2019

Mokslo renginiai 2019 m.

Sukurta: 07 gruodžio 2011
Padaliniai / Faculties, Institutes, Centres & Other Departments
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics
Istorijos fakultetas / Faculty of History
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty 
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine
Teisės fakultetas / Faculty of Law
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science
Botanikos sodas / Botanical Garden

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Chemijos ir geomokslų fakultetas / Faculty of Chemistry and Geosciences  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Chemija, Cheminė technologija" (T)
International conference „Chemistry, Chemical Technology" (I)
2019 pavasaris/  spring
Prof. A. Ramanavičius, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,   
tel. 219 31 81,
Tarptautinė konferencija / mokykla „Nanoschool 2019" (T)
International conference / school „Nanoschool 2019" (I)
 
2019 pavasaris/  spring
Prof. A. Ramanavičius, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,   
tel. 219 31 81,
Tarptautinė konferencija „Current Trends in Cancer Theranostic" (T)
International conference „Current Trends in Cancer Theranostic" (I)
2019 06
Dr. L. Mikoliūnaitė, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,                   ,
tel. 219 31 85,
Tarptautinė konferencija „Baltijos polimerų simpoziumas 2019" (T)
International conference „Baltic Polymer Symposium 2019" (I)
2019 09 18
2019 09 21
Prof. R. Makuška, Chemijos institutas / Institute of Chemistry,   
tel. 219 32 27,
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)

„25th International Panel Data Conference"

2019 07 04    2019 07 05

Dr. L. Tarasonis, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas / Faculty of Economics and Business Administration,

tel. 236 6156,

Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinis seminaras / International seminar (T/I)
Tarptautinė COST veiklos 15137 mokykla „Evaluation Procedures and their Impact on SSH Careers"
2019 01 07
2019 01 11
Doc. J. Šinkūnienė, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of Englisch, Romance and Classical Studies,
tel. 861868887,
Tarptautinis seminaras / International seminar (T/I)
I-„Introduction to LATEX/XƎLATEX"
II-„How to Write a BA/ MA Thesis in LATEX?"
III-„A New Critical Edition of Plato Scholia"
(Prof. Domenico Cufalo, Pisa)
2019 02 18
2019 02 22
Doc. D. Ardoino, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of Englisch, Romance and Classical Studies,
tel. 0037067763480,
Tarptautinis seminaras / International seminar (T/I)
I- „Electronic Text Encoding, Classical and Italian Philology: a New Practical Approach"
II- „The Arabic Traditions of Plato"
(Prof. Vincenzo Muggittu, Pisa) 
2019 02 18
2019 02 22
 
Doc. D. Ardoino, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of Englisch, Romance and Classical Studies, 
tel. 00370 67763480,
Tarptautinis seminaras / International seminar (T/I)
„Nauji lotynų kalbos dėstymo metodai: Hands-up-education: Primary Latin, Secondary Latin“
(Laila Tims, Will Griffiths)
2019 02 22
 
Doc. A. Kučinskienė,  Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of Englisch, Romance and Classical Studies, 
tel. 867769074,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„Trans(n)azioni: Itinerari, Incontri, Storie Della Lingua, Della Letteratura e Della Cultura Italiana“ 
2019 04 24
2019 04 27
Doc. N. Di Nunzio, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of Englisch, Romance and Classical Studies, 
tel. 0037067155072,
Skandinavistų studentų konferencija
Student conference of the Centre for Scandinavian Studies
2019 04 26
A. Braškytė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 35,
Tarptautinė studentų germanistų konferencija „Wissenschaftliche Tagung der Germanistikstudierenden 2019: Sprache und Literatur“ (T)
International students’ conference „Conference of Students of German Philology 2019: Language and Literature" (I)
2019 04 26
Doc. V. Masiulionytė, dr. S. Volungevičienė, A. Mionskowski, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 30,
Nacionalinis mokslinis seminaras, skirtas Lietuvių kalbos katedros 80-ies metų jubiliejui
2019 01 07
Doc. V. Zubaitienė,Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 868502784,
Tarptautinis Lietuvos ir Turkijos santykių simpoziumas (T)
International Turkey-Lithuania Relations Symposium (I)
2019 05 24
2019 05 27
Doc. G. Miškinienė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 11,
XVII studentų mokslinė konferencija – „Polonistikos dienos“
17th Student Conference – „Days of Polonistics“
 
2019 05 16
Doc. I. Fedorovič, doc. V. Ušinskienė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 37,
 
Tarptautinė konferencija „Tarpdalykinis seminaras Hermannas Adleris“ (T)
International conference „Transdisciplinary Colloquium Hermann Adler“ (I)
2019 05 27
2019 05 28
A. Mionskowski, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 30,
Tarptautinis dialektometrijos seminaras (T)
 
2019 06
Prof. V. Kardelis,Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 868502784,
Tarptautinis seminaras „Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje“ (T)
International seminar „Values in the Worldview of Lithuanians and Poles“ (I)
2019 07 04
2019 07 07
Prof. K. Rutkovska, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 861585712,
Prof. I. Smetonienė, Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 868731360,
Nacionalinė konferencija „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos"
National conference „Week of Academic Studies Baltos lankos” 
2019 07 04
2019 07 07
 
Prof. A. Sverdiolas, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas / Institute for Literary and Cultural Research,
tel. 268 71 61,
Tarptautinė kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima" (T)
International conference and summer school „Academia Grammaticorum Salensis Sexta Decima" (I)
 
2019 07 28
2019 08 03
Prof. A. Holvoet, dr. G. Kavaliūnaitė-Holvoet, doc. V. Žeimantienė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas/Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 12,
Tarptautinė konferencija „Osipas Mandelštamas: poetika, vertimai, recepcija" (T)
International conference „Osip Mandelstam: Poetics,Translations, Receptions" (I)
2019 09 19
2019 09 20
Doc. P. Lavrinec, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 24,
Penktoji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės“ (T)
5th international conference of applied linquistics „Languages and People" (I)
2019 09 26
2019 09 28
Prof. M. Ramonienė, doc. L. Vilkienė, Taikomosios kalbotyros institutas/ Institute of Applied Linguistics,
tel. 268 72 14, 
 
l
Tarptautinė konferencija "Meletijaus Smotrickio „Slavų gramatika" Europos metalingvistiniame kontekste XVI-XVIII a." (skirta knygos 400-osioms metinėms paminėti) (T)
International conference „Slavonic Grammar" by Meletius Smotrytsky in the metalinguistic context of Europe of the XVI-XVIII centuries" (on the 400th anniversary of the book) (I)
2019 09 30
2019 10 01
Doc. J. Konickaja, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic,
tel. 268 72 24,
Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija (T)
International Kazimieras Būga Conference (I)
 
