2021

Mokslo renginiai 2021 m.

Sukurta: 07 gruodžio 2011
Padaliniai / Faculties, Institutes, Centres & Other Departments
Šiaulių akademija / Šiauliai Academy

 

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Chemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and Geosciences  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Nacionalinis Barbaros Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka žemėlapiai!“
National Barbara Petchenik Children's Map Competition „We love maps!“
 
2021 01
2021 06
Prof.  G. Beconytė, dr. A. Balčiūnas,
Kartografijos ir geoinformatikos katedra / Department of  Cartography and Geoinformatics,
tel. 864016583,
tel. 867960879,
Lietuvos geomokslų olimpiada
Lithuanian geoscience olympiad
2021 02
2021 11
G. Tijūnaitytė, Geologijos ir mineralogijos katedra katedra / Department of  Geology and Minerology,
tel. 239 8293,
Tarptautinė konferencija „Baltijos erdvinės informacijos technologijos“, Talinas. Estija (T)
International conference „The Baltic Geospatial Information Technology“, Tallinn, Estonia (I)
2021 03 05
Dr. A. Balčiūnas, Kartografijos ir geoinformatikos katedra / Department of  Cartography and Geoinformatics,
tel. 867960879,
XX Nacionalinis moksleivių Č. Kudabos geografijos konkursas 
XX National Č. Kudaba geography competition
2021 03
Doc. R. Prapiestienė, Geografijos ir kraštotvarkos katedra/ Department of Geography and Landscape Management.
tel. 239 8271,
 
Tarptautinė konferencija „Tarptautinė ankstyvosios karjeros stadijos paleontologų konferencija.“ (T)
International conference „International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology“ (I)
2021 05 18
2021 05 21
Prof. A. Spiridonov, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of Geology and Mineralogy,
Tarptautinė konferencija /International conference (T/I)
„20th International Road Weather Conference”
2021 06 01
2021 06 03
Doc. J. Kažys, Hidrologijos ir klimatologijos katedra / Department of  Hydrology and Climatology,
tel. 239 8295,
Nacionalinė konferencija „Cartocon“
National conference „Cartocon“
2021 11
 
Dr. L. Bevainis, Kartografijos ir geoinformatikos katedra / Department of  Cartography and Geoinformatics,
tel. 239 8296,
Nacionalinė „Geologijos krypties doktorantų konferencija“
„National conference of Geology PhD‘s“
2021 12 05   
 
Prof A. Spiridonov, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of Geology and Mineralogy,
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija - seminaras „21-oji Europos apskaitos savaitė" (T)
International conference -workshop „21st European Accountancy Week" (I)
2021 03 08   
2021 03 13
Doc. dr. A. Šapkauskienė, Finansų katedra / Department of Finance, 
tel. 868514195,
Tarptautinis Ekonomikos mokslo forumas (T)
International Forum of Economics for researchers (I)
2021 05 05  
Dr. L. Tarasonis, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration,
tel. 860810549,
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Tiurkologijos užgimimas Rytų Europoje ir jos reikšmė čia gyvenančioms tiurkų tautoms". Minint 80-ąsias Leono Kričinskio ir 50-ąsias Anajašo Zajončkovskio mirties metines (T)
International conference „The Birth of Turkology in Eastern Europe and its Significance for the Turkic Peoples Living There". Commemorating the 80th death anniversary of Leon Krichinsky and the 50th death anniversary of Prof. Anajah Zajonchkovsky (I)
2021 02 16
2021 02 17
Doc. G. Miškinienė, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studies,
tel. 861510166,
Nacionalinė konferencija „Technologijos vertimo procesuose: iššūkiai ir galimybės“
National conference „Technologies in Translation Processes: Challenges and Opportunities“
2021 03 04
Prof. N. Maskaliūnienė, Vertimo studijų katedra / Department of Translation and Interpretation Studies,
tel. 268 7245,
Nacionalinė konferencija „Istorija graikų literatūroje“
National conference „History in Greek Literature“
2021 03
arba/or
2021 05
Lekt. K. Svarevičiūtė, Klasikinės filologijos katedra / Department of Classical Philology,
tel. 268 7232,
Seminaras dėstytojams ir mokytojams „Filologo darbo su mokiniais (studentais), turinčiais įgytų kalbos sutrikimų, ypatybės"
Workshop „Some Aspects of Language Teaching: Students with Acquired Language Disorders“
2021  ketvirtis / I Quarter
Doc. V. Ušinskienė, Polonistikos centras / Centre of Polish Studies,
tel. 868568160,
Tarptautinė konferencija „Teorijų žaidimas“(T)
International conference „Game of Theories“ (I)
2021 04 08
2021 04 10
Dr. Davide Castiglione, Anglų filologijos katedra / Department of English Philology,
tel. 268 7228,
Tarptautinis seminaras „Kas yra posthumanizmas?" (T)
International workshop „What is Posthumanism?“ (I)
 

 
2021 04 12
2021 04 13
Lekt. Emil Slott, Skandinavistikos centras / Centre for Scandinavian Studies,
tel. 268 7235,
Studentų germanistų konferencija „Wissenschaftiliche Tagung der Germanistik studierenden 2021: Sprache und Literatur"
Students’ conference „Conference of Students of German Philology 2021: Language and Literature“
2021 04 16
Doc. V. Žeimantienė, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology,
tel. 268 7230,
 
 
Studentų skandinavistų konferencija
Student Conference on Scandinavian Studies
2021 04 29
2021 04 30
Dr. G. Tamaševičius, Skandinavistikos centras / Centre for Scandinavian Studies,
tel. 268 7235,
 
Tarptautinis seminaras „Symposium Platonicum Vilnense: dieviškumas ir filosofija“ (T)
International workshop „Symposium Platonicum Vilnense: Divinity and Philosophy" (I)
2021 I ketvirtis /  II Quarter
Dr. V. Bartninkas, Klasikinės filologijos katedra / Department of Classical Philology,
tel. 268 7232,
Tarptautinis italistų seminaras (Lietuva-Latvija-Estija) (T)
International workshop of Italian Studies (Lithuania–Latvia–Estonia) (I)
2021 05
Doc. Diego Ardoino, Italų kalbotyros ir literatūros katedra / Department of Italian Linguistics and Literature,
tel. 268 7232,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„Aesthetica Dantis": (self) perceptions and appropriations of Dante’s work between beautiful and ugly, tragic and comic, sublime and grotesque
 
