2020

Mokslo renginiai 2020 m.

Sukurta: 23 spalio 2019
Padaliniai / Faculties, Institutes, Centres & Other Departments
 
Chemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and Geosciences
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics
Gyvybės mokslų centras / Life Sciences Center
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty 
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine
Teisės fakultetas / Faculty of Law
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science
Botanikos sodas / Botanical Garden
 

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Chemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and Geosciences  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Lietuvos geomokslų olimpiada
Lithuanian geoscience olympiad
2020 01 17
Final
2020 11
Dokt.  D. Grendaitė, Hidrologijos ir klimatologijos katedra / Department of  Hydrology and Climatology,
tel. 239 82 93,
Seminaras gamtamokslinio ugdymo mokytojams
Seminar for teachers of Science Education
2020 02
Dr. E. Rudnickaite, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of  Geology and Mineralogy,
tel. 239 82 77,
Nacionalinė konferencija „Meteorologiniams matavimams Lietuvoje - 250 metų “
National conference "250 Years from the Beginning of Meteorological Measurements in Lithuania“
2020 03
Prof. A. Bevainis, Hidrologijos ir klimatologijos katedra / Department of  Hydrology and Climatology,
tel. 239 82 93,
XX Nacionalinis moksleivių Č. Kudabos geografijos konkursas 
XX National Č. Kudaba's geography competition
2020  04
Doc. R. Prapiestienė, Geografijos ir kraštotvarkos katedra / Department of Geography and Landscape Management,
tel. 239 82 71,
 
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"North & Baltic Regional Congress 2020"
2020 04 27
2020 05 01
J. Radzevičiūtė, Geografijos ir kraštotvarkos katedra/ Department of Geography and Landscape Management,
tel. 862455057,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"5th International Meeting of Early-Staged Researchers in Paleontology“
2020 05 18
2020 05 21
Doc. A. Spiridonov, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of  Geology and Mineralogy,
tel. 239 82 85,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"20th International Road Weather Conference"
2020 06 02
2020 06 04
Doc. J. Kažys, Hidrologijos ir klimatologijos katedra / Department of  Hydrology and Climatology,
tel. 239 82 95,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Balticum Organicum Sintheticum 2020“ 
  
2020 06 28
2020 07 01
Prof. E. Orentas, Organinės chemijos katedra / Department of Organic Chemistry,
tel. 219 31 92,
Nacionalinė konferencija / National conference
"Cartocon“
 
2020 11
Dr. L. Bevainis, Kartografijos ir geoinformatikos katedra / Department of  Cartography and Geoinformatics,
tel. 239 82 96,
6-oji Nacionalinė geologijos doktorantų konferencija
6th National Conference of PhD students in Geology
2020 11
Doc. A. Spiridonov, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of  Geology and Mineralogy,
tel. 239 82 85,
Nacionalinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“
National conference "Geography: Science and Education“
2020 12
Dr. G. Godienė, Geografijos ir kraštotvarkos katedra / Department of Geography and Landscape Management,
tel. 239 82 87,
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminaras dėstytojams ir mokytojams „Filologo darbo su mokiniais (studentais), turinčiais įgytų kalbos sutrikimų, ypatybės“
 
Workshop “Some Aspects of Language Teaching with Students with Acquired Language Disordersˮ  
2020 03
Doc. V. Ušinskienė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 868568160,
Kūrybinės dirbtuvės „Baltų kalbų veiksmažodis: rūšies klausimai“
 
Creative Workshops "The Baltic Verb: The Domain of Voice“
2020 04 06
2020 04 07
Prof. A. Holvoet, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 12
Medijų lingvistikos dirbtuvės „Medijų naratyvas ir metodologija: kritinė diskurso analizė”
Workshop in media linguistics “Media Narrative and Methodology: Critical Discourse Analysis and Beyond”
2020 04 09
2020 04 10 
Doc. L. Arcimavičienė,
Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages,
tel. 861531553,
Tarptautinė konferencija „Tiurkologijos užgimimas Rytų Europoje ir jos reikšmė čia gyvenančioms tiurkų tautoms. Minint 80-ąsias Leono Kričinskio  ir 50-ąsias Anajašo Zajončkovskio mirties metines“ (T)
International conference "The Birth of Turkology in Eastern Europe and its Significance for the Turkic Peoples Living there. Commemorating the 80th Death Anniversary of Leon Krichinsky and the 50th Death Anniversary of  Prof. Anajah Zajonchkovsky“ (I)
2020 04 14
 
Doc. G. Miškinienė,
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 268 72 11,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
“Le mot dans la langue et dans le discours 3 : la construction du sens“
 
 
2020 04 23
2020 04 24
Dr. V. Kazlauskienė,
Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of English, Romance and Classical Studies, 
tel. 868469334,
 
Tarptautinis kognityvinės etnolingistikos seminaras „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje II“ (T)
 
International seminar "Values in the Lithuanians and Poles Worldview II (I)
2020 05 07
2020 05 08 
Prof. K. Rutkovska, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 861585712,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Aesthetica Dantis: (auto)percezioni e appropriazioni dell’opera dantesca tra bello e brutto, tragico e comico, sublime e il grottesco“
2020 05 07
2020 05 08
Doc. Novella di Nunzio, doc. Diego Ardoino, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of English, Romance and Classical Studies, 
tel. 867155072, 867763480,
 
 
Nacionalinė konferencija, skirta Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“
 
National Conference “Synchronic and Diachronic Studies of the Lithuanian Language” dedicated to the 80th Anniversary of the Department of Lithuanian Language
2020 05 15
Doc. V. Zubaitienė,Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 868502784,
Nacionalinė konferencija „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos"
National conference "Week of Academic Studies Baltos Lankos” 
2020 07 03
2020 07 06
Prof. A. Sverdiolas, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas / Institute for Literary and Cultural Research,
tel. 268 71 61,
14-as tarptautinis simpoziumas „Moralinė kompetencija: jos prigimtis, reikšmė ir plėtotė“ (T)
The 14th International Symposium "Moral competence: Its Nature, Relevance and Education" (I)
2020 07 23
2020 07 24
Prof. R. Kriaučiūnienė, Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages,
tel. 868618033,
Tarptautinė vasaros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Septima Decima“ (T)
 
Salos Summer School and Conference "Academia Grammaticorum Salensis Septima Decima“ (I)
2020 07 26
2020 08 01
Prof. A. Holvoet, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas/Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 12,
Tarptautinė konferencija „Atminties kultūra skandinavistikos studijose“ (T)
International conference "Mindekultur i Skandinaviske Studier“ ("Memory Culture in Scandinavian Studies“) (I)
 