2019 09
arba / or
2019 10
Prof. D. Sinkevičiūtė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 852687211,
Tarptautinė konferencija „Taikomoji lingvistika. Tekstynų lingvistika. Kolokacijų lingvistika" (T)
 
2019 10
Dr. V. Valiukienė, Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas / Institute of English, Romance and Classical Studies, 
Nacionalinė konferencija „Vertėjų kompetencijų ugdymas kintančiame vertimo pasaulyje“
National conference „Development of Translator's Competences in the Changing World of Translation"
 
 
2019 10 05
Prof. N. Burkšaitienė, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas / Institute for Literary and Cultural Research,
tel. 268 72 45,

Tarptautinė mokslinė konferencija „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita. Saulių Lapinską (1954‒2014) prisimenant“ (T)
 
International scientific conference "Reseach and Teaching of Set Phrases: Idioms, Collocations and Others. In memoriam Saulius Lapinskas (1954-2014)" (I)
2019 10 11
2019 10 12
Dr. J. Daunorienė, dr. D. Katinas, doc. E. Kontutytė, doc. V. Žeimantienė, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 268 72 30,
 
Seminaras, skirtas prof. Donato Saukos gimimo 90-ies metų sukakčiai  
Seminar dedicated to 90th birth anniversary of professor Donatas Sauka
2019 10 14
Dr. S. Matulevičienė, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas / Institute for Literary and Cultural Research, 
tel. 268 72 16,
26-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (T)
2019 10
Doc. G. Judžentytė,Taikomosios kalbotyros institutas / Institute of Applied Linguistics,
tel. 865048106,
Tarptautinė mokslinė konferencija „Po Erelio ir Vyčio ženklu. Lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai VU istorijoje“ (T)
 
International scientific conference „Under the Sign of the Eagle and Vytis. Lithuanian - Polish Scientific and Cultural Relationships in the History of Vilnius University" (I)
2019 11 21
2019 11 22
Doc. M. Davlevič, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 867522586, 
Seminaras „Pavasario balsų genetinė rekonstrukcija“
Seminar „Genetic Reconstruction of The Voices of Spring"  
2019 11
Prof. P. V. Subačius, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas / Institute for Literary and Cultural Research,  
tel. 268 71 61,
Tarptautinis seminaras „Ideologiniai vertimo aspektai“ (T)
 
International seminar „Ideology and Translation“ (I)
2019 11 22
Prof. N. Maskaliūnienė, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas / Institute for Literary and Cultural Research,  
tel. 268 72 45,
Nacionalinė konferencija, skirta Alfonso Nykos-Niliūno ir Broniaus Krivicko gimimo šimtmečiui
 
National conference dedicated to birth centenary of Alfonsas Nyka-Niliūnas and Bronius Krivickas
2019 
Prof. B. Speičytė, Literatūros ir kultūros tyrimų institutas / Institute for Literary and Cultural Research,  
tel. 268 72 16,
 
Kūrybinės dirbtuvės „Senųjų lietuviškų tekstų tyrimas“
 
Workshop „Old Lithuanian Writings"
 
2019 11 28
2019 11 29
 
Dr. G. Holvoet, Baltijos kalbų ir kultūrų institutas / Institute for the Languages and Cultures of the Baltic, 
tel. 852687211,
Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy
 
 
Pavadinimas / Title
Data / Date
Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminarai / seminars 
„Concilium Educationis“
2019 (du kartus per semestrą / twice a semester)
Prof. V. Targamadzė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 266 70 99,
Socionomų forumas
Forumo of Socionoms
2019 (4-5 kartus per mokslo metus / 4-5 times a  year)
Doc. L. Gvaldaitė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 861154224,
Filosofijos instituto mokslininkų ir doktorantų seminarai
Institute of Philosophy. Research Seminars for Scholars and PhD Students
2019 01 -
2019 12
Dr. J. Dagys, K. Rinkevičienė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 2193170,
tel.266 76 17,
D. Bacevičiūtės vieša paskaita "Postsekuliari etika" (projektas „Postsekuliarus būvis", projekto vadovas T. Sodeika)
Public lecture „Postsecular Ethics" by D. Bacevičiūtė (project „Postsecular Condition", project leader T. Sodeika)
2019 01
Doc. D. Bacevičiūtė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel.268 71 89,
N. Šepečio vieša paskaita „Politinė teologija ir postsekuliarybė“ (projektas „Postsekuliarus būvis“, projekto vadovas T. Sodeika)
Public lecture by N. Šepetys „Political Theology and Postsecularity" (project „Postsecular condition", project leader T. Sodeika)
2019 01
Prof. T. Sodeika, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 268 71 89,
9-oji Vilniaus traumų psichologijos konferencija
Vilnius 9th Annual Psychotraumatology Conference
2019 03
Prof.. E. Kazlauskas, Psichologijos institutas / Institute of Psychology, 
tel.266 76 02,
Tarptautinė konferencija „Socialinio darbo vaidmuo ir misija Darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030" (T)
International conference „The Role and Mission of Social Work in the Agenda  for Sustainable Development 2030" (I)
2019 03 15
Doc. L. Gvaldaitė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 861154224,
D. Bacevičiūtės vieša paskaita „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: etinis aspektas" (projektas „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje", projekto vadovas M. Gutauskas)
Public lecture by D. Bacevičiūtė „Transformation of Nature in Late Modernity: An Ethical Aspect" (project „Transformations of Nature in the Late Modernity", project leader M. Gutauskas)
2019 03
Doc. D. Bacevičiūtė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 268 71 89,
M. Gutausko vieša paskaita „Žmogaus apibrėžtis ir antropologinis skirtumas" (projektas „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje", projekto vadovas M. Gutauskas)
Public lecture by M. Gutauskas „Definition of Human and Anthropological Difference" (project „Transformations of Nature in the Late Modernity", project leader M. Gutauskas)
2019 03
Doc. M. Gutauskas, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 268 71 89,
V. Daraškevičiūtės vieša paskaita „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje: nostalginė prieiga ir ateities vizijos" (projektas „Gamtos transformacijos vėlyvojoje modernybėje", projekto vadovas  M. Gutauskas)
Public lecture by V. Daraškevičiūtė  „Transformations of Nature in Late Modernity: Nostalgic Approach and Futuristic Visions" (project „Transformations of Nature in Late Modernity: Ontological and Anthropological Dimensions", project leader M. Gutauskas)
2019 04 
Dr. V. Daraškevičiūtė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 268 71 89,
 