2021 05 06
2021 05 08
Doc. Novella Di Nunzio, Italų kalbotyros ir literatūros katedra / Department of Italian Linguistics and Literature,
tel. 86755072,

XVIII studentų konferencija - „Polonistikos dienos"

18th Student Conference – „Polish Studies Days

2021 05 21 Doc. I. Fedorovič, Polonistikos centras / Centre of Polish Studies,
tel. 268 7237,
 
Seminaras dėstytojams ir mokytojams „Filologo darbo su mokiniais (studentais), turinčiais įgytų kalbos sutrikimų, ypatybės"
Workshop „Some Aspects of Language Teaching of Students with Acquired Language Disorders
2021 05 31
Doc. V. Ušinskienė, doc. M. Davlevič, doc. K. Geben, Polonistikos centras / Centre of Polish Studies,
tel. 268 7237,
Tarptautinis simpoziumas / International symposium (T/I)
„New Methodological Approaches to Teaching about Disinformation Discourses in LT High Schools and Universities“
2021 06 04
Prof. R. Kriaučiūnienė, Dalykinių kalbų tyrimų katedra / Department of Research of Languages for Specific Purposes, 
tel. 268 7266,
Tarptautinė Šiaurės šalių semiotikos asociacijos Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) konferencija „Meaning in Perception and the Senses“ (T)
International conference of the Nordic Association for Semiotic Studies „Meaning in Perception and the Senses“(I)
2021 06 17
2021 06 19
Dr. P. Jevsejevas, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras/ A. J. Greimas Centre for Semiotics and Literary Theory,
tel. 268 7161,
Pasaulinė metaforų asociacijos RaAM 14-oji konferencija „Metafora ir erdvė“
International Association Researching and Applying Metaphor.14th conference „Metaphor and Space“
2021 06 23
2021 06 26
Prof. I. Šeškauskienė, Įvairiakalbių tyrimų centras / Centre for Multilingual Studies,
tel. 268 7205,
Akademinis vasaros seminaras-konferencija „Literatūros salos“, skiriamas Vytautui Mačerniui
Advanced study summer school „Islands of Literature" dedicated to Vytautas Mačernis
2021 07
Prof. B. Speičytė, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian Literature,
tel. 268 7216,
Akademinis vasaros seminaras-konferencija „Baltos lankos"
Advanced study summer school „Baltos lankos"
2021 07 03
2021 07 06
Doc. J. Levina, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras/ A. J. Greimas Centre for Semiotics and Literary Theory,
tel. 268 7161,
Tarptautinė kalbotyros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Octava Decima“ (T)
International Summer School and Conference of Linguistics „Academia Grammaticorum Salensis Octava Decima“ (I)
2021 07 26
2021 07 31
 
Prof. Axel Holvoet, Bendrosios kalbotyros centras  / Centre of General Linguistics,
tel. 865258771,
Tarptautinė konferencija „Atminties kultūra skandinavistikoje" (T)
 
International conference „Memory Culture in Scandinavian Studies" (I)
 
2021 08 03
2021 08 06
Doc. I. Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Skandinavistikos centras / Centre for Scandinavian Studies,
tel. 268 7235,
Tarptautinė konferencija „Totoriai Lietuvos istorijoje ir kultūroje XIV-XXI a.: naujausi tyrimai“ (T)
International conference „Tatars in the History and Culture of Lithuania from 14th to 21st Centuries: the Latest Researches““ (I)
2021 09 09
Doc. G. Miškinienė, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studies,
tel. 861510166,
Tarptautinė konferencija „Romain Gary et André Malraux: dans leur temps et dans le nôtre“ (T)
International conference „Romain Gary and André Malraux: in their time and in ours“ (I)
2021 10 07
2021 10 08
Prof. V.  Bikulčius, Prancūzų filologijos katedra / Department of French Philology,
tel. 268 7232,
Tarptautinė konferencija „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje III“ (T)
International conference „Values in the Lithuanians’ and Poles’ Worldview III“ (I)
2021 10 07
2021 10 08
Prof. K. Rutkovska, Polonistikos centras / Centre of Polish Studies,
tel. 861585712,
 
Tarptautinė konferencija „Baltų kalbų veiksmažodis: Įžvalgos ir perspektyvos“ (T)
International Conference „The Baltic Verb: Insights and Prospects“ (I)
 
2021 10 21
2021 10 23
Prof. Axel Holvoet, Bendrosios kalbotyros centras / Centre of General Linguistics,
tel. 865258771,
Tarptautinė studentų konferencija  „Bridges in the Baltics“ (T)
International Student Conference „Bridges in the Baltics“ (I)
2021 10 22
2021 10 23
Dr. A. Navickaitė-Klišauskienė, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studies,
tel. 268 7211,
Tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, edukologiniai ir tarpkultūriniai tyrimai 2021“ (T)
International conference „Linguistic, Educational and Intercultural Research (LEIC Research 2021)“ (I)
2021 11
Doc.V. Makarova, Medijų lingvistikos centras / Media Linguistics Centre,
tel. 268 7271,
Tarptautinė konferencija Colloquium Balticum XVIII Vilnense. „Vyrą pašlovinki, mūza”: Homero kūrybos recepcija ir vertimo tradicija pasaulinėje kultūroje (T) 
International conference Colloquium Balticum XVIII Vilnense. Reception, Translation, and Transfer of Homer’s Works Across Cultures (I)
2021 11 11
2021 11 13
Doc. A. Kučinskienė, Klasikinės filologijos katedra / Department of Classical
Philology,
tel. 268 7220,
Baigiamasis projekto „Lietuvos gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys“ seminaras
Project „Linguistic attitudes and behaviour of the Lithuanian population. Closing" workshop
2021 12
Dr. I. Hilbig, Lituanistinių studijų katedra / Department of Lithuanian Studies,
tel. 268 7214,
Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy
 
