2017

Mokslo renginiai 2017 m.

Sukurta: 07 gruodžio 2011
Fakultetai / FacultiesInstitutai / Institutes:Centrai / Centres:
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics

Lyčių studijų centras / Centre for Gender Studies

Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science Religijos studijų ir tyrimų centras / Religious Studies and Research Centre
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics
Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies
Gyvybės mokslų centras / Center for Life Sciences
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy Botanikos sodas / Botanical Garden
Istorijos fakultetas / Faculty of History
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty 
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine
Teisės fakultetas / Faculty of Law

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

2 seminarai iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas“ 

2 seminars from the cycle “Formation of the General and Specific Competencies of the Philologists”

2017 02 

2017 12

Prof. A. Lichačiova, Rusų filologijos katedra katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24, 

XXVIII Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada

 

The 28-th Polish Language Competition in Lithuania

2017 03

Doc. M. Davlevič, Polonistikos centras/ Centre of Polish Studies,

tel. 268 72 37, 867522586,

„Mokslinė studentų germanistų konferencija 2017: kalba ir literatūra“

National conference “Conference of Students of German Philology 2017: Language and Literature”

2017 04 21

 

Dr. A. Burov, dr. J. Daunorienė, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology,

tel. 268 72 30,

Skandinavistų studentų konferencija

Students' Conference of Scandinavian Studies, 2017

2017 04 28

Doc. A. Mickūnaitė-Griškevičienė, Skandinavistikos centras / Centre of Scandinavian Studies,

tel. 268 72 35

XV  studentų mokslinė konferencija „Polonistikos dienos“

The 15h Students’ Conference  „Days of Polonistics“ 

2017 05

 

Doc. V. Ušinskienė, dr. I. Fedorovič, Polonistikos centras/ Centre of Polish Studies,

tel. 268 72 37, 868568160, 861873503, 

Tarptautinis simpoziumas "Lietuvos skandinavistikai- 25-eri" (T)

International symposium "25 Years of Scandinavian Studies in Lithuania" (I)

2017 05 26 Doc. E. Sausverde, Skandinavistikos centras / Centre of Scandinavian Studies,

tel. 268 72 35,

Seminaras „Rusų kalba ir literatūra šiuolaikinėje mokykloje: nuo metodikos prie praktikos“

Seminar „Russian Language and Literature in the Modern School: from Methodology to Practice“

 
2017 06

 

Doc. J. Brazauskienė, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24,

A. J. Greimui skirta sekcija 13-ajame pasauliniame semiotikos kongrese "Cross-Inter-Multi-Trans-" (Greimo centras dalyvauja kaip partneris) (T)

13th World Congress of Semiotics "Cross-Inter-Multi-Trans-" (A. J. Greimas section) (I)

http://isisemiotics.eu/iass2017/

2017 06 26

2017 06 30

Doc. N. Keršytė, dr. J. Katkuvienė, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras / A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary Theory,

tel. 268 7161,

,

 

Seminaras „Skaitmeninis Chylinskio Naujojo Testamento leidimas 3“

 

Seminar „Towards an Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament 3“

2017 06

Dr. G. Kavaliūnaitė-Holvoet, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studines,

tel. 268 72 11, 865258772, 

Tarptautinė konferencija „Totoriai XXI amžiuje. Istorija, kalba, kultūra. Nuo praeities į ateitį“ (T)

 

International conference „Tatars in the 21st Century. History, Language, Culture. From Past to Future“ (I)

2017 06 28

2017 06 29

Doc. G. Miškinienė, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studies,

tel. 861510166,

Nacionalinė konferencija „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos“

 

National conference “Week of Academic Studies Baltos lankos”

2017 07 06

2017 07 09

Prof. A. Sverdiolas, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras /A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary Theory,

tel. 268 71 61,

Tarptautinė konferencija:Česlovas Jankovskis (1857-1929) – tarp „čionykštiškumo“ ir europietiškumo (T)

 

International conference: Czesław Jankowski (1857-1929) – between „Hereness”  and Europeaness (I)

2017 09

Dr. I. Fedorovič, dr. T. Dalecka, Polonistikos centras / Polish Studies Centre,

tel.: 268 72 37, 861873503, 868476441,

Tarptautinė konferencija „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“. Skiriama Vertimo studijų katedros veiklos 20-mečiui (T)

International conference “Translation: Sameness, Likeness and Match” on the occasion of the 20th anniversary of the Department of Translation and Interpreting Studies, Faculty of Philology, Vilnius University (I)

2017 10 05

2017 10 06

Prof. N. Maskaliūnienė, Vertimo studijų katedra / Department of Translation Studies,

tel. 268 72 45,

Seminaras „Skaitmeninis Chylinskio Naujojo Testamento leidimas 4“

 

Seminar „Towards an Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament 4

2017 10

Dr. G. Kavaliūnaitė-Holvoet, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studines,

tel. 268 72 11, 

Tarptautinė konferencija „Prancūzų kaip užsienio kalba universitete: tradicijos ir nauji iššūkiai “(T)

International conference „Le FLE à l'université: Traditions et Nouveaux Défis“ (I)

http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/romanu-filologijos-katedra

2017 11 09

2017 11 10

Dr. V. Valiukienė, dr. V. Kazlauskienė,  dr. M. Stasilo, Romanų filologijos katedra / Department of Romance Philology,

tel. 268 72 32,

Seminaras „Lietuvių kalba diasporoje“

 

Seminar “The Lithuanian Language in Diaspora”

 

2017 11 24

Prof. M. Ramonienė, Lituanistinių studijų katedra katedra / Department of Lithuanian Studies,

tel. 268 72 14,


Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at

Seminarai „Concilium Educationis“

Seminars „Concilium Educationis“

2017 (du kartus per semestrą / twice a semester)

Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 266 76 25,

vilija.targamadze@gmail.com

COST jaunųjų mokslininkų mokykla (COST veikla Nr. IS1302 Teismo psichiatrijos priežiūrai skirtų ES mokslinių tyrimų programa)

COST training school (COST Action IS1302 Towards an EU research framework on forensic psychiatric care)

http://lfpc-cost.eu/ 

2017 01 10

2017 01 12

Doc. I. Čėsnienė, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General Psychology,

tel. 266 76 05,

Nacionalinė konferencija „Neuropsichologinio įvertinimo aktualijos Lietuvoje“

 