Tarptautinis seminaras / International seminar (T/I)
„Social Exclusion in Post-Soviet and Post-Colonial Societies through the Lens of Visual Anthropology"
2019 04
Dr. K. Garalytė, N. Jaoul, Azijos transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
tel. 868695912,
N. Jaoul, L' Ėcole des hautes etudes en sciences sociales,
Nacionalinė kriminologų konferencija
National conference of criminologists 
2019 04 05
Dr. J. Aleknevičienė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 266 76 02,
Nacionalinė „Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija"
National „Conference of Young Scientists in Psychology"
2019 04 26
Dokt. K. Petraškaitė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology, 
tel. 860123865,
Seminaras „Lietuvos psichologų kongresas. Prieškongresiniai seminarai"
Seminar „Lithuanian Congress of Psychology. Pre-Congress Workshops"
2019 05 22
2019 05 23
Dr. O. Zamalijeva, Psichologijos institutas / Institute of Psychology, 
tel. 268 72 55,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos psichologų kongresas"
National conference „Lithuanian Congress of Psychology"
2019 05 24
2019 05 25
Dr. O. Zamalijeva, Psichologijos institutas / Institute of Psychology, 
tel.268 72 55.
Nacionalinė konferencija „Metinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija"
National conference „Annual Conference of Lithuanian Philosophical Association"
2019 05
Dokt. D. Habdankaitė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel. 862253933,
L. Vidauskytės vieša paskaita „Šiuolaikinės mito sampratos" (projektas „Postsekuliarus būvis", projekto vadovas T. Sodeika)
Public lecture by L. Vidauskytė „Contemporary Concepts of Myth" (project „Postsecular Condition", project leader T. Sodeika)
2019 05
Prof. T. Sodeika, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel.268 71 89,
Seminaras mokytojams „Mokymo metodų gerinimas technologijas taikančiose klasėse naudojant akių stebėjimo įrangą (E-TEACH)"
Seminar for teachers „Improvement of Teaching Techniques by Eye Tracking in Technology Enhanced Classrooms (E-TEACH)"
2019 05
Prof. V. Dagienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel. 268 70 99,
European Association's for the Study of Religions (EASR) conference „Religion - Continuations and Disruptions 2019"
2019 06 25
2019 06 29
Prof. A. Beinorius, Azijos transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Tarptautinė vasaros mokykla „Tarpkultūrinis mokymasis matematikos ugdyme" (T)
International Summer School „Intercultural Learning in Mathematics Education" (I)
2019 06 23
2019 07 03
Prof. V. Dagienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences (kartu su Matematikos ir informatikos fakultetu / together with Faculty of Mathematics and Informatics),
tel. 268 70 99,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„The Agents of the Real" 
 
2019 06
arba / or
2019 07
Doc. K. Sabolius, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy, 
tel. 268 71 89,
Tarptautinė konferencija „Pozityvių charakteristikų ir įsidarbinamumo įgūdžių lavinimo (ugdymo) bei panaudojimo strategijos mokykloje" (T)
International conference „Strategies to Utilise and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools (SUCCESS)" (I) 
2019 07
Doc. B. Pociūtė, Psichologijos institutas / Institute of Psychology, 
tel.266 76 05,
 