 
Pavadinimas / Title
Data / Date
Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminaras „Žmonės ir vietos“. Pirmųjų projekto rezultatų pristatymas
Seminar „People and Places“. Delivering first results of the project
2021 01 15
2021 01 20
Doc. E. Šumskienė,  Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 869968707,
Tarptautinis seminaras / International seminar (T/I)
„Defining the Post-Secular Condition.“
2021 02
Prof. T. Sodeika, dr. L. Vidauskytė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel.861166399,
tel. 865057911,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„Old Discipline, New Trajectories: Theories, Methods and Practices in Anthropology“
2021 06 17
2021 06 19
Prof. Victor de Munck, dr. K. Garalytė, Azijos ir transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Tarptautinis simpoziumas „Vaizduotės perspektyvos“ (T)
International Symposium „The Perspectives of Imagination“ (I)
2021 07 01
2021 07 02
Prof. K. Sabolius, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy, 
tel. 868633244,
Tarptautinė konferencija „Pasitikėjimas lyderyste ir valdžia: Asmens galimybės būti išgirstam paieškos skylančiame pasaulyje“ (T)
International conference „Trust in Leadership and Authority: Claiming One’s Voice in a Fragmenting World“ (I)
2021 08 20
2021 08 24
Doc. V. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 8698 83434,
Tarptautinis seminaras / International seminar (T/I)
„Explicating the Post-Secular Condition“
2021 12
Prof. T. Sodeika, dr. L. Vidauskytė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel.861166399,
tel. 865057911,
Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė studentų vasaros mokykla „Žydų istorija Lietuvoje. Gyvenimo štetle atvejis“ (T)
International summer school for students „History of Jews in Lithuania. Case studies of shtetl life style“ (I)
2021 07 05
2021 07 11
Prof. J. Verbickienė, Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centras,
tel. 867212902,
Tarptautinė konferencija „Istorija iš apačios: mikroistorinė prieiga Rytų Europos žydų istorijos tyrimuose“(T)
International conference „History from Below: Microhistorical Approaches to the History of East European Jewry“ (I)
2021 06
2021 12
Prof. J. Verbickienė, Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centras,
tel. 867212902,
 
Tarptautinė konferencija, skirta Marijos Gimbutienės metams (T)
International conference dedicated to the year of Marija Gimbutienė (I)
2021 09
2021 10
Prof. A. Kuncevičius, Archeologijos katedra  / Department of Archaeology,
tel. 268 7284,
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty   
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Gabijos Bankauskaitės ir Nijolės Bankauskienės monografijos „Stefania Jabłońska: moteris dviejų amžių sandūroje. Gyvenimo ir kūrybos apžvalga“ (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020) pristatymas

 
2021 03 15
Prof. G. Bankauskaitė, Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas / Institute of Languages, Literature and Translation Studies,
tel. (37) 422 926,
8-oji tarptautinė konferencija skirta dialektų ir kalbinių variantų vertimo problemoms multimedijoje (Dialektų vertimas multimedijoje 8) (T)
8th International conference on Dialect translation in multimedia (MultiMeDialecTranslation 8) (I)
2021 05 06
2021 05 08
Prof. D. Satkauskaitė, Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas/Institute of Languages, Literature and Translation Studies,
tel. (37) 202 627,
„16-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų Prof Vlado Gronsko konferencija" (T)
„16th International Prof. Vladas Gronskas' Conference for Young Researchers" (I)
2021 12 02
Doc. I. Šarkiūnaitė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 201 504,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Kelionės ir medijos – praeitis ir dabartis“, organizuojama kartu su Istorinės kelionių literatūros tyrimų centru Eutino bibliotekoje (Vokietija) (T)
International conference „Travel and Media – Past and Present“ together with the research unit for historcial travel literature at the Landesbibliothek Eutin (I)
2021 05 19
2021 05 21
Prof. A. Walter, Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra / Department of Book, Media and Publishing Studies,
Nacionalinė mokslinė konferencija Archyvų metams paminėti apie kitose šalyse saugomų su Lietuva susijusių dokumentų identifikavimo, prieinamumo ir sklaidos klausimus 
Scientific conference on the issues of identification, availability and dissemination of documents related to Lithuania stored in other countries. Dedicated to the Year of Archives
2021 II ketvirtis
Second Quarter
Prof. A. Pacevičius, Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra / Department of Book, Media and Publishing Studies,
Apskrito stalo diskusija „Privatūs archyvai: komplektavimo strategijos ir sklaida“, skirta Archyvų metams
Round table discussion „Private Archives: Acquisition Strategies and Dissemination". Dedicated to the Year of Archives
2021 III ketvirtis
Third  Quarter
Prof. A. Pacevičius, Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra / Department of Book, Media and Publishing Studies,
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 
2-oji Nacionalinė konferencija „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“
2nd National conference „Lithuanian Graduate Students' Research in Informatics and IT”
2021 05
Prof. O. Kurasova, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Kognityvinių skaičiavimų grupė /
Cognitive Computing Group,
tel. 210 9322,
 
Prof. J. Žilinskas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Globaliojo optimizavimo grupė /
Global Optimization Group,
tel. 210 9304,
 
23-oji tarptautinė konferencija – kūrybinis seminaras „Informatikos Bebro uždavinių modeliavimas“ (T)
17th International conference - workshop „Bebras Task Development“ (I)
2021 05 17
2021 05 22
Prof. V. Dagienė, V. Kinčius, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Edukacinių sistemų grupė /
Education Systems Group,
tel. 8698 05448,
 
tel. 869926494,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„Modern Stochastics: Theory and Applications V“'
2021 06 01
2021 06 04
Prof. K. Kubilius, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Prof. Jonas Šiaulys, Matematikos institutas, 
Nacionalinė konferencija „Lietuvos matematikų draugijos 62-oji konferencija"
2021 06
Prof. R. Leipus, Taikomosios matematikos institutas,
Prof. P. Drungilas, Matematikos institutas,
23-oji tarptautinė informatikos olimpiadų konferencija (T)
23 International conference on Olympiads in Informatics (T) 
2021 06 20
2021 06 27
Prof. V. Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Edukacinių sistemų grupė /
Education Systems Group,
tel. 8698 05448,
 
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
International conferences in Honour of J. Kubilius „Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory“
2021 09
Prof. P. Drungilas, prof. A. Dubickas, prof. G. Stepanauskas, prof. J. Šiaulys, Matematikos institutas, 
Tarptautinė konferencija „Socialinio elgesio fenomenų modeliavimas ir imitavimas kūrybiškose visuomenėse (MSBC-2021)“ (T) 
International conference „Modelling and Simulation of Social-Behavioural Phenomena in Creative Societies (MSBC-2021)“ (I)
2021 09 22
2021 09 24
Prof. L. Sakalauskas, VU DMSTI
Išmaniųjų technologijų grupė /
Intelligent Technologies Research Group,
tel. 210 93 23,
l.lt
 