National conference „Current Issues of Neuropsychological Assessment in Lithuania“

2017 03 

Prof. R. Jusienė, Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras, Bendrosios psichologijos katedra / Psychological Training and Research Center, Department of General Psychology,

tel. 268 72 54,

Prof. L. Bulotaitė, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General psychology,

tel. 266 76 05,

l

Seminaras „SHARE tyrimas Lietuvoje: pasiekimai ir perspektyvos‘

 

Seminar „SHARE Survey in Lithuania: Achievements and Future Perspectives“

2017 03 04

Doc. A. Kairys, Specialiosios psichologijos laboratorija / Laboratory of Special Psychology,

tel. 268 72 55,


Nacionalinė konferencija „14-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“

National conference „14th Conference for Young Scientists in Psychology“

www.jmpk.fsf.vu.lt

2017 04 21

Dokt. I. Vasionytė, Bendrosios psichologijos katedra /Department of General psychology,

tel. 861495994,

 

Tarptautinė konferencija „Jau ne vaikas, bet dar ne suaugęs: Paauglystės psichologiniai iššūkiai“ (T)

International conference „No More a Child, not yet an Adult: the Psychological Challenges of Adolescence“ (I)

www.pkmc.fsf.vu.lt

2017 04 21

Prof. R. Jusienė, Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras / Psychological Training and Research Center,  

tel. 268 72 54,

Seminaras „Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link“

Seminar „Paradigm Change of Mental Health and Well-being in Lithuania: Towards Empirically Valid Model“

2017 06 01

2017 06 15

Doc. E. Šumskienė Socialinio darbo katedra katedra / Department of Social Work,

tel. 786996870,

 

Tarptauitinė konferencija  „Role Leadership Authority“ (T)

The 8th International Group Relations Conference in Lithuania „Role Leadership Authority“ (I)

2017 08

Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,

tel. 266 76 10,

Vasaros mokykla „User Involvement and Ethics in Social Work Research“

 

Summer school for Nordic-Baltic doctoral students of social work „User Involvement and Ethics in Social Work Research“

2017 08 14

2017 08 18

Prof. L. Žalimienė, doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,

tel. 266 76 10,

Tarptautinė konferencija „Space and Time: An Interdisciplinary Approach“ (T)

 

International conference „Space and Time: An Interdisciplinary Approach“ (I)

2017 09 29

2017 09 30

Dr. J. Čiurlionis,  Filosofijos katedra / Department of Philosophy,

tel. 852667617,

Doc. A.Kairys, Bendrosios Psichologijos katedra/ Department of General Psychology,

tel. 852667605,

Mokslinis-informacinis seminaras, skirtas pristatyti mokslininkų iniciatyva vykdomo projekto Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos (MIP-004/2015) rezultatus

Seminar dedicated to results‘ presentation of project The Relationship Between Personality Traits and Criminal Risk Factors in a Sample of Incarcerated Violent Offenders (MIP-004/2015)

2017 12

Doc. I. Čėsnienė, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General Psychology,

tel. 266 76 05,

 

 

Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

24-oji Tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija (T)

24th International conference on noise and fluctuations“ (I)

http://www.icnf2017.ff.vu.lt

2017 06 20

2017 06 23

Prof. J. Banys, doc. S. Pralgauskaitė, Radiofizikos katedra / Department of Radiophysics,

tel. 236 60 77,

Gyvybės mokslų centras / Center for Life Sciences  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Devintoji Lietuvos neuromokslų asociacijos mokslinė konferencija“ (T)

International conference „The Ninth Conference of Lithuanian Neurosciences Association“ (I)

www.neuromokslai.lt

2017 12 08

 

Prof. O. Rukšėnas, Neurobiologijos ir biofizikos katedra / Department of Neurobiology and Biophysics,

tel. 239 82 22,

Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Sentikiai ir jų paveldas Baltijos šalyse ir Lenkijoje“ (T)

International conference „Old Believers and their Heritage in Baltics states and Poland“ (I)

www.if.vu.lt

2017 10 20

2017 10 21

Doc. G. Potašenko, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra (Kultūrinių bendrijų studijų centras) / Department of Theory of History and History of Culture (Centre for Stateless Cultures),

tel. 268 72 93,

Tarptautinė konferencija „IX-ieji Jono Puzino skaitymai“ (T)

The 9th International Conference in honor of Jonas Puzinas (I)

www.if.vu.lt

2017 10 20

2017 10 21

Doc. A. Merkevičius, Archeologijos katedra / Department of Archaeology,

tel. 268 72 99,

Tarptautinė konferencija „Unitai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis“ (T)

International conference „Uniate Church in Grand Duchy of Lithuania: History, Culture, Memory“ (I)

www.if.vu.lt

2017 11 10

 

Doc. G. Kirkienė, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra / Department of Theory of History and History of Culture,

tel. 268 72 88,

Kauno fakultetas / Kaunas Faculty   
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“ (T)

International Scientific Conference “Texts and Contexts: the Phenomenon of Boundaries” (I)

2017 04 27 

2017 04 28

Doc. S. Biržietienė, Lietuvių filologijos katedra/Department of Lithuanian Philology,

tel. 868721739,

 

Studentų lituanistų mokslinė konferencija

Scientific Conference of Lithuanian Philolgy Students

2017 04 27

2017 04 28

Doc. R. Baranauskienė, Lietuvių filologijos katedra/Department of Lithuanian Philology,

tel. 869846244,

Tarptautinė IT konferencija IVUS (T)

International Conference on Information Technologies IVUS (I)

http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=58265©ownerid=62285

2017 04 28

Prof. A. Lopata, Informatikos katedra/Department of Informatics

Tel.(37) 42 25 66,

,lt 

Tarptautinė konferencija „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė“ (T)

International conference “Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression: TELL ME” (I)

http://www.tellme.khf.vu.lt

2017 05 09 2017 05 11  

J. Astrauskienė, Germanų filologijos katedra / Department of Germanic Philology,

tel. (37) 42 24 77,

Sekcija "Applications of Knowledge-Based Technologies in Business" 20-oje tarptautinėje informacinių sistemų konferencijoje BIS 2017 (T) 

Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business 20th International Conference on Business Information Systems (I)

http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2017/

2017 06 28

2017 06 30

Prof. V. Sakalauskas, Informatikos Katedra/Department of Informatics,

tel. (37) 42 25 66,

Sekcija „Intelligent Methods for Data Analysis and Computer Aided Software Engineering“  23-je tarptautinėje IT konferencijoje ICIST 2017 (T)

Workshop on Intelligent Methods for Data Analysis and Computer Aided Software Engineering 23rd International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2017) (I) 

http://oras.if.ktu.lt/icist2016/ICIST_2017_Workshop.pdf

2017 10 12

2017 10 14

Prof. A. Lopata, Informatikos katedra / Department of Informatics

tel. (37) 42 25 66,

,lt 

13-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūra ir kūrybiškumas“ (T)

13th International Scientific Conference “Culture and Creativity” (I)

2017 11 23

2017 11 24

Doc. A. Rimkutė, prof. V. Jurėnienė, doc. A. Urbonienė, M. Radzevičius, D. Jankauskaitė, I. Vitkauskaitė, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Cultural Studies,

tel. (37) 20 26 27,

dovilė 

14-oji tarptautinė mokslinė prof. V. Gronsko konferencija "Ūkio plėtra: teorija ir praktika" (T)

 

14th International Scientific professor. V. Gronskas Conference “Development in Economics: Theory and Practice” (I)

2017 12

2017 12

Doc. I. Šarkiūnaitė, prof. D. Štreimikienė, I. Mikalauskas, I. Ščiukauskė, A. R. Medeišienė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel. (37) 42 23 44,

  

Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencija ""Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste"

National conference "Egodocuments in the Contex of the Book Culture: Aukštaitija Region Case"

2017 03 22

Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,

tel. 236 61 10, 

Nacionalinė konferencija "Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2017 m."

National Conference "Application of Information and Communication Theory into Practice 2017"

2017 03 23

Prof. Z. Atkočiūnienė, Informacijos ir kominikacijos institutas / Institute of Information and Communication,

tel. 236 61 19,

Nacionalinė konferencija "Šiuolaikinė medijų cenzūra"

National Conference "Modern Media Censorship"

2017 05 02

2017 05 03

Prof. A. Vaišnys, Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication,

tel.236 60 01,

Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) „Genealogijos ir lokaliosios istorijos“ komiteto iki-konferencija „Daugkartinių tapatumų iššūkiai. Daugiaetniškumas genealogijoje, kraštotyra ir regioninė atmintis, bibliotekų ir kitų išliekamosios atminties institucijų ryšiai ir iššūkiai“ (T)

IFLA Satellite Meeting „The Challenge of Multiple Identities. Multiethnicity in Genealogy, Local History and Regional Memory, Connections and Challenges for Libraries and other Memory Institutions“ of „Genealogy and Local History" commitee (I)

http://2017.ifla.org/

2017 08 15

2017 08 16

Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,

tel. 236 61 10, 

Tarptautinė konferencija "Books and Screens and the Reading Brain" (T)

International Conference "Books and Screens and the Reading Brain" (I)

http://www.eread.kf.vu.lt/

 

2017 09 27

2017 09 29

Prof. A. Navickienė, Knygotyros ir dokumentotyros institutas / Institute of Book Science and Documentation,

tel 236 61 16,

Tarptautinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai. Bibliotekos - pajėgiausia šalies informacinė infrastruktūra: šiandien ir rytoj “ (T)

International conference „Readings of Vaclovas Biržiška. Libraries - Most Capable National Information Infrastructure: Today and Tomorrow (I)"

2017 12 02

Doc. Z. Manžuch, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,

tel. 236 61 09,

Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 

Nacionalinė konferencija „58-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija“

National conference „58th Conference of Lithuanian Mathematical Society“

2017 06

Prof. R. Leipus, Ekonometrinės analizės katedra/ Department of Econometric Analysis,

tel.219 30 52, 

Tarptautinė konferencija  “The Last 60 Years of Mathematical Fluid Mechanics: Longstanding Problems and New Perspectives” (T)

International conference “The Last 60 Years of Mathematical Fluid Mechanics: Longstanding Problems and New Perspectives” (I)

2017 08 21

2017 08 25

Prof. K. Pileckas, dr. K. Kaulakytė, dr. M. Skujus, Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra / Department of Differential Equations and Numerical Mathematics,

tel. 219 30 57,

Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  

Europos Neuroochirurgų Draugijų Asociacijos Europiniai neurochirurgijos mokymo kursai (T)

European Training Course in Neurosurgery, European Association of Neurosurgical Societies (I)

www.eans.org

2017 01 22

2017 01 25

Doc. S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinics of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 20 17,  

Tarptautinė konferencija „Aktualijos perioddontologijoje“ (T)

 

National conference „Topicalities of Periodontology“ (I)

2017 02 24

2017 02 25

J. Žekonienė, Odontologijos institutas /Institute of Odontology,

tel. 868627528,

Tarptautinė konferencija „Intensyvios terapijos ir skubios medicinos naujieji iššūkiai“ (T)

International conference „New Challenges of Intensive Care and Emergency Medicine“ (I)

2017 02 07

Prof. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 236 52 04, 

 

Tarptautinė konferencija „Trombotinės mikroangiopatijos“ (T)

 

International conference "Thrombotic Microangiopathies" (I)

2017  02

S. Šaulytė Trakymienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 272 04 12,

Nacionalinė konferencija „Šiuolaikinė melanomų diagnostika ir gydymas“

 

National conference „Modern Melanoma Diagnostics and Treatment“

2017 02 

 

Prof. A. Šileikis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel.868862655,

Nacionalinė konferencija „Neuromokslai Psichiatrijoje“

 

National Conference „Neuroscience in Psychiatry“

2017 02 03

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika/ Department of Psychiatry,

tel. 869827153, 

Seminaras Ankstyvojo amžiaus vaikų  autizmo spektro sutrikimų diagnostikos ir gydymo principai“

 

Seminar „Early Diagnosis and Treatment of Autism Spectrum Disorders“

2017 02 24

2017 02 25

Dr. J. Petrulytė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 861039808,

Nacionalinė konferencija "Senyvo amžiaus žmonių kaulų lūžiai"

National conference "Bone Fractures of Elderly People"

2017 02 24

G. Kvederas, Reumatologijos, traumatologijos ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Orthopaedic Trauma and Reconstructive Surgery / Department of Orthopaedic Surgery,

tel. 869857000,

Nacionalinė konferencija „Tarptautinė retųjų ligų diena

National conference "International Rare Diseases Day" 

www.genetika.mf.vu.lt

 

2017 02

 

Prof. A. Utkus, B. Burnytė, B. Tumienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94, 

tel. 250 1306, ,

tel. 2501307,

VI tarptautinė kojų rekonstrukcinės chirurgijos konferencija (T)

VI International conference of Foot Reconstructive Surgery (I)

2017 03 03

 

A. Makulavičiius, Clinic of Rheumatology, Orthopaedic Trauma and Reconstructive Surgery / Department of Orthopaedic Surgery,

tel. 868637633,

Tarptautinė retų ligų konferencija (T)

International conference of rare disease (I)

2017 03 17

Doc. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 863009244,

Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių metabolinių ligų specialistų grupės susitikimas:  Mitochondriopatijų klinikinė ir laboratorinė diagnostika“ (T)

 

International  conference „Baltic Metabolic Group Meeting: Clinical and Laboratory Diagnosis of Mitochondrial Disorders“ (I)

2017 03 29

2017 03 30

Dr. J. Songailienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

 tel. 250 17 97,

Nacionalinė konferencija „Neuroboreliozė: diagnostika ir gydymas“

 

National conference „Neuroborreliosis: Diagnostic and Treatment“

www.llmd.lt

2017 03

Dr. V.  Banys, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel. 864040007, 

Tarptautinė konferencija „Šiuolaikinis hepatoceliulinės karcinomos gydymas ir diagnostikos naujovės“ (T)

 

International conference „Current Options of Hepatocellular Carcinoma Treatment and Diagnostic Innovations“ (I)

2017 03 

arba / or

2017 04

 

Dr. V. Liakina, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nefrourology and Surgery,

tel. 236 52 34,

Nacionalinė Lietuvos insulto asociacijos konferencija

 

National conference of Lithuanian Stroke Association

 

www.insultoasociacija.lt

www.facebook.com/LietuvosInsultoAsociacija

2017 03 31

2017 04 01

Prof. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,  

Nacionalinė konferencija „Kompleksinė pagalba vaikams su raidos sutrikimais“

 

National  conference „Interdisciplinary Help for Children with Developmental Disorders“ 

2017 03 23

Dr. J. Petrulytė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 8610 39808,

Nacionalinė konferencija „Pediatrijos pasiekimai Lietuvoje. Lietuvos pediatrų draugijai 80 m.“

 

National conference „The Achievement of Pediatric‘s in Lithuania. Eighty years for Lithuanian Pediatric Society“

2017 03 24

 

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 01, 

Nacionalinė konferencija  „Dauno sindromo diena Lietuvoje 2017“

National conference  „Down Syndrome Day 2017“

www.genetika.mf.vu.lt

 

2017 03

Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, B. Aleksiūnienė,E. Dagytė,

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel.: 250 17 94, 250 17 93, 250 15 05, 250 15 05,

Tarptautinė Hantingtono ligos konferencija (T)

 

International Huntington Disease Conference (I

www.genetika.mf.vu.lt

2017 04 07

Prof. A. Utkus, dr. L. Ambrozaitytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel.: 250 17 94, 250 17 89,


Tarptautinė Hantingtono ligos konferencija (T)

 

International conference of Huntington‘s disease (I)

2017 04 07

2017 04 08

Dr. R.  Kaladytė Lokominienė, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and neurosurgery,

Nacionalinė konferencija „Visuomenės sveikatos problemos – iššūkiai ir sprendimai“

 

National conference „Public Health Problems –  Challenges and Solutions“
2017 04 13

Doc. J. Kairys, Visuomenės sveikatos institutas / Public Health institute,

tel. 250 20 18,

Nacionalinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2017“

  

National conference "Nursing Science and Practice 2017"

http://www.raktazole.lt/main.php?p=1

2017 04 21

Prof. D. Kalibatienė, dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel.: 234 42 61, 265 85 46,

  

Seminaras „Infections“

 

AO Seminar „Infections“

2017 04 21

arba / or

2017 04 28

A. Makulavičiius, Clinic of Rheumatology, Orthopaedic Trauma and Reconstructive Surgery / Department of Orthopaedic Surgery,

tel. 868637633,

Nacionalinė konferencija „Tarptautinė DNR diena Lietuvoje

National conference "International DNA Day in Lithuania"

www.genetika.mf.vu.lt

2017 04 24

Prof. A. Utkus, dr. I. Kavaliauskienė, dr. L Ambrozaitytė,

Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel.: 250 17 94, 250 17 88, 250 17 89,

Nacionalinė konferencija „Arterinės hipertenzijos naujienos:2017“

 

National conference „New Data in Hypertension: 2017“

2017 04 27

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

Nacionalinė konferencija "Arterinės hipertenzijos naujienos 2017"

National conference "Arterial Hypertension Update 2017"

2017 04 27

Prof. A. Laucevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Faculty of Medicine, Clinic of Cardiac and Vascular Diseases, 

tel 236 53 07,

Tarptautinė epilepsijos konferencija 2017 (T)

 

International conference of epilepsy 2017 (I)

2017 04 27

2017 04 28

Doc. R. Mameniškienė, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

 

Tarptautinė konferencija „Dermatovenerologijos naujienos“ (T)

 

International conference „Dermatovenerologijos naujienos“ (I)

www.ldvd.lt

2017 04 28

2017 04 29

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, I. Kisielienė,Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinikos katedra / Department of Infectious, Chest Diseases, Dermatovenereology and  Allergology,

tel.  265 85 03, 272 03 85, 265 85 04,


Tarptautinė konferencija „Baltijos akių chirurgų suvažiavimas - BEST Vol. 5“ (T)

 

International conference „BEST Vol. 5“ (I)

2017 04 29

Doc. R. Ašoklis, Ausų nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Department of Ear, Nose Throat and Eye Diseases,

tel. 236 52 63,

Nacionalinė konferencija „Otorinolaringologijos aktualijos“

National conference „Otorhinolaryngology up Date“
2017 04 29

Prof. E.  Lesinskas, Ausų nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Department of Ear, Nose Throat and Eye Diseases,

te. 250 18 67,

Nacionalinė konferencija „Lietuvos laboratorinės medicinos  draugijos IX metinė konferencija“