Tarptautinė konferencija „Lyderystė, galia ir vaidmuo" (T)
International conference „Leadership, Authority and Role" (I) 
2019 08 23
2019 08 27
Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė,  Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 869883434,
LMT finansuojamas mokslo projekto „Vertybių kaitos Lietuvoje ir Lenkijoje lyginamasis tyrimas" Nr. P-MIP-17-492) baigiamasis seminaras
Seminar „Results of Comparative Study of Value Change in Contemporary Lithuania and Poland"
2019 09 17
Doc. R. Žiliukaitė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 266 76 26,
Tarptautinė konferencija „Erdvė ir laikas: tarpdalykinė prieiga" (T)
International conference „Space and Time: An Interdisciplinary Approach" (I)
2019 09 26
2019 09 28
Dr. J. Čiurlionis,  K. Rinkevičienė, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy, 
tel. 867010411,
tel. 266 76 17,
Seminaras „Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje"
Seminar „Challenges of Social Integration of Children with Cochlear Implants in Lithuania"
2019 09
Dr. J. Mataitytė-Diržienė, dr. D. Stumbrys, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work (kartu su Medicinos fakultetu / together with Faculty of Medicine),
tel. 266 76 10,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„When Subalterns Speak: Representation of the Subaltern in Life Narratives from South Asia" (T)
2019 09
Dr. K. Garalytė, dr. R. Chakraborty, Azijos transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
tel. 868695912,
S. Yengde, Harvard University,
T. Sodeikos vieša paskaita „Postmodernybė, postmetafizinis mąstymas ir postsekuliarybė" (projektas „Postsekuliarus būvis", projekto vadovas T. Sodeika)
Public lecture by T. Sodeika „Postmodernity, Postmetaphysical Thinking and Postsecularity" (project „Postsecular Condition", project leader T. Sodeika)
2019 09
Prof. T. Sodeika, Filosofijos institutas / Institute of Philosophy,
tel.268 71 89,
Tarptautinė konferemncija „Švietimo politika kultūriniuose kontekstuose: transmisija ir/ar transformacija" (T)
International conference „Education Policy in Cultural Context: to Transmit or/and to Transform" (I)
2019 10
Doc. I. Stonkuvienė, dokt. R. Bružienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences,
tel.268 70 99,
Tarptautinė konferencija „Lietuvos šeima ir migracija" (T)
International conference „Lithuanian Family and Migration" (I)
2019 10 04
Dr. I. Juozeliūnienė, dokt. I. Budginaitė-Mačkinė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 852667626,
Seminaras „Psichologiniai laisvos valios tyrimai"
Seminar „Psichological Studies of Free Will"
2019 11
Dr. R. Berniūnas, Azijos transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
tel. 266 76 05,
„XI-oji nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos konferencija"
„XI National Conference of Lithuanian Society of Sociologists"
2019 11 22
Doc. R. Žiliukaitė, Sociologijos ir socialinio darbo institutas / Instutute of Sociology and Social Work,
tel. 266 76 26,
Nordplus projekto dirbtuvės „Kultūriškai skirtingi metodai mokantis matematikos ir informatinio mąstymo" (drauge su tarptautiniu doktorantų konsorciumu, skirtu informatikos inžinerijos ugdymo moksliniams tyrimams Druskininkuose) (T)
International Doctoral Consortium on Informatics and Informatics Engineering Education Research (joint with Nordplus workshop Culturally Diverse Approaches to Learning Mathematics and Computational Thinking) (I)
2019 12 02
2019 12 05
Prof. V. Dagienė, Ugdymo mokslų institutas / Institute of Educational Sciences (kartu su Matematikos ir informatikos fakultetu / together with Faculty of Mathematics and Informatics),
tel. 268 70 99,
Seminaras „Lietuvos valios problematika Azijos intelektinėse tradicijose"
Seminar „The Problem of Free Will in Asian Intellectual Traditions" 
2019 12
Dr. V. Silius, Azijos transkultūrinių studijų institutas / Institute of Asian and Transcultural Studies,
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„EW-MOVPE 18th"
2019 06 16
2019 06 19
Dr. A. Kadys, Fotonikos ir nanotechnologijų institutas / Institute of Photonics and Nanotechnology,
tel. 861266077,
Tarptautinė konferencija „13th International Conference on Optical Probes of Organic and Hybrid Optoelectronic Materials and Applications 2019" (T)
International conference „13th International Conference on Optical Probes of Organic and Hybrid Optoelectronic Materials and Applications 2019" (I)
2019 07 07
2019 07 12
 
Prof. S. Juršėnas, Fotonikos ir nanotechnologijų institutas / Institute of Photonics and Nanotechnology,
tel. 223 44 83,
Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Nacinalinė konferencija „Meilės vardu: Lytys ir seksualumas XX a. Lietuvoje"
National conference „In the Name of Love: Gender and Sexuality in the XXth Century Lithuania"
 
2019 05 10
Dr. V. Klumbys,Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,
tel. 8 5 268 72 86,
Tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernumas: bendruomenė, kalba ir žemėvalda Kinijoje ir Sibire“ (T)
International conference „Traditions and Modernity: Community, Language and Land Use in Siberia and China" (I)
2019 06 24
2019 06 29
Doc. D. Brandišauskas,Kultūros istorijos ir istorijos teorijos katedra / Department of Culturals History and Theory of Hstory,
tel.867785308,
Tarptautinė konferencija „Kasdienio gyvenimo sovietinėje visuomenėje(se) modeliai: biografijos, praktikos ir atmintis“ (T)
International conference „Patterns of Everyday Life in Soviet Society(s): Biographies, Practices and Memory" (I)
2019 09 17
2019 09 18
Doc. T. Vaiseta, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,
tel. 861032773,
Doc. J. Verbickienė, Kultūros istorijos ir istorijos teorijos katedra / Department of Culturals History and Theory of Hstory,
tel. 867212902,
Tarptautinė konferencija X-ieji Jono Puzino skaitymai „Beyond Archaeological Excavations: Current Bioarchaeological Research in the East Baltics“ (T)
The 10th International conference in honour of Jonas Puzinas „Beyond Archaeological Excavations: Current Bioarchaeological Research in the East Baltics“ (I)
2019 10
Prof. A. Kuncevičius, doc. G. Keen,  dr. J. Kozakaitė, Archeologijos katedra /Department of Archaeology,
tel. 86861990,
 
tel. 861927925,
tel. 862580872,
Tarptautinė konferencija „Unijos ir dalybos: naujos valdžios formos vėlyvųjų Viduramžių Europoje" (T)
International conference „Unions and Partitions: New Forms of Power in the Late Medieval Europe" (I)
2019 10 03
2019 10 05
Prof. R. Petrauskas, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra / Department of Ancient and Medieval History,
tel. 852687281,
     
Kauno fakultetas / Kaunas Faculty   
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„7th KES International Conference on Innovation in Medicine and Healthcare (KES-InMed-19)". Invited session (IS02): „Intelligent Models for Quality and Cost Containment in Health Care Systems"
 
 
2019 06 17
2019 06 19
Prof. V. Sakalauskas, prof. D. Krikščiūnienė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 750 538,
Taptautinė konferencija / International Conference (T/I)
„22 nd International Conference on Business Information Systems". 11th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB-2019)
2019 06 26
2019 06 28
Prof. V. Sakalauskas, prof. D. Krikščiūnienė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 750 538,
Taptautinė konferencija / International Conference (T/I)
22 nd International Conference on Business Information Systems. 2nd Workshop on Blockckchain and Smart Contract Technologies (BSCT 2019)
2019 06 26
2019 06 28
Doc. S. Masteika, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 422 523,
Kūrybinės dirbtuvės „Kompiuterio anatomija". ES programavimo savaitė „Code Week"
2019 10 08
2019 10 21
Dr. V. Moskaliova, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. 865920886,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„International conference on Information and Software Technologies (ICIST2019)". „3rd Special Session on Intelligent Methods for Data Analysis and Computer Aided Software Engineering"
2019 10 10
2019 10 12
Prof. A. Lopata, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 750 539,
 