14-oji tarptautinė informatikos mokymų tyrimų konferencija (ISSEP 2021)
14 International conference on Informatics Education Research (ISSEP 2021)
2021 10
Prof. V. Dagienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Edukacinių sistemų grupė /
Education Systems Group,
tel. 869805448,
 
12 tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T) 
12th International Workshop „Data Analysis Methods for Software Systems” (I)
2021 12 02
2021 12 04
Dr. J. Bernatavičienė, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Vaizdų ir signalų analizės grupė /
Image and Signal Analysis Group, 
tel. 210 9315,
;
 
Prof. O. Kurasova, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas,
Kognityvinių skaičiavimų grupė /
Cognitive Computing Group,
tel. 210 9322,
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  
Seminaras „Gydytojų kvalifikacijos tobulinimo tęstiniai seminarai 2021“
Seminar „Continuing seminars for in-service training of doctors in 2021”
2021 01
2021 12
kiekvieną mėnesį / every month
Doc. G. Verkauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869987729,
Seminaras „Širdies vaizdinių tyrimų progresas“
Seminar „The progress of Cardiovascular Imaging“
2021 01 14
Prof. J. Čelutkienė, doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Seminaras „LKD virtuali mokykla: širdies vaizdinių tyrimų naujienos“
Virtual school: „LSC virtual school:  cardiovascular imaging update“
2021 01 14
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
Nacionalinė konferencija „Druskos ir jodo suvartojimas populiacijoje: nacionalinės rekomendacijos“
National conference „Population Salt and Iodine Intake: National Recommendations“
2021 01 14
Prof. M. Miglinas, dr. L. Rimševičius, E. Mačionienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5099,
Tarptautinė konferencija „Baltijos Širdies nepakankamumas ir Aritmijos“ (T)
International conference „Baltic Heart Failure and Arrhyhtmias“ (I)
2021 01 25
Prof. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Nacionalinė konferencija „Veiksmingesnė ir lengvesnė kraujavimų profilaktika: modifikuoti faktoriai viii“
National conference „More Efficient and Easier Bleed Prevention: Modified Factors Viii“
2021 01 27
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861046033,
Seminaras „Suaugusiųjų įgimtų širdies ydų EKD gairių apžvalga“
Seminar „Reading ESC GUCH Guidelines“
2021 02 04
Prof. J. Čelutkienė, dr. L. Gumbienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Nacionalinė konferencija „Nefrologija 2021: klausimai ir kontroversijos“
National conference „Nephrology 2020: Questions and Controversies“
2021 02 11
Prof. dr. M. Miglinas, doc. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5099,
tel. 236 5207,
Seminaras „Lėtinių išeminių sindromų gydymo aktualijos“
Seminar „Update in Chronic Coronary Syndrome“
2021 02 17
Doc.  S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
868240937,
Seminaras „Chirurginė slauga ir paciento saugumas“
Seminar „Surgical Nursing and Patient Safety"
2021 02 18
L. Gedrimė, Z. Gierasimovič, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 868620439,
tel. 868679921,
Nacionalinė konferencija „Neurologijos klausimai ir atsakymai klinikinėje
praktikoje 2021 metais“
National conference „Questions and Answers in Neurology 2021“
2021 02 18
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
Nacionalinė konferencija „Teisė į sveikatos priežiūrą: ar garantuotas  prieinamumas visiems?“
National Conference „The Right to Health Care: Is Access Guaranteed for All?"
2021 02 19
Prof. N. Fatkulina, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Renginių ciklas „Retomis ligomis sergančių vaikų žiemos mokykla“, skirta Pasaulinei 2021 retų ligų dienai paminėti
A series of events „Winter School for Families with Rare Diseases“  dedicated to the World Rare Disease Day 2021“
2021 02 26
Prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 863009244,
Tarptautinė konferencija „XXX Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ (T) 
International conference „XXX Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ (I)
2021 02 26
2021 02 27
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Nacionalinė konferencija „Viskas apie antitrombozinį gydymą“
National conference „Everything You need to know about antithromobtic therapy“
2021 03 04
Prof. J. Čelutkienė, Doc. B. Petrauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.236 5208, 236 5200,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Vaistų suvartojimo tyrimai“ (T)
International conference  „Drug Utilization Research“ (I)
2021 03
I.Trečiokienė,  Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 868250549,
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija skirta Pasaulinei Dauno sindromo dienai Lietuvoje 2021 paminėti (T)
International scientific-practical Conference dedicated to World Down Syndrome Day in Lithuania 2021 (I)
2021 03
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė,  Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 8700,
tel. 250 1793,
Seminaras „Retos paveldimos metabolinės ligos“
Seminar „Rare Inherrited Metabolic Diseases“
 
2021 03 
2021 05
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
Nacionalinė konferencija „Nauji hemofilijos B gydymo standartai“
National conference „New Standarts for the Treatment of Haemophilia B“
2021 03 24
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861046033,
Tarptautinė konferencija „II-oji išeivijos gydytojų konferencija“ (T)
International conference „2nd Annual Lithuanian Doctors Abroad Conference“ (I)
2021 03 26
2021 03 27
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.236 5204,
Seminaras (3 seminarai kokybinių tyrimų tematika)
Seminar (3 seminars on qualitative research)
2021 03
2021 05
Dr. S. Sabaliauskas, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel.:8 67828393,
Nacionalinė konferencija „Alergologija ir klinikinė imunologija 2021: naujienos ir aktualijos“
National conference „Allergology and Clinical Immunology in 2021: News and Challenges“
2021 04
Doc. A. Chomičienė, Klinikinės medicinos institutas, Institute of Clinical  Medicine,
tel. 868862753,
Nacionalinė konferencija „Laboratorinės medicinos aktualijos“ 
National conference „Laboratory Medicine Topics“
2021 04
Doc. D. Karčiauskaitė, doc. D. Vitkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
d
Tarptautinė konferencija „Dermatovenerologijos naujienos 2021“ (T)
International conference „Dermatovenereology Update 2021“ (I)
2021 04
2021 05
Doc. R. Gancevičienė, doc. J. Grigaitienė, Klinikinės medicinos institutas, Institute of Clinical  Medicine,
tel. 861617514,
tel. 265 8501
Nacionalinė konferencija „Skubi medicina ir intensyvioji kardiologija“
National conference „Emergency Medicine and Acute Cardiac Care“
2021 04 05
2021 04 09
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.236 5204,
Nacionalinė konferencija „Kardiologinių paslaugų kokybės kriterijai“
National conference „Quality indicators in Cardiology service “
2021 04 08
Prof. J. Čelutkienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
Seminaras „Inkstų akmenligės mažai invazinis gydymas“
Seminar „Minimaly Invasive Treatment of Kidney Stone Disease“
2021 04 15
Doc. A. Želvys, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869823038,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos insulto asociacijos konferencija – 2020“
National conference „Conference of Lithuanian Stroke Association-2020“
2021 04 16
2021 04 17
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
IV Respublikinė konferencija „Vaikų sveikatos priežiūra 2021”
IV National Conference „Child Health Care 2021”
2021 04 16
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
 
