII –asis Baltijos radiologijos kongresas“ (T)
International conference „VIIth Baltic Radiology Congress“ (I)
2018 10 04 
2018 10 06
Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics in Medicine,
tel. 236 50 64,
Tarptautinė konferencija „Vilniaus kursai 2018“ (mokama) (T)
International conference „Vilnius Course 2018 “ (I)
2018 10
Prof. V. Usonis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 14
Tarptautinė konferencija „Slaugos tyrimai ir ugdymas Baltijos šalyse“ (T)
International conference „Nursing Education and Research in Baltic Countries“ (I)
2018 10 03
2018 10 05
Prof. N. Fatkulina, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 239 87 55
Nacionalinė konferencija „LGD konferencija“
National Conference „LGD Conference“
2018 10 11
Prof. J. Valantinas, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Institute of Clinical medicine Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 852501735,
Nacionalinė konferencija "Alergologijos ir klinikinės imunologijos naujienos"
 
National conference „Allergology and Clinical Immunology News"
2018 10
Doc. L. Malinauskienė, Klinikinės medicinos instituto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika/ Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Allergology,
tel. 236 43 22,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Pasaulinė trombozės diena - Spalio 13“
National scientific-practical conference „World Thrombosis Day -October 13"
2018 10 13
Dr. V. Banys, doc. D. Vitkus, Biomedicinos mokslų instituto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Institute of Biomedical Sciences, Department of  Physiology, Biochemistry,  Microbiology and Laboratory Medicine,
tel. 864040007,
,
tel. 250 18 73,
Nacionalinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2018“
National conference Update on Paediatric Allergy 2018”
2018 10
Prof. O. Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 16,
Seminaras „Akmenligės gydymas“
Seminar „Treatment of Urinary Stone Disease“
2018 10 23
Doc. A. Želvys Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 869771059,
Nacionalinė konferencija „Skrandžio bei dvylikapirštės žarnos ligos"
National conference „Diseases of Stomach and Duodenum"
2018 10 26
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Institute of Clinical medicine Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 868862655,
Nacionalinė konferencija „Psichikos sveikatos priežiūros aktualijos“
National conference „News in Mental Health Care“
2018 11 09
Prof. N. Fatkulina, Slaugos katedra / Department of Nursing,
tel. 239 87 55,
Nacionalinė konferencija, skirta XIV Pasaulinei LOPL dienai „Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2018”
National conference, devoted to World COPD Day „Autumn of Pulmonology and Allergology 2018”
2018 11 16
Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 869985185,
Seminaras „Šlapimo nelaikymo gydymas“
Seminar „Treatment of Urine Incontinence“
2018 11 16
Doc. A. Černiauskienė, Klinikinės medicinos instituto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,
tel. 236 52 84,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos rudeninė konferencija"
National conference „Autumn Conference of Lithuanian Pediatric Gastroenterology and Nutrition Society"
2018 11 16
V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 01,
Tarptautinė konferencija „ENDOBALTIC 2018“ (T)
International conference „ENDOBALTIC 2018“ (I)
2018 11 23
2018 11 24
Doc. S. Drukteinis, Odontologijos Institutas / Institute of Dentistry,
tel. 272 75 89,
Seminaras „Vilniaus seminarai III“
Seminar „Vilniaus seminarai III“
2018 12 07
Doc. R. Gancevičienė, prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Dermatovenerologijos centras / Centre of Dermatovenerology,
tel. 861617514, 
tel. 861527207,
tel. 265 85 01,
 
Nacionalinė konferencija „Pulmonologijos naujienos"
National conference „News in Pulmonology"
2018 12 
Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos instituto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Allergology,
tel. 236 51 22, 868862371,
,
,
tel. 250 18 70, 868862371,
,
,
 
Nacionalinė konferencija „Alergologijos ir klinikinės imunologijos žiema"
National conference „Allergology and Clinical Immunology" 
 
 2018 12
Doc. A. Blažienė, Klinikinės medicinos instituto Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Allergology,
tel. 236 50 91,
 
Seminaras „Jaunųjų morfologų popietė"
2018 12
Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,
tel. 239 87 07,
  
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Regioninė mokslinė konferencija „Nepriklausomybės aktai Baltijos regiono ir Rytų Europos valstybėse: šimtmečio perspektyva“
 
Regional Scientific Conference „Independence Acts in the Countries of the Baltic Region and Eastern Europe: The Prospect of a Century“
 2018 02 05
Prof. J. Machovenko, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,
 
Nacionalinė konferencija „Kovo 11-osios ir Vasario 16-osios aktų santykis“
National conference „Relationship between the Acts of March 11th and February 16th“
2018 03 12
Doc. V. Vaičaitis, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,
tel. 868715585,
6-oji tarptautinė jaunųjų teisėtyrininkų ir doktorantų konferencija (T)
 
6th International Conference of PhD Students and Young Researchers (I)
2018 04
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 868688616,
Nacionalinė konferencija „Daiktinė teisė: ar privatinės teisės pamatai atlaikys XXI a. iššūkius?“
National conference „Object Law: Will the Foundations of Private Law Stand in the 21st Century Challenges?“
2018 05 17
Doc. L. Didžiulis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
Tarptautinė konferencija „ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: nauja duomenų apsaugos teisės era“ (T)
International conference „EU Common Data Protection Regulation: a New Era of Data Protection Rights“ (I)
2018 05 25
Dr. J. Zaleskis, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,
15-oji tarptautinė Europos teisės vasaros mokykla „La crise du droit dans l`Union Européenne et ses états membres? / Krise des Recht in der EU und ihren Mitgliedsländern?“ (T)
15th European Law Summer School „La crise du droit dans l`Union Européenne et ses états membres? / Krise des Recht in der EU und ihren Mitgliedsländern?“ (I)
2018 06 27
2018 07 04
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 868688616,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  
Tarptautinis seminaras - tarptautinė žiemos mokykla jauniems tyrėjams „Small States in Europe: Towards  a Cross-Disciplinary Approach“ (T)
 
International seminar „Small States in Europe: Towards  a Cross-Disciplinary Approach“ (I)
2018 01 29
2018 02 02
 
M. Lazdauskaitė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science,
 
Nacionalinis seminaras „Metodinis seminaras Lietuvos tyrėjams sovietmečio sakytinės istorijos klausimams aptarti“
 
2018 04
V. Mačkinis, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science,
 
Nacionalinė konferencija „VU TSPMI ir Lietuvos politologų asociacijos  organizuojama metinė konferencija“
2018 11
V. Mačkinis, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science,
 Vilniaus universiteto Verslo mokykla / Vilnius University Business School  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Konferencija „Versli šeima 2018“
Conference „Family Business 2018“
2018 05 17
J. Šneiderienė, VU Verslo mokykla / Vilnius University Business School,
tel.: 236 61 96, 861246 044,
Projektas moksleiviams „Verslumo akademija“
 
Project for pupils „Entrepreneurship Academy“
2018 02 24
2018 03 03
2018 03 10
2018 03 17
2018 03 24
J. Šneiderienė, VU Verslo mokykla / Vilnius University Business School,
tel.: 236 61 96, 861246 044,