Tarptautinė mokslinė konferencija „Dizaino politika: kūrybinės ekonomikos kūrimas ir formavimas. Nuo istorijos iki dabarties" (T)
Internaltional conference „Design Policies and Politics: Making and Shaping Things in Creative Economy. From History to Present Day"(I)
 
2019 11 21
2019 11 23
Prof. V. Jurėnienė, dr. J.Triin, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
Inovacijos ir kūrybinės industrijos – mokslininkų grupė / Inovation and creative idustries – scientists group,
tel. (37) 201 504,
„14-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų Prof Vlado Gronsko konferencija (T)
„14th International Prof. Vladas Gronskas' Conference for Young Researchers (I)
 
2019 12 05
Doc. I. Šarkiūnaitė, Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institutas / Institute of Social Sciences and Applied Informatics,
tel. (37) 201 504,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Nacionalinė konferencija "Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2019 m."
National conference "Application of Information and Communication Theory into Practice 2019"
2019 03 22
Prof. Z. Atkočiūnienė, Informacijos ir žinių vadybos katedra / Department of Information and Knowledge Management,
tel. 236 61 19,
Tarptautinė konferencija „Lyčių studijos ir tyrimai 2019: šimtmečio pasiekimai ir perspektyvos“ (T)
International conference „Gender Studies and Research 2019: Century Achievements and Prospects“ (I)
2019 11 21
2019 11 23
Doc. L.  Stundžė, Lyčių studijų centras / Gender studies centre,
tel. 219 30 28,
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 
Tarptautinė konferencija / International conference 
„Modelling and Simulation of Social-Behavioural Phenomena in Creative Societies (MSBC-2019)" (T/I)
2019 09 18
2019 09 20
Habil. dr. L. Sakalauskas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas / Institute of Data Science and Digital Technologies,
tel. 210 93 23,

Tarptautinė konferencija / International conference „Multiscale Modeling in Fluid Mechanics and Fluid-Structure Interaction“ (T/I)

2019 10 07
2019 10 11
Prof. K. Pileckas, Taikomosios matematikos institutas / Institute of Aplied Mathematics,
tel. 2019 30 98,
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  
Nacionalinė konferencija „Organų donorystės pagrindai" (9 konferencijų ciklas skirtinguose Lietuvos miestuose)
National conference „Fundamentals of Organ Donotion" (9 conferences in different cities of Lithuania)
2019 01 08
2019 02 05
2019 03 05
2019 04 16
2019 05 21
2019 09 24
2019 10 22
2019 11 19
2019 12 17
Prof. J. Šipylaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 263 52 35,

Nacionalinė konferencija „Robotinė chirurgija - instrumentų pasirinkimo galimybės"

National conference „Robotic Surgery - Instrument Choice"

2019 01 16
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868862655,
Nacionalinė konferencija „Pakaitinė inkstų terapija"
National conference „Renal Replacement Theraphy for Children"
2019 01 19
2019 01 20
Prof. A. Jankauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 272 04 27,
Nacionalinė konferencija „Krešėjimo sutrikimai. Įvadas į VWL"
National conference „Coagulation DIsorders. Introduction to VWD"
2019 01 24
Dr. S. Šaulytė Trakymienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861046033,

Nacionalinė konferencija „Aktualūs klausimai skubiose klinikinėse situacijose. Kas ir kaip?

National conference „Relevant Questions in Urgent Clinical Situations. What and How?"

2019 01 31
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.236 52 04,
Nacionalinių renginių ciklas (6 renginiai) „Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos"
National conference (6 events) „Current Issues in Diagnostics and Treatment of Endocrine Diseases"
2019 01 31
2019 03 28
2019 04 25
2019 05 30
2019 09 26
2019 10 31
Doc. Ž. Visockienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,  
tel. 861012198,
Spina bifida ir hidrocefalija sergančių vaikų ir jų šeimų mokyklėlė
School of children's with spina bifida and hydrocephaly, and their families
 
2019 01
Prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 863009244,
1-asis EURAPAG kongresas
1st EURAPAG trainee congress
2019 02 15
2019 02 16
Prof. Ž. Bumbulienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868583123,
Tarptautinė konferencija, skirta Pasaulinei retų ligų dienai paminėti (T)
International conference dedicated to the World Rare Disease Day 2019 (I)
2019 02 28
Prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.863009244,
Mokslinių praktinių seminarų ciklas „Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos" (6 seminarai) 
2019 02
2019 10
Doc. Ž. Visockienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861012198,
Seminaras: „Dermatovenerologijos popietė III"
Seminar: „Dermatolovenerology Afternoon III"
2019 02 07
Dr. J. Grigaitienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 265 85 01,
Alporto sindromo ekspertų susitikimas
Alport Syndrome Experts Meeting
2019 02 
Prof.  R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.863009244,
Nacionalinė konferencija „Diabetas ir nėštumas"
National conference „Diaberes and Pregnancy"
 
2019 03 01
Prof. D. Ramašauskaitė,  doc. Ž. Visockienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.869958751,
tel. 861012198,
 