 

National conference „IX Annual conference of the Lithuanian Society of Laboratory Medicine“

www.llmd.lt

2017 04

Doc. D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra , Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel. 250 18 73,

Tarptautinis seminaras jauniesiems psichiatrams „Lyderystės ir profesinės kompetencijos raidos kursai“ (T)

International Seminar for Young Psychiatrists “Leadership and Professional Skills Development Course” (I)

2017 04 31

2017 05 02

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika, Psychiatric Clinic,

tel. 869827153,

Pasaulinis psichiatrų asociacijos kongresas „Kintanti visuomenė, kintanti psichiatrija ir kintantis žmogus" (T)

WPA Inter Zonal Congress „Changing Society, Changing Psychiatry, Changing Self“ (I)

www.wpavilnius2017.com

2017 05 03

2017 05 06

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika, Psychiatric Clinic,

tel. 869827153,

Tarptautinis seminaras “Biotiniai ir abiotiniai augimo ir sveikatos programavimo veiksniai skirtingais ontogenezės laikotarpiais” (T)

 

International seminar “Biotic and Abiotic Factors of Growth Programming and Health Risk During the Different Periods of Ontogenesis (I)

2017 05

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07,

 

Tarptautinė konferencija „4-ji Baltijos išsėtinės sklerozės ir autoimuninių ligų konferencija“ (T)

International conference „4th Baltic Conference on Multiple Sclerosis and Autoimmune Disorders“ (I)

www.facebook.com/neurologija

2017 05 11

2017 05 12

R. Kizlaitienė, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

Tarptautinė konferencija „Kardiovaskulinės rizikos prevencija vaikams, seragntiems lėtine inkstų liga“ (T)

International conference „Cardiopvascular Risk Factors for Children Ill with Chronic Kidney Disease“ (I)

2017 05 11

2017 05 12

A. Jankauskienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 272 04 29,

Tarptautinė konferencija „Įdomioji restauracinė odontologija “ (T)

Lithuanian Society of Prosthodontics International conference „ Fascinating Restaurative Dentistry“ (I)

www.lood.lt

2017 05 12

2017 05 13

Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 868755661,

Nacionalinė konferencija „Tulžies pūslės ir latakų patologijos chirurginis gydymas“

National conferenceBiliary Pathology Surgical Treatment“

2017 05

Prof. A. Šileikis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel.868862655,

Tarptautinė konferencija "Baltijos šalių dializės mokykla: moderni peritoninė dializė“ (T)

 

International conference "Baltic Dialysis School: Advances in Peritoneal Dialysis" (I)

2017 05 19

2017 05 20

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99, 

Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių urologijos kongresas 2017“ (T)

 

International conference „Baltic Urology Congress 2017“ (I)

2017 05

Prof. F. Jankevičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 80,  

Nacionalinė RVUL Neuroangiochirurgijos centro konferencija

National conference of RVUL Centre of Neuroangiosurgery 
2017 05 05

Doc. S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinics of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 20 17,  

 

Seminaras Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmo spektro sutrikimų diagnostikos ir gydymo principai“

Seminar „Early Diagnosis and Treatment of Autism Spectrum Disorders“

2017 05 11

2017 05 12

L. Mikulėnaitė, Psichiatrijos klinika / Psychiatric Clinic,

tel. 865201350,

Jungtinė Nacionalinė konferencija „Ultragarsinė ir radiologinė diagnostika 2016“

Joined national conference „Diagnostic Ultrasound and Radiology 2017“

2017  05 12

2017 05 13

Dr. A. Samuilis, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos k-dra/ Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics in Medicine,

tel. 865799226,

Nacionalinė konferencija „Intensyvioji kardiologija ir skubioji medicina: ūminiai koronariniai sindromai“ (tikslinamas pavadinimas)

 

National conference „Intensive Care and Emergency Medicine: Acute Cardiac Syndromes“

2017 05

Prof. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Faculty of Medicine, Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 250 15 67, 

Seminaras „Visuomenės sveikatos praktika“

 

Training workshop „Public Healthpractice“ 
2017 05

M. Jokubauskienė, Visuomenės sveikatos institutas / Public Health institute,

tel. 239 87 83,

Aktualūs pulmonologijos klausimai

 

Topical problems of Pulmonology

 

www.chest.lt 

2017 05

Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika,

tel.: 236 51 22, 868862371,

, ,

tel.: 250 18 70, 868862371,

,   

Nacionalinė konferencija "Alergologijos ir klinikinės imunologijos praktiniai aspektai:

 

National conference "Practical Aspects of Allergology and Clinical Immunology"

2017 05

Doc. A. Blažienė, doc. L. Malinauskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel./ faks. 236 50 91,

tel. 236 43 22,

 

Tarptautinė konferencija „Psichodinaminės psichoterapijos mokymas XXI amžiuje“ (T)

International conference „Teching of Psychodynamic Psychotherapy in the XXI Century“ (I)

2017 05 20

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika / Psychiatric Clinic,

tel. 869881911,

Nacionalinė konferencija „Vaikų chirurgija 2017“

 

National conference „Pediatric Surgery 2017“

2017 05 26

Doc. K. Trainavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868722516,

Šiaurės – Baltijos šalių kardiologų kongresas 2017 (T)

 

Nordic – Baltic Cardiology Congress 2017 (I)

2017 06 01

2017 06 03

Prof. Marinskis, prof. J. Čelutkienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Faculty of Medicine, Clinic of Cardiac and Vascular Diseases, 

tel.  236 53 07,  236 53 07,

   

Seminaras „Vilniaus seminarai III"

 

Seminar „Vilniaus seminarai III“

 

www.ldvd.lt

2017 06 02

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, doc. R. Gancevičienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinikos katedra / Department of Infectious, Chest Diseases, Dermatovenereology and  Allergology,

tel.: 265 85 03, 861264000, 272 03 85,

 

Tarptautinė konferencija „XXII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ (T)

International conference „XXII Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ (I)

www.pulmonologija.eu

2017 06 02

2017 06 03

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185, 

14-asis Europos vaikų ir paauglių ginekologijos kongresas (T)