2020 08 04
2020 08 07
Doc. I. Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 268 72 35,
Kūrybinės dirbtuvės „TAME ir Baltų kalbų veiksmažodis“
 
Creative Workshops "TAME and the Baltic Verb“  
2020 09 
Prof. A. Holvoet, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas/Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 12,
Tarptautinė Kanados studijų konferencija (T)
 
International conference on Canadian Studies (I)
2020 ruduo/autumn
Doc. R. Šlapkauskaitė, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of English, Romance and Classical Studies, 
tel. 268 72 28,
Nacionalinė konferencija „Technologijos vertimo procesuose: iššūkiai ir galimybės“
 
National conference "Technologies in Translation Processes: Challenges and Opportunities”
2020 10 04
Prof. N. Maskaliūnienė, Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas / Institute for Literary, Cultural and Translation Studies,  
tel. 268 72 45,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Romain Gary et André Malraux: dans leur temps et dans le nôtre“
2020 10 08
2020 10 09
Prof. V.  Bikulčius, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of English, Romance and Classical Studies, 
tel. 869957524,
Nacionalinė konferencija „Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika – Lietuva 2020“
National conference "Theory and Practice in Language Education – Lithuania 2020"
2020 10 23
Doc. E. Petronienė,Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 268 72 05,
Tarptautinė konferencija „Lietuvių literatūra Nepriklausomybės trisdešimtmečiu: įvykiai, reiškiniai, raidos tendencijos" (T)
 
International conference "Lithuanian Literature during the Three Decades of Independence: Events, Phenomena and Development Trends“ (I)
2020 12 06
Prof. B. Speičytė, Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų institutas / Institute for Literary, Cultural and Translation Studies,
tel. 868781431,
Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy
 
 
Pavadinimas / Title
Data / Date
Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminarai / seminars 
"Concilium Educationis“
2020 (du kartus per semestrą / twice a semester)
Prof. V. Targamadzė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 266 70 99,
Socionomų forumas
"Forumo of Socionoms"
2020 (4-5 kartus per mokslo metus / 4-5 times a  year)
Doc. L. Gvaldaitė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 861154224,
Filosofijos instituto mokslininkų ir doktorantų seminarai
Institute of Philosophy. Research Seminars for Scholars and PhD Students
2020 01 -
2020 12
Dr. J. Dagys, K. Rinkevičienė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 2193170,
tel.266 76 17,
Psichologijos instituto doktorantų seminarai
2020 01-
2020 06
Prof. E. Kazlauskas, doc. V. Pakalniškienė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
tel.266 76 02, 266 76 05,
Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams „STEAM ikimokyklinio ugdymo įstaigose“
 
Seminar for preschool teachers "STEAM in Preschool Institutions“
2020 01 -
2020 12
Doc. R. Makarskaite-Petkevičienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 266 70 99,
Doc. A. Meškauskienė, Pedagogų kompetencijų tobulinimo centras / Teaching competence and professional development centre,
tel. 268 76 20,
Prof. Tomo Sodeikos vieša paskaita "Postmodernybė, postmetafizika, postsekuliarybė: žvilgsnis pro Martino Heideggerio langą" (projektas "Postsekuliarus būvis", projekto vadovas prof. T. Sodeika)
2020 01 07
Prof. T. Sodeika, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 268 71 89,
Konferencija "Tarp likimo ir pasirinkimo: transkultūrinė perspektyva" 2020 01 18 Prof. A. Beinorius, Azijos ir transcultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural studies,
Konferencija "Sisteminis požiūris į lyčių lygybę: priemonės smurto lyties pagrindu prevencijai ugdymo įstaigose" 2020 01 28
Doc. N. Grigutytė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
tel. 266 76 05, 8 68937355,
Seminaras / Seminar
“Using Role Analyses in Mentoring and Coaching”
2020 02 01
Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė,  Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 869883434,
Kognityvinių mokslų centro seminarai
2020 02 -
2020 12
Dr. R. Berniūnas, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
tel. 266 76 05,
Mokslinė praktinė konferencija "Delinkventiskų paauglių elgesio prognozavimas remiantis rizikos ir apsaugininių veiksnių įvertinimu"
2020 02 14
Doc. A. Laurinavičius,Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
tel.266 76 05,
Tarptautinis seminaras "Likimas, laisva valia ir pasirinkimas: indiškos ir vakarietiškos prieigos.Tekstologinės ir empirinės perspektyvos" 2020 02 28 Prof. A. Beinorius, Azijos ir transcultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural studies,
Tarptautinė konferencija „Socialinės, kultūrinės ir technologinės kaitos priežasčių identifikacija: visuomenės adaptacijos galimybės“ (T)
 
International conference  "Identifying Vectors of Accelerating Social, Cultural and Technological Change: How Societies Can Adapt“ (I)
2020 02 24
2020 02 27
Doc. D. Valančiūnas, Azijos ir transcultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural studies,
tel. 268 71 62,
Nacionalinė konferencija „Lyderystė socialiniame darbe“
 
National conference "Leadership in Social Work“
2020 03
Doc. E. Šumskienė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Sociology and Social Work,
tel. 266 76 10,
Tarptautinė konferencija "STE(A)M veiklos mokykloje"
2020 03 06
Doc. A. Meškauskienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 268 76 20,
Dr. Neil Roberts (Kardifo universitetas, JK) paskaita "Developing new ways to assess and treat PTSD"
2020 03 06
Prof. E. Kazlauskas, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
tel.266 76 02,
Andrey Korotayev (Rusija) paskaita "The 21st Century Singularity and the Future of the World: A Big History Perspective"
2020 03 12
V. Matuliauskienė, Azijos ir transcultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural studies,
tel. 2687261,
 
Vaikystės studijų programos renginys „Mažieji tyrėjai“ (studentai + pradinukai, ikimokyklinukai)
 
Event of childhood study program "Little Researchers“
2020 04
Doc. R. Makarskaite-Petkevičienė, doc. A. Žemgulienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 266 70 99,
Tarptautinė konferencija „13 -oji Europos kriminologų draugijos Bendruomenės bausmių ir priemonių darbo grupės konferencija“ (T) 
International conference "The 13th annual confernce for the European Society of Criminology Working Group on Community Sanctions and Measures" (I)
2020 04 02
2020 04 03
Prof. A. Dobryninas, dr. S. Nikartas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Sociology and Social Work
tel. 266 76 26,
 
Nacionalinė konferencija „Nacionalinė kriminologų konferencija“ 
National conference „National Conference of Criminologists“
2020 04 03
Doc. J. Aleknevičienė,  Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Sociology and Social Work,
tel. 266 76 02,
Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija "Mokslas be sienų"
2020 04 17
I. Daniūnaitė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
Seminaras „Testai studijoms, mokslui ir praktikai: kur esame ir kas toliau“
 
Seminar "Tests for Study, Research and Practice: where we are and what's Next”
2020 05
Doc. G. Gintilienė, Vaiko raidos ir psichoedukacinių tyrimų centras / Centre for Child Development and Psychoeducational Research
tel. 868633429,
Respublikinis 1-4 kl. konkursas „Lietuvos gamtininkas“
 
Republican contest  „Lithuanian naturalist“ for 1-4 grade students
2020 05
Doc. R. Makarskaite-Petkevičienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
ir Pradinio ugdymo pedagogikos II kurso studentai
Tarptautinė konferencija „Socialinės, kultūrinės ir technologinės kaitos priežasčių identifikacija: visuomenės adaptacijos galimybės (II)“
 
International conference  "Identifying Vectors of accelerating social, cultural and technological change: How societies can adapt (II)“
2020 05 04
2020 05 07
Doc. D. Valančiūnas, Azijos ir transcultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural studies,
tel. 268 71 62,
 
Tarptautinė konferencija „Nauji vertybių ugdymo metodai: filosofija ir vizualiosios technologijos“ (T)
International conference "New Methods of Teaching Values: Philosophy and Visual Technologies“ (I)
2020 06 11
2020 06 12
Prof. J. Rubavičienė prof. L. Duoblienė,
asist. S. Kairė, J. Labokas, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
 
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Reimagining the Human“
2020 06 25
2020 06 26
Prof. K.Sabolius, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 266 76 17
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Academic Profession in the Knowledge-Based Society“
2020  08 19
2020 08 21
Prof. R. Želvys, R. Bružienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
Tarptautinė konferencija „Lyderių ir sekėjų stiprybės ir pažeidžiamumas“ (T)
 
International conference “Strengths and Vulnerabilities of Leaders and Followers” (I)
2020 08 21
2020 08 25
Doc. J. Buzaitytė Kašalynienė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Sociology and Social Work,
869883434,
Antroji tarptautinė šiuolaikinės Pietų Azijos studijų vasaros mokykla (T)
 
Second International Summer School for Contemporary South Asian Studies (I)
2020 08 24
2020 08 30
Doc. D. Valančiūnas, Azijos ir transcultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural studies,
tel. 268 71 62,
Projekto „Lietuvos vaikų ir paauglių naudojimasis internetu: grėsmių ir galimybių tendencijos ES šalių kontekste“ baigiamoji nacionalinė konferencija
2020 09
Doc. N. Grigutytė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology,
tel. 8 68937355,
Tarptautinė konferencija „Erdvė ir Laikas: tarpdalykinė prieiga“ (T)
 
International conference "Space and Time: An Interdisciplinary Approach“ (I)
2020 09 23
2020 09 26
Asist. J. Čiurlionis, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
852667617,
Tarptautinė konferencija „Netikėti ryšiai: Afrika ir Baltijos šalys“ (T)
 
International conference "Unexpected Connections: Africa and Baltics“ (I)
2020 10
Dr. K. Simonson, Azijos ir transcultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
8612 39828,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Common Sessions Conference in Critical Criminology at Vilnius University 2020“
2020 10
Prof. A. Dobryninas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Sociology and Social Work,
tel. 266 76 26,
Konferencija "LETA 2020"
2020 10 08
2020 10 09
Doc. I. Stonkuvienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 860814498,
Naujo pasaulio pažinimo mokymo priemonių komplekto „TAIP“  I klasei pristatymas bendruomenei, Vaikystės studijų programos studentams
 
Presentation of the 1 grade new world's in-sight teaching  toolkit „TAIP" (authors: Rita Makarskaitė- Petkevičienė, Aušra Žemgulienė, Violeta Varnagirienė) for community and students of Childhood study program
2020 10 16
Doc. R. Makarskaite-Petkevičienė, doc. A. Žemgulienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 266 70 99,
tel. 266 70 99,
Tarptautinė konferencija "Social Policy in the Era of Economic Prosperity" (T) 2020 10 23 Doc. D. Skučienė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of  Sociology and Social Work,
tel. 266 76 09,
Tarptautinis projekto „Postsekuliarus būvis“ seminaras (projekto vadovas prof. T. Sodeika) (T)
 
International seminar of the project "Postsecular Condition“ (project leader prof. T. Sodeika) (I) 
2020 11
Prof. T. Sodeika, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel.268 71 89,
 
Nacionalinė Lietuvos sociologų  draugijos konferencija „Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo“
 
National conference "Sociology without Boundaries: Beyond Humanity“
 
2020 11 22
Doc. R. Žiliukaitė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of  Sociology and Social Work,
tel. 266 76 27,
Seminaras „Registrų duomenimis pagrįstų gimstamumo tyrimų mokslinio bendradarbiavimo tinklo seminaras“
 
Seminar "Register Based Fertility Research Network Seminar“
2020 12 09
2020 12 11
D. Galdauskaitė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Institute of Sociology and Social Work,
tel. 863458029,
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Hanseatic Meeting of Photoexcited Phenomena"
2020 04 22
2020 04 24
Prof. D. Abramavičius, Cheminės fizikos institutas / Institute of Chemical Physics,
tel. 226 62 81,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Functional Materials and Nanotechnologies"
 
2020 05 05
2020 05 08
Prof. J. Banys, Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas / Institute of Applied Electrodynamics and Telecomunications,
tel. 223 45 36,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"International Workshop on Relaxor Ferroelectrics" 
 
2020 08 09
2020 08 14 
Prof. J. Banys, Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas / Institute of Applied Electrodynamics and Telecomunications,
tel. 223 45 36,
Tarptautinė Cheminės fizikos doktorantų konferencija (T)
International conference of chemical physics doctoral students (I)
2020 10 15
Prof. V. Šablinskas, Cheminės fizikos institutas / Institute of Chemical Physics,
tel. 223 45 96,
Gyvybės mokslų centras / Life Sciences Center  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Nacionalinė konferencija, skirta profesoriaus Antano Minkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms paminėti
National conference dedicated to the 120th birth anniversary of professor Antanas Minkevičius
2020 12 10
Prof. E. Kutorga, Botanikos ir genetikos katedra / Department of Botany and Genetics,
tel. 239 82 50,
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty   
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
„8-oji tarptautinė konferencija skirta dialektų ir kalbinių variantų vertimo problemoms multimedijoje (Dialektų vertimas multimedijoje 8)" (T)
 
"8th International Conference on Dialect Translation in Multimedia (MultiMeDialecTranslation 8)" (I)
2020 05 07
2020 05 09
Prof. D. Satkauskaitė, Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas / Institute of Languages, Literature and Translation Studies,
tel. (37) 202 627,
Taptautinė konferencija / International Conference (T/I)
"23 rd International Conference on Business Information Systems (BIS)". Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB-2020)
2020 06 08
2020 06 10
Prof. V. Sakalauskas, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 750 538,
Taptautinė konferencija / International Conference (T/I)
"23 rd International Conference on Business Information Systems (BIS)". Workshop on Blockchain and Smart Contract Technologies (BCST)
2020 06 08
2020 06 10
Doc. S. Masteika, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 422 523,
„Didžiųjų duomenų (Big Data) analizės ir vizualizavimo hakatonas“
 
"Hackathon on Big Data Analysis and Visualization“
2020 11 11
2020 11 13
Prof. V. Fomin, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
„15-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų Prof. Vlado Gronsko konferencija (T)
„15th International Prof. Vladas Gronskas' Conference for Young Researchers (I)
 
2020 12 04
Doc. I. Šarkiūnaitė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 201 504,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2020 metais"
National conference "Manifestations of Information and Communication Theories and Practices 2020"
2020 03 27
Prof. Z. Atkočiūnienė, Informacijos ir žinių vadybos katedra / Department of Information and Knowledge Management,
tel. 236 61 19,
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 
Matematikos ir informatikos fakulteto Tikimybių teorijos ir statistikos seminarai
2020
kas savaitę /
every week
Prof. V. Paulauskas,  Matematikos institutas / Institute of Mathematics,
tel. 219 30 83, 
Lietuvos matematikų draugijos seminarai
2020 
kas mėnesį /
every month
Prof. R. Leipus, Taikomosios matematikos institutas / Institute of Applied Mathematics,
tel. 219 30 52,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“ 
2020 05 12
Prof. O. Kurasova, prof. J. Žilinskas, prof. G. Dzemyda, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 22,
 
Nacionalinė konferencija „Lietuvos matematikų draugijos LXI konferencija“
 
National conference “LXI conference of Lithuanian Mathematical Society“
2020 06
Prof. R. Leipus, Taikomosios matematikos institutas / Institute of Applied Mathematics,
tel. 219 30 52,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
"Data Analysis Methods for Software Systems“
2020 12 03
2020 12 05
Dr. J. Bernatavičienė, prof. G. Dzemyda, Duomenų komslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 9315,
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  
Seminaras „Tęstiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai“
 
Seminar "Successive Professional Development Seminars”
2020 kiekvieną mėnesį / every month
Doc. G. Verkauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 272 06 04,
 
Seminaras „Tęstiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai“
Seminar "Successive Professional Development Seminars”
2020 kiekvieną mėnesį / every month
Prof. K. Strupas, prof. J. Valantinas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 52 50,
tel. 236 52 15,
Nacionalinė konferencija „Transplantologija - dabartis ir ateitis“
National conference "Transplantology - Present and Future“ 
2020 
Doc.V. Sokolovas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel. 868682246,
 
Nacionalinė konferencija „Algoritmai ir standartai chirurgijoje“
National conference "Algorithms and Standards in Surgery“ 
2020 
Prof. K. Strupas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 52 50,
 
Nacionalinė konferencija „Vaikų onkometologija pirminei sveikatos priežiūros grandžiai”
 
National conference "Pediatric Oncohematology for Primary Care“
2020 01 05
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 272 04 12,
Nacionalinė konferencija „Naujovės kardiologijoje“
 
National conference "Update in Cardiology“
 
2020 01 17
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
Tarptautinė konferencija „XXVII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ (T)
International conference "XXVII Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ (I)
2020 01 24
2020 01 25
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
AO seminaras „Pacientui adaptuota rekonstrukcija kelio sąnario srityje“
 
AO Seminar “A Patient Adapted Reconstruction Around the Knee”
2020 01 24
Prof. N. Porvaneckas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.  236 20 14,
"INTEGRITY: empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)" ekspertų susitikimas."INTEGRITY: empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)" Expert Meeting.
2020 01 29
2020 01 30
Prof. E. Gefenas, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 219 32 83,
Seminaras „Inkstų konservavimo transplantacijai būdai“
 
Seminar "Kidney Conservation Techniques for Transplantation“ 
2020 01 31
Doc. A. Želvys, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869823038,
Tarptautinė konferencija „Multiparametrinis kepenų ultragarsinis vaizdinimas. Mokykla“ (T)
International conference "The School of Multiparametric Liver Ultrasound Imaging“ (I)
2020 02 07
2020 02 08
Dr. A. Samuilis, Biomedicinos institutas / Institute Biomedicine,  
tel. 865799226,
 
Nacionalinė konferencija „Kaulo lūžio fiziologija, regeneracinės savybės.  Naujausios traumatologijos ir anesteziologijos žinios“
 
National conference "Physiology of the Bone Fracture and Regenerative Capacities. Trendiness in Trauma and Anesthysia“
 
2020 02 07
Prof. N. Porvaneckas, prof. S. Vosylius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine Rheumatology,
tel. 236 20 14,
tel. 236 20 13,
Hantingtono liga sergančių pacientų mokykla
2020 02
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, dr. A. Morkūnienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
tel. 250 17 93,
tel. 250 17 87,
Renginių ciklas „Retomis ligomis sergančių vaikų žiemos mokykla“, skirta Pasaulinei 2020 retų ligų dienai paminėti
A series of events "Winter School for Families with Rare Diseases“  dedicated to the World Rare disease day 2020
2020 02 24
2020 02 29
Prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 863009244,
Nacionalinė konferencija „Neurologijos klausimai ir atsakymai klinikinėje
praktikoje 2020 metais“
National conference "Questions and Answers in Neurology 2020“
 
2020 02 27
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
Mokslinė praktinė konferencija „Dermatovenerologų popietė V“ 
Scientific practical conference "Dermatovereology Afternoon V“
2020 02 27
 
Dr. J. Grigaitienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 265 85 01,
AO Traumos seminaras „Politrauma ir sunkūs sužalojimai“
 
AO Trauma Seminar "Polytrauma and Severe Injuries“
 
2020 02 28 
Prof. N. Porvaneckas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine Rheumatology,
tel. 236 20 14,
Mokslinių praktinių seminarų ciklas
„Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos.“
 
2020 02
Doc. Ž. Visockienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861012198,
Tarptautinė konferencija „Aktualijos periodontologijoje" (T)
International conference "Tipicality in Periodontology" (I)
www.periodontologija.com
 
2020 02 28 
J. Žekonienė, Odontologjos institutas / Institute of Dentistry,
tel. 272 75 89,
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė retųjų ligų diena"
National conference "International Rare Diseases Day"
2020 03 
Prof. A. Utkus, dr. B. Burnytė, dr. B. Tumienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences
,tel. 250 17 94,
tel.250 13 16,
tel. 250 13 07,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Vaistų suvartojimo tyrimai" (T)
International conference  "Drug Utilisation Research" (I) 
 
2020 03 
I.Trečiokienė,  Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 868250549,
Tarptautinė konferencija „Estetinė ir rekonstrukcinė ginekologija: dabartis ir perspektyvos“ (T)
 
International conference "Aesthetic and Reconstructive Gynecology: the Present and Perspective“ (I)
2020 03 06
Doc. D. Bartkevičienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868725702,
Konferencija „Multidiciplininė komanda šiuolaikinėje sveikatos priežiūros sistemoje“
2020 03 06
L. Gedrimė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 868620439,
Tarptautinė konferencija skirta pasaulinės Dauno sindromo dienos 2020 paminėjimui (T)
2020 03 20
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
tel. 250 17 93,
Nacionalinė konferencija „Kasdienė gydytojo praktika 2020: vaikų kvėpavimo organų ligos“
 
National conference "Daily Clinical Practice 2020: Children Respiratory Diseases“
 
2020 03 20
Prof. O. Rudzevičienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 16,
Tarptautinė konferencija „II - oji išeivijos gydytojų konferencija“ (T)
 
International conference "2nd Annual Lithuanian Doctors Abroad Conference“ (I)
2020 03 20
2020 03 21
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.236 52 04,
Tarptautinė Baltijos šalių medžiagų apykaitos ligų specialistų konferencija 2020 (T)
 
Baltic metabolic group meeting 2020 (I)
2020 03 26
2020 03 27
Dr. J. Songailienė, Biomedicinos institutas / Institute Biomedicine,   
tel. 250 17 97,
Tarptautinė konferencija „XXVIII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ (T)
 
International conference "XXVIII Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ (I)
 
2020 03 27
2020 03 28
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Prof. G. Česnio 80-ies metų sukakties paminėjimas
 
2020 04 
Prof. J. Tutkuvienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 87 06, 239 87 07,
 
Nacionalinė konferencija „Laboratorinės medicinos aktualijos“
 
National conference "Laboratory Medicine Topics“
2020 04 
Doc. D. Karčiauskaitė, doc. D. Vitkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
Nacionalinė konferencija „Alergologija ir klinikinė imunologija 2020: nauji iššūkiai ir gydymo galimybės“
National conference "Allergology and Clinical Immunology in 2020: New Challenges and Treatment Opportunities“
2020 04
Prof. E .Danila, doc. A. Blažienė, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 51 22, 
tel. 852501871,
tel. 250 18 70,
Nacionalinė konferencija „Inkstų ligų tyrimai“
 
National conference "Research in Kidney Diseases“
2020 04 02
Prof. M. Miglinas, dr. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
tel. 864545485,
III Nacionalinė konferencija „Vaikų sveikatos priežiūra 2020”
 
III National conference "Child Health Care 2020“
 
2020 04 03 
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
III Respublikinė konferencija „Vaikų sveikatos priežiūra 2020”
 
III National conference "Child Health Care 2020“
 
2020 04 03
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos insulto asociacijos konferencija – 2020“
National conference "Conference of Lithuanian Stroke Association-2020“
 
2020 04 04
2020 04 05
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
V-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų aplinkos sveikatinimo aktualijos“
The 5th Republican Scientific-Practical Conference “Topical Issues of Children's Environmental Health Promotion”
2020 04 08
Dr. R. Sketerskienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 868248991,
 
Nacionalinė konferencija „Hemofilijos gydymas – ne faktorių terapija”
 
National conference "Hemophilia Treatment – Non Factor Therapy“
 
2020 04 17
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 272 04 12,
Seminaras „Laparoskopinis inkstų vėžio gydymas“
 
Seminar "Laparoscopic Treatment of Kidney Cancer“
2020 04 17
Dr. A. Čekauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869805040,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos hipertenzijos forumas“
 
National conference "Lithuanian Hypertension Forum“
2020 04 23
Prof. M. Miglinas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
Nacionalinė konferencija „Pediatrų draugijos suvažiavimas“
 
National conference "Congress of Lithuanian Paediatric Society“
 
2020 04 23
2020 04 24
Prof. V. Urbonas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 01,
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė DNR diena Lietuvoje"
National conference "International DNA Day in Lithuania"
 
2020 04 24 
Prof. V. Kučinskas, dr. L. Ambrozaitytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 50 57,
tel. 250 17 89,
Nacionalinė konferencija „Epilepsija - 2020“
National conference "Epilepsy -2020”
2020 04 24
Prof. R. Mameniškienė / Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861153077,
Tarptautinė konferencija „Neurooftalmologijos naujovės ir Baltijos šalių akių chirurgų konferencija“ (T)
 
2020 04 24
2020 04 25
Doc. R. Ašoklis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5263,

Tarptautinė Lizosomų kaupimo ligų konferencija (T)

International conference on Lysosomal storage diseases (I)

2020 05
Prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.863009244,
Tarptautinė konferencija „Arterioveninių jungčių formavimo ir priežiūros seminaras“ (T)
 
International conference "Arteriovenous Access Creation and Monitoring, Hands-on“ (I)
2020 05 07
2020 05 08
Prof. M. Miglinas, dr. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
tel. 236 52 07,
Nacionalinė konferencija „Šlaunikaulio išnirimai ir galvos lūžiai. Avaskuliari šlaunikaulio galvos nekrozė“ Naujausios traumatologijos ir anesteziologijos žinios
 
 
National conference  "Hip Dislocation and Head Fractures of the Femur. Avascular Head Necrosis“. Trendiness in trauma and anesthysia
2020 05 08
Prof. N. Porvaneckas, prof. S. Vosylius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 20 14,
tel. 236 20 13,
Tarptautinė Baltijos šalių Išsėtinės sklerozės ir autoimuninių ligų konferencija (T)
International conference "7th Baltic Conference on Multiple Sclerosis and Autoimmune Disorders“ (I) 
2020 05 08
Doc. R. Kizlaitienė / Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
869905414,
Tarptautinė Lietuvos odontologų ortopedų draugijos konferencija „Odontologijos receptai" (T)
International  meeting of Lithuanian Society of Prosthodontics "Recipies in Odontology (I)
2020 05 08
2020 05 09
Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,
tel. 868755661,
Tarptautinė konferencija „15-asis Baltijos šalių Laboratorinės medicinos kongresas (BALM 2020)“ (T)
 