Nacionalinė konferencija „Vaikų onkohematologija pirminei sveikatos priežiūros grandžiai: limfadenopatija ir splenomegalija“
National conference „Pediatric Hematology/Oncology for the Primary Care Chain: Lympfadenopathy and Splenomegaly“
2021 04 21
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861046033,
Nacionalinė konferencija „Pediatrų draugijos suvažiavimas“
National conference „Congress of Lithuanian Paediatric Society“
2021 04 23
Doc. V. Urbonas,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 860056127,
Nacionalinė konferencija „Sveikatos priežiūros specialistų psichoemocinės būklės poveikis darbui“
National Conference „Impact of Health Care Professionals' Psycho-Emotional Condition on Work"
2021 04 23
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė DNR diena Lietuvoje“
National  conference „International DNA Day in Lithuania“
2021 04 23
Prof. V. Kučinskas, doc. L. Ambrozaitytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 5057,
tel. 250 1789,
V-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų aplinkos sveikatinimo aktualijos“
5th National Scientific-Practical Conference „Topical Issues of Children's Environmental Health Promotion”
2021 04 24
Dr. R. Sketerskienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 852604716,
Tarptautinė konferencija „Šiaurės šalių peritoninės dializės tarybos susitikimas“ (T)
International conference „Nordic Peritoneal Dialysis Council Meeting“ (I)
2021 04 26
2021 04 27
Prof. M. Miglinas, doc. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5099,
tel. 2365207,
Tarptautinė konferencija „Aktualūs klausimai širdies ir plaučių chirurgijoje“ (T) 
International conference „Actual questions in Heart and Lung Surgery“ (I) 
2021 04 28
Prof. K. Ručinskas, V. Jovaišas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5149,
Nacionalinė konferencija „Arterinė hipertenzija 2021“
National conference „Arterial hypertension 2021“
2021 04 29
Prof. M. Miglinas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5099,
VII-asis Lietuvos žmogaus genetikos draugijos suvažiavimas 
7th Congress of the Lithuanian Society of Human Genetics
2021 05
Prof. A. Utkus, dr. B. Burnytė,  Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 8700,
Nacionalinė konferencija: „Ultragarsinė diagnostika 2021“
National conference „Ultrasound Diagnostics 2021“
2021 05 14
2021 05 15
Dr. A. Samuilis, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of  Biomedical Sciences,
tel. 236 5293, 
Nacionalinė konferencija „Aktualūs pulmonologijos klausimai“
National conference „Topical Problems of Pulmonology“
2021 05
Prof. E .Danila, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5122, 
tel. 250 1870,
Nacionalinė konferencija „Dializės jungties peripetijos“
National conference „Dialysis Access: Peripeteias and Prospects“
2021 05 06
Dr. L. Rimševičius, E. Mačionienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5207,
tel. 236 5099,
Nacionalinė konferencija „Antitrombozinio gydymo strategijos 2021“
National conference „Strategies of Antithrombotic Treatment 2021“
2021 05 06
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
Nacionalinė konferencija „Ūminių būklių diferencinė diagnostika šeimos gydytojo praktikoje“
National conference „Emergency in General Practitioner’s Daily Practice“
2021 05 07
Doc. A. Vilionskis,  Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 8698 84175,
Tarptautinė konferencija „7- oji Baltijos šalių išsėtinės sklerozės ir autoimuninių ligų konferencija“ (T)
International conference „7th Baltic Conference on Multiple Sclerosis and Autoimmune Disorders“ (I)
2021 05 07
Doc. R. Kizlaitienė,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 8699 05414
Tarptautinė konferencija „Praktinė ortopedinė odontologija“ (T)
International conference „Practical Prosthetic Dentistry“ (I)
 
2021 05 07
2021 05 08
Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas / Institute of Dentistry,
tel. 868755661,
Tarptautinė konferencija „XXXI Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“ (T)
International conference „XXXI Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference-School“ (I)
2021 05 07
2021 05 08
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Nacionalinė Vilniaus chirurgų draugijos konferencija „Kasos vėžio gydymo naujovės“
National conference of Vilnius Society of Surgeons „Innovations in the Treatment of Pancreatic Cancer“
2021 05 13
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861291311,
Seminaras „Neširdinė chirurgija ir ŠKL įvykių rizika“
Seminar „Non Cardiac Surgery and Risk of CV Events“
2021 05 13
Prof. J. Čelutkienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Nacionalinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2021“
National Conference „Nursing Science and Practice 2021"
2021 05 20
Dr. A. Mikaliūkštienė,  dr. R. Stundžienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 219 3213, 861060450,
tel. 868568466,
Nacionalinė konferencija „Vaikų onkohematologija pirminei sveikatos priežiūros grandžiai: Vaikų lekemijos – nuo diagnozės iki priežiūros po baigto gydymo“
National conference „Pediatric Hematology/Oncology for the Primary Care Chain: from Diagnosis Until Long-Term Follow Up“
2021 05 26
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861046033,
Seminaras „Naujienos iš Amerikos Kardiologų draugijos kongreso 2021“
Seminar „News Digest from ACC.21“
2021 05 27
Prof. J. Čelutkienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Nacionalinė konferencija „Kraujagyslių chirurgijos klausimai“
National conference „Vascular Surgery Issues"
2021 05 28
T. Baltrūnas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 860132130,
Tarptautinė konferencija / International conference  (T/I)
„7-th Baltic Meeting in Conjunction  with EAU“
2021 05 28
2021 05 29
Doc. A. Želvys, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869823038,
Tarptautinė konferencija „Infektologija 2021“ (T)
International conference „Infectology 2021“ (I)
2021 06 04
Prof. L. Jančorienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine
tel. 868785870,
Tarptautinė konferencija „Aktualijos periodontologijoje“ (T)
International conference „Tipicality in Periodontology“ (I)
2021 06 05
2021 06 06
J. Žekonienė, Odontologijos Institutas / Institute of Dentistry,
tel. 272 7589,
Nacionalinė konferencija „Diabetas ir širdies ligos“
National conference „Diabetes and Heart Disease“
2021 06 10
Prof. J. Čelutkienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Tarptautinė konferencija „1-oji Baltijos šalių Alporto sindromo ekspertų konferencija“ (T)
International conference „1st Baltic Alport syndrome expert meeting“ (I)
2021 06 10
Prof. M. Miglinas, prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99, 862501876,
tel. 863009244,
Tarptautinė „Europos pediatrų gastroenterologų, hepatologų ir mitybos draugijos darbo grupės - GENIUS (GENetically determined ImmUne-mediated EnteropathieS) konferencija“ (T)
International conference „Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition working group - GENIUS (GENetically determined ImmUne-mediated EnteropathieS)“ (I)
2021 06 11
2021 06 12
Doc. V. Urbonas,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 2401,
Nacionalinė konferencija XIV Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2021”
National conference XIV Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association „Interventional Pulmonology and Allergology 2021“
2021 06 11
2021 06 12
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Nacionalinė konferencija „Vaikų kepenų trasnplantacijos aktualijos‘
National conference „The Problems of  Lver Transplantation in Children“
2021 06 15
Doc. V. Urbonas,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 2401,
Nacionalinė konferencija „Peritoninė dializė: sėkmė ir netikėtumai“
National conference „Peritoneal Dialysis Access: Successes and Pitfalls“
2021 06 17
Dr. L. Rimševičius, E. Mačionienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5207,
tel. 236 5099,
Nacionalinė konferencija – mokykla „19-ji Lietuvos neurologų vasaros mokykla“
National conference „19th Lithuanian Summer School of Neurology“
2021 06 18
2021 06 20
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
Vasaros stovykla „Vaistų suvartojimo tyrimai“
Summer school „Drug Utilisation Research“
2021 06 22
2021 06 25
I.Trečiokienė,  Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 868250549,
Nacionalinė „Skubiosios medicinos ir intensyvios kardiologijos mokykla“
National school „Emergency Medicine and Acute Cardiac Care“
2021 07 02
2021 07 03
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel.236 5204,
Vasaros mokykla: Ultragarsinės diagnostikos vasaros mokykla: teorija ir praktika 2021“
Summer school: „Summer school of Ultrasound Diagnostics: Theory and Practice 2021“
2021 07 23
2021 07 25
Dr. A. Samuilis, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 5293,
Tarptautinė konferencija22-as Europos Antropologų Asociacijos kongresas: Žmogaus kūno variacija ir adaptacija besikeičiančiame pasaulyje“ (T)
International conference  „The 22nd Congress of the European Anthropological Association: Human Variation and Adaptation in a Changing world“ (I)
2021 08 24
2021 08 28
Prof. J. Tutkuvienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 8707,
Tarptautinė konferencija „23-ias Paleopatologų asociacijos Europos susirinkimas“ (T) 
International conference „23rd Paleopathology Association European Meeting” (I)
2021 08 26
2021 08 30
Prof. R. Jankauskas, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 8709,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Dismorfologijos
vasara 2021“ (T)
International scientific practical conference „Dysmorphology
Summer 2021“ (I)
2021 08
arba/or
2021 09
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė,  Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 8700,
tel. 250 1793,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Imunizacijos naujovės. Vaistininko kompetencijos“ (T)
International conference „Innovations in Immunization. Competences of Pharmacist“ (I)
2021 09
I.Trečiokienė,  Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 868250549,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija  „Baltijos širdies magnetinio rezonansas  asociacijos kongresas“ (T)
International conference „Congress of Baltic Society of Cardiovascular Magnetic Resonance“ (I)
2021 09
Prof. N. R. Valevičienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
Renginys mokslo festivalis / Event Festival of Science  
„Erdvėlaivis Žemė“
2021 09
Prof. V. Kučinskas, doc. L. Ambrozaitytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 5057,
tel. 250 1789,
Tarptautinė praktinė konferencija „Baltijos jūros šalių vasaros epilepsijos mokykla 14” (T)
International practical conference „Baltic Sea Summer School on Epilepsy 14“ (I)
2021 09 08
2021 09 14
Prof. R. Mameniškienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel. 861153077,
Renginys  „Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena“
Event „International Fetal Alcohol Syndrome Day“
2021 09 09
Prof. A. Utkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 1794, 239 8700,
Tarptautinė konferencija „Kochlearinė implantacija“ (T)
International conrerence „Cochlear Implantation“ (I)
2021 09
Prof. E. Lesinskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel. 250 1867,
   
Tarptautinė konferencija „6-oji Baltijos širdies magnetinio rezonanso draugijos konferencija“ (T)
International conference  „6-th Meeting of Baltic Society of Cardiac Magnetic Resonance“ (I)
2021 09 10
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
Seminaras „Naujienos iš Europos Kardiologų draugijos kongreso 2021“
Seminar „News Update from ESC 2021“
2021 09 16
Prof. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
Tarptautinė konferencija „Medicinos ir sveikatos mokslų išsilavinimas Baltijos šalyse“ (T)
International conference „Medical Education in Baltic Countries“ (I)
2021 09 16
2021 09 18
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Tarptautinė konferencija ,,7-oji tarptautinė intensyvios kardiologijos ir skubios medicinos konferencija“ (T)
International Conference „7th  International Meeting on Acute Cardiac Care and  Emergency Medicine“  (I)
2021 09 17
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel.236 5204,
Tarptautinė konferencija ,,4-oji tarptautinė EKMO progreso Lietuvoje konferencija“ (T)
International conference „4th International Meeting on Progress of ECMO“ (I)
2021 09 18
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel.236 5204,
17-as tarptautinis Baltijos dermatovenerologų draugijos kongresas (T)
17th international congress of the Baltic Association of Dermatovenereologists (I)
2021 09 17
2021 09 19
Prof. S. Valiukevičienė, doc. J. Grigaitienė, doc. R. Gancevičienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel. 373 26 246,
tel. 265 8501,
j
tel. 861617514,
Tarptautinė konferencija „Baltijos Širdies nepakankamumas ir Aritmijos“ (T)
International conference „Baltic Heart Failure and Arrhyhtmias“ (I)
2021 09 24 
Prof. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
jelena.celutkiene@santa.lt
Seminaras „Seksualiniai sutrikimai po urologinių intervencijų“
Seminar „Sexual Disorders after Urologic Surgery“
 2021 09 24
Dr. R. Adomaitis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
tel. 860345955,
Projekto „INTEGRITY: empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)“ 
renginys, kuriame 50 Universiteto tyrėjų bus supažindami su projekto metu sukurtomis mokymo priemonėmis
Diner-pensant for 50 senior research staff member to introduce the educational tools developed  in Horizon 2020 project „INTEGRITY: Empowering Students through Evidence-Based, Scaffolded Learning of Responsible Conduct in Research (RCR)“
 2021 09 
Prof. E. Gefenas, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 219 3283,
Nacionalinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2021“
National conference „Updates on Paediatric Allergology 2021”
2021 10 01
Prof. O. Rudzevičienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 2416,
Nacionalinė konferencija „Ateities sporto mokslas: moksliniais įrodymais pagrįsta sporto praktika ir medicina“
National conference „Future of Sports Science: Scientific - Based Sport Practices and Medicine“ 
2021 10 
Prof. A. Utkus, doc.V. Ginevičienė, doc. E. Pranckevičienė,
Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 1794,
,
tel. 865071727,
 
Nacionalinė konferencija „Trombozės diena“ 
National conference „Day of Trombosis“
 2021 10
Dr. V. Banys, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences, 
v
Nacionalinė Lietuvos vaikų nefrologų draugijos metinė konferencija : Inkstai ir sisteminės ligos"
National conference of the Lithuanian Society for Pediatric Nephrology „Kidney and Systemic Diseases"
2021 10 
2021 11
Prof. A. Jankauskienė, Klinikinės medicinos institutas /  Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 2414,
 
Tarptautinė konferencija „10-oji Vilniaus-Gdansko universitetų hipertenzijos, inkstų ir kardiovaskulinių ligų prevencijos konferencija“ (T)
International conference „10th Vilnius-Gdansk Universities Meeting on
Hypertension, Kidney Disease and Cardiovascular Protection“ (I)
2021 10 04
Prof. M. Miglinas, E. Mačionienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 2365 099,
tel. 236 5099,
Nacionalinė konferencija „Infekcinių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos aktualijos“
National conference „Up-to-date in Infectious Diseases Diagnostics, Treatment and Prophylaxis“
2021 10 06 
Prof. L. Jančorienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine
tel. 868785870,
Seminaras „Vožtuvinės širdies ligos: kas naujo?“
Seminar „Valvular Heart Diseases: What is New?"
 
 2021 10 14
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
Nacionalinė konferencija „Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos mokslinė praktinė konferencija - kasmetinis suvažiavimas – 2021“
National conference „Lithuanian Society of Thoracic and Cardiac Surgeons. Annual Meeting – 2021“
2021 10 15 
Prof. K. Ručinskas, doc. G. Kalinauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5240,
Tarptautinė konferencija „Vilnius Vascular Symposium“ (T)
International conference „Vilnius Vascular Symposium“ (I)
2021 10 25
2021 10 26
T. Baltrūnas, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 860132130,
Nacionalinė konferencija „Inkstų vėžio mažai invazinis gydymas“
National conference „Minimaly Invasive Treatment of Kidney Cancer“
 2021 10 29
Dr. A. Čekauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869805040,
 
Tarptautinė konferencija „3-ioji Baltijos šalių Fabry ligos ekspertų konferencija“ (T)
International conference „3rd Baltic Fabry Disease Expert Meeting“ (I)
2021 10 29
Prof. M. Miglinas, prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5099, 862501876,
tel. 863009244,
Mokslinė-praktinė konferencija ,,Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika ir reabilitacija"
Scientific-practical conference „Prevention and Rehabilitation of Chronic Non-Communicable Diseases"
2021 10
G. Mikulėnaitė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867313822,
Nacionalinė konferencija „Išplėstinės praktikos slaugos plėtra Lietuvoje“
National conference „Development of Advanced Practice Nursing in Lithuania" 
2021 11 05
Prof. N. Fatkulina,
Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Nacionalinė konferencija „Laboratorinė diagnostika  gydytojų klinicistų praktikoje“
National conference „Laboratory Diagnostics in Clinician‘s Practice“
 
2021 11
Doc. D. Vitkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
236 5130,
 
Seminaras „Originalūs ŠKL tyrimai - jaunųjų mokslininkų proveržis“
Seminar „Original CV Research – Breakthrough of Young Scientists“
 2021 11  11
Prof. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine, 
jelena.celutkiene@santa.l
Nacionalinė konferencija „Kraujagyslių chirurgijos klausimai“
National conference „Vascular Surgery Issues" 
 2021 11 19
T. Baltrūnas, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 860132130,
 
Nacionalinė konferencija skirta XVII Pasaulinei LOPL dienai „Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2021”
National XVII conference devoted to World COPD Day “Autumn of Pulmonology and Allergology 2021”
 2021 11 19
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos 6-as suvažiavimas“
National conference „Congress of Lithuanian Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrtion“
2021 11 19
Doc. V. Urbonas,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 2401,
Nacionalinė konferencija „Kardionefrologijos kontroversijos 2021“
National conference „Cardionephrology Controversies 2021“
2021 11 
Prof. M. Miglinas, doc. L. Rimševičius, E. Mačionienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5099,
tel. 236 5207,
Vilniaus chirurgų draugijos konferencija „Naujovės metabolinėje ir endokrininėje chirurgijoje"
Conference of Vilnius Society of Surgeons „Innovations in Metabolic and Endocrine Surgery"
2021 11 25
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861291311,
Seminaras „Telekardiologijos perspektyvos“
Seminar „Telecardiology in Perspective“
2021 11 25
Prof. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
236 5208,
236 5216,
Seminaras „Molekulinė prostatos vėžio diagnostika: dabartiniai metodai ir ateities perspektyvos“
Seminar „Molecular Prostate Cancer Diagnostic: Methods and Future Trends“
2021 11 26
A. Bakavičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869883048,
Tarptautinė konferencija „Endodontija 2021“ (T)
International conference „Endodontology 2021“ (I)
2021 11 26
2021 11 27
Doc. S. Drukteinis, Odontologijos Institutas / Institute of Dentistry,
tel. 861041808,
„Jaunųjų morfologų ir auksologų popietė“
2021 12
Prof. J. Tutkuvienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 8707,
Nacionalinė konferencija „Pulmonologijos naujienos“
National conference „News in Pulmonology“
2021 12
Prof. E .Danila, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5122, 
tel. 250 1870,
Nacionalinė konferencija „Alergologijos ir klinikinės imunologijos žiema“ 
National conference „Winter of Allergology and Clinical Immunology“
2021 12
Doc. L. Malinauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 250 1871,
Seminaras „Šlapimo nelaikymo gydymo aktualijos“
Seminar „Urinary Incontinence Treatment“
2021 12 10
Doc. A. Čerrniauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 5284, 868688788,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos kardiologija 2021“
National conference „Cardiology in Lithuania 2021“
2021 12 16
Prof. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
236 5208,
236 5216,
Šiaulių akademija / Šiauliai Academy    
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
10-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba” (T)
 