14th European Congress of Paediatric and Adolescent Gynaecology (I)

www.eurapag2017.eu

2017 06 07

2017 06 10

Doc. Ž. Bumbulienė, Akušerijos ir ginekologijos klinika / Clinic of Obstetrics and Gynaecology,

tel. 868583123,

 

Tarptautinė konferencija „Odontologijos studijų programas vykdančių universitetų asociacijos kongresas“ (T)

International conference „Association of Dental Education in Europe“ (I)

2017 06 08

2017 06 10

Prof. V. Pečiulienė, Odontologijos institutas / Department of Institute of Odontology,

tel. 272 75 89,

Retų inkstų ligų tarptautinė konferencija (T)

International conference “Rare Kidney Disease” (I) 
2017 06 

Prof. A. Jankauskienė, dr. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 272 04 29,

 

Nacionalinė XV Lietuvos neurologų vasaros mokykla

 

5th Summer School of Lithuanian Neurologists

www.facebook.com/LietuvosInsultoAsociacija

2017 06 16

2017 06 18

Dr. D. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

Nacionalinė konferencija „XI Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2017”

National conference „XI Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association „Interventional Pulmonology and Allergology 2017“

www.pulmonologija.eu

2017 06 16

2017 06 17

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185, 

Tarptautinė konferencija Europos burnos sveikatos asociacijos kongresas“ (T) 

International conference European Association of Dental Public health“ (I)

2017 08 23

2017 08 26

 

Prof. A. Pūrienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 272 10 31, 

Tarptautinė konferencija „Neuropsichoanalizė kasdieninėje psichoterapijos praktikoje“ (T)

International Conference „Neuropsychoanalysis in Everyday Psychotherapy Practise“ (I)

2017 09 07

2017 09 09

Dr. R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika / Psychiatric Clinic,

tel. 869818961,

Renginys  „Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena“

Event „International Fetal Alcohol Syndrome Day“

2017 09 09

Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94, 

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Dismorfologijos ruduo 2017“ (T)

International scientific practical conference „Dysmorphology Autumn 2017“ (I)

www.genetika.mf.vu.lt

2017 09

 

Dr. A.  Matulevičienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 93,

, 

Podiplominių studijų programos „Tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“ (Advanced Certificate Program: E-Education in Research Ethics: Central and Eastern Europe) baigiamasis seminaras

http://www.mies.mf.vu.lt/en/advanced-certificate-program/

2017 09

Prof. E. Gefenas, Medicinos istorijos ir etikos skyrius / Department of Medical History and Ethics,

tel. 239 87 43,

Renginys mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“

 

Event Festival of Science  „Erdvėlaivis Žemė“

www.genetika.mf.vu.lt

2017 09

Prof. V. Kučinskas, dr. L. Ambrozaitytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 236 50 57, vaidutis.kucinskas@mf.vu.lt

tel. 250 17 89, 

Nacionalinė konferencija "Kaulų konsolodacija, osteosintezė ir rehab programos"

2017 ruduo /autumn

Doc. G. Kvederas, Clinic of Rheumatology, Orthopaedic Trauma and Reconstructive Surgery / Department of Orthopaedic Surgery,

tel. 869857000,

Seminaras "Pulmonologijos  seminarai"

 

Seminar "Seminars in  Pulmonology"

2017 09

Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel.:  236 51 22, 868862371,  

tel.: 250 18 70, 868862371,     

II-oji Tarptautinė konferencija „ECMO in progress“ (T)

 

International conference „ECMO in Progress“ (I)

2017 09

Prof. K. Ručinskas, prof. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Faculty of Medicine, Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel.: 236 51 49, 250 15 67, 

Dr. R. S. Samalavičius, Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika/ Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care,

tel. 236 52 17,

Nacionalinė konferencija „Socialinės pediatrijos aktualūs klausimai“

National conference „New Developments in Social Pediatrics“

2017 10 06

Dr. J. Petrulytė, Psichiatrijos klinika / Psychiatric Clinic,

 tel. 861039808,

Nacionalinė konferencija „Radiologija 2017“

 

National conference „Radiology 2017“

2017 10 06

2017 10 07

Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra/ Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics in Medicine,

tel. 868221127,

Tarptautinė konferencija "Vilniaus kursai 2017" (T)

International conference "Vilnius Course 2017" (I)

http://www.vilniuscourse.com

2017 10

Prof. V. Usonis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 249 24 14, 

Nacionalinė  konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2017“

 

National conference „Update on Paediatric Allergy 2017”

2017 10

Prof. O. Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 249 24 16,

Nacionalinė konferencija "Alergologijos ir klinikinės imunologijos naujienos"

 

National conference "Allergology and Clinical Immunology News"

2017 10

Doc. A. Blažienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel./ faks. 236 50 91,

Mokslinė-praktinė konferencija "Pasaulinė trombozės diena. Spalio 13"

Scientific-practical conference "World Thrombosis Day. October 13"

www.llmd.lt

2017 10 13 

Dr. V.  Banys, doc. D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel. 864040007,     

tel. 250 18 73, 

Seminaras „Endoskopinis akmenligės gydymas“


Seminar „Endoscopic Treatment of Urinary Stone Disease“

2017 10 13

Doc. A. Želvys, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

Nacionalinė konferencija „Vaikų ūminės chirurginės ligos:diagnostika, gydymas, perspektyvos“

National conference „Pediatric Acute Surgical Diseases:Diagnosis, Treatment, Perspective“

2017 10 20 Doc. K. Trainavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868722516,

 

Nacionalinė konferencija „Slaugos mokymo ir mokslo aktualijos 2017“

 

National conference „Nursing Education and Training Issues 2017”

2017 10 20

Prof. D. Kalibatienė, dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel.: 234 42 61, 265 85 46,

Seminaras „Šlapimo nelaikymo gydymas“

 

Seminar „Treatment of Urine Incontinence“
2017 11 10

Doc. A. Černiauskienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 84,

Nacionalinė konferencija " Vaikų maitinimo aktualijos"

National conference "Feeding Problems in Children"

2017 11 10

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 01, 

Nacionalinė konferencija „ XIII Pasaulinei LOPL dienai skirta konferencija “Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2017”

National conference „XIII conference devoted to World COPD Day “Autumn of Pulmonology and Allergology 2017”

www.par2017.lt

2017 11 17

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185, 

Tarptautinė konferencija "Vilniaus reumatologijos seminarai/24" (T)

