Bendradarbiavimas

Partnerystė su verslo, socialiniais ir kitais partneriais suteikia galimybių ne tik išplėsti idėjos vystymo potencialą, bet ir sukurti MTEP grįsto sprendimo vertės grandinę: nuo idėjos iki išbaigto sprendimo verslo ar visuomenės poreikiams. Bendradarbiavimo su partneriais formų yra įvairių. Kiekviena partnerystė yra svarbi, nes atveria naujas galimybes kurti kartu, o ilgainiui lemia  patirčių ir kompetencijų papildomumą, be ko MTEP veiklų vertė būtų ženkliai mažesnė.

MTEP veiklos specifika sudaro galimybes spręsti unikalias verslo įmonės ar viešojo sektoriaus organizacijos problemas. Ilgalaikis konkurencinis įmonės ar organizacijos pranašumas glūdi MTEP grįstomis inovacijomis paremtoje strategijoje, todėl įmonės ir organizacijos dažnai renkasi universiteto tyrėjų komandas atitinkamiems uždaviniams spręsti.

 

Užsakomieji MTEP darbai

Užsakomieji MTEP darbai garantuoja naujausias įžvalgas ir tyrėjų pasiūlymus konkretiems įvairios aprėpties ir trukmės uždaviniams spręsti.

Siekiant apsaugoti tyrėjų ir universiteto teises, labai svarbu su užsakovu sudaryti užsakomųjų MTEP darbų sutartį. Užsakomiesiems MTEP darbams labai svarbi techninė užduoties specifikacija ir veiklų planavimas, o užsakomųjų MTEP darbų sutarties nuostatos yra standartinės. Tipinę užsakomųjų MTEP darbų sutarties formą lietuvių ir anglų kalbomis galite rasti čia.

Inovacijų skyriuje visuomet galite pasikonsultuoti dėl užsakomųjų MTEP darbų organizavimo, derybų su įmonėmis, tyrėjų grupių kompetencijų aprašų ir tyrėjų grupių tarpdiscipliniškumo užtikrinimo užsakomajam MTEP darbui (angl. match-making).

Daugiau informacijos: , tel.: +37052687006, +37052366273.

 

Medžiagų perdavimo susitarimai

Medžiagų perdavimo susitarimai (angl. material transfer agreements) yra įprasti akademinėje praktikoje, kuomet dalijamasi su bendraminčiais mokslinių tyrimų metu sukurtomis medžiagomis tolesniam jų naudojimui mokslinių tyrimų tikslais. Tariantis su partneriais dėl universitete sukurtų medžiagų perdavimo, svarbu apsibrėžti, kokias medžiagas ketinama perduoti (pvz., chemines ar biologines) ir kokiomis sąlygomis jos bus naudojamos.

Inovacijų skyrius pasiūlys tipines medžiagų perdavimo susitarimo nuostatas lietuvių ar anglų kalbomis arba peržiūrės ir pateiks nuomonę dėl partnerių siūlomų medžiagų perdavimo susitarimų .

Daugiau informacijos: ; tel.: +370 5 2687017 ir +370 5 2687005, +370 5 2686279.

 

Licencijavimas

Licencijavimas prasideda nuo sukurtų žinių, technologijų ar patentuotų MTEP sprendimų finansinio vertinimo ir pagrindinių derybinių nuostatų, siūlytinų partneriams, suderinimo universitete. Licencijuojant MTEP sprendimus yra svarbi derybinė pozicija, nes licencijavimas paprastai nėra grindžiamas standartinėmis sąlygomis. Žinoma, svarbios ir tokios licencijos sąlygos, kaip išimtinės ar neišimtinės licencijos suteikimas, licencijuojamų produktų apibrėžtis, licencijos galiojimo teritorija, finansinės licencijavimo sąlygos, licencinės sutarties galiojimo terminai, licencijato ir licenciaro atsakomybės ir kt. .
Svarbu pabrėžti, kad licencijavimas yra svarbi mokslo-verslo bendradarbiavimo forma, įgalinanti universitete sukurtus MTEP sprendimus toliau tobulinti, pritaikyti vartotojų poreikiams ir perduoti verslo įmonėms juos diegti rinkoje arba perduoti jas startuoliui, kuris atvertų kelius naujoms rinkoms.