10th international interdisciplinary scientific conference „Region; History, Culture, Language“ (I)
 
2021 03 25
2021 03 26
Dr. R. Kvašytė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
tel. 865620597,
Nacionalinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“
 
2021 03 26
Prof. D. Maskuliūnienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
tel. 868572028,
Nacionalinė konferencija (logopedų aktualijos tematika)
2021 03
2021 05
 
Dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė, Edukologijos Institutas / Institute of Education,
tel. 867312117,
Studentų mokslinių darbų konferencija
 
Students Scientific Conference
2021 03
2021 05
Dr. L. Tomėnienė, Edukologijos Institutas / Institute of Education,
Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“ (T)
 
International scientific conference of young researches „Young Researcher for Smart Society“ (I)
 
2021 04 01
2021 05 30
Doc. L. Garšvienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
tel. 841 595 885,
Seminaras/Paskaita „Meno kūrinio esmė“ mokytojams
 
2021 05 02
Doc. I. Kudinova, Edukologijos Institutas / Institute of Education,
tel. 865272962,
 
Seminaras „Lietuvių kalbos žodynas: centras ir periferija“
 
Seminar „The Lithuanian Language Lexis: Center and Periphery“
 
2021 05 06
Doc. J. Vaskelienė, doc. R. Kazlauskaitė,
Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
tel. 868249844,
868236216,
„14-oji tarptautinė Jono Prano Aleksos mokslinė konferencija“ (T)
 
„14th international Jonas Pranas Aleksa scientific conference” (I)
 
2021 09 24
Prof. T. Tamošiūnas, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
tel. 862049717,
7-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Analiziniai ir tikimybiniai metodai skaičių teorijoje“ skirta Jono Kubiliaus gimimo šimtmečiui paminėti (T)
The 7th international conference in honour of Jonas Kubilius „Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory” (I)
2021 09
Prof. R. Macaitienė, prof. D. Šiaučiūnas,
Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
 
VU ŠA - atstovai organizaciniame konferencijos komitete
Tarptautinė mokslinė konferencija „Regionų konkurencingumo kaitos tendencijos“ (T)
 
International scientific conference „Rethinking Regional Competitiveness“ (I)
 
2021 11 25
2021 11 26
Prof. D. Cibulskienė, doc. M. Damkuvienė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
IX tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu“ (T)
9th international scientific conference „Social Welfare: Interdisciplinary Approach“ (I)
2021 11 26
Prof. L. Radzevičienė, Edukologijos Institutas / Institute of Education,
tel. 865273664,
Seminaras „Antanui Škėmai 110: mokyklinės – akademinės patirtys“
 
Seminar „110 Years for Antanas Škėma: School Academic Experience“
221 11 29
Doc. Jakaitė, Regionų plėtros institutas / Institute of Regional Developement,
tel. 861465731,
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Konstitucinė sąmonė kaip diskurso krizės ir demokratijos trūkumo Europos Sąjungoje šalinimo priemonė“ (T)
International conference „Constitutional Consciousness as a Means of Overcoming the Crisis of Discourse and the Lack of Democracy in the European Union“
2021
Doc. S. Žalimienė, dokt. S. Stonkus, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,
tel. 236 6175,
Nacionalinė konferencija „Tradicinis teisės mokslo pavasario renginys"
2021 02
Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,
Konferencija, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 
Conference „To commemorate the Day of Restoration of Lithuania's Independence“
2021 03 12
Dr. V. A. Vaičaitis,  Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,
tel. 236 6175,
8-oji tarptautinė jaunųjų teisėtyrininkų ir doktorantų konferencija (T)
8th International conference of PhD students and young researchers (I)
2021 05
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 6170,
17-oji tarptautinė Europos teisės vasaros mokykla „Démocratie et droit en Europe“ / „Demokratie und Recht in Europa“ / (T)
17th European Law Summer School „Démocratie et droit en Europe“ / „Demokratie und Recht in Europa“ (I)
2021 06
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 6170,
Nacionalinė Civilinio proceso konferencija
 2021 ruduo / autumn
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 236 6170,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  
Nacionalinė konferencija, skirta 2020 m. Seimo rinkimų rezultatams aptarti
2021 02 25
D. Kaminskas, Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių vadovas / Head of Research and Public Affairs,
tel. 864310021,
Tarptautinė konferencija / Inernational conference (T/I)
„Transformation Narratives: Beyond Winners and Losers, Deep Stories in Central and Eastern Europe“
2021 07 07
2021 07 09
D. Kaminskas, Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių vadovas / Head of Research and Public Affairs,
tel. 864310021,
Tarptautinė konferencija apie Baltarusijos transformaciją (T)
International conference on the transformation of Belarus (I)
2021 09 09
2021 09 11
 
D. Kaminskas, Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių vadovas / Head of Research and Public Affairs,
tel. 864310021,
Botanikos sodas / Botanical Garden  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Seminaras „Augalų įvairovė, žaliosios edukacinės erdvės klimato kaitos aspektu“
Seminar „Diversity of Plants in Terms of Green Educational Spaces and Climate Change”
 
2021 04 23
Dr. R. Juodkaitė, Botanikos sodas / Botanical Garden,
tel. 867317430,
Konferencija, skirta Lietuvos floros tyrinėtojo Jurgio Pabrėžos  gimimo 250 m. sukakčiai paminėti
Conference dedicated to the 250th anniversary of the Lithuanian flora researcher Jurgis Pabrėža
 
2021 10 08
Dr. R. Juodkaitė, Botanikos sodas / Botanical Garden,
tel. 867317430,
 
Konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas”
Conference „Educational Spaces and the Process of Education"
2021 10 14
A.V. Dobkevičiūtė, Botanikos sodas / Botanical Garden,
tel. 867076093,
Tagged under praktika,