Tarptautinė konferencija „Aktualijos periodontologijoje" (T)
International conference „Tipicality in Periodontology" (I)
2019 03 02
J. Žekonienė, Odontologjos institutas / Institute of Dentistry,
tel. 272 75 89,
Seminaras „Diplopijos korekcija prizmėmis"
Seminar „Correction of Diplopia by Prism"
2019 03 03
Dr. E. Danielienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869820719,
V. Kačergienė, Optometrinikų asociacijos prezidentė,
tel.868684452,
Tarptautinė konferencija „XXIII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla" (T)
International conference „XXIII Vilnius International Paediatric Pulmonology and Alergology Conference - School" (I)
2019 03 05
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Tarptautinė konferencija „Pasaulinė inkstų diena" (T) 
International conference „World Kidney Day" (I)
2019 03 14 
Prof. M. Miglinas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
Tarptautinė konferencija „Vaikų reumatinės ligos - šios dienos aktualijos" (T)
International conference „Paediatric Rheumatic Diseases - Current Issues" (I)
2019 03 
Doc. V. Panavičienė, dr. S. Rusonienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868740838,
tel. 867883414,
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė retųjų ligų diena"
National conference„International Rare Diseases Day"
2019 03 
Prof. A. Utkus, dr. B. Burnytė, dr. B. Tumienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
tel.250 13 16,
250 13 07,
Nacionalinė konferencija „Intensyvioji kardiologija ir skubioji medicina"
National conference on Intensive Cardiology and Emergency Medicine
2019 03
Prof. P. Šerpytis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.236 52 04,
Tuberozinės sklerozės ekspertų susirinkimas
Tuberouse Sclerosis Experts Meeting
2019 03
Prof. R. Čerkauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.863009244,
Nacionalinė konferencija „Dauno sindromo diena Lietuvoje 2019"
National conference „International Down Syndrome Day 2019"
2019 03 22
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, B. Aleksiūnienė, E. Dagytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
tel. 250 17 93,
tel. 250 15 05,
tel. 250 15 05
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Racionalus vaistų vartojimas ir vaistų suvartojimo tyrimai" (T)
International conference  "Rational Drug Use and Drug Utilisation Research" (I) 
2019 03 22
arba / or
2019 03 29 
I.Trečiokienė, Farmacijos centras / Pharmacy Center,
tel. 868250549,
Kardiologijos seminarai „Naujovės kardiologijoje 2019"
Seminars in Cardiology „Cardiology Update 2019"
2019 03 28 
Prof. A. Laucevičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 53 07,
Hantingtono ligos konferencija kartu su Hantingtono liga sergančių pacientų mokykla
2019 04 
Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, dr. A. Morkūnienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
tel. 250 17 93,
tel. 250 17 87,
Nacionalinė konferencija „Pilvo sienos chirurgija"
National conference„Surgery of Abdominal Wall"
2019 04
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.868862655,
Nacionalinė konferencija „Tarptautinė DNR diena Lietuvoje"
National conference „International DNA Day in Lithuania"
2019 04 25 
Prof. V. Kučinskas, dr. L. Ambrozaitytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 50 57,
tel. 250 17 89,
Nacionalinė konferencija „Lietuvos insulto asociacijos konferencija 2019" 
National conference „Conference of Lithuaniain Stroke Association 2019"
2019 04 12
2019 04 13 
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
Nacionalinė konferencija „Laboratorinės medicinos aktualijos"
National conference „Laboratory Medicine Topics"
2019 04
Doc. D. Vitkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
Nacionalinė konferencija „Alergologija ir klininkinė imunologija 2019: nauji iššūkiai ir gydymo galimybės"
National conference „ Alergology and Clinical Immunology in 2019: New Challenges and Treatment Opportunities"
2019 04 
Doc. A. Blažienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.250 18 71,
Nacionalinė konferencija „Pacientų su nugaros skausmais gydymo bei reabilitacijos aktualijos"
2019 04
Prof. J. Raistenskis, R. Sinkevičius,
Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 250 13 32,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija vaikų aplinkos sveikatinimo klausimas
National conference on Children's Envronmental Health Challenges
2019 04 16
2019 04 26
Dr. R. Sketerskienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 868248991,
Seminaras Profesoriaus S, Pavilonio gimimo 100 metų sukakčiai pažymėti.
2019 04 26
Prof. J. Tutkuvienė, prof. V. Žalgevičienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 239 87 07, 239 8717,
 
Tarptautinė Baltijos šalių inlektualinio bendradarbiavimo XVI-oji konferencija „Genai: iš praeities į ateitį" (T)
16th International Baltic conference on intellectual cooperation „Genes: from the Past to the Future" (I)
2019 05 02
2019 05 03
Prof. V. Kučinskas, dr.  A. Urnikytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 860268403,
tel. 869855292,
Nacionalinė Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos konferencija
National conference of Lithuanian Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition
2019 05 09
Doc. V. Urbonas,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 860056127,
Nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Slaugos praktikos aktualijos. Pavasario sesija"
2019 05 09
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Tarptautinė metinė Lietuvos odontologų ortopedų draugijos konferencija (T)
International annual meeting of Lithuanian Society of Prosthodontics (I)
2019 05 11
2019 05 12
Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas / Institute of Dentistry,
tel. 868755661,
Tarptautinis renginys „IV Baltijos pediatrų kongresas" (T)
International  event: „IV Baltic Paediatric Congress" (I)
 
2019 05 16
2019 05 19
Prof. A. Valiulis,  doc. V. Urbonas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
tel. 860056127,
Tarptautinė konferencija „Europos pediatrų akademijos (EAP/UEMS-SP) pavasarinė konferencija" (T)
International conference „Spring Meeting of European Academy of Pediatrics (EAP/UEMS-SP) " (I)
2019 05 17
2019 05 18 
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Tarptautiinė konferencija „Lietuvos-Švedijos radiologų pasiekimai" (T)
International conference „Lithuanian - Swedish Radiology Achievements" (I) 
2019 05
Doc. J. Dementavičienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 50 64,
Tarptautinė konferencija „Infekcija po lūžių fiksacijos: profilaktika, diagnostika ir gydymas" (T)
International conference „Infection after Fracture Fixation: Prophylaxis, Diagnosis and Treatment" (I) 
2019 05
Dr. G. Kvederas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Tarptautinė Lizosominių kaupimo ligų konferencija (T)
International conference on Lysosomal Storage Diseases (I) 
2019 05 
Prof. R. Čerkauskienė, prof. M. Miglinas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel.863009244,
tel. 236 50 99,
Lietuvos Senologijos draugijos kasmetinė tarptautinė konferencija „Šiuolaikinės Krūties vėžio gydymo tendencijos" (T)
Annual International Meeting of Lithuanian Senological Society „Modern Modalities of Breast Cancer Treatment" 
2019 05 
Prof. V. Ostapenko, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
 