Atskiro dėmesio vertos kompiuterių programų, duomenų bazių ir programinės įrangos, sukurtos universitete, licencijavimo galimybės. Verta pažymėti, kad kompiuterių programos ir duomenų bazės yra traktuojamos kaip autoriniai kūriniai, tačiau atskirais atvejais universiteto Intelektinės nuosavybės valdymo ir investavimo komitetas gali rekomenduoti investavimo sprendimus į universitete sukurtą kompiuterinę programą.

Atviro kodo programinės įrangos sprendimai reikalauja kitokio pobūdžio sprendimų, todėl visuomet rekomenduojame pasitarti dėl komercinimo potencialo ir galimybių sumodeliuoti atitinkamus sprendimus rinkai.

Jei ketinate licencijuoti savo sukurtus sprendimus, rašykite: ar skambinkite į Inovacijų skyrių: +370 5 2687017 arba +370 5 236 6279

 

Konfidencialumo susitarimai

Konfidencialumo arba neatskleidimo (angl. non-diclosure) susitarimai paprastai yra sudaromi tarp universiteto ir įmonės, siekiant įsivertinti bendradarbiavimo galimybes ir neatskleisti trečiosioms šalims konfidencialios informacijos. Dažnai konfidencialumo susitarimai sudaromi iki pirmojo derybinio susitikimo su tyrėjų komanda, kad tiek verslo įmonė, tiek tyrėjų komanda galėtų laisvai kalbėtis apibrėžta tema. Tokie susitarimai yra potenciali bendradarbiavimo pradžia, leidžianti įsivertinti: universitetui – verslo įmonės problematiką, iššūkius ir planus konkurenciniam pranašumui, verslo įmonei – universitete sukurtų MTEP sprendimų naujumą ar turimų kompetencijų spektrą ir gylį.

Užsimezgus ilgalaikiam bendradarbiavimui, konfidencialumo susitarimas su verslo įmone tampa neatskiriama bendradarbiavimo dalimi, tačiau tai priklauso nuo įmonės strategijos ir konfidencialios informacijos ir/ar komercinės paslapties apimties.

Konfidencialumo susitarimo pirminį variantą paprastai siūlo verslo įmonė. Tačiau universitete taip pat turime tipinį konfidencialumo susitarimą, kurį siūlytume naudoti inicijuojant partnerystę su verslu, pvz., siekiant licencijuoti universitete sukurtas technologijas ar know-how, ar pradedant tartis dėl galimos jungtinės veiklos kartu su verslo partneriu bei kitos ilgalaikio bendradarbiavimo formos.

Tipinį konfidencialumo susitarimą galima adaptuoti pagal įmonės, su kuria planuojama aptarti galimas bendradarbiavimo veiklas, poreikius ir siūlomas korekcijas.

Dėl tipinės konfidencialumo susitarimo versijos (lietuvių ar anglų kalba) prašome kreiptis el. paštu ar tel.. +370 5 268 7017, +370 5 2687005, +370 5 2686279.

 

Bendrai vykdomos MTEP veiklos

Universitete vykdomas MTEP veiklas derinant ir vykdant kartu su verslo įmonėmis, MTEP darbai įgauna pagreitį ir atveria greito MTEP sprendimo pritaikymo galimybes. Tokiu atveju, jungtinė veikla reikalauja ne tik abipusio bendradarbiavimo viso bendrų veiklų vykdymo metu, bet ir atitinkamų kiekvienos šalies įnašų (žmogiškųjų, finansinių, infrastruktūros, nematerialių ir pan.) bei sampratos apie bendrą sukurtų rezultatų pasidalijimą.

Universitetas yra aktyvus bendrai vykdomų MTEP veiklų ir projektų partneris. Tačiau tam, kad galėtų atitinkamai įsivertinti resursus, kurių prireiks jungtinių veiklų su partneriais atvejais, universitetas atsakingai sprendžia apie galimybes visapusiškai dalyvauti tokiose veiklose. Prieš investuojant resursus (finansinius, žmogiškuosius, nematerialius ir pan.) į jungtines veiklas, kurių pagrindu bus vystomos bendra MTEP darbotvarkė (projektas, programa ar pan.), universitete veikianti vidinė komisija vertina galimybes įsipareigoti partneriams atitinkamos veiklos vystymui.

 

Ikiprekybiniai ir inovatyvieji viešieji pirkimai

Lietuva yra viena pirmaujančių šalių, kurios skiria didelį dėmesį inovatyviems visuomenės poreikių sprendimams. Universiteto bendruomenei tai gali tapti puikia galimybe pasiūlyti kompetencijas ar jau turimus MTEP sprendimus socialiniams partneriams, formuojantiems inovatyvių sprendimų paklausą atitinkamiems visuomenės sektoriams.

Šiuo metu Lietuvoje teisės aktais yra numatyta galimybė vykdyti inovatyviuosius viešuosius pirkimus, t.y. tokius pirkimus, kai viešoji įstaiga prieš pirkdama inovatyvų produktą, kuris rinkoje dar neegzistuoja, konsultuojasi su tiekėjais dėl šiuolaikiškiausių projekto įgyvendinimo sprendinių ir pasirenka tą inovatyvų sprendimą ar produktą, kuris geriausiai tinka perkančiosios organizacijos funkcijoms efektyviai atlikti. Vienas iš būdų prisidėti prie svarbių socialinių iššūkių viešajame sektoriuje sprendimo yra dalyvavimas ikiprekybiniuose pirkimuose arba vadinamuosiuose valstybės užsakymuose MTEP, siūlant savo kompetencijas, iššūkių sprendimo idėjas ir įgyvendinimą. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra administruoja ikiprekybinius pirkimus, o taip pat skelbia apie vykstančius ikiprekybinius pirkimus, kuriuose kaip tiekėjai galėtų dalyvauti ir Vilniaus universiteto tyrėjai.

Daugiau informacijos:

 

Tyrėjai versle: bendrai vykdoma doktorantūra

Kartu su įmonėmis vykdomos doktorantūros studijos yra viena iš bendradarbiavimo su įmonėmis formų, kuomet partnerystė vykdoma nustatant bendrus MTEP veiklų darbotvarkės rėmus doktorantūros studijų proceso metu. Bendrai vykdoma doktorantūra – bendras MTEP veiklos projektas: bendrai įsitraukiant į verslo problematikos, mokslinių tyrimų darbotvarkės formavimą, sprendimų kūrimą, testavimą ir diegimą įmonės aplinkoje.

Universiteto tyrėjams tai tiesus kelias į universitete doktorantūros metu kuriamų MTEP sprendimų kūrimą ir pritaikymą versle. Doktorantas, studijuodamas universitete, turi unikalią galimybę identifikuoti verslo problematiką ir studijų metu spręsti įmonės keliamus iššūkius. Mokslinio darbo vadovams tiek iš universiteto, tiek iš įmonės pusės bendrai vykdoma doktorantūra gali suponuoti naujų MTEP temų ar kitų bendrų projektų spektrą. Įmonei tai – investicija į būtent jos veiklos iššūkių sprendimų paiešką.
Svarbu pažymėti, kad bendrai vykdoma doktorantūra yra brandžios ir nevienadienės partnerystės forma, kuriai svarbiausia idėjų mainai, turimų išteklių papildomumas ir bendras tikslas, grįstas MTEP sprendimų naujumu ir maksimaliu pritaikomumu. Bendrai vykdoma doktorantūra greta partnerystės yra ir aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie ruošiami konkrečios įmonės poreikiams tenkinti, rengimas.

Šiuo metu universitetas vykdo bendrą doktorantūrą su šiomis įmonėmis: UAB „CasZyme“, UAB „Femtika“, UAB MGF „Šviesos konversija“.

Daugiau informacijos apie galimybes kartu su įmonėmis vykdyti doktorantūrą suteiks Doktorantūros skyrius.

 

Atvira prieiga prie paslaugų ir laboratorijų

Atviros prieigos prie universiteto teikiamų MTEP paslaugų ir universiteto akademiniuose padaliniuose esančios MTEP įrangos principas leidžia verslo, socialiniams ir kitiems partneriams naudoti universitete sukurtas MTEP paslaugas ir laboratorijų įrangą pagal partnerių poreikius.

Atvira prieiga apima standartizuotas MTEP paslaugas ar tipines sąlygas, kaip partneriai, turėdami atitinkamą kvalifikaciją, gali naudoti universiteto laboratorijų įrangą savo reikmėms. Universiteto akademiniams padaliniams atsiveria galimybės pritraukti potencialius partnerius, plėtoti ilgalaikes partnerystes, vykdyti bendras MTEP veiklas, o kartu sumažinti laboratorijų išlaikymo kaštus.

Atviros prieigos prie MTEP paslaugų, vykdomų universitete ir MTEP įrangos, prieinamos universitete, nuomos galimybės yra aprašomos MTEP paslaugų ir infrastruktūros nuomos kataloge, patalpintame skiltyje „Verslui“.

Inovacijų skyriaus kolegos padės aprašyti Jūsų akademiniame padalinyje teikiamas MTEP paslaugas ir prieinamą MTEP įrangą, suformuoti tokių paslaugų ir įrangos naudojimo kainą ir atsakys į kitus atviros prieigos organizavimo klausimus.

; tel. +37052687006, +37052366273.

 

Tinklaveika

Vietinėje, regioninėje ir globalioje mokslo-verslo ekosistemoje partnerių tinklai yra persipynę įvairiais aspektais ir formomis. Tai gali būti tinklaveika pagal atitinkamas temas, tarpdisciplininės partnerystės, klasterių formavimas, siekiant užtikrinti vertės grandines rinkoje, daugiašalis bendradarbiavimas įgyvendinant projektus ar iniciatyvas ir pan.

Universitetas dalyvauja daugelio asociacijų veiklose, yra įsitraukęs į tarptautines iniciatyvas ar klasterius. Tinklaveika su verslo, socialinėmis, akademinėmis ir kitomis organizacijomis yra labai svarbi MTEP veikloms, atverianti galimybes daugiašalėms, naujoms iniciatyvoms ir universiteto bendruomenės įsitraukimui į visuomenės veiklas.

Svarbu pažymėti, kad universitetas dalyvauja ribotos civilinės atsakomybės asmenų, veikiančių narystės principu, veiklose, jei numatoma vykdyti arba vykdoma veikla atitinka universiteto misiją ir veiklos tikslus, kaip tai apibrėžta universiteto statute. Universiteto dalyvavimas juridinių asmenų, veikiančių narystės principu, veiklose apibrėžiamas visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais. Jei universiteto narystei kitų juridinių asmenų veikloje reikalingos stojimo ar periodinės narystės įmokos, tuomet sprendimus dėl narystės atitinkamai priima kamieniniai akademiniai padaliniai, rektorius ar universiteto taryba. Visas universiteto jungimosi į ribotos civilinės atsakomybės asmenų, veikiančių narystės principu, sąlygas galima rasti Universiteto tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. T-2016-13-1 patvirtintame “Vilniaus universiteto ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos apraše”.

Daugiau informacijos: