Mokslo renginiai 2015 m.

Fakultetai / FacultiesInstitutai / Institutes:Centrai / Centres:
Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Lyčių studijų centras / Centre for Gender Studies

Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science Religijos studijų ir tyrimų centras / Religious Studies and Research Centre
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy Sveikatos ir sporto centras / Sports and Health Centre
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry  
Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Istorijos fakultetas / Faculty of History Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Kauno humanitarinis fakultetasKauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities    
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication    
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics    
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine    
Teisės fakultetas / Faculty of Law    

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė Lietuvos chemikų draugijos konferencija „Chemija ir cheminė technologija 2015", skirta profesoriaus Vito Daukšo 80-osioms gimimo metinėms (T)

International conference of Lithuanian Chemical Society „Chemistry and Chemical  Technology 2015“, dedicated to Professor Vitas Daukšas on His 80th Birth Anniversary (I)

www.chf.vu.lt/cct2015

2015 01 23

Prof. S. Tumkevičius, J. Dodonova, Organinės chemijos katedra / Department of Organic Chemistry,

tel. 861006920, 219 31 97,

cct2015conference@gmail.com

Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics

 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

-    
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė baltistikos centrų konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai“ Druskininkuose (pagal Lituanistinių studijų katedros projektą „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“) (T)

International conference  „Lithuanian Literature and Cultural Contexts“ (I)

2015 03 04/

2015 03 06

Doc. A. Peluritytė-Tikuišienė, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian Literature,

tel. 268 72 16,

Lietuvos mokinių XXVI respublikinė lenkų kalbos ir literatūros olimpiada

26th Polish Language and Literature Contest in Lithuania

2015 kovas/March

Dr. T. Dalecka, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37, polkatedra@flf.vu.lt

2 seminarai iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas“ 

2 seminars from the cycle “Formation of the General and Specific Competencies of the Philologists”

2015m. pavasario semestras / Spring Semester

Prof. A. Lichačiova, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24,

Studentų konferencija „Wissenschaftliche Tagung der Germanistik studierenden 2015:Sprache und Literatur“

(Mokslinė studentų germanistų konferencija 2015: kalba ir literatūra)

National conference „Conference of Students of German Philology 2015: Language and Literature“

2015 04 10

 

V. Masiulionytė, S.Volungevičienė, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology,

tel. 268 72 30,

XIII  studentų mokslinė konferencija – „Polonistikos dienos“

13th Student Conference – „Days of Polonistics“

2015 05

 

Doc. V. Ušinskienė, dr. I.Fedorovič, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37,      viktorija.usinskiene@gmail.com

Respublikinė konferencija „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos“

National conference “Week of Academic Studies Baltos lankos”

2015 07 03/

2015 07 06

Prof. A. Sverdiolas, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras / A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary Theory,

tel. 268 71 61,

Tarptautinė konferencija „Rašymo ir skaitymo strategijos: XX – XXI a. rusų romanas“ (T)

International conference „Writing and Reading strategies: Russian novel of the 20 and 21 centuries“ (I)

2015 09 24/

2015 09 25

Prof. G. Michailova, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24,

2 seminarai iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas“ 

2 seminars from the cycle “Formation of the General and Specific Competencies of the Philologists”

2015 m. rudens semestras/ Autumn semester

Prof. A. Lichačiova, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24,                a.li@takas.lt

Respublikinė konferencija „Naujausi prancūzų kalbos tyrimai bei mokymo(si) metodai Lietuvoje“

National conference „New French Language Research and Training Methods in Lithuania“

www.flf.vu.lt/struktura/katedros/prancuzu-filologijos-katedra?tab=apie-katedra

2015 10 16

Dr. M. Stasilo, Prancūzų filologijos katedra / Department of French Philology,

tel. 268 72 32, francaisprancuzas@yahoo.fr

Tarptautinė konferencija "Witold Hulewicz'iaus pasažai" (T)

International conference "Witold Hulewicz'iaus pasažai" (I)

2015 10 22

2015 10 23

Dr. I. Fedorovič, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37,

XII tarptautinis baltistų kongresas (T)

12th International Congress of Balticists (I)

www.baltistukongresas.flf.vu.lt

2015 10 28

2014 10 31

Prof. B. Stundžia, Baltistikos katedra/Department of Baltic Linguistics,

tel. 268 72 13,

Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at

Seminarai „Concilium Educationis“

Seminars „Concilium Educationis“

2015 m.(du kartus per semestrą / twice a semester)

Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 868622743, vilija.targamadze@gmail.com

Tęstinis filosofijos seminaras

A Series of Philosophy Seminars

2015 kas 2-3 savaites/once in 2-3 weeks

V. Gustas, Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Philosophy, Department of History of Philosophy and Logic,

tel. 852667617,

Respublikinė konferencija „Psichologas organizacijoje“

National conference „Psychologist in Organization“

2015 04

M. Miselytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of  Clinical and Organizational Psychology,

tel. 860069472,

Respublikinė konferencija „VI-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“

National conference "VIth Annual Vilnius Trauma Psychology Conference"

2015 04 10

Prof. D. Gailienė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05,

12-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija (JMPK 2015)

12th Annual Conference of Young Psychology Scientists (JMPK 2015)

www.jmpk.fsf.vu.lt

2015 04 24

E. Mažulytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05,

Seminaras „Teismo psichiatrijos pacientų psichologinė gerovė“

Seminar „Psychological "Well-Being of Forensic Psychiatric Patients“

2015 05 08

I. Čėsnienė, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General Psychology,

tel. 266 76 05,

14-oji tarptautinė Europos trauminio streso studijų draugijos konferencija „Trauma in Changing Societies:Social Contexts and Clinical Practice“ (T)

14th Bianual international European Society for Traumatic Stress Sstudies Conference „Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice“ (I)

www.estss2015.eu

2015 06 10/

2015 06 13

Doc. E. Kazlauskas, dokt. P. Želvienė Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of  Clinical and Organizational Psychology,

tel. 268 71 26,

Tarptautinė mokykla „Plėtojant gerontologijos ir geriatrijos srities tyrėjo karjerą“, COST veikla IS1402 (T)