Nacionalinė konferencija „Mergaičių ir paauglių ginekologijos aktualijos"
National conference „Paediatric and Adolescent Gynaecology Issues" 
2019 05 
Prof. Ž. Bumbulienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868583123,
Nacionalinė konferencija „Neuroangiochirurgijos centras 2019"
National conference „Neurovascular Center 2019"
2019 05
Prof. S. Ročka, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868743480,
Nacionalinė konferencija „Vaikų sveikatos aktualijos 2019"
(konferencija skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti)
National conference „Children's Health Issues 2019"
2019 05 31
Prof. V. Usonis, dr. S. Burokienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 14,
tel. 272 02 02,
Nacionalinė konferencija „Aktualūs pulmonologijos klausimai"
National conference „Topical Problems of Pulmonology" 
2019 05
Prof. E .Danila, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 51 22, 
tel. 250 18 70,
Nacionalinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika"
National conference „Nursing Science and Practice 2019"
 
2019 05 
Dr. A. Mikaliūkštienė,  dr. R. Stundžienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 219 32 13, 861060450,
tel. 868568466,
Tarptautinė konferencija „7-oji Šiaurės ir Baltijos šalių biometrijos konferencija" (T)
International conference „Nordic-Baltic Biometric Conference" (I)
2019 06 03
2019 06 05
Prof. A. Jakaitienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 869873322,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Infektologija 2019"
National conference „Infectology 2019"
2019 06 07
Prof. L. Jančorienė, prof. R. Matulionytė, prof. A. Ambrozaitis,
tel. 868785870,
tel. 868720917,
tel. 868660312,
Nacionalinė konferencija - mokykla „17-oji Lietuvos neurologų vasaros mokykla"
National conference „17th Lithuanian Summer School of Neurology"
2019 06 08
2019 06 09
Prof. D. Jatužis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
Vasaros mokykla slaugos doktorantams „Mokslo tyrimai slaugoje"
Summer school for nursing doctoral students „Research in Nursing Care"
2019 06 13
2019 06 19
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Nacionalinė konferencija „XIII Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija „Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2019"
National conference „XIII Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association „Interventional Pulmonology and Alergology 2019"
2019 06 21
2019 06 22 
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Tarptautinė konferencija „Tarptautinės neuromokslų istorikų draugijos 24-oji konferencija" (T)
International conference „24th Conference of International Society for the History of Neuroscienses" (I)
2019 07 08
2019 07 11 
Prof. D. Jatužis, E. Sakalauskaitė-Juodeikienė, doc. R. Kizlaitienė, prof. R. Mameniškienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
Prof. A. Utkus, Medicinos fakulteto dekanas / Dean of Faculty of Medicine,
Dr. R. Kondrotas, Vilniaus universiteto muziejus / Vilnius University museum,
tel. 868689795,
tel. 868311730,
 
Vasaros mokykla slaugos doktorantams „Mokslo tyrimai slaugoje"
Summer school for nursing doctoral students „Research in Nursing Care"
2019 07 13
2019 07 19
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Dismorfologijos vasara 2019" (T)
International scientific practical conference „Dysmorphology Summer 2019" (I)
2019 08
Prof. A. Utkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
Tarptautinė konferencija „8-oji Gdansko-Vilniaus hipertenzijos, inkstų ir kardiovaskulinių ligų konferencija" (T)
International conference „8th Gdansk-Vilnius Meeting on Hypertension, Kidney Disease and Cardiovascular Protection" (I)
2019 09 09
Dr. L. Rimševičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 864545485,
Renginys „Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena"
Event „International Fetal Alcohol Syndrome Day"
2019 09 09
Prof. A. Utkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 17 94,
Tarptautinė konferencija „4-asis Baltijos širdies ir kraujagyslių magnetinio rezonanso draugijos kongresas" (T)
International conference „4th Meeting of Baltic Society of Cardiovascular Magnetic Resonance" (I) 
2019 09 
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
„EKMO progresas Lietuvoje. 3-oji tarptautinė konferencija" (T)
„Progress of EKMO in Lithuania. 3rd International Meetying" (I)
2019 09 
Prof. P. Šerpytis, dr. R. S. Samalavičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 52 04,
tel. 868862273,
Nacionalinė konferencija „Kraujavimas ir giliųjų venų trombozės profilaktika ortopedijoje" 
National conference „Bleeding and Thrombosis Prophylaxis in the Orthopaedic Surgery"
2019 09 
Dr. G. Kvederas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 21 03,
Seminaras „Dermatovenerologų popietė IV" 
Seminar „Dematovenerology Afternoon IV"
2019 09 26 
Dr. J. Grigaitienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 265 85 01,
Nacionalinė konferencija „Urologijos seminarai"
National conference „Seminars in Urology"
2019 09 27 
Dr. A. Čekauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 52 88,
 
Renginys: mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė"
Event: Festival of Science „Erdvėlaivis Žemė"
 
2019 09 
Prof. V. Kučinskas, dr. L. Ambrozaitytė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 50 57,
tel. 250 17 89,
Tarptautinė konferencija „Vilniaus kursai 2019" (mokama) (T)
International conference „Vilnius Course 2019" (I)
 
 2019 10
Prof. V. Usonis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 14,
Nacionalinė konferencija „Kas naujo onkologinėje kolorektinėje chirurgijoje?"
National conference „Latest News in Oncological Colorectal Surgery"
2019 10
Prof. A. Šileikis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868862655,
Nacionalinė konferencija „Radiologija 2019"
National conference „Radiology 2019"
2019 10
Doc. J. Dementavičienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 236 50 64,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Slaugos praktikos aktualijos. Rudens sesija"
2019 10 17
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Nacionalinė konferencija „Insultas slaugytojų praktikoje"
National conference „Stroke in Nurse Practice"
2019 10 25
2019 10 26
Prof. D. Jatužis, dr. A. Vilionskis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868689795,
tel. 869884175,
Nacionalinė konferencija „Vaikų sveikatos priežiūra 2019"
National conference „Child Health Care 2019"
2019 10 25
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Nacionalinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2019"
National conference „Update on Paediatric Allergy 2019"
2019 10
Prof. O. Rudzevičienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 249 24 16,
Nacionalinė konferencija „Trombozės diena"
National conference „Day of Trombosis"
2019 10
Prof. V. Banys, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
Tarptautinė konferencija „Vilniaus reumatologijos seminarai /25"(T)
Internatinal conference „Vilnius Seminars in Rheumatology/25" (I)
2019 10
arba / or
2019 11
Prof. I. Butrimienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 53 02,
Tarptautinė konferencija „Aktualūs širdies ir krūtinės chirurgijos klausimai" (T)
International conference „Actual Questions in Heart and Chest Surgery" (I)
2019 11 08
Doc. G. Kalinauskas, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 52 40,
Nacionalinė vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos konferencija
National conference of Lithuanian Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition"
2019 11 14
Doc. V. Urbonas,Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 860056127,
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Imunizacijos naujovės. Vaistininko vaidmuo užtikrinant imunizaciją visą gyvenimą" (T)
International conference „The Role of Pharmacist in Ensuring Imminization threw Lifetime" (I)
2019 11 15
arba / or
2019 11 22
 