International conference "The 15 th  Baltic Congress in Laboratory Medicine“ (I)
2020 05 10 
2020 05 12
Doc. D. Karčiauskaitė, doc. D. Vitkus,  dr. V. Banys, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 53 23,
tel. 236 5130,
236 5132, 
Konferencija „Slaugos aktualijos. 2020 metų pavasario sesija“
2020 05 14
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 239 87 55,
Tarptautinė konferencija "15-asis Baltijos nefrologijos kongresas“ (T)
 
International conference "XV Baltic Nephrology Societies“ (I)
2020 05 14
2020 05 16
Prof. M. Miglinas, dr. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
tel. 236 52 07,
Nacionalinė RVUL Insulto centro konferencija „Galvos smegenų ligos BPG praktikoje“
National RVUH Stroke center conference “Brain Diseases in GP Practice”
2020 05 15
Doc. A. Vilionskis / Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869884175,
Tarptautinė konferencija „Dermatovenerologijos naujienos 2020“ (T)
 
International conference "Dermatovenereology Update 2020“ (I)
 
2020 05 15
Prof.  M. Bylaitė-Bučinskienė, doc. J. Grigaitienė, I. Kisielienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861527207,
tel. 265 85 01,
tel. 860069675,
Penktasis plaučių ligų kongresas
 
"Vth  Lithuanian Conngress of Lung Diseases"
2020 05 15
Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 51 22,
tel. 250 18 70,
Europos čiurnos ir pėdos chirurgų draugijos konferencija „Ekspertai susitinka ekspertus“
 
European ankle and foot surgery conference  "Expert Meet Expert"
2020 05 15 
2020 05 16
Prof. N. Porvaneckas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 20 14,
Tarptautinė konferencija „Ultragarsinė diagnostika 2020“ (T)
 
International conference "Ultrasound Diagnostics 2020“ (I)
2020 05 15 
2020 05 16
 
Dr. A. Samuilis, Biomedicinos institutas /  Institute Biomedicine,   
tel. 865799226,
 
Tarptautinė konferencija „7-oji Baltijos šalių urologų konferencija kartu su EAU“ (T)
International conference "7th Baltic Meeting in Conjunction with EAU“ (I)
2020 05 22
2020 05 23
Prof. F. Jankevičius, A. Želvys, dr. A. Čekauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869823038,
Tarptautinė konferencija “Baltijos šalių hematologų kongresas” (T)
National conference "Baltic Conference of Hematology“ (I)
2020 05 22
2020 05 24 
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 272 04 12,
Nacionalinė konferencija, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai pažymėti „Sveika aplinka – vaiko sveikatos pagrindas“ 
National conference, dedicated for the international day for protection of children "Healthy Environment - Child Health Grounds“ 
2020 05 29 
Prof. V. Urbonas, doc. S. Burokienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 272 02 02,
Tarptautinė konferencija „Infektologija 2020“ (T)
 
International conference "Infectology 2020“ (I)
2020 06 05
Prof. L. Jančorienė, prof. R. Matulionytė, prof. A. Ambrozaitis,
tel. 868785870,
Tarptautinė konferencija „Europos pediatrų gastroenterologų, hepatologų ir mitybos draugijos darbo grupės - GENIUS (GENetically determined ImmUne-mediated EnteropathieS) konferencija" (T)
International conference "Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition working group - GENIUS (GENetically determined ImmUne-mediated EnteropathieS)“ (I)
2020 06 13
2020 06 14
Prof. V. Urbonas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 01,
 
Nacionalinė konferencija „Vaikų kepenų trasnplantacijos aktualijos"
 
National conference "The Problems of Liver Transplantation in Children“
2020 06 15
Prof. V. Urbonas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 01,
Nacionalinė konferencija „XIV Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2019”
National conference "XIV Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association „Interventional Pulmonology and Allergology 2020“
2020 06 19
2020 06 20 
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
 
Nacionalinė konferencija – mokykla „18-ji Lietuvos neurologų vasaros mokykla“
National conference "18th Lithuanian Summer School of Neurology“
 
2020 06 19
2020 06 21
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
Nacionalinė konferencija „Išorinė lūžių fiksacija. Indikacijos, metodai ir komplikacijos“ Naujausios traumatologijos ir anesteziologijos žinios
 
National conference "External Fixation of Fractures. Indications, Methods and Complications.“ Trendiness in trauma and anesthysia
2020 07 03
Prof. N. Porvaneckas, prof. S. Vosylius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 20 14,
tel. 236 20 13,
Nacionalinė konferencija „Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla 2020“
National conference "Summer School of Ultrasound Diagnostics 2020“
2020 07 24
2020 07 26
 
Dr. A. Samuilis, Biomedicinos institutas /  Institute Biomedicine,   
tel. 865799226,
 
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Dismorfologijos vasara 2020“
International scientific practical conference "Dysmorphology Summer 2020“
2020 08 
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
tel. 250 17 93,
Tarptautinė konferencija „23-sis Paleopatologų asociacijos Europos susirinkimas“ (T)
International conference "23rd Paleopathology Association European Meeting“ (I)
2020 08 20
2020 08 24 
Prof. R. Jankauskas, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedicine,
tel. 239 87 09,
Tarptautinė konferencija „22-as Europos Antropologų Asociacijos kongresas: Žmogaus kūno įvairovė ir adaptacija besikeičiančiame pasaulyje“ (T)
International conference "The 22nd Congress of the European Anthropological Association: Human Variation and Adaptation in a Changing World.“(I)
2020 08 26
2020 08 29 
 
Prof. J. Tutkuvienė, prof. V. Žalgevičienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 87 07, 239 87 06,
Renginys mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 
Event Festival of Science  „Erdvėlaivis Žemė“
2020 09 
Prof. V. Kučinskas, dr. L. Ambrozaitytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 50 57,
tel. 250 17 89, 
Renginys  „Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena“
Event "International Fetal Alcohol Syndrome Day“
2020 09 09 
Prof. A. Utkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
Tarptautinė konferencija „Neurokardiologija“ (T)
International conference "Neurocardiology“ (I)
2020 09
Prof. R. Mameniškienė / Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861153077,
Tarptautinė konferencija ,,7-oji tarptautinė intensyvios kardiologijos ir skubios medicinos konferencija“ (T)
 
International Conference "7th  International Meeting on Acute Cardiac Care and  Emergency Medicine“ (I)
2020 09 11
2020 09 12
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.236 52 04,
Tarptautinė konferencija „5-oji Baltijos širdies magnetinio rezonanso asociacijos koferencija“ (T)
 
International conference "5th meeting of Baltic Society of Cardiovascular Magnetic Resonance" (I)
 
2020 09 12
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
Tarptautinė konferencija "18 -oji Europos,  Baltijos-Balkanų Klausos implantacijos konferencija“ (T)
 
International conference "18 th European,  Baltic-Balcan "Hearing Implants  Conference“ (I)
2020 09 17
2020 09 19
Prof. E. Lesinskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 250 18 02,
Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių švietimas medicinos srityje“ (T) 
International Conference "Medical Education in Baltic Countries“ (I)
2020 09 17
2020 09 19
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 239 87 55,
Nacionalinė konferencija „Nekrotizuojantis fasciitas. Galūnės ložės sindromas“ Naujausios traumatologijos ir anesteziologijos žinios
 
National conference "Necrotizing Fasciitis. Compartment Syndrome“. Trendiness in trauma and anesthysia
 
2020 09 18 
Prof. N. Porvaneckas, prof. S. Vosylius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 20 14,
tel. 236 20 13,
Nacionalinė konferencija „Traumos ir ortopedijos infekcija“ Naujausios traumatologijos ir anesteziologijos žinios
 
National conference "Infection of Trauma and Orthopaedics. Intensive Care“. Trendiness in trauma and anesthysia
2020 09 18 
Prof. N. Porvaneckas, prof. S. Vosylius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 20 14,
tel. 236 20 13,
Tarptautinė konferencija „6-asis Vilniaus-Gdansko susitikimas hipertenzijos, inkstų ligų ir širdies bei kraujagyslių ligų prevencijos srityse“ (T)
 
International conference "6th Vilnius-Gdansk Meeting on Hypertension, Kidney Disease and Cardiovascular Protection“ (I)
2020 09 18
Prof. M. Miglinas, dr. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
tel. 236 52 07,
Nacionalinė konferencija „Urologijos seminarai“ Vilnius
 
National conference "Seminars on Urology“ Vilnius
2020 09 25
Doc. A. Želvys, dr. A. Čekauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869823038,
tel. 869805040,
Nacionalinė konferencija „Trombozės diena"
National conference "Day of Trombosis"
 
2020 10 
Prof. V. Banys, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Imunizacijos naujovės. Vaistininko kompetencijos“(T)
International conference "Innovations in immunization.  Competences of Pharmacist“ (I)
 
2020 10 
I.Trečiokienė, Farmacijos centras / Pharmacy Center,
tel. 868250549,
 
Mokslinių praktinių seminarų ciklas
„Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos“
 
2020 10
Doc. Ž. Visockienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861012198,
Nacionalinė konferencija „Tuberozinės sklerozės daugiadalykė priežiūra Lietuvoje“ 
National conference "Multidisciplinary Care of Tuberouse Sclerosis in Lithuania“
2020 10
Prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.863009244,
 
Prof. M. Endzinienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas / Lithuanian University of Health Sciences,
tel. 868664662,
Nacionalinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2020"
National conference "Update on Paediatric Allergy 2020"
 
2020 10 02
Prof. O. Rudzevičienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 16,
Baltijos širdies nepakankamumo ir širdies aritmijų kongresas (T)
 
Baltic Congress of Heart Failure and Arrhythmias (I)
2020 10 02
2020 10 03
Prof. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 53 07,
Tarptautinė konferencija „Šiaurės šalių peritoninės dializės taryba“ (T)
 
National conference "Nordic Peritoneal Dialysis Counci“ (I)
2020 10 05
2020 10 06
Prof. M. Miglinas, dr. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
tel. 236 52 07,
laurynas.rimsevicius@santa.l
Nacionalinė konferencija „Infekcinių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos aktualijos“ 
National conference "Up-to-date in Infectious Diseases Diagnostics, Treatment and Prophylaxis “ 
2020 10 07
Prof. L. Jančorienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 8687 85870,
Mokslinė praktinė konferencija „Dermatovenerologų popietė VI“
 
Scientific Practical Conference "Dermatovereology Afternoon VI“
2020 10 08
Dr. J. Grigaitienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 265 85 01,
Konferencija „Komandinis darbas vaikų sveikatos priežiūroje“ 2020 10 09
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Konferencija „Slaugos aktualijos. 2020 metų rudens sesija“
2020 10 15
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Seminaras (nuotoliniu būdu „online“) „Slaugos personalo vadybos galimybės ir iššūkiai“
2020 10 15
S. Greičienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 860225329,
Tarptautinė konferencija „Aktualūs širdies ir krūtinės chirurgijos klausimai“ (T)
International conference "Actual Questions in Heart and Chest Surgery“ (I)
2020 10 16
Doc. G. Kalinauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 52 40
Mokslinė praktinė konferencija „Psoriazė ir uždegiminės odos ligos“
 
Scientific Practical Conference "Psoriasis and Inflammatory Skin Diseases"
2020 10 23
Dr. J. Grigaitienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 265 85 01,
Seminaras „Vyrų šlapimo nelaikymo chirurginis gydymas“
 
Seminar "Male Urinary Incontinence Surgical Treatment“
2020 10 23
Doc. A. Černiauskienė,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868688788,
Nacionalinė konferencija „Seksualinė medicina Lietuvoje“
National conference "Sexual Medicine in Lithuania“
2020 10 30
Dr. R. Adomaitis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 860345955,
Tarptautinė konferencija „Vilniaus reumatologijos seminarai /26"(T)
Internatinal conference "Vilnius Seminars in Rheumatology/26" (I)
2020 11
Prof. I. Butrimienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 53 02,
Seminaras „Alergologijos ir klinikinės imunologijos naujienos 2020“
 
Seminar "News in Allergology and Clinical Immunology 2020“
2020 11 
Prof. L. Malinauskienė, Klinikinės medicinos institutas, Institute of Clinical  Medicine,
tel. 250 18 71,
Nacionalinė konferencija „Kardionefrologijos naujienos“
 
National conference "Highlights in Cardionephrology“
2020 11 11
Prof. M. Miglinas, dr. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
tel. 236 52 07,
laurynas.rimsevicius@santa.l
Nacionalinė konferencija „Pulmonologijos naujienos“

National conference "News in Pulmonology"

2020 11 12
Prof. E .Danila, doc. A. Blažienė, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 51 22, 
tel. 852501871,
tel. 250 18 70,
Nacionalinė  konferencija „Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos 6 suvažiavimas“
National conference "Congress of Lithuanian Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrtion“
2020 11 13 
Prof. V. Urbonas,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 01,
Nacionalinė konferencija „Kasos vėžio gydymo iššūkiai“
 
National conference "Challenges of Pancreatic Cancer Treatment“
2020 11 19
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.861291311,
Seminaras „Inkstų akmenligės endoskopinis gydymas“
 
Seminar "Endourologic Treatment of Kidney Stone Disease“
2020 11 20
Doc. A. Želvys, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869823038,
Nacionalinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika“
2020 11 20
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
XVI Pasaulinei LOPL dienai skirta  Respublikinė metinė konferencija „Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2020”
 
XVI National Conference devoted to World COPD Day “Autumn of Pulmonology and Allergology 2020”
2020 11 21 
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
 
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„ENDOBALTIC 2020" (T)
 
2020 11 27
2020 11 28
Doc. S. Drukteinis, Odontologijos institutas / Institute of Dentistry,
tel. 272 75 89, 
Nacionalinė konferencija / National conference
„LDVD Vilniaus seminarai V"
 
 
2020 11 27 
Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861527207,
Nacionalinė konferencija „Peties trauma ir ligos. Naujausios traumatologijos ir anesteziologijos žinios"
 
National conference "Shoulder trauma and diseases. Trendiness in trauma and anesthysia“ 
2020 12 06 
Prof. N. Porvaneckas, prof. S. Vosylius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 20 14,
tel. 236 20 13,
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Nacionalinė konferencija „Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Krokuvos A. F. Modrzewskiego akademijos Teisės fakulteto doktorantų konferencija baudžiamosios justicijos klausimais"  
National conference "PhD Conference on Criminal Justice" 
2020 01
2020 06
Prof. G. Švedas,Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,
tel. 236 6167,
Seminaras „Teisė gauti informaciją skaitmeninėje aplinkoje“
Seminar on “Access to Information in the Digital Environment”
2020 01
2020 06
Doc. J. Paužaitė–Kulvinskienė,
Viešosios teisės katedros Teisės istorijos mokslo centras / Department of Public Law,
tel. 236 61 75,
Seminaras „GovTech teisinės įžvalgos"
Seminar “GovTech Legal Insights”
2020 01
2020 06
Doc. J. Paužaitė–Kulvinskienė,
Viešosios teisės katedros Teisės istorijos mokslo centras / Department of Public Law,
tel. 236 61 75,
Nacionalinė konferencija mediacijos klausimais
National conference on mediation
2020 01
2020 06
Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 61 70
Tarptautinė konferencija „Baudžiamosios justicijos tyrimai“ (T)
International Conference "Research on Criminal Justice“(I)
2020 02 04
Prof. G. Švedas, Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,
tel.236 61 67,
Seminaras „Duomenų prieigos teisinės problemos“ 
Seminar "Legal problems of Data Access“
2020 02
Partnerytės prof. dr. R. Birštonas,
Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 61 70,
Seminaras skirtas Europos Sąjungos smulkių sumų ginčų nagrinėjimo procedūros pristatymui ir analizei
Seminar dedicated to presentation and analysis of European Union small claims procedure
2020 03
2020 05
Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 61 70
Nacionalinė konferencija „Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ 
National conference "The Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania“
2020 03 10
arba/or
2020 03 12
Doc. V. A. Vaičaitis, Viešosios teisės katedros Teisės istorijos mokslo centras / Department of Public Law, Research Center for Legal History,
tel. 236 61 75,
Tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija (T)
 
lawphd.net
2020 05 07
2020 05 08
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 61 70,
17-oji tarptautinė Europos teisės vasaros mokykla „Démocratie et droit en Europe“ / „Demokratie und Recht in Europa“ (T)
17th European Law Summer School "Démocratie et droit en Europe“ / "Demokratie und Recht in Europa“ (I)
2020 06 25
2020 07 03
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 61 70,
Tarptautinis ECLAN (European Criminal Law Academic Network) seminaras ES baudžiamosios teisės klausimais (T)
International ECLAN Seminar on EU Criminal Law (I)
2020 07
2020 12
Prof. G. Švedas, Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,
tel.236 61 67,
Internetinio ginčų sprendimo arba e.teisingumo projektų hakatonas
Hackathon for Online Dispute Resolution or e-justice projects
2020 07
2020 12
Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 61 70
Seminaras skirtas projekto Small Claims Analysis Net (SCAN) rezultatų sklaidai Seminar on dissemination of results of project Small Claims Analysis Net (SCAN)
2020 08
Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 61 70
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  
Tarptautinė konferencija / Inernational conference (T/I)
"Deep Transformations: Individual Emotional Experiences and Political Reactions to the Post-Soviet Transition" 
2020 04 06
2020 04 10
Dr. J. Ulinskaitė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Sciences,
tel. 219 32 07,
Tarptautinė konferencija „Metinė Lietuvos politologų konferencija" (T)
International conference "Annual Conference of Lithuanian Political Scientists" (I)
2020 11
 
D. Kaminskas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Sciences,
tel. 251 41 37,
Botanikos sodas / Botanical Garden  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Nacionalinė konferencija, skirta Vilniaus universiteto Botanikos sodo Vingio skyriaus šimtmečiui paminėti
National conference, dedicated to the Centenary Commemorate Vilnius University Botanical Garden Vingis department
2020 03 06
Dr. R. Juodkaitė, Vilniaus universiteto Botanikos sodas / Botanical Garden of Vilnius University,
tel. 867317430,
Seminarų ciklas, skirtas habil.dr. E. Šimkūnaitės metams „Nėr žolynų negydančių, tik atitikti reikia":
A series of workshops to commemorate the year of habil. dr. E. Šimkūnaitė "There are no Herbs that do not Heal, only they have to Meet one's Needs:
1. „Habil. dr. Eugenija Šimkūnaitė - farmacininkė, žolinkė, žiniuonė"
    "Habil. Dr. Eugenija Šimkūnaitė is a Pharmacist, Herbalist and Knowledgeable"
2. „Pavasarį žydintys augalai ir jų vaistinės savybės"
    "Spring Flowering Plants and their Medicinal Properties"
3. „Įvairių augaviečių augalai ir jų taikomoji reikšmė medicinoje"
     "Plants of Various Habitats and their Application in Medicine"
4. „Vaisių įvairovė ir taikomoji reikšmė"
     "Fruit Diversity and Application Value"
 
 
 
2020 04 26
 
2020 05 17
 
 
2020 07 19
 
 
2020 09 14
 
Dr. R. Juodkaitė, Vilniaus universiteto Botanikos sodas / Botanical Garden of Vilnius University,
tel. 867317430,
Nacionalinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“
National conference "Educational Spaces and the Process of Education"
2020 10 15
A.V. Dobkevičiūtė, Botanikos sodas /  Botanical Garden,
tel. 867076093,