International training school „ Developing a Research career in the Field of Gerontology and Geriatrics“, COST activity IS1402 (I)

2015 06 17

2015 06 19

Dr. G. Rapolienė, Sociologijos katedra / Department of Sociology,

tel. 868796887,

Tarptautinis grupių santykių seminaras pagal mokymosi iš patirties Tavistock‘o instituto metodologiją (T)

International group relations working conference based on Tavistock experiential learning methodology (I)

2015 08

 

Dr. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,

tel. 266 76 10,

Respublikinė konferencija „Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija“

National conference „ Social Perception of Judges’ Behaviour and Image"

2015 09 25

G. Valickas, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General Psychology, 

tel. 266 76 05,

Tarptautinės idėjų dirbtuvės „Filosofinis požiūris į komunikacijos modelius“ (T)

International workshop „Philosophical Approaches to the Models of Communication“ (I)

 

2015 10

 

Dr. K. Kirtiklis, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 266 76 17, 

Tarptautinis seminaras „Colloquium Vilnensis“ skirtas skaitmeniniams humanitariniams mokslams (T)

International seminar „Colloquium Vilnensis on Digital Humanities“ (I)

2015 m. spalio-gruodžio mėn./October-December

Dr. K. Kirtiklis, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 266 76 17,  

Tarptautinė konferencija „Švietimo politika ir kultūra“ (T)

International conference „Education Policy and Culture“ (I)

2015 11 12/

2015 11 13

Doc. I. Stonkuvienė, Edukologijos katedra / Department of Education,

tel. 266 76 25,

Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinis seminaras „Spektriniai vaizdinimai medicinoje ir biologijoje“ (T)

International seminar „Spectroscopic Imaging in Medicine and Biology“ (I)

http://www.bfsk.ff.vu.lt/events.php

 

2015 06 15 /

2015 06 17

Prof. V. Šablinskas, M. Pučetaitė, Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra / Department of General Physics and Spectroscopy,

tel.: 236 60 94, 868576825,

Tarptautinė konferencija "Functional Materials and Nanotechnologies" (T)

International conference "Functional Materials and Nanotechnologies" (I)

http://www.fmnt.ff.vu.lt/

2015 10 05 /

2015 10 08

Prof. J. Banys, Radiofizikos katedra / Department of Radiophysics,

Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

34-oji tarptautinė gemologijos konferencija IGC 2015"“ (T)

34th International  Gemmological Conference IGC 2015“ (I)

2015 08 25 /

2014 08 30

Dr. A. Kleišmantas Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of Geology and Mineralogy,

tel. 868758212,

Respublikinė konferencija-ekspedicija „Šiaurės vakarų Lietuvos dirvodaros ypatumai (pavadinimas preliminarus)

Conference-expedition „Soil-forming Peculiarities of Northwest Lithuania“ (preliminary title)

2015 10 01/

2015 10 02

Doc. J. Volungevičius, Geografilos ir kraštotvarkos katedra / Department of Geography and Land Management,

tel. 868215520,

Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Seminarų ciklas Colloquium Vilnensis:

Seminarai: „(Mirties) momento etika ir estetika“ (Almira Ousmanova, Vilnius); „Kaip žiūrėti į smurto archyvą?“ (Natalija Arlauskaitė, Vilnius)

Seminars: Ethics and Poetics of the Moment (of Death)(Almira Ousmanova, Vilnius); How to look at the Archive of Atrocities(Natalija Arlauskaitė, Vilnius)

201 02 04

Dr. T. Balkelis, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,

tel. 865840245,

 

Seminarai: „Socialinės SovietųSąjungos ir Afganistano karo legitimacijos strategijos XXI a. Rusijoje“(Michael Galbas, Konstanzas / Maskva); „Didžiosios pergalės palikuonys: afganai veteranai Baltarusijoje“(Felix Ackermann, Vilnius)

Seminars: Social Strategies of legitimisation of the Soviet-Afghan war in 21st-century Russia(Michael Galbas, Konstanz/Moscow); Successors to the Great Victory: Afghan Veterans in Post-Soviet Belarus(Felix Ackermann, Vilnius)

2014 02 11

 

 

Dr. T. Balkelis, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,

tel. 865840245,

Seminaras: „Chruščiovas ir smurto pabaiga“ (Jörg Baberwoski, Berlynas); komentuoja Saulius Grybkauskas (Vilnius)

Seminar: Khrushchev and the End of Violence(Jörg Baberwoski, Berlin); comment Saulius Grybkauskas (Vilnius)

2015 02 18

Dr. T. Balkelis, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,

tel. 865840245,

Respublikinė konferencija „Trakinių partizanų akademinė diena

National conference Trakinių partizanai: Academic Day
2015 03 27

Dr. N. Černiauskas, Naujosios istorijos katedra / Department of Moder History,

tel. 268 72 79,

Tarptautinė konferencija „Žmonių–aplinkos santykiai: atmintis, naratyvai ir praktikos“ (T)

International conference HumanEnvironment Relations: Memories, Narratives and Practices“ (I)

2015 05 01/

2015 05 02

Doc. D. Brandišauskas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra / Department of Theory of History and History of Culture,

tel. 268 72 88,

Tarptautinė konferencija Gyventojų dislokacija ir jos politinis bei kultūrinis palikimas XX amžiaus Lietuvoje“ (T)

International conference Population Displacement and its Political and Cultural Legacies in the 20th Century Lithuania“ (I)

2015 06 18

2015 06 19

Dr. T. Balkelis, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,

tel. 865840245,

Tarptautinė konferencija VIII-ieji Jono Puzino skaitymai“ (T)

The 8th International Conference in Honor of Jonas Puzinas (I)

2015 10 15/

2015 10 17

Prof. A. Kuncevičius, Archeologijos katedra / Department of Archaeology,

tel. 868619900,

Tarptautinė konferencija Joachimo Lelewelio skaitymai: praeitis, istoriko amatas ir visuomenė XXI a.“ (T)

Iternational conference Reading Joachim Lelewel: Past, Historian Craft and Society in XXI Century“ (I)