I.Trečiokienė, Farmacijos centras / Pharmacy Center,
tel. 868250549,
Nacionalinė konferencija „Kardionefrologijos naujienos 2019" 
National conference „Cardionephrology Update 2019"
2019 11 21
Prof. M. Miglinas, prof. A. Laucevičius, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
tel. 236 53 07,
Nacionalinė konferencija, skirta XV Pasaulinei LOPL dienai „Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2019"
XV conference devoted to World COPD Day „Autumn of Pulmonology and Allergology 2019"
2019 11 22
Prof. A. Valiulis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 869985185,
Tarptautinė konferencija / International conference (T/I)
„ENDOBALTIC 2019" (T)
 
2019 11 23
2019 11 24 
Doc. S. Drukteinis, Odontologijos institutas / Institute of Dentistry,
tel. 272 75 89, 
Tarptautinis seminaras „Radiacinės saugos aktualijos diagnostinėje ir intervencinėje radiologijoje" (T)
International seminar „Radiation Protection  Importance in Present Diagnostic and Intervenctional Radiology" (I) 
2019 11 
Dr. B. Gricienė, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
tel. 250 18 11,
 
Nacionalinė konferencija „Laboratorinė diagnostika gydytojų klinicistų praktikoje"
National conference „Laboratory Diagnostics in Clinician's Practice" 
2019 11
Doc. D. Vitkus, Biomedicinos mokslų institutas / Institute of Biomedical Sciences,
236 51 30,
 
Nacionalinė konferencija „Slaugos mokymo ir mokslo aktualijos"
National conference „Nursing Education and Training Issues"
2019 11
Dr. A. Mikaliūkštienė,  dr. R. Stundžienė, Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 219 32 13, 861060450,
tel. 868568466,
Seminaras „Alergologijos ir klinikinės imunologijos naujienos 2019"
Seminar „News in Allergology and Clinical Immunology 2019"
2019 11
Doc. L. Malinauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 250 18 71,
Nacionalinė konferencija „Kardionefrologijos naujienos 2019"
National conference „Cardionephrology Update 2019"
2019 11 21
Prof. M. Miglinas, prof. A. Laucevičius, L. Rimševičius, E. Mačionienė, A. Laučytė-Cibulskienė, D. Sukackienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 50 99,
c
Seminaras „Vyrų šlapimo nelaikymo gydymo naujovės"
Seminar „New Treatment Possibilities for Men with Urinary Incontinence"
2019 11 22
Doc. A. Čerrniauskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 52 84,
Nacionalinė konferencija „Naujovės kardiologijoje 2019"
National conference „Novelties in Cardiology 2019"
 
2019 11 29
Doc. S. Glaveckaitė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 868240937,
 
Prof. R. Šlapikas, Lietuvos kardiologų draugijos prezidentas / President of Lithuanian Society of Cardiology,
tel (37) 326 952,
Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Psichikos sveikatos aktualijos"
2019 12 05
Prof. N. Fatkulina,  Sveikatos mokslų institutas / Institute of Health Sciences,
tel. 867400624,
Nacionalinė konferencija / National conference
„LDVD Vilniaus seminarai IV"
 
2019 12 06
Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 861527207,
Nacionalinė konferencija „Pulmonologijos naujienos"
National conference „News in Pulmonology" 
 
2019 12 
Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Klinikinės medicinos institutas / Institute of Clinical Medicine,
tel. 236 51 22,
tel. 250 18 70,
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Ginčų sprendimo algoritmizavimas“ (T)
 
International conference „Algoritmisation of Dispute Resolution“ (I)
2019 01 29 
Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 865236366,
 
Nacionalinė konferencija "Privatinės teisės tyrimai: Ar Lietuvos teisinė sistema pasirengusi spręsti tarptautiškumo keliamus iššūkius?
2019 02 11
Prof. V. Nekrošius, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel.236 61 70,
7-oji tarptautinė jaunųjų teisėtyrininkų ir doktorantų konferencija „Law 2.0“ (T)
7th International Conference of PhD Students and Young Researchers (I)
2019 04 25
2019 04 26
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 868688616,
16-oji tarptautinė Europos teisės vasaros mokykla „Egalité en Europe: Entre Harmonisation et Diversité/Gleichheit in Europa: Zwischen Harmonisierung und Diversität“ (T)
16th European Law Summer School Egalité en Europe: Entre Harmonisation et Diversité/Gleichheit in Europa: Zwischen Harmonisierung und Diversität“ (I)
2019 06 26
2019 07 03
Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,
tel. 868688616,
     
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  
Tarptautinė konferencija / Inernational conference (T/I)
„Comparing the Baltics: New Agenda for Political Science" 
2019 04
V. Mačkinis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,
tel. 251 41 37,
VU TSPMI ir Lietuvos politologų asociacijos organizuojama metinė konferencija
„Annual conference of Institute of International Relations of Vilnius University and Lithuanian Political Science Association"
2019 11
 
V. Mačkinis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,
tel. 251 41 37,
Botanikos sodas / Botanical Garden  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Nacionalinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“
National conference „Educational Spaces and the Process of Education"
2019 10 17
R. Ryliškienė, Botanikos sodas /  Botanical Garden,
tel. 219 31 39,
 
Nacionalinė konferencija „Naujovės ir tendencijos želdynuose"
National conference „Novelties and Trends in Greenery"
2019 11 14
Dr. D. Ryliškis, Botanikos sodas / Botanical Garden,
tel.219 31 39,