International conference "Vilnius Seminars in Rheumatology/24" (I)

2017 11 

Prof. A.Venalis, prof. I. Butrimienė, Reumatologijos, traumatologijos ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Rheumatology,Trauma Ortopaedics and Plastic Surgery Clinic,

tel. 236 53 03,

tel. 236 53 02,

Nacionalinė konferencija „Skrandžio ir stemplės patologijos gydymo aktualijos“

National conferenceGastro-Oesophageal Pathology Treatment News“

2017 11

Prof. A. Šileikis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868 862 655,

Tarptautinė konferencija „Endodontija 2017“ (T)

International conference „Endodontology 2017“ (I)

www.endodontologija.lt

2017 11 24

2017 11 25

Doc. S. Drukteinis, Ododntologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 272 75 89,

Jaunųjų morfologų popietė 2017 12

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07,

   

Seminaras „Vilniaus seminarai IV

 

Seminar „Vilniaus seminarai IV“

 

www.ldvd.lt 

2017 12 08 Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, doc. R. Gancevičienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinikos katedra / Department of Infectious, Chest Diseases, Dermatovenereology and  Allergology,

tel. 265 85 03,

tel. 861264000,

tel.  272 03 85,

Nacionalinė konferencija "Pulmonologijos naujienos"

National conference' News in Pulmonology"

 2017 12

Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel.: 236 51 22, 868862371,

tel.: 250 18 70 , 868862371,    

 

Nacionalinė konferencija "Alergologijos ir klinikinės imunologijos žiema"

National conference "Allergology and Clinical Immunology"

2017 12

Doc. A. Blažienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir  alergologijos  klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel./ faks. 236 50 91, 

 

Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „ES Viešųjų pirkimų įstatymas“ (T)

 

International Conference on EU Public Procurement Law (I)

2017 01 19

 

Doc. D. Soloveičik, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel.  852500800,

Teisės mokslo pavasaris / Spring of Law Science

Nacionalinė konferencija „Baudžiamosios justicijos tyrimai“

National conference “Criminal Justice Research“

2017 02 07

Prof. G. Švedas, Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,

Atviras tarptautinis mokslo seminaras – mokslininkų ir jaunųjų tyrėjų diskusija (T)

 

Open international scientific seminar – Discussion with Young Researchers, Senior and PhD Students (I)

2017 02 07

Dr. G. Tamašauskaitė-Janickė, Mokslo ir inovacijų skyrius / Research and Innovation Department,

tel. 236 61 83,

 

Nacionalinė konferencija-diskusija apie Lietuvos Respublikos civilinio proceso aktualijas

 

National conference–discussion on Lithuanian Civil Process actualities

2017 02 15

Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 70,

Nacionalinė konferencija „Kovo 11-osios aktas – Lietuvos konstitucinis pamatas“

 

National conference “Independence Declaration of March 11, 1990 – Lithuanian Constitutional Foundation“

2017 03 10

Doc. V. Vaičaitis, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 868715585,

V. Turonis, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

Tarptautinė frankofoniška konferencija (T)

 

International French-speaking conference (I)

2017 03 17

G. Tamašauskaitė-Janickė, Teisės fakultetas / Faculty of Law, Prancūzijos teisės centras / French Law Centre,

tel. 236 61 83,

 

Studentų mokslinės draugijos atrankos konferencija

Selective conference of Students‘ Scientific Society 

2017 03

2017 03

Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law

Tarptautinė konferencija „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“ (T)

International conference “Challenges in Harmonizing the Integrity and Novelties of the General Part of the Criminal Code“ (I)

2017 04 

2017 05

Prof. G. Švedas, Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,

Studentų mokslinės draugijos konferencija

Conference of Students‘ Scientific Society 

2017 04 06

Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law

Teisininkų dienos – TeDi 2017

TeDi 2017 – professional events for Law students and lawyers

2017 04

2017 04

I. Kazilionienė, Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius / Public Relations and Marketing Department,

tel. 236 61 73,

5-oji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija (T)

5th International conference of PhD Students and Young Researchers (I)

http://lawphd.net/ 

2017 04 27

2017 04 28

Dr. G. Tamašauskaitė-Janickė, doc. V. Vėbraitė, Mokslo ir inovacijų skyrius / Research and Innovation Department ir Tarptautinis teisės doktorantūros tinklas / International Network of PhD Studies in Law,

Intensyvūs kursai: NOHA Spring School in Humanitarian Action

Interactive courses: NOHA Spring School in Humanitarian Action

www.nohanet.org

2017 05 08

2017 05 12

R. Vaišvilienė, L. Urbaitė, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,

14-oji Europos teisės vasaros mokykla „Peut-on sauver l’Europe? Le futur de l’espace de sécurité, de liberté et de justice / Ist Europa noch zu retten? Die Zukunft des Raumes der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts“ (T)

14th European Law Summer school „Can Europe still be Saved? The Future of the Area of Freedom, Security and Justice“(I)

2017 06 27

2017 07 05

G. Tamašauskaitė-Janickė, doc. V. Vėbraitė, Mokslo ir inovacijų skyrius / Research and Innovation Department, Prancūzijos teisės centras, Vokietijos teisės centras / French Law Centre and German Law Centre,

XIII Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“ (T)

XIII International scientific practical conference “Criminalistics and Forensic Science: Science, Studies, Practice“(I)

2017 09 14

2017 09 16

Doc. G. Juodkaitė-Granskienė, Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,

tel. 869902096,

Konstitucijos dienos  - KoDi 2017

 

KoDi 2017 – events to celebrate Constitution‘ anniversary

2017 10 23

2017 10 25

I. Kazilionienė, Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius / Public Relations and Marketing Department,

tel. 236 61 73,

Nacionalinė konferencija „Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“

National conference “Convergence and Divergence of Corporate Legal Forms: Does Lithuanian Legal Regulation is Attractive in the International Context?“

2017 11

2017 11

Doc. L. Mikalonienė, Privatinės teisės katedra/ Department of Private Law

tel.  236  61 70,

Vizitų projektas „Diena su teisėju“

Visits project „Day with Judge“

2017 12

2017 12

I. Kazilionienė, Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius / Public Relations and Marketing Department

tel. 236 61 73.

Tarptautiniai mokslo vizitai, susitikimai ir viešos paskaitos Teisės fakultete  

International scientific visits, meetings and lectures at the Faculty of Law

2017 

 

G. Tamašauskaitė-Janickė, Teisės fakultetas / Faculty of Law, Prancūzijos teisės centras / French Law Centre,

tel. 236 61 83,

 

Institutai / Institutes:    
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  

Tarptautinė konferencija "H2020 projekto EU-STRAT Midterm Conference" (T)

International Conference  "H2020 project EU-STRAT Midterm Conference" (I)

2017 10 05

2017 10 06

E. Maliukevičiūtė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,

tel. 251 41 48, 

 

VU TSPMI ir Lietuvos politologų asociacijos organizuojama metinė konferencija

Annual Conference of Institute of International Relations of Vilnius University and Lithuanian Political Science Association

2017 11

2017 11

V. Mačkinis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,

tel. 251 41 37,

Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU   

Mokslinis seminaras ‘‘Tarptautinių konferencijų atgarsiai 2016“

Seminar „International Conference Feedback 2016“

www.uki.vu.lt

2017 01 20

Doc. A. Janulienė, Užsienio kalbų institutas/ Institute of Foreign Languages,

tel. 268 72 65,

Tarptautinė konferencija „Moralinė kompetencija: Nauja kognityvinės psichologijos,etikos ir teisės tema“ (T)

 

International conference „Moral Competence: Brand New Topic in Cognitive Psychology,Ethics and Law“ (I)

2017 03 30

Doc. R. Kriaučiūnienė, Fizinių ir biomedicinos mokslų anglų k. katedra/ Department of English for Physical and Biomedical Sciences,

tel. 268 72 68,

7- toji Tarptautinė mokslinė konferencija „Daugiakalbės ir daugiakultūrės visuomenės realybė ir perspektyvos: lingvistiniai, edukologiniai ir tarpkultūriniai tyrimai“ (T)

The 7th international Conference  „Reality and Future Prospects of Multilingual and Multicultural Society: Linguistic, Educational and Intercultural Research” (I)

www.uki.vu.lt

2017 10 12 2017 10 13

Doc. R. Kriaučiūnienė, Fizinių ir biomedicinos mokslų anglų k. katedra/ Department of English for Physical and Biomedical Sciences,

tel. 268 72 68,

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy  
Pavadinimas / Title    Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

Tarptautinė vasaros mokykla „Kosminės misijos: antžeminiai stebėjimai ir mokslo komunikacija“ (T)

International summer school „Space Missions: on Ground Observations and Science Communication“ (I)

2017 07 18

2017 07 28

Prof. G. Tautvaišienė, Astronomijos observatorija/ Astronomical Observatory,

tel. 223 46 66,

Nacionalinė konferencija „42-ji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija“

42nd Lithuanian National Physics Conference

2017 10 04

2017 10 06

Prof. G. Tautvaišienė, Astronomijos observatorija / Astronomical Observatory,

tel. 223 46 66,

Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

11-oji tarptautinė informatikos mokymo konferencija drauge su tarptautine informatikos olimpiada (T)

11th international conference on Informatics Education joint with international Olympiad in Informatics (I)

2017 07 28

2017 08 04

Prof. V. Dagienė, Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 210 93 30, 

XVIII mokslinė kompiuterininkų konferencija

18th National Scientific Computer Science Conference

www.liks.lt/kodi

2017 09 21

2017 09 23

Dr. S. Maskeliūnas, Programų sistemų inžinerijos skyrius / Software Engineering Department,

tel. 210 93 42,

 

9-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“

9th National young scientists conference “Operation Research and Applications”

http://www.mii.lt/ot-2017/ 

2017 09 22

Prof. L. Sakalauskas, Sistemų analizės skyriaus Operacijų tyrimo sektorius / System Analysis Department Operation Research Sector,

tel. 210 93 23,      

International workshop on Improvement of Doctoral Studies (I)

2017 10

2017 11

Prof. V. Dagienė, Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 210 93 30, 

8-asis tarptautinis doktorantų konsorciumas „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai“ (T)

8th International Doctoral Consortium "Informatics Engineering Education Research" (I)

http://ims.mii.lt/ims/renginiai/Consortium/consortium.htm

2017 11 29

2017 12 03

Prof. V. Dagienė, Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 210 93 30, 

.l

9-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T)

9th International workshop "Data Analysis Methods for Software Systems" (I)

www.mii.vu.lt/DAMSS

2017 11 30

2017 12 02

Dr. J. Bernatavičienė, Sistemų analizės skyrius / System Analysis Department,

tel. 210 93 12,


 

Centrai / Centres:    
Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencioja "Lyčių studijoms Lietuvoje - 25-eri: pasiekimai, iššūkiai, perspektyvos"

National conference "25 Years of Gender Studies in Lithuania: Achievements, Challenges, Perspectives"

2017 03 31

Doc. L. Stundžė, Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre,

tel. 2019 30 28,

Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research

 

 

 Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencija „Religija ir kultūra“

National conference „Religion and Culture“

2017 05

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,  

rita.serpytyte@rstc.vu.lt

Tarptautinis seminaras „Šiuolaikinės Hegelio interpretacijos“ (T)

International seminar „Contemporary Interpretations of Hegel“ (I)

www.rstc.vu.lt

2017 05

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,  

rita.serpytyte@rstc.vu.lt

Tarptautinė konferencija „Po ontologijos?“

International conference „After Ontology?“

www.rstc.vu.lt

2017 11

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,

    

Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies

 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija "Lytis Azijos kine" (T)

International conference "Gender in Cinemas of Asia" (I)

2017 09 28

2017 09 30

Dr. D. Valančiūnas, Orientalistikos centras/ Centre of Oriental Studies,

tel. 862676783,

Botanikos sodas / Botanical Garden  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencija „Naujovės ir tendencijos želdynuose“

National conference  „Innovations and Tendencies in Landscape“ 

2017 11 24

R. Šimėnaitė, E. Turskienė, Botanikos sodas / Botanical Garden,

tel. 219 31 34, 

,

 

Nacionalinė konferencija „Dekoratyvinių augalų komponavimas ir  pritaikymas želdynuose“

National conference „Composition and Application of Ornamental Plants“

2017 12 08

Dr. R. Juodkaitė, Botanikos sodas / Botanical Garden,

tel. 233 01 60,