2015 11

Doc. A. Švedas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra / Department of Theory of History and History of Culture,

tel. 868509000,

Kauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Seminarų ciklas„Žmogiškųjų išteklių valdymas: vietiniai ir tarptautiniai aspektai“

Seminar series„Human Resource Management: Local and International Issues“

2015 02  /

2015 05

Doc. I. Šarkiūnaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel.  (37) 20 15 04, ingrida.sarkiunaite@khf.vu.lt

Respublikinė mokslinė konferencija „Žmogiškųjų išteklių valdymo aktualijos“

National scientific conference "Actualities of Human Resource Management"

2015 03 17

Doc. I. Šarkiūnaitė, dr. R. Bartkutė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel.  (37) 20 15 04, (37) 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@khf.vu.lt

Respublikinė konferencija "Literatūros kūrinys mokykloje: novatoriško mokymosi(si) galimybės"

National conference "A Literary Work at School: Innovative Learning Opportunities"

2015 03 20

Dr. M. Grigaitis, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology",

tel. (37) 42 26 04,

inga.

Doktorantų seminaras „Organizacijų etika ir organizacijų novatoriškumas“

Doctoral seminar „Organizational Ethics and Organizational Innovativeness“
2015 03 24

Doc. R.  Pučėtaitė, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Culture Management,

tel. (37) 46 55 38,

Tarptautinė konferencija „Etiškos organizacijos ir darnios inovacijos“ (T)

International conference „Ethical Organizations and Sustainable Innovations“ (I)

2015 03 25/

2015 03 26

Doc. R.  Pučėtaitė, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Culture Management,

tel. (37) 46 55 38,

Tarptautinė konferencija „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė. TELL ME’15” (T)

International conference “Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression. TELL ME’15” (I)

http://tellme.vukhf.lt

2015 04 21 /

2015 04 22

Dr. D. Satkauskaitė, Dr. J. Astrauskienė ir kiti, Germanų filologijos katedra / Department of Germanic Philology,

tel. (37) 42 26 04,

Respublikinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas 2015“

National conference „Sustainable Development: Theory and Practical Implementation 2015“ 

2015 04 20

Prof. D.  Štreimikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 861403424,

20-oji Tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencijoje „Informacinės technologijos 2015“ (T)

Intercollegiate master and doctoral conference „Information Technologies 2015“ (I)
2015 04 24

Prof. A. Lopata, dokt. I. Veitaitė, dokt. M. Liutvinavičius, Informatikos katedra/ Department of Informatics,

tel. (37) 42 25 66, , ,

XIX-oji respublikinė studentų lituanistų mokslinė konferencija

National conference "The 19th Conference of Lithuanian Philology Students"

2015 05 08

Doc. R. Baranauskienė, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,

tel. (37) 42 26 04,

Respublikinis seminaras „Politinis tekstas kaip kultūrinis fenomenas II“

National Seminar „Political Text as a Cultural Phenomenon II“
2015 05 15

Doc. V. Makarova, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 867215791,

27-oji Tarptautinė konferencija „Pažangių informacinių sistemų inžinerija“ (T)

27th International Conference on Advanced Information Systems Engineering CAiSE15 (I)

http://caise2015.dsv.su.se/

2015 06 08/

2015 06 12

Prof. S. Gudas, prof. A. Lopata Informatikos katedra/ Department of Informatics,

tel. (37) 75 05 39,

18-oji Tarptautinė konferencija „Verslo informacijos sistemos 2015“ (T)

18th International Conference on Business Information Systems BIS 2015 (I)

http://bis.kie.ue.poznan.pl/18th_bis/

2015 06 24 /

2015 06 26

Doc. D. Krikščiūnienė, Prof. V. Sakalauskas, Informatikos katedra/ Department of Informatics,

tel. (37) 75 05 38, dalia.kriksciuniene@khf.vu.lt,

Respublikinė konferencija "Žanro konferencija"

National conference "Genre Conference"

2015 09 24

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, dr. D. Kulakauskienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel.: 860021734, (37) 75 05 36, gabija.

Tarptautinė konferencija "Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės tyrimų perspektyvos" (T)

International conference "Linguistic Landscapes in the Regional Areas: Linguistic and Interdisciplinary Perspectives" (I)

2015 10 16

Doc. D. Aliūkaitė, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,

tel. (37) 42 26 04,

Kalbos signalų apdprojimo ir eksperimentinės fonetokos grupės seminaras

 

Seminar of the Group for Speech Signal Processing and Experimental Phonetics

2015 10 29

 

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, doc. V. Rudžionis, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel.: 869945718, (37) 75 05 36, g

Respublikinis seminaras „Politinis tekstas kaip kultūrinis fenomenas III“.

National Seminar „Political Text as a Cultural Phenomenon III“
2015 11 13

Doc. V. Makarova, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 867215791,

12-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“ (T)

12th professor Vladas Gronskas international young scientists conference "Economy Development: Theory and Practice" (I)

2015 12

Dr. I. Šarkiūnaitė, M. Sueldo, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel. (37) 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@vukhf.lt
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“

National conference ,,Application of Information and Communication Theory into Practice“

http://www.kf.vu.lt/mokslas/renginiai

2015 03 19

Prof. Z. Atkočiūnienė, Informacijos ir komunikacijos katedra / Department of Information and Communication,

tel. 236 61 19,

Nacionalinė konferencija „Etniškumas ir regioniškumas XXI amžiaus muziejuose“

National Conference „Ethnicity and Regionality at the 21st Century Museums”

 2015 04 22

Doc. R. Laužikas, Muzeologijos katedra / Department of Museology,

tel. 861097107,

Tarptautinė konferencija „Žiniasklaidos ir politikos sąveika Baltijos šalyse“ (T)

International Conference „Interaction of Media and Politics in the Baltic States (I)

2015 05 07/

2015 05 08

Doc. D. Jastramskis, Žurnalistikos institutas / Institute of Journalism,

tel. 219 30 40,

Tarptautinė konferencija „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“ (T)

International Conference „Minority Book: History and Development in Today‘s  Global World“ (I)

2015 09 24/

2015 09 25

Prof. A. Navickienė, Knygotyros ir dokumentotyros institutas / Institute of Book Science and Documentation,

tel. 236 61 16,

Tarptautinis seminaras „ Žaidimų studijos ir tyrimai“ (T)

International Seminar „Teaching and Researching on Games “ (I)

2015 10 02

 

Doc. R. Šukaitytė, Kūrybinių medijų institutas / Institute of Creative Media,

tel. 236 61 13,

Nacionalinė konferencija "Silva rerum kaip egodokumentinis paveldas"

National Conference "Silva Rerum Like Egodocumental Heritage"

2015 10

Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,

tel. 236 61 10,

Nacionalinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“

National Conference „Readings of Vaclovas Biržiška"

2015 12 02

Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,

tel. 236 61 10,

Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 

16 tarptautinė konferencija „Matematikos dėstymas: retrospektyva ir perspektyvos“ (T)

 

The 16 International conference „Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives“ (I)

2015 05 07/

2015 05 09

E. Mazėtis, Matematikos ir informatikos metodikos katedra / Department of    Didactics of Mathematics and Informatics,

tel. 219 30 86,

Tarptautinė konferencija „Asimptotiniai elipsinių ir parabolinių lygčių uždaviniai“ (T)

 

International conference „Asymptotic Problems. Elliptic and Parabolic Issues“ (I)

2015 06 01 /

2015 06 05

K. Pileckas, M. Skujus, Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra / Department of Differential Equations and Numerical Mathematics,

tel. 219 30 94,

Tarptautinė konferencija „Inovacijos ir technologijos informatikos mokyme“ (ITiCSE 2015) (T)

 

20th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2015) (I)

2015 07 04/

2015 07 08

V. Dagienė, T. Jevsikova Matematikos ir informatikos metodikos katedra,  / Department of    Didactics of Mathematics and Informatics,

tel. 219 30 86,     

Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  

Respublikinė konferencija „Pėdos čiurnos potrauminės būklės"

National conference „Foot and Ankle Trauma Sequelae"

2015 01 05 /

2015 01 08

Dr. A. Makulavičius, Reumatologijos, ortopedijos, traumatologijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Rheumatology, Trauma Ortopaedics  and Plastic Surgery Clinic,

tel.  868637633,

Seminaras ,,PASS Pulmonologijos ir alergologijos standartų komisijos seminaras“

 Seminar ,,PASS Seminar of Commission of Standards of Care in Pulmonology and Allergology”

2015 01 16;

2015 09 12

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel.: 869985185,

Respublikinė konferencija ,,Vaikų odos ligų aktualijos“

National conference ,,News in Pediatric Skin Diseases“

2015 01 29

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01, 868862029,

Tarptautinė konferencija ,,Apatinės galūnės sąnariniai lūžiai“ (T)

International conference „Articular Fracturs of Lower Extremity“ (I)

2015 02 06

Dr. J. Kurtinaitis, dr. A. Makulavičius, Reumatologijos, ortopedijos, traumatologijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Rheumatology, Trauma Ortopaedics  and Plastic Surgery Clinic,

tel. 236 20 14, ,

Respublikinė konferencija "ūminis pankreatitas. Diagnostikos ir gydymo naujovės"

National conference "Acute Pancreatitis. Diagnostic and Therapy"

2015 02 12

Prof. V. Beiša, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 57, 

Respublikinė konferencija "Žmogaus genomo sekos tyrimai Lietuvoje"

National conference "Human Genome Sequencing in Lithuania"

2015 02 24     -03.03

 

Prof. Z. Kučinskienė, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel 236 51 80, 239 87 24,

Respublikinė konferencija "Virškinimo trakto ligos - diagnostikos ir gydymo aktualijos"

National conference "Gastrointestinal Diseases - Diagnosis and Treatment Issues"

2015 02

Prof. J. Valantinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

el. 236 52 30,

Seminaras „Dermatovenerologijos seminarai (23)“

Seminar ,,Seminars of Dermatovenereology (23)“

2015 02 26

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01,

tel. 868862029,

Respublikinė konferencija "Aktualijos periodontologijoje"

National conference ,,Topicalities in Periodontology"

www.peiodontologija.com

2015 02 28

J. Žekonienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 278 06 76,

Respublikinė konferencija „ Kardiologijos seminarai“

 

National Conference "Seminars in Cardiology“

2015 02

2015 03

Prof. A. Laucevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 53 07,

Respublikinė konferencija "Tarptautinė retųjų ligų diena"

National conference "International Rare Diseases Day"

www.genetika.mf.vu.lt

2015 02 29

Prof. A. Utkus, B. Burnytė, B. Tumienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94, algirdas.utkus@mf.vu.lt

tel. 250 13 06,

tel. 250 13 07,        

Respublikinė konferencija "Makrofagų ligų diagnostikos ir gydymo naujovės"

National conference "The new Aspects on Diagnostics and Treatment of Macrophages"

2015 03 04

Dr. J. Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases;

Vaikų onkohematologijos centras / Centre for Pediatric Oncology and Hematology,

tel. 865026004,

Respublikinė konferencija "Vidurių užkietėjimas ir viduriavimo gydymo aktualijos"

National conference "Constipation and Diarrhea treatment Issues"

2015 03

Prof. J. Valantinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 30,

Respublikinė konferencija "Insultas Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos"

National conference "Stroke in Lithuania: Today and Tomorow"

2015 03 20

Prof. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20, 

Respublikinė konferencija "Tarptautinė Down'o sindromo diena"

National conference "International Down Syndrome Day" 

2015 03 21

Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, B. Aleksiūnienė, E. Dagytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94,

tel. 250 17 93,

tel. 250 15 05,

tel. 250 15 05,

Respublikinė konferencija "Kasdieninė gydytojo praktika 2015-ieji: vaikų kvėpavimo organų ligos"

National conference "Everyday Practice 2015: Children Respiratory Diseases"

2015 03 27

Doc. O Radzevičienė, dr. S. Petraitienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 16,

tel. 868566321,

Tarptautinė konferencija "Lizosominės kaupimo ligos" (IV konferencija, skirta Pasaulineiretųjų ligų dienai paminėti) (T)

International conference "Lysosomal Storage Disorders" (IV conference of World Rare Disease Day) (I)

2015 03

Doc. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 863009244,

Tarptautinė konferencija "Šiuolaikinės otologijos ir otochirurgijos galimybės" (T)

International conference "Perspectives of Modern Otology and Otodurgery" (I)

2015 04 17 /

2015 04 18

Prof. Lesinskas, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Clinic of Ear, Nose, Throat and Eye Diseases,

tel. 250 18 67,

Respublikinė konferencija "Arterinės hipertenzijos naujienos 2015"

National conference "Arterial Hypertension 2015"

2015 04 16

Prof. A. Laucevičius, prof. M. Miglinas, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika/ Department of Cardiovascular Medicine, Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 53 07,

tel. 236 50 99, marius.miglinas@santa.lt

Respublikinė konferencija "Arterinės hypertenzijos naujienos 2015 m.

National conference "Modern Trends in Arterial Hypertension 2015"

2015 04 16

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

Seminaras "Laboratorinių tyrimų kokybė"

Seminar "Quality of Laboratory Testing"

www.llmd.lt

2015 04 16

Dr. D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel 250 18 73,   

Tarptautinė konferencija "Laboratorinės medicinos svarba lėtinių ligų valdyme" (T)

International conference "Importance of Laboratory Medicine in Management of Chronic Diseases" (I)

www.llmd.lt

 2015 04 17

Dr. D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Lboratory Medicine,

tel 250 18 73,   

Respublikinė konferencija " Vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos 5 suvažiavimas"

National conference "5th Congress of Lithuanian Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition"

2015 04 17

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 01,

Tarptautinė konferencija "XX Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija-mokykla" (T)

International conference "XX Vilnius International Paediatric Pulmonology and Alergology Conference-School" (I)

2015 04 20

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185,

Seminaras „Dermatovenerologijos seminarai (24)“

Seminar ,,Seminars of Dermatovenereology (24)“

2015 04 23

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01,

tel. 868862029,

Tarptautinė konferencija "Epilepsijos diagnostikos keliai ir klystkeliai" (T)

International conference "Roads and Deadlocks in the Diagnosis of Epilepsy" (I)

2015 04 24

Dr. R. Mameniškienė, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika/Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija "Tarptautinė DNR diena Lietuvoje"

National conference "International DNA Day in Lithuania"

2015 04 25

Prof. A. Utkus, I. Uktverytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94,

tel. 250 17 88,

Respublikinė konferencija "Naujų gydymo galimybių gastroenterologijoje apžvalga"

National conference "New Treatment Options in Gastroenterology"

 2015 04

Prof. J. Valantinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 30,

Respublikinė konferencija "Intensyvios ir invazinės kardiologijos klausimai"

National conference "Updates in Intensive and Invasive Cardiology"

2015 04

2015 05

Prof. P. Šerpytis, prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 236 52 04,

tel.236 52 01,

Respublikinė konferencija "Lietuvos vaikų chirurgija 2015"

National conference "Lihuanian Children's Surgeons"

www.mf.vu.lt

2015 05 05/

2015 05 08

Doc. K. Trainavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868722516, kestutis,

Respublikinė konferencija "Komplikacijos ortopedinėje odontologijoje. Kaip jų išvengti ir kaip jas spręsti?"

National conference "Complications in Prosthodontics. How to Avoid and How to Solve them?"

2015 05 09

Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel.868755661,  

Seminaras "Euromelanomos akcija Lietuvoje 2015"

Seminar "Euromelanoma Campaign 2015"

2015 05 11

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01,

Respublikinė konferencija "Vaikų hipertenzija"

National conference "Arterial Hypertension in Children"

2015 05 15

Doc. O. Kinčinienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 239 14 98,

Tarptautinė konferencija "Fizinės ir reabilitacijos medicinos harmonizavimas Europoje" (T)

International conference "Harmonization of Physical and Rehabilitation Medicine in Europe" (I)

www.frm.lt

2015 05 15

2015 05 16

Prof. A. Juocevičius, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra,

tel. 236 51 73,

Tarptautinė konferencija "Psichikos genetika" (T)

International conference "Genetic in Psychiatry" (I)

2015 05

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika/ Department of Psychiatry,

tel. 869827153,

Respublikinė konferencija "Hepatologija - 2015"

National conference "Hepatology - 2015"

2015 05

Prof. J. Valantinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 30, j

Respublikinė konferencija "LOPL Naujienos"

National conference "News in COPD"

www.chest.lt

2015 05

Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 236 51 22,

tel. 250 18 70, r

Respublikinė konferencija "Alergija: nuo gydymo iki prevencijos"

National conference "Allergy: from Treatment to Prevention"

2015 05

Doc. A. Blažienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika /
Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 236 50 91,

Respublikinė konferencija "Pulmonologijos naujienos"

National conference "News in Pulmonology"

www.chest.lt

 2015 05 Prof. E. Danila, doc. R. Zablockis, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 236 51 22,

tel. 250 18 70,

Respublikinė konferencija "Pirminė vaikų sveikatos priežiūra 2015"

National conference "Primary Child Health Care 2015"

2015 05 22

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases

tel.869985185,

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija "Dermatovenerologijos naujienos 2015"

National scientific-practical conference "News in Dermatovenerology 2015"

2015 05 29/

2015 05 30

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01,

tel. 868862029,

Respublikinė konferencija "Funkcinė endoskopinė sinusų chirurgija"

National conference "Functional Endoscopic Surgery of Prenasal Sinuses"

 2015 05

Doc. S. Ročka, dr. S. Balseris, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinic of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 11 73,  

Respublikinė konferencija "Neuroangiochirurgijos centras- 2015""

National conference "Center of Neurovascular Surgery-2015"

www.neurosurgery.lt

2015 05

Doc. S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinics of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20, 

Respublikinė konferencija  "Slaugos mokslas ir praktika 2015"

National conference "Nursing Science and Practice 2015"

http://www.lusd.lt

2015 05

Prof. D. Kalibatienė, dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel. 234 42 61, 265 85 46, , ,

Europos Kardiologų draugijos organizuojami mokomieji kursai kardiologams

Training courses for Cardiologists organized by the European Society of Cardiology

2015 05

Prof. A. Laucevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 53 07,

Tarptautinė konferencija "Knygos grupinėje analizeja" (T)

International conference "Books in group Analysis" (I)

2015 06 03 /

2015 06 05

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika / Department of Psyhiatry,

tel. 869881911,

Respublikinė konferencija "Jaunųjų morfologų popietė"

National conference "Young Morphologists' Afternoon"

2015 06

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07,

Morfologijos seminarai: "Garsių Lietuvos anatomų (S. Pavilonio ir G Česnio) mokslinis ir akademinis palikimas ir šių mokslininkų vardų suteikimas VU MF Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros auditorijoms"

2015 06

Prof. J. Tutkuvienė, doc. V. Žalgevičienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07, 239 87 17,

,

Respublikinė konferencija "Imunodeficitai: diagnostikos ir gydymo galimybės"

National conference "Immunodeficiency: Diagnosis and Treatment Options"

2015 06 10

Dr. J. Rascon,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases, Vaikų onkohematologijos centras / Centre for Pediatric Oncology and Hematology,

tel.865026004,

Respublikinė konferencija "XIII-oji Lietuvos neurologų vasaros mokykla: Neurologijos mokslo ir praktikos aktualijos - 2015"

National conference "13th Lithuanian Neurologists Summer School: Actualities of Neurological Science and Practice - 2015"

2015 06 12/

2015 06 14

Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija "Radiologijos naujovės"

National conference "Innovations in Radiology"

2015 06

Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Medical Physics,

tel. 236 50 64, 236 51 77,

Respublikinė konferencija "Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2015"

National conference "Interventional Pulmonology and Allergology 2015"

2015 06 19/

2015 06 20

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė konferencija "Kardiologų vasaros stovykla"

National conference "Cardiologists Summer Camp"

2015 06 26/

2015 06 27

Prof. P. Šerpytis, prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 236 52 04,

tel.236 52 01,

Seminaras "ŽIV tyrimų etika"

Seminar "Ethics of HIV Research"

2015 08 05/

2015 08 09

Doc. E. Gefenas, Visuomenės sveikatos institutas / Institute of Public Health,

tel.239 87 43,

Seminaras „Podiplominių studijų programa: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“

 

Seminar „Advanced Certificate Program: Research Ethics in Central and Eastern Europe“

http://bioethics.uniongraduatecollege.edu/nih-grant/about

2015 08 10/

2015 08 16

Doc. E. Gefenas, Visuomenės sveikatos institutas / Institute of Public Health,

tel.239 87 43, 

Respublikinė konferencija "Vaikų gastroenterologijos vasaros mokykla"

National conference "Paediatric Gastroenterology Summer School"

 2015 08 28

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic for Children's Diseases,

tel. 249 24 01,

Renginys "Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena" (T)

Event "International Fetal Alcohol Syndrome Day" (I)

www.genetika.mf.vu.lt

2015 09 09

Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94,

Renginys mokslo festivalis "Erdvėlaivis Žemė"

Event Festival of Science "Erdvėlaivis Žemė"

www.genetika.mf.vu.lt

2015 09 12

Prof. V. Kučinskas, prof. A. Utkus, dr. L. Ambrozaitytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 236 50 57, vaidutis.kucinskas@mf.vu.lt

tel. 250 17 94,

tel. 250 17 89,

Seminaras ,,PASS Pulmonologijos ir alergologijos standartų komisijos seminaras“

Seminar ,,PASS Seminar of Commission of Standards of Care in Pulmonology and Allergology”

2015 09 12

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė konferencija "Otorinolaringologijos aktualijos"

National conference "Noveltys in Otorhinolaryngology"

2015 09

Prof. Lesinskas, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Clinic of Ear, Nose, Throat and Eye Diseases,

tel. 250 18 67,

Respublikinė konferencija "Minkštųjų audinių ir kaulų sarkomos: diagnostikos irgydymo aktualijos"

National conference "Soft Tissue and Bone Sarkomas: Diagnosis and Treatment Actualities"

2015 09 15

Dr. J. Rascon,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases;

Vaikų onkohematologijos centras / Centre for Pediatric Oncology and Hematology,

tel.865026004,

Tarptautinė konferencija "Inkstų, metabolinių ir širdies-kraujagyslių ligos" (T)

International conference "Renal, Metabolic and Cardiovascular Diseases" (I)

2015 09 25

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

Respublikinė konferencija "Urologijos seminarai"

National conference "Seminars in Urology"

2015 10 08

Doc. A. Želvys, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

Respublikinė konferencija "X Lietuvos pediatrų draugijos suvažiavimas"

National conference "X National Convention of Lithuanian Paediatric Society"
2015 10 09

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė konferencija „Skausmas po kelio sąnario endoprotezavimo. Ar galima jo išvengti?“

National conference "The Painful Total Knee Arthroplasty. Can We Reduce the Incidence?"

2015 10 16

G. Kvedaras, dr. J. Kurtinaitis, Reumatologijos, ortopedijos traumatologijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, Ortoprdijos traumatologijos centras / Clinic of Rheumatology,  Traumatology-Ortopaedy and Reconstructive Surgery,

tel. 236 20 14,   

Tarptautinė konferencija "Baltijos neurochirurgijos asociacija" (T)

International conference "Baltic Neurosurgery Association" (I)

2015 10

Doc. S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinic of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20, 

Tarptautinė konferencija "Radiologija 2015" (T)

International conference "Radiology 2015" (I)

2015 10

Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Medical Physics,

tel. 236 50 64, 236 51 77,

Seminaras "Dermatovenerologijos seminarai (25)"

Seminar "Seminar of Dermatovenerology (25)" 

2015 10 22

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01,

tel. 868862029,

Respublikinė konferencija, skirta pasaulinei Spina Bifida ir Hidrocefalija dienai paminėti

National conference "Spina Bifida Hydrocephalus World day"

2015 10 23/

2015 10 24

Doc. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 863009244,

Tarptautinė konferencija "Vilniaus kursai 2015" (T) (mokama)

International conference "Vilnius Course 2015" (I)

http://www.vilniuscourse.com

2015 10 Prof. V. Usonis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 14,

Akcija-konferencija "Pasaulinė žvynelinės diena 2015"

Compaign-conference "World Psoriasis Day 2015"

2015 10 29

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01,

tel. 868862029,

Respublikinė konferencija "Lietuvos neurologija - 2015"

National conference "Lithuanian Neurology - 2015"

2015 10 Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20, valmantas.budrys@gmailcom

Respublikinė konferencija "Vaikų alergologijos naujienos 2015"

National conference "National conference "Update on Paediatric Allergy 2015"

2015 10

Doc. O. Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 16,

Respublikinė konferencija "Vaikų amžiaus tyrimų ypatumai"

National conference "Examination Peculiarities in Children"

2015.11 06

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 01,

Moterų šlapimo nelaikymo gydymo implantuojant pošlaplinius raiščius komplikacija ir gydymas"

Seminar "Complications of the Female Urinary Incontinence Treatment with Implantation of Suburethral Slings"

2015 11 06

Doc. A. Černiauskienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 84,

Respublikinė konferencija "2015 m. nefrologijos naujienos"

National conference "Curent Issues in Nephrology 2015"

2015 11 12

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

Tarptautinė konferencija "VIII-oji Baltijos Morfologų konferencija" (T)

 

International conference "The 8th Baltic Morphology Conference" (I)

2015 11

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07,

Respublikinė konferencija XI Pasaulinei LOPL dienai skirta konferencija "Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2015"

National conference XI conference devoted to World COPD Day "Autumn of Pulmonology and Allergology 2015"

2015 11 20

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185,

Tarptautinė konferencija "Endodontija 2015" (T)

International conference "Endodontology 2015" (I)

www.endodontologija.lt

2015 11 27/

2015 11 28

Doc. Drukteinis, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 272 75 89, saulius.drukteinis@gmailcom

Tarptautinė konferencija "Vilniaus reumatologijos seminarai/22" (T)

International conference "Vilnius Seminars in Rheumatology/22" (I)

2015 11

Prof. A. Venalis, prof. I. Butrimienė, Reumatologijos, ortopedijos traumatologijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Traumatology- Orthopaedy and Reconstructive Surgery,

tel. 236 53 03, 236 53 02,

Respublikinė konferencija "Slaugos mokymo ir mokslo aktualijos"

National conference "Nursing Education and Training Issues"

http://www.lusd.lt

 

2015 11

Prof. D. Kalibatienė, dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel. 234 42 61, 265 85 46,

 

Respublikinė konferencija "Kardiologijos naujienos 2015"

National conference "New Topics in Cardiology 2015"

2015 11

Prof. G. Marinskis, prof. P. Šerpytis, prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 236 52 16,

tel. 236 52 04,

tel. 236 52 01,

Seminaras "Vaikų trombembolijų diagnostikos ir gydymo naujovės"

Seminar "The Novelties in Diagnosis and Treatment of Trombembolia"

2015.11 11 Dr. S. Šaulytė Trakimienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases;

Vaikų onkohematologijos centras / Centre for Pediatric Oncology and Hematology,

Hemofilijos centras/ Haemophilia Centre,

tel.  861534950,

Seminaras "Praktinė imunologija alergologams"

Seminar "Imunology in Practice for Alergology"

2015 11 Doc. A. Blažienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 236 50 91,

Respublikinė konferencija "Lietuvos Psichiatrijos raida 1990-2015 metais"

National conference "Development of Psychiatry in Lithuania from 1990 till 2015"

2015 12 04

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika/ Department of Psychiatry,

tel. 869827153,

Seminaras "Dermatovenerologijos seminarai (26)"

Seminar "Seminar of Dermatovenerology (26)"

2015 12 17

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, dr. J. Grigaitienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 265 85 01,

tel. 868862029,

Tarptautinė konferencija, skirta pirmosios VU Akušerijos klinikos Didžiojoje gatvėje įsteigimo 200 metų sukakčiai (T)

International conference, dedicated to the 200 years anniversary of the first Clinics of Obstetrics of Vilnius  University in Didžioji street (I)

2015 12

Prof. G. Drąsutienė, Akušerijos ir ginekolofijos klinika / Department of Obstetrics and Gynaecology,

tel. 250 14 84,

Respublikinė konferencija "Alergologija ir klinikinė imonologija - 2015"

National conference "Allergology and Clinical Imunology-2015"

2015 12 Dr. R. Ėmužytė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 868738419,

Seminaras „Šiuolaikinė psichoanalizė: teorija ir praktika“

Seminar „Theory and Practice of Contemporary Psychoanalysis“

2014 12 05/

2014 12 06

R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Seminaras „Dermatovenerologijos seminarai (22)“

Seminar ,,Seminars of Dermatovenereology (22)“

2014 12 18

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Clinic of Infectious and Chest Diseases, Dermatovenerology and Alergology,

tel. 272 03 85,
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Teisės mokslo pavasaris 2015

Spring of Law Science 2015

2015 02 04 /

2015 02 05

J. Jonis, Teisės fakultetas / Faculty of Law,

tel. 236 61 66,          jelena.jonis@tf.vu.lt

Nacionalinė konferencija (viešosios teisės tema)

National Conference (on topic "Public Law")

2015 03

Dr. I. Isokaitė, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,    

3-oji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrinkų konferencija "Saugumas kaip teisės tikslas" (T)

3rd International Conference of PHD Students and Young Researchers "Security as the Purpose of Law" (I)

2015 04 09/

2015 04 10

Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra/ Department of Private Law,

tel. 236 61 70,

 

Tarptautinė autorių teisių konferencija (T)

International Copyrights Law Conference (I)

2015 04

Prof. V. Mizaras, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 70,

Nacionalinė konferencija VU projekto "Ekonominės krizės iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms"

National Conference on the ground of VU Project "The Challenges of the Economic Crisis on the Rule of Law and Human Rights"

2015 05

Dr. I. Isokaitė, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,    

Tarptautinė konferencija, skirta CK priėmimo 15 metų sukakčiai paminėti (T)

International Conference dedicated to 15-year anniversary of Lithuania's Civil Code (I)

2015 09   /

2015 10

Prof. V. Mizaras, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law, 

tel. 236 61 70, vytautas.mizaras@tf.vu.lt

Apskritas stalas-diskusija "Teisė į gynybą mokesčių teisėje"

Round table discussion "The Rights of defence in Taxation Law"

2015  10

 

Doc. B. Sudavičius, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,

Tarptautinė konferencija "Darbo kodeksas Lietuvai" (T)

International Conference "Labour Code for Lithuania" (I)

2015 10

Prof. T. Davulis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 85,      

Institutai / Institutes:    
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  

Tarptautinė konferencija „Klasikinės ir naujos grėsmės: kintančios sąvokos ir praktinės implikacijos Rytų Europai“ (T)

International conference „Classical and Emerging Threats: Evolution of Concepts and Practical Implications for Eastern Europe“ (I)
2015 04

Dr. T. Janeliūnas, Tarptautinių santykių katedra / Deopartment of International Relations,

tel. 251 41 39,

Nacionalinė konferencija, skirta Juozo Girniaus 100-mečiui paminėti

National Conference to Celebrate the 100th anniversary of Juozas Girnius

2015 05

 

Prof. A. Jokubaitis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,

tel. 219 31 54,

Tarptautinė konferencija "Saugumo architektūra Vidurio ir Rytų Europoje: Dabarties grėsmės ir bendradarbiavimo perspektyvos" (20-oji metinė CEPSA konferencija) (T)

International conference "Security Architecture in the CEE: Present Threats and Prospects for Cooperation" (I)

2015 09 24 /

2015 09 26

Dr. L. Gudžinskas, Doc. I. Vinogradnaitė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,


tel. 219 31 57, 251 41 33,

Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU   

Tarptautinė konferencija "Daugiakalbės ir daugiakultūrės visuomenės realybė ir perspektyvos: lingvistiniai, edukologiniai ir tarpkultūriniai tyrimai" (T)

International conference "Reality and Future Prospects of Multilingual and Multicultural Society: Linguistic, Educational and Intercultural Research" (I)

2015 09 17 /

2015 09 18

Doc. V. J. Pukevičiūtė, Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages,

tel. 268 72 63,

Taikomųjų mokslų institutas

  

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

 -  

 

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy  
Pavadinimas / Title    Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 
-    

Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry

 

 

Pavadinimas / Title  

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

-    
Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Pavadinimas / Title    Data / Date  Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

 -

   
Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos (IFIP) konferencija „Nauja mokymosi kultūra: informatika ir ateities kartos“ (T)

IFIP TC3 Working Conference "A New Culture of Learning: Computing and Next Generations" (I)

www.ifip2015.mii.vu.lt

2015 07 01 /

2015 07 03

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 210 97 32,

Tarptautinė konferencija „Inovacijos ir technologijos informatikos mokyme“ (T)

20th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (I)

www.iticse2015.mii.vu.lt

2015 07 04 /

2015 07 08

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 210 97 32,

7-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“

7 th Young Scientist Conference "Operation Research and Applications"

www.mii.lt/ot-2015

2015 09 17

Prof. L. Sakalauskas, VU MII Sistemų analizės skyriaus Operacijų tyrimo sektorius / System Analysis Department Operation Research Sector,

tel. 210 93 23,              

XVI kompiuterininkų konferencija

16th National Computer Science Conference

www.easychair.org/conferences/?conf=kodi13

2015 09 18 /

2015 09 19

Dr. S. Maskeliūnas, Programų sistemų inžinerijos skyrius / Software Engineering Department,

tel. 210 93 42,

7-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T)

7th International Workshop "Data Analysis Methods for Software Systems" (I)

www.mii.vu.lt/DataMSS

2015 12 03 / 2015 12 05

Dr. J. Bernatavičienė, Sistemų analizės skyrius / System Analysis Department,

tel. 210 93 12,

Tarptautinė informatikos mokymo ir mokomosios programinės įrangos inžinerijos tyrimų doktorantų mokykla (T)

Doctoral School on Informatics Education and Educational Software Engineering Research (I)

http://ims.mii.lt/ims/renginiai/Consortium/consortium.ht (I)

2015 12 02/

2015 12 06

Prof. V. Dagienė, Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 210 97 32,
Centrai / Centres:    
Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
 -    

Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research

 

 

 Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Doc. D. Bacevičiūtės vieša paskaita "Ontologijos transformacija: etika"

Doc. D. Bacevičiūtės's public lecture "Transformation of Ontology: Etics"

www.rstc.vu.lt

2015 04

Doc. D. Bacevičiūtė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,   

 

Tarptautinis seminaras Šiuolaiuolaikinės Hegelio interpretacijos" (T)

International Seminar "Hegel's Contemporary  Interpretations" (I)

www.rstc.vu.lt

2015 04 27 /

2015 04 30

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,rita.serpytyte@rstc.vu.lt

    

Respublikinė konferencija "Religija ir kultūra"

National conference "Religion and Culture"

www.rstc.vu.lt

2015 05

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

 tel. 266 76 13,rita.serpytyte@rstc.vu.lt

RSTC vykdyto projekto „Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos"  monografijos pristatymas ir aptarimas.

Presentation and discussion on the research persecuted by Center for the Religious Studies and Research in the project „Transformations of Ontology: Nihilism, Etics, Media".

www.rstc.vu.lt

2015 09

Prof. T. Sodeika, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,

Tarptautinė E. Levinui skirta konferencija  (T)

International Conference „In Dialogue with Levinas: The Crossroads of Borders and Identities“ (I)

www.rstc.vu.lt

2015 10 26/

2015 10 29

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,  rita.serpytyte@rstc.vu.lt

Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies

 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

 -

   
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku