Mokslo renginiai 2012 m.

 

Fakultetai / FacultiesInstitutai / Institutes:Centrai / Centres:
Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research Lyčių studijų centras / Centre for Gender Studies
Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science Religijos studijų ir tyrimų centras / Religious Studies and Research Centre
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy Sveikatos ir sporto centras / Sports and Health Centre
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry  
Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Istorijos fakultetas / Faculty of History Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Kauno humanitarinis fakultetasKauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities    
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication    
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics    
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine    
Teisės fakultetas / Faculty of Law    

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry  
Pavadinimas / Title  Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Respublikinė jaunųjų Lietuvos chemikų konferencija „Nanochemija ir nanomedžiagos“
National Youth Conference of Lithuanian Chemists „Nanochemistry and Nanomaterials“
2012 12 07 /
2012 12 09
Prof. A. Kareiva, Bendrosios ir neorganinės chemijos katedra / Department of General and Inorganic Chemistry,
tel. 219 31 10,
Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics  
Pavadinimas / Title  Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija "Apskaita, auditas, analizė: mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste (T)
International conference "Accounting, Audit, Analysis: Science in the Context of Innovation and Globalization (I)
www.3akonferencija.ef.vu.lt/
2012 03 29 /
2012 03 30
Doc. R. Subačienė, Apskaitos katedra / Department of Accounting,
mob. tel. 868249257,
Mokslinė ir praktinė konferencija "VIEŠIEJI IR PRIVATŪS AKTYVAI: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai" 2012 10 19 Prof. B. Galinienė, Ekonomikos fakulteto  administracija / Administration of Faculty of Economics,
tel. 236 61 22,
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminaras "Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas"
Seminar "Generic and Special Competences of Philologist"
2012 02 23 A. Lichačiova, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,
mob. tel. 865288846,

Antikos kultūros ir lotynų kalbos olimpiada

 

www.klasikai.lt.

2012 03 09 / 2012 03 10 Doc. N. Juchnevičienė, A. Maciūnienė, Klasikinės filologijos katedra / Department of Classical Philology,
tel. 268 72 21, nijole.juchneviciene@flf.vu.lt,
Seminaras "Lenkų kalbos kultūra. Normos ir formos (skirtas dėstytojams ir lenkų kalbos mokytojams) 2012 03 14 Dr. K. Geben, Polonistikos centras / Polish Studies Center,
tel. 268 72 37,
Studentų germanistų mokslinė konferencija 2012 "Kalba ir literatūra"
Conference of Students of German Philology 2012: Language and Literature
http://www.flf.vu.lt/vfk
, http://www.flf.vu.lt/germanistik
2012 04 19 J. Sinkevičienė, D. Katinas, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology, 
tel. 268 72 30, ,   
Tarptautinė konferencijaSkandinavistikos centro jubiliejinė konferencija: Šventės, žaidimai, galvosūkiai skandinavistikos studijose” (T)
International conference „The 20th Anniversary Conference for the Centre of Scandinavian Studies: Feast and Play in the Discourses of Scandinavian Studies" (I)
2012 05 10 / 2012 05 13 Doc. E. Sausverde, Dr. L. Vaicekauskienė, Dr. I. Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Skandinavistikos centras / Centre of Scandinavian Studies,
tel. 268 72 35,
Seminaras "Žinomi ir nežinomi Juzefo Ignaco Kraševskio (1812-1887) kūrybos kontekstai" 2012 04 12

Dr. I. Fedorovič, Polonistikos centras / Polish Studies Center, tel. 268 72 37,

14-oji Anglų filologijos katedros studentų mokslinė konferencija
Student Conference of the Department of English Philology
2012 04/27 Dr. J. Šinkūnienė, Anglų filologijos katedra / Department of English Philology,
tel. 268 72 28,
Respublikinė studentų lituanistų konferencija "Laimei, Maironis"
National concerence of students of Lithuanian literature Fortunately Maironis
2012 05 11 / 2012 05 12 Dr. B. Speičytė, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian literature,
tel. 268 72 16, bri@centras.lt
Tarptautinis seminaras "Šiuolaikinė rusų literatūra: rašymo ir skaitymo strategijos' (T)
International conference "The Processes of Modern Literature" (I)
2012 05 17 / 2012 05 24 Doc. G. Michailova, R.Čičinskaitė, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,
mob. tel. 867124928, 867606423, ,
X studentų mokslinė konferencija - "Polinistikos dienos"
10 th Student Conference - "Days of Polonistics"
2012 05 22 / 2012 05 25 Doc. I Fedorovič, Doc. V. Ušinskienė, Polonistikos centras / Polish Studies Centre,
tel.268 72 37, polkatedra@flf.vu.lt, ,
Tarptautinė konferencija "Akademinių studijų savaitė Baltos lankos" (T)
International conference "Baltos lankos" Week of Academic Studies (I)
http://www.semiotika.lt/greimo-centras/akademine-baltu-lanku-studiju-savaite
2012 07 05 / 2012 07 08 Prof. A. Sverdiolas, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras / A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary Theory,
tel. 268 71 61,

Tarptautinė konferencija "Klasikos tradicijos Lietuvoje" (T)
International conference "The Classical Tradition in Lithuania" (I)

www.klasikai.lt

2012 08 31 / 2012 09 02 Doc. N. Juchnevičienė, Dr. A.Maciūnienė, Klasikinės filologijos katedra / Department of Classical Philology,
tel. 268 72 21,
Tarptautinė konferencija "Sociolingvistiniai žemėlapiai: kalbos, miestai, žmonės" (T) International conference "Sociolinguistic Maps: Languages, Cities, People" (I) www.lsk.flf.vu.lt 2012 10 19 Prof. M. Ramonienė, Lituanistinių studijų katedra / Department of Lithuanian Studies,
tel. 268 72 14,
Tarptautinė konferencija "Fonologijos ir dialektologijos problemos: profesoriaus Alekso Girdenio atminimui (T)
International conference "Problems of Phonology and Dialectology: in memoriam of Professor Aleksas Girdenis (I)
2012 10 18 / 2012 10 19 Prof. B. Stundžia, Baltistikos katedra / Department of Baltic Linguistics,
tel. 268 72 11,  
Viešos paskaitos, skaitomos kviestinių profesorių iš Maskvos: Vladimiro Plungiano (gramatika) ir Tatjanos Rachilinos (leksika)
Public lectures of Vladimir Plungian (Moscow) and Tatjana  Fachilina (Moscow)
2012 ruduo / 2012 autumn Doc. A. Judžentis, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,
tel. 268 72 12,
Tarptautinis J. Jablonskio seminaras (T)
International J. Jablonskis' Seminar (I)
2012 spalis / 2012 October Prof. V. Kardelis, Doc. N. Linkevičienė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,
tel. 268 72 12, ,

Tarptautinė konferencija "Stilistika šiuolaikinio mokslo ir globalizacijos kontekste" (T)

International conference "Stylistics in the Context of Modern Science and Globalization" (I)

2012 11 09 / 2012 11 10

Doc. I. Smetonienė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language, tel.268 72 12,

Tarptautinis seminaras "Vaikų literatūra - tik vaikams? Tendencijos, temos ir tabu" (T)
International seminar "Children's Literature - only for Children? Tendencies, Topics and Taboos (I)
2012 11 12 / 2012 11 14 C. Hauglund, Skandinavistikos centras / Centre of Scandinavian Studies,
tel. 268 72 35,
Tarptautinė mokslinė konferencija "Vaikų literatūra - laisvė ir kontrolė" (T) 2012 12 13 /2012 12 14 Doc. K. Urba, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian Literature, tel. 268 72 16,
Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Seminaras "Analitinės filosofijos seminaras"
Seminar "Seminar in Analitic Philosophy"
Semestrų metu kas antrą savaitę / Fortnightly during the study terms Dr. V. Dranseika, Doc. J. Dagys, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,
tel. 266 76 17,

Metinė VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros ir Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos konferencija
Annual Conference of VU Clinical and Organizational Department and International Society of Individual Psycholog

 

https://docs.google.com/document/d/1Ae-G78TuijkQIntEQkwM0wm-oGuRVDb_GgUNPaHbfuQ/edit?pli=1

2012 03 16 / 2012 03 17 Doc. R. Bieliauskaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/ Department of Clinical and Organizational Psychology,
tel. 266 76 05,

Tarptautinė konferencija - "3-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija" (T)

International conference - "3rd Annual Vilnius Trauma Psychology Conference" (I)

2012 03 23

Doc. E. Kazlauskas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/ Department of Clinical and Organizational Psychology,
tel. 266 76 05,
mob. tel. 860048669, 

Praktinis – darbinis seminaras „Psichologinė pagalba studentams: universitetinių konsultavimo centrų patirtis“
Practical seminar „Psichological Help for Students: Consulting Expierience of Academical Centres“
2012 04    Doc. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir ekperimentinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC),
tel. 268 72 54,

Respublikinis seminaras "Asmens tapatybė"

Workshop on Personal Identity

2012 04 27

Dokt. V. Dranseika, dokt. J. Žalgirytė, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy, tel 266 76 17, 

IX Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija
9th conference for young scientists in psychology
2012 05 Doc. E. Kazlauskas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/ Department of Clinical and Organizational Psychology,
tel. 266 76 05,
mob. tel. 860048669, 

Tarptautinė konferencija - Trečioji Europlat'o konferencija "Europinė psichologijos mokymo ir mokymosi konferencija" (T)
International conference - Third Europlat conference "European Psychology Learning and Teaching conference" (I)

http://www.europlat.org/s.php?p=3

2012 06 28 / 2012 06 30 Dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,
mob. tel. 868937355,
Lietuvos kriminologų asociacijos metinė konferencijaAr egzistuoja kriminologijos mokslas Lietuvoje?“
National Conference (simposium) „Does the Science of Criminology Exist in Lithuania?"  
2012 06 29 / 2012 06 30 Prof. A. Dobryninas, Sociologijos katedra / Department of Sociology,
tel. 266 76 23, aleksandras.dobryninas@fsf.vu.lt,
Dr. A. Čepas, Teisės institutas / The Institute of Law,
tel. 249 76 65, ,
Dr. G. Sakalauskas, Lietuvos kriminologų asociacija, tel 210 16 65,

Seminaras "Neapibrėžtumo valdymas organizacijose ir bendruomenėse"
Seminar "Managing in Uncertainty in Organizations and Communities: Roles and Risks"

http://www.fsf.vu.lt/index.php?option=com_content&;task=view&id=1929&Itemid=1

2012 08 22 /2012 08 26 Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,
tel. 266 76 10,
Mokslinė-praktinė konferencija "Ar aš pažįstu jauną žmogų?" 2012 09 26 /2012 09 27

Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,
tel. 266 76 10,

Tarptautinė konferencija apie vaikų psichikos sveikatą (T)
International conference on childrens mental health (I)
2012 10 Doc. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir ekperimen tinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC),
tel.268 72 54
Respublikinė konferencija miego tematika
National conference on sleep topic
2012 11 Doc. R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir ekperimen tinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC),
tel.268 72 54
Seminaras "Reduktyvizmas šiuolaikinėje filosofijoje"
Seminar "Reductionism in Contemporary Philosophy"
2012 11 23 Doc. J. Dagys, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,
tel. 266 76 17, 
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinis seminaras COST "SIMUFER" (T)
International Seminar COST "SIMUFER" (I)
2012 04 23 Prof. J. Banys, Radiofizikos katedra / department of Radiophysics,
tel. 236 60 81,

Tarptautinė konferencija „19-as Tarptautinis garso ir vibracijų kongresas (ICSV19)“ (T)
International conference „19th International Congress on Sound and Vibration (ICSV19)“ (I)

www.icsv19.org

2012 07 08 / 2012 07 12 Prof. J. Banys (Chair), Radiofizikos katedra/ Department of Radiophysics,
mob. tel. 861829600, juras.banys@ff.vu.lt
Prof. D. Čiplys, Radiofizikos katedra / Department of Radiophysics,
mob. tel. 864555747,
Doc. R. Giriūnienė Radiofizikos katedra/ Department of Radiophysics,
mob. tel. 865263014,

8-oji nacionalinė konferencija "Lazeriai: mokslas ir technologijos"

 8th National Conference "Lasers: Science and Technologies"

2012 08 24 /2012 08 25

Dr. A. Matijošius, Kvantinės elektronikos katedra / Department of Quantum Elektronics, tel. 366 02 20,

Tarptautinė konferencija "Vilnius Workshop on Nonlinear Spectroscopy and Open Quantum Systems" (T)

 

 

http://www.tfk.ff.vu.lt/?lang=en&;page_id=453

2012 10 22 /2012 10 23

 

V. Butkus, Teorinės fizikos katedra / Department of Theoretical Physics,                                                     mob. tel. 8 652 35670,

Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Planavimas kaimo vietovėse“ (T)
International conference „Planning in Rural Areas“ (I)
2012 06 21 / 2011 06 23 Dr. D. Veteikis, Geografijos ir kraštotvarkos katedra / Department of Geography and land management,
tel. 239 82 87,

Tarptautinė konferencija „Cheminė ekologija“ (28-ji kasmetinė Tarptautinės Cheminės ekologijos draugijos konferencija) (T)
International conference „Chemical Ecology“ (28th Annual Meeting of the International Society of Chemical Ecology) (I)

 

http://www.isce2012.gf.vu.lt/

2012 07 22/ 2012 07 26 Prof. V. Būda, Ekologijos ir aplinkotyros centras / Center for Ecology and Environment,
mob. tel. 868534539, vinbuda@ekoi.lt  

Studentų mokslinė konferencija "The Coins'2012"

Students conference "The Coins'2012"

 

http://www.thecoinsconference.lt/index.html

2012 09 11/2012 09 14

Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciencies, E. Kuodys, tel 860950421,

"Biochemija ir biofizika Vilniaus universitete"
"Biochemistry and Biophysics at Vilnius university"
2012 09 29 Prof. V. Kirvelienė, Biochemijos ir biofizikos katedra / Department of Biochemistry and Biophysics,
tel. 239 82 25,
Septintoji mokslinė konferencija "Mokslas Gamtos mokslų fakultete" 2012 10 05 Prof. O. Rukšėnas, Gamtos mokslų fakulteto dekanas /Dean of the Faculty of Natural Sciences,
tel. 239 82 01, osvaldas.ruksenas@gf.vu.lt
Doc. J. Turčinavičienė, Gamtos mokslų fakulteto prodekanė / Vice Dean of the Faculty of Natural Sciences,
tel. 239 82 70,
Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija "Petras Skarga SJ ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. 1612-2012 X Jurgio Lebedžio skaitymai" (T)

International conference "Petras Skarga SJ and the Culture of the Grand Duchy of Lithuania. 10th Jurgis Lebedys Readings" (I)

http://www.if.vu.lt/index.php?option=com_content&;;task=view&id=16&Itemid=44

2012 10 11 /2012 10 12 Doc. M. Čiurinskas, Istorijos fakultetas / Faculty of History, tel. 268 72 20,

7-oji tarptautinė konferencija Jono Puzino skaitymai "Senasis geležies amžius Baltijos regione" (T)

The 7th International Scientific Conference In honor of Jonas Puzinas: The Roman Iron Age in the Baltic Region (I)

2012 11 08 / 2012 11 09 V. Vasiliauskienė, Archeologijos katedra / Department of Archaeology, tel. 268 72 84,
Tarptautinė mokslinė konferencija "LDK istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos" (T)
International scientific conference: “History and Tradition Phenomena of the Grad Duchy of Lithuania: Nations’ Realms of Memory(I)
2012 11 15/ 2012 11 16 Prof. A. Bumblauskas, Doc. G. Potašenko, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra / Department of Theory of History and History of Culture,
tel.268 72 88, ,
Kauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Studentų filologų mokslinė konferencija "Jaunųjų filologų tyrimai"
Students Scientific Conference ,,Research of the Young Philologists“
2012 03 23 Dr. D. Aliūkaitė, Dr. S. Biržietienė, Dr. E. Klimaitė-Keturakienė, Dr. R. Kudirka, V. Norvaiša,Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,
tel. 42 26 04,

Respublikinis seminaras anglų kalba (Filologinių tyrimų grupė)

National Seminar (Group for Philological Research) "Practical Teaching Strategies for Business English"

http://www.khf.vu.lt/lt/naujienos/seminarai/484-seminaras-qpractical-teaching-strategies-for-business-englishq

2012 03 09 Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras/ Centre for Socio-cultural Research,
tel. 837 750 536, 837 42 24 77 ,
Respublikinis seminaras "Ironija: interpretacijos tradicija ir kognityvinis požiūris į jos specifiką" 2012 04 18 Dr. V. Makarova, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultūral Research, tel 672 15 791,
Nacionalinis seminaras "Darnus vystymasis ir atsakingas vartojimas" (Tvarios plėtros grupė)
National Seminar "Regular Development and Responsible Use" (Group for Regular Development)
2012 04 30 Prof. D. Štreimikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultūral Research,
tel. 8614034424,
18-oji tarpuniversitetinė doktorantų - magistrantų konferencija "Informacinės technologijos, 2012" (T)
International conference "Information Technologies, 2012" (I)
2012 09 13/ 2012 09 14 Dr. A. Lopata, Informatikos katedra / Department of Informatics,
tel. 
tel. 868710422,
Tarptautinė konferencija "Žmogus kalbos erdvėje" (T)
International conference "Man in the Space of Language" (I)
www.khf.vu.lt
2012 05 13 / 2012 05 14 Doc. D. Deltuvienė, Užsienio kalbų katedra / Department of Foreign Languages,
tel. 42 24 77,
Tarptautinė konferencija "Tyrinėjant kultūrą: vartojimas, organizacija ir komunikacija" (T)
International conference "Exploring Culture: Consumption, Organization and Communication“ (I)
http://www.exploringculture.khf.vu.lt
2012 05 17 / 2012 05 18 Doc. A. Urbonienė, Doc. D. Pilinkus, Prof. D. Grundey, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Culture Studies,
tel. 8616 59704,

15-0ji tarptautinė konferencija BIS 2012 (T)
15th International Conference on Business Information Systems BIS 2012 (I)
2 Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2012) Vilnius, Lithuania 28-30 May, 2012 (I)

 

http://bis.kie.ue.poznan.pl/15th_bis/

2012 05 21 / 2012 05 23 Prof. V. Sakalauskas, Informatikos katedra / Department of Informatics,
tel. 42 25 66, virgis@vukhf.lt
Doc. D. Krikščiūnienė, Informatikos katedra / Department of Informatics,
tel. 42 25 66,
Nacionalinis seminaras "Lietuvių šnekamosios kalbos technologijų taikymo perspektyvos ir sritys" (Kalbos signalų apdorojimo ir eksperimentinės fonetikos grupė)
National Seminar „Fields of Technical Application for Lithuanian Spoken Language” (Group for Speech Signal Processing and Experimental Phonetics)
2012 09 15 Doc. V. Rudžionis, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,
tel. 8699 45718, rudzionis@vukhf.lt  
Tarptautinė mokslinė konferencija "Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje" (T)
International scientific conference "Polilogue in Geolinguistics and Sociolinguistics: The 21st Century Approach" (I)

2012 12 06

2012 12 07

Dr. D. Aliūkaitė, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,
tel. 42 26 04,
Respublikinių seminarų ciklas (Ekonominės logistikos analizės grupė)
Cycle of National Seminars (Group for Logistic Economic Analysis)
2012 11 05, 13, 20 Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras/ Centre for Socio-cultural Research,
tel. 75 05 36,  
7-oji magistrantų ir doktorantų mokslinė konferencija "Ūkio plėtra: teorija ir praktika-2010"
7th Scientific Conference „Economic Development: Theory and Practice-2010“
www.khf. vu.lt
2012 11 Doc. I. Šarkiūnaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of business Economics and Management,
tel. 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@vukhf.lt
Prof. R. Kanapickienė, Finansų ir apskaitos katedra/ Department of Finance and Accounting,
tel. 42 29 26,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU
Tarptautinė knygotyros konferencija "Mokslo kūrėjai (knygotyra, kodikologija, dokumentotyra, mediotyra)" (T)
International Book Science conference „Science Makers (Book Science, Codicology, Documentation Science, Media Science)“ (I)
2012 09 27 / 2012 09 28 Prof. A. Navickienė, Knygotyros ir dokumentotyros institutas / Institute of Book Science and Documentation,
tel. 236 61 16,
Tarptautinis seminaras "LEGODOK-3" (T)
International seminar „LEGODOK-3“ (I)
2012 09 / 2012 10 Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,
tel. 236 61 09,
Nacionalinė konferencija "Turinio kokybės problema žiniasklaidoje"
National conference „The Problem of The Content Quality in Mass Media“
2012 10 24  Prof. Ž. Pečiulis, Žurnalistikos institutas / Institute   of Journalism,
tel. 219 30 40, 219 30 41,

Tarptautinė konferencija, skirta prof. Levo Vladimirovo 100 gimimo metinėms "Migruojantis kultūros paveldas: aktualios ieškos, grąžinimo, saugojimo, sklaidos problemos" (T)
International conference to commemorate 100 anniversary of prof. Levas Vladimirovas “Migrating Cultural Heritage: Topical Challenges of Discovery, Disgorge, Preservation and Dissemination” (I)

2012 11 Doc. M. Prokopčik, Vilniaus universiteto biblioteka / Vilnius University Library,
tel. 268 71 01, marija.prokopcik@mb.vu.lt
Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,
tel. 236 61 09,  
Respublikinė konferencija "Informacijos ir komunikacijos teorijos praktikos ir raškos"
National conferenceExpressions of Information and Communication Theory and Practice”
2012 12 Prof. Z. Atkočiūnienė, Informacijos ir komunikacijos katedra / Department of Information and Communication,
tel. 236 61 19,
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 
Tarptautinė olimpiada "Ekonometrijos olimpiada 2012" (T)
International competition „Econometric Competition 2012“ (I)
www.mif.vu.lt/katedros/eka/eo
2012 05 05/ 2012 05 06 J. Markevičiūtė, Ekonometrinės analizės katedra / Department of Econometric Anglysis,
tel. 219 30 88,  jurgita.markeviciute@mif.vu.lt

Respublikinė konferencija "VU Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės informatikos katedrai 10 metų.

http://www.mif.vu.lt/matinf/matinf_10.html

2012 05 31 / 2012 06 03 Prof. G. Stepanauskas, Matematinės informatikos katedra / Department of Mathematical Computer Science,
tel. 861232060,
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  
Respublikinė konferencija „Šeimos medicinos praktika: nuo terapijos iki chirurgijos" 2012 01 26 Prof.V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika /Clinic of internal diseases, family medicine and oncology,
tel. 869845554,
Tarptautinė konferencija „Energija chirurgijoje“ (T)
International conference „Surgical energy“ (I)
www.mich.lt
2012 01 27 Doc. G. Simutis, VU MF Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 52 55, .l
Tarptautinė konferencija „Makrofagų patologija“ (T)
International conference „Disorders of Macrophages“ (I) www.ihot.lt
2012 01 27 Dr. G. Kleinotienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, Vaikų onkohematologijos centras/Centre of hematology and onkology,
tel. 272 04 22,
Respublikinė konferencija „Fizinės ir reabilitacijos medicinos raida Lietuvoje ir Europoje 1990 – 2011 m.“
National conference „The Development of Physical and Rehabilitation Medicine in Lithuania and Europe 1990 – 2011“
2012 01 27 Prof. A.Juocevičius, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Rehabilitation, Physical and Sports Medicine Department,
tel. 236 5170,
Respublikinė konferencija „Ūmus inkstų funkcijos nepakankamumas“, „Vaikų inkstų transplantacijos“
National conference "Acute Kidney Insufficiency", "Kidney Transplantation in Children"
2012 02 10 / 2012 02 11 Dr. A. Jankauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 861150 898,
Respublikinė konferencija „Skausmo tvarkymas ambulatorinėje praktikoje“
National conference „Management of Pain in Outpatient Practice“
2012 02 23 Prof. V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika /Clinic of internal diseases, family medicine and oncology,
tel. 8698 45554,
Seminaras „Botulino toksino injekcijos neurogeninėms ir ne neurogeninėms šlapimo pūslės disfunkcijoms gydyti“
Seminar „Botulinum Toxin Injection for the Treatment of Neurogenic and Non-neurogenic Bladder Dysfunction“
2012 02 24 Doc. A. Černiauskienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 52 84,
Respublikinė konferencija „Toksinių komplikacijų diagnostika ir gydymas po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos“
National conference „Management of Toxic Complications after Hematopoietic Stem Cell Transplantation“
www.vaikuligonine.lt, www.ihot.lt
2012 03 02 Dr. J. Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, Vaikų onkohematologijos centras/Centre of hematology and onkology,
tel. 232 87 03,  
Respublikinė konferencija"Aktualijos periodontologijoje"
National conference "Topicalities in Periodontology“
2012 02 25 J. Žekonienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,
tel. 278 06 76,
Respublikinė konferencija "Odontologija šiandien"
National conference „Odontology Today"
2012 05 11 / 2012 05 12 Doc. V. Pečiulienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,
tel. 272 75 89, .l
Seminaras „Minimaliai invazinė kirkšnies išvaržų chirurgija“
Seminar „Minimally Invasive Surgery for Inguinal Hernia“ www.mich.lt
2012 03 16 Prof. K. Strupas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 52 50, Kestas.strupas@mf.vu.lt
Doc. G. Simutis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 52 55,  
Respublikinė konferencija „Nauji urgentinių būklių gydymo algoritmai“
National conference „New Treatment Algorithms of Critical Care“
2012 03 22 Prof.V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika /Clinic of internal diseases, family medicine and oncology,
tel. 869845554,
Tarptautinis simpoziumas „Nuo injekcijos iki plataus pjūvio – akių chirurgijos naujovės“ (T)
International symposium-course „From Injection to Broad Incision - Ophthalmic Surgery Update“(I)
www.vilniausoftalmologija.lt
2012 03 30 / 2012 03 31 Doc. R. Ašoklis, Ausų, nosies,gerklės ir akių ligų klinika, Akių ligų centras /Clinic of Ear, Nose, Throat and Eye Diseases, Centre of Eye diseases,
tel. 236 52 63,
Respublikinė konferencija „Visuomenės požiūrio į psichikos sveikatą keitimas: veiksmingų metodų apžvalga“
National conference „Changing Stigma on Mental Health: Overview of Effective Interventions“ 
2012 06 06 Doc. A. Germanavičius, Psichiatrijos klinika / Clinic of psychiatry,
tel. 261 10 43,  
Respublikinė konferencija „Lietuvos hipertenzijos kongresas“
National conference „Lithuanian Cardiology Congress“
www.aimbaltic.org 
2012 04 12 Doc. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 50 99,
Respublikinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2012“
Local conference „Nursing Science and Practice 2012“
2012 05 17 Prof. D. Kalibatienė, Dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra /Department of Nursing and Fundamental Internal Medicine,
tel. 271 11 76, 234 42 61,
tel. 265 85 46, danute.kalibatiene@mf.vu.lt,
Seminaras „Ultragarsinis judamojo aparato tyrimai reabilitacijos rezultatų vertinime.“ (dalyvaujant N.Borotsis, Graikija)
Seminar „Ultrasound Evaluation of Outcomes of Rehabilitation in Patients with Locomotor System Impairments“ (with N.Borotsis,Greece)
2012 04 23 / 2012 04 28 Prof. A.Juocevičius, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Rehabilitation, Physical and Sports Medicine Department,
tel. 236 51 70,
Respublikinė konferencija „Tarptautinės DNR dienos paminėjimas Lietuvoje“
Local conference „DNA Day in Lithuania“
2012 04 23 Prof. V. Kučinskas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 236 50 57,

Respublikinis 4-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas
National 4th Congress of Lithuanian Society of Vascular Surgeons
http://www.litvasc.org/renginiai/litvasc4/

2012 05 04 / 2012 05 05 Doc. G. Vilkevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika, Kraujagyslių rekonstrukcinės ir endovaskulinės chirurgijos centras /Department of Cardiovascular Medicine, Vascular Reconstruction and Endovascular Surgery Center,
tel. 236 51 19,
Tarptautinė konferencija „11-asis Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas“ (T)
International conference „11th Baltic Congress of Laboratory Medicine“ (I)
www.balm2012.lt
 
2012 05 10 / 2012 05 12 Prof. Z. A. Kučinskienė, Fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry and Laboratory Medicine,
tel. 236 51 80; 239 87 00,  
Tarptautinė konferencija „Hipertenzijos, nefrologijos ir kardiologijos naujovės“ (Gdansko universiteto ir Vilniaus universiteto konferencija) (T)
International conference „Highlights in Hypertension and Cardiology“ (I) 
 2012 05 11 / 2012 05 12 Doc. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 50 99,  
Tarptautinė konferencija „11- tasis Baltijos Laboratorinės Medicinos Kongresas“ (T)
International conference „11th Baltic Congress of Laboratory Medicine“ (I)
www.BALM2012.lt  
2012 05 10 / 2012 05 12 Prof. V. Kučinskas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,
tel. 236 50 57,

Respublikinė konferencija "Virškinimo trakto ir odos ligos vaikų amžiuje'

2012 05 17

Doc. V. Urbonas. Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 01,

Respublikinė konferencija „Galvos, stuburo ir kraujagyslių ligų gydymas“
National conference ‘Management of Head Spine and Vascular Diseases 
2012 05 Doc.  S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Neuroangiochirurgijos centras / Clinic of Neurology and Neurosurgery Neurovascular surgery center, 236 20 17,
Respublikinė konferencija „Įgimtos širdies ydos: nuo vaisiaus iki suaugusiojo“

2012 06 08 Dr. O. Kinčinienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 869914729,  
Respublikinė konferencija ”Alergologija ir klinikinė imonologija – 2012“
National conference „Allergology and Clinical Imunology – 2012“ 
2012 05 04 Doc. R. Ėmužytė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 868738419,  
Respublikinė konferencija „Klinikinė praktika: gydymo efektyvumo vertinimas“  2012 05 24 Prof.V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika /Clinic of internal diseases, family medicine and oncology,
tel. 869845554,  
Konferencija „Radiologijos seminarai 2012“
Conference „Seminar in Radiology 2012“
www.radiologija.lt
 
2012 05 25 /2012 05 26 Dr. J. Dementavičienė, Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos kinika / Clinic of Chest Diseases, Alergology and Radiology,
tel. 236 50 64,  
Respublikinė konferencija „Infektologija 2012“
National conference „Infectious Diseases 2012“

2012 06 13/

2012 06 14

Prof. A. Ambrozaitis, Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinika / Department of Infectious Diseases, Dermatovenereology and Microbiology,
tel. 8686 60312,
X-oji Lietuvos neurologų vasaros mokykla „Neurologijos mokslo ir praktikos aktualijos – 2012“
10-th Lithuanian Neurologists Summer School „Actualities of Neurological Science and Practice -2012"
2012 06 08 / 2012 06 10 Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Neurology and Neurosurgery Clinic, 236 52 20,
Tarptautinė konferencija“ Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai“ (T)
International conference „Human Evolution and Modern Medicine“ (I)

2012 06 12/

2012 06 15

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Antropology,
tel. 239 87 07,

Klinikiniai atvejai iš jaunųjų gydytojų praktikos.

 

http://www.vu.lt/site_files/Sapoka_ 09.27.doc.pdf

2012 09 27

Prof.V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika /Clinic of internal diseases, family medicine and oncology,
tel. 869845554,

Respublikinis renginys 12-oji Kardiologų vasaros stovykla
The 12-th Summer Meeting of Cardiologists 
2012 09 / 2012 09 Dr. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika /Department of Cardiovascular Medicine,
tel. 236 51 20,
Tarptautinis seminaras "Podiplominių studijų programa: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje" (T)
International seminar “Postgraduate Study Programme on Research Ethics in Central and Eastern Europe-CEE Capstone and Network Meeting – Prague“(I)
2012 06 30 / 2012 07 08 Doc. E. Gefenas, Visuomenės sveikatos institutas / Institute of Public Health,
tel. 239 87 43, 212 45 65, 243 03 75,

Paleopatologijos vasaros mokykla

Bioarchaeological Field School: Advanced Human Osteology and Paleopathology

http://www.mf.vu.lt/sites/default/files/naujienos/pdf/2012-07/lithuania_syllabus.pdf

2012 07 07/

2012 07 27

Prof. R. Jankauskas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Antropology,
tel. 239 87 07,

Seminaras „Inkstų transplantacijos naujovės“
Seminar „New Insights in Renal Transplantation“
2012 07 12 Doc. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 50 99,
Respublikinė konferencija „Viršutinių kvėpavimo takų susirgimų gydymo galimybės“
National conference “Treatment of Diseases of Upper Respiratorytract“ 
2012 09 Prof. E. Lesinskas, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika/ Clinic of Ear, Nose, Throat and Eye Diseases,
tel. 250 18 67,
Tarptautinė konferencija „Vilniaus kursai 2012“ (T)
International conference „Vilnius Course 2012 (6th Vilnius International Course "Update on Paediatric Infectious Diseases“ (I)
http://www.vilniuscourse.com
 
2012 09 28 / 2012 09 29 Prof. V. Usonis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, tel . 249 24 14,  
Respublikinė konferencija „Biliarinės sistemos ligų moderni endoskopinė diagnostika“
National conference „Modern Endoscopic Techniques in Diagnostic of Biliary Pathology“
www.mich.lt 
2012 09 28 Doc. G. Simutis, Doc. J. Stanatis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 52 55,
tel. 236 52 32, gintaras.simutis@mf.vu.lt,
Tarptautinė konferencija „Aritmija Lietuva 2012“(T)
International conference „Arrhythmia 2012“ (I)
2012 09 28 / 2012 09 29 Prof. G. Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika /Department of Cardiovascular Medicine,
tel. 236 51 43,
Tarptautinis seminaras „Neuroblastomos diagnostikos ir gydymo naujovės“ (T)
International seminar „Adcances in Diangnostics and Tretment of Neuroblastoma“ (I) www.vaikuligonine.lt, www.ihot.lt
2012 09 / 2012 10 Dr. J. Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, Vaikų onkohematologijos centras/Centre of hematology and onkology,
tel. 232 87 03,
Respublikinė konferencija „Priešinės liaukos vėžio gydymo klausimai“
National conference „On Questions of Cancerous Prostate Treatment“ 
2012 10 12 Prof. F. Jankevičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,
tel. 236 52 80,
Tarptautinis kongresas „6-asis Tarptautinis Baltijos šalių anesteziologijos ir intensyviosios terapijos kongresas“ (T)
International congress „6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care“ (I)
http://www.anestez2012.com
2012 10 18 / 2012 10 20 Prof. J. Ivaškevičius (kongreso prezidentas, klinikos vedėjas), Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika/ Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care,
tel. 236 20 12,  
Tarptautinė konferencija „Ergoterapijos aukštųjų mokyklų tinklo Europoje (ENOTHE) 18-ta kasmetinė konferencija“ (T)
International conference „European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) 18th Annual Meeting“ (I)
www.enothe.eu 

2012 10 18

/2012 10 20

A.Cirtautas, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Rehabilitation, Physical and Sports Medicine Department,
tel. 236 51 70,
Respublikinė konferencija „Slaugos mokymo ir mokslo aktualijos“
National conference „Nursing Education and Training Issues” 
2012 10 19 Prof. D. Kalibatienė, Dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamental Internal Medicine,
tel. 271 11 76, 234 42 61, 265 85 46 danute.kalibatiene@mf.vu.lt,
Respublikinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2012“
National conference Update on Paediatric Allergy 2012”
2012 10 Dr. O. Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 16,
Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos Respublikinė konferencija
National Conference of Lithuanian Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition
2012 11 09 Doc. V. Urbonas. Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,
tel. 249 24 01,
Tarptautinė konferencija „4-asis Baltijos Radiologų Kongresas“ (T)
International conference „4th Baltic Congress of Radiology“ (I)
www.balticradiology.com
 
2012 11 11 2012 11 13 Dr. J. Dementavičienė, Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos kinika / Clinic of Chest Diseases, Alergology and Radiology,
tel. 236 50 64,

Tarptautinė konferencija "Molekulinių metodų taikymas patologinėje diagnostikoje: hematologija, gastroenterologija, pulmonologija" (T)

International  conference "Applied Diagnostic Molecular Methods in Haematopathology and Gastrointestinal Pathology" (I)

2012 11 16

Prof. A. Laurinavičius, Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra / Department of Pathology, Forensic Medicine and Pharmacology (kartu su Valstybiniu patologijos centru), tel. 247 73 58, 868553157,

Tarptautinė konferencija „Endodontija 2012.“ (T)
International conference „Endodontology 2012.“ (I)
www.endodontologija.lt

2012 11 23 / 2012 11 24 S. Druktenis, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,
tel. 272 75 89,
Lietuvos neurologų asociacijos konferencija
Conference of Lithuanian Neurological Association  
2012 11 Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Neurology and Neurosurgery Clinic,
tel. 236 52 20,
Respublikinė konferencija „Šiuolaikinės psichiatrijos problemos Lietuvoje“
National conference „Contemporary Problems of Psychiatry in Lithuania"
2012 11 Doc. V. Danilevičiūtė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,
tel. 261 10 43,
Respublikinė konferencija „Vilniaus reumatologijos seminarai/19
National conference „Vilnius seminars in Reumatology/19“
2012 11 Prof. A. Venalis, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Orthopaedic and Traumatology and Reconstructive Surgery,
tel. 852365303,
Respublikinė konferencija "Ligų gydymo optimizavimo klausimai" 2012 11 29

Prof.V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika /Clinic of internal diseases, family medicine and oncology,
tel. 869845554,

Respublikinė konferencija „Taikomosios antropologijos aktualijos“ 2012 12 Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Antropology,
tel. 239 87 07,
Respublikinė konferencija „Aktualūs pulmonologijos ir alergologijos klausimai“
National conference „Actual Problems of Pulmonary and Allergic Diseases“
2012 12 Prof. E. Danila, Doc. R. Zablockis, Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinika / Clinic of Chest Diseases, Alergology and Radiology,
tel.: 236 51 22, 8688 62 371,
tel. 2501870, 8688 62371, danilae@takas.lt, , rzablockis@takas.lt,
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Respublikinė konferencija Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20-meciui skirta mokslo konferencija  2012 05 17 Prof. J. Machovenko, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,
tel. 236 61 75,  
Institutai / Institutes:    
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  
Projekto „Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys“ baigiamasis seminaras-diskusija
Seminar „The Politics of History as a Factor in Nation and State Building“
2012 05 15 Doc. I. Vinogradnaitė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,
tel. 251 41 33,
Šiaurės šalių saugumo politikos forumas
Nordic Forum for Security Policy

2012 05 10/

2012 05 11

Doc. D. Jakniūnaitė, Tarptautinių santykių katedra / Department of International Relations,
tel. 251 41 37,
Rusijos studijų seminarų ciklas (planuojami 4-5 seminarai, datos ir pranešėjai derinami)  2012  06 19 Doc. D. Jakniūnaitė, Tarptautinių santykių katedra / Department of International Relations,
tel. 251 41 37,  
Respublikinė konferencija "Lietuva po Seimo rinkimų" 2012 11 16 V. Mačkinis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory, tel.251 41 48,
Metinė TSPMI ir LPA konferencija
Annual Conference of Political Scientists
2012 11 Doc. I. Vinogradnaitė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,
tel. 251 41 33,  
Seminaras „Šiuolaikinės Rusijos tapatybės paieškos ir politinė praktika, 1990-2010 m.“
Seminar „Identity and Political Practice of Contemporary Russia, 1990-2010“ 
2012 11 Doc. D. Jakniūnaitė, Tarptautinių santykių katedra / Department of International Relations,
tel. 251 41 37,
Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU   
Tarptautinė konferencija "VIETOS GENIJUS - asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys" (T) 2012 09 27 /2012 09 30 Prof. D. Balšaitytė, Romanų kalbų katedra / Department of Romance Languages,
tel. 268 72 66,
Užsienio kalbų institutas partneriauja: Tarptautiniame simpoziume: „Kalba ir komunikacija: tyrimų kryptys ir iššūkiai“ (Atatürk Congress Centre, Ege University, Turkey) (T)
International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (I)
Atatürk Congress Centre, Ege University, Turkey (UKI – partner)
www.inlcs.org/2012
(įtrauktas ir VU logo)
2012 06 10 / 2012 06 13  Doc. N. Bražėnienė, Socialinių ir humanitarinių mokslų anglų kalbos katedra / Department of English for Social Sciences and Humanities,
tel.268 72 66, nijole.brazeniene@uki.vu.lt
Doc. R. Kriaučiūnienė, Fizinių ir biomedicinos mokslų anglų kalbos katedra / Department of English for Physical and biomedical Sciences,
tel. 268 72 68,
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy  
Pavadinimas / Title    Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 
Tarptautiniai aukštieji astrofizikos kursai „Stebimoji žvaigždžių astrofizika Gaia ir Keplerio kosminių misijų eroje“ (T)
Research Training Course „Observational Stellar Astrophysics in the Era of Gaia and Kepler Space Missions“ (I)
www.tfai.vu.l
t 
2012 07 28/ 2012 08 11  G.Tautvaišienė, Astronomijos Observatorija / Astronomical Observatory,
tel. 219 32 50,  
Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Pavadinimas / Title    Data / Date  Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  
Prof. P. Linder
Seminaras „ DEAD šeimos helikazės”
Seminar „ DEAD Family Helicases”
2012 01 / 2012 02  Prof. V. Šikšnys, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyrius / Department of Protein DNA Interactions,
tel. 260 21 08,
Dr. R. Seidel
Seminaras „DNR varikliai“
Seminar „ DNA Motors 
2012 01 / 2012 02  Prof. V. Šikšnys, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyrius / Department of Protein DNA Interactions,
tel.260 21 08,
Dr. Andrey Kajava
Seminaras „Kompiuterinė baltymų struktūrinė biologija“
Seminar „ Computational Protein Structural Biology"
2012 01 / 2012 02  Dr. Č. Venclovas, Bioinformatikos skyrius / Department of Bioinformatics,
tel. 269 18 81,
Prof. Pietro Speziale
Seminaras „S.aureus baltymai kaip potencialūs multivalentinės vakcinos komponentai”
Seminar „S.Aureus Proteins as Potential Components of a Multivalent Vaccine” 
2012 02 / 2012 03  Dr. A. Žvirblienė, Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius / Department of Immunology and Cell Biology,
tel. 260 21 17,  
Dr. Ludger Grosse-Hoves
Seminaras „Nauji bispecifiniai antikūnai vėžio imunoterapijai“
Seminar „Novel Bispecific Antibodies for Cancer Immunotherapy” 
2012 02 / 2012 04  Dr. A. Žvirblienė, Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius /Department of Immunology and Cell Biology,
tel. 260 21 17,
Dr. E. Charpentier
Seminaras „ Streptococcus pyogenes CRISPR sistemos ir RNR brendimas”
Seminar „CRISPR Systems and RNA Maturation in Streptococcus Pyogenes 
2012 01 / 2012 04  Prof. V. Šikšnys, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyrius / Department of Protein DNA Interactions,
tel. 260 21 08,
Prof. Dr. Arturas Petronis
Seminaras „Epigenetinė reguliacija smegenyse“
Seminar „ Epigenetic Regulation in the Brain“ 
2012 02 / 2012 05  Prof. S. Klimašauskas, DNR modifikacijos tyrimų skyrius /Department of Biological DNA modification,
tel. 260 21 14, saulius.klimasauskas@bti.vu.lt
Dr. Ted Hupp
Seminaras „Hsp90 interaktomika“
Seminar „Hsp90 Interactomics 
2012 04 / 2012 05  Dr. D. Matulis, Biotermodinamikos ir vaistų tyrimų skyrius /Department of Biothermodynamics and Drug Design,
tel. 269 18 84,
Prof. Kay Johnsson
Seminaras „Proteomo žymėjimas in vivo“
Seminar „In Vivo Labeling of the Proteome 
2012 04 / 2012 05  Prof. S. Klimašauskas, DNR modifikacijos tyrimų skyrius / Department of Biological DNA modification,
tel. 260 21 14,
Prof. Patrick Aloy
Seminaras „Baltymo-baltymo sąveika“
Seminar „Protein-Protein Interactions” 
2012 04 / 2012 05 Dr. Č. Venclovas, Bioinformatikos skyrius / Department of Bioinformatics,
tel. 269 18 81,
Dr. M. Dillingham
Seminaras „DNR helikazės“
Seminar „ DNA Helicases” 
2012 04 / 2012 05  Prof. V. Šikšnys, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyrius / Department of Protein DNA Interactions,
tel. 260 21 08,
Prof. D. Lilley
University of Dundee, UK Seminaras „DNR/RNR mazgų struktūra ir funkcijos”
Seminar „Structure and Functions of DNA/RNA Junctions” 
2012 07 / 2012 08  Prof. V. Šikšnys, Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimų skyrius / Department of Protein DNA Interactions,
tel. 260 21 08,  
Dr. Christoph Mueller
EMBL Heidelberg, DE Seminaras „DNR-baltymo sąveikos tyrimai atominėje skiriamojoje geboje“
Seminar „DNA-Protein Interactions at Atomic Resolution“ 
2012 07 / 2012 08  Prof. S. Klimašauskas, DNR modifikacijos tyrimų skyrius / Department of Biological DNA modification,
tel. 260 21 14,  
Dr. Andriy Kryshtafovych
Seminaras „Baltymų struktūros nuspėjimas“
Seminar „Protein Structure Prediction”
2012 07 / 2012 08  Dr. Č. Venclovas, Bioinformatikos skyrius / Department of Bioinformatics,
tel. 269 18 81,
Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Seminaras „Įrodymo paieška intuicionistinei propozicinei logikai naudojant sekvencinius skaičiavimus“
Seminar „Proof Search for Intuitionistic Propositional Logic via Sequent Calculi“ 
2012 02 22 Dr. R. Alonderis, MII PSIS Matematinės logikos sektorius / Mathematical Logic Sector at Software Engineering Department of the Institute of Mathematics and Informatics,
tel. 246 80 05,
Seminaras „Įrodymo paieška diskretaus tiesinio laiko logikai“
2012 03 14

Dr. R. Alonderis, MII PSIS Matematinės logikos sektorius / Mathematical Logic Sector at Software Engineering Department of the Institute of Mathematics and Informatics,
tel. 246 80 05,

Seminaras „Sekvencinio skaičiavimo koreliatyvių žinių logikai baigtinumas“
Seminar „Termination of Sequent Calculus for Logic of Correlated Knowledge“ 
2012 04 25 H. Giedra, MII PSIS Matematinės logikos sektorius / Mathematical Logic Sector at Software Engineering Department of the Institute of Mathematics and Informatics,
tel. 867827272,
Tarptautinė konferencija ir seminaras „Informatikos mokymosi iššūkiai XXI amžiuje“ (T)
International conference „Challenges of Learning Informatics in XXIst century“ (I) 
2012 05 15 / 2012 05 20 Prof. V. Dagienė, Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,
tel. 210 97 32,
10-ji tarptautinė Baltijos šalių organizuojama konferencija „Duomenų bazės ir informacinės sistemos“ (BalticDB&IS 2012) (T)
10th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (BalticDB&IS 2012) (I)
www.mii.vu.lt/BalticDBIS2012
2012 07 08 / 2012 07 11 Prof. A. Čaplinskas, Programų sistemų inžinerijos skyrius / Software Engineering Department,
tel. 210 93 40, 861572468,

25-oji Europos Operacijų tyrimo draugijų asociacijos konferencija
25th European Conference on Operational Research
http://www.euro-2012.lt
 

 

http://www.euro-2012.lt/user/_files/87/Final%20Programme%20www.pdf

2012 07 08 / 2012 07 11 Prof. L. Sakalauskas, Sistemų analizės skyriaus Operacijų tyrimo sektorius / System Analysis Department Operation Research sector,
tel. 210 93 23,
Seminaras „Sekvencinis skaičiavimas be pasikartojimų modalumo logikai“
Seminar„Contraction-free Sequent Calculus for Modal Logic S5“ 
2012 09 26 J. Andrikonis, Informatikos katedra (MIF) / Department of Informatics of the Faculty of Mathematics and Informatics,
tel. 861273227,
Seminaras „Semantikos internalizacija į propozicinės tiesinio laiko logikos sekvencinį skaičiavimą“
Seminar „Semantics Internalization into Sequent Calculus of Propositional Linear Time Logic“  
2012 11 14 Dr. R. Alonderis, MII PSIS Matematinės logikos sektorius / Mathematical Logic Sector at Software Engineering Department of the Institute of Mathematics and Informatics,
tel. 246 80 05,  
2-asis tarptautinis doktorantų konsorciumas „Informatikos ir informatikos inžinerijos mokymo tyrimai: metodologijos, metodai ir įgyvendinimas“ (T)
2nd International doctoral Consortium „Informatics and Informatics Engineering Education Research: Methodologies, Strategies and Implementation“(I) 
2012 11 27 / 2012 12 02 Prof. V. Dagienė, Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,
tel. 210 97 32,  
Ketvirtasis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T)
4th International Seminar „Data Analysis Methods for Software Sysetems“ (I) 
2012 12 06 / 2012 12 08 Dr. O. Kurasova, Sistemų analizės skyriaus / System Analysis Department,
tel. 210 93 22,
Seminaras „Beciklis sekvencinis skaičiavimas tiesinei laiko logikai“
Seminar „Loop-free sequent calculus for linear temporal logic
2012 12 12 Habil. Dr. R. Pliuškevičius, MII PSIS Matematinės logikos sektorius / Mathematical Logic Sector at Software Engineering Department of the Institute of Mathematics and Informatics,
tel. 260 89 20,

VU MII ir MIF seminarų ciklas „Tikimybių teorija ir statistika“

Local set of seminars on Probability Theory and Statistics

2012 01-12

Vyksta kas savaitę trečiadieniais 9.15 val.

Prof. K. Kubilius, Tikimybių teorijos ir statistikos skyrius / Probability Theory and Statistics Department,                tel. 22109731, .l

VU MII ir MIF seminarų ciklas „Paslaugų stiliaus programų sistemų architektūros“

Local set of seminars „Service Oriented Architecture“

 2012 01-12

Vyksta kas savaitę penktadieniais 12 val.

Prof. A. Čaplinskas, Programų sistemų inžinerijos skyrius / Software Engineering Department,                               tel. 2109 340, 8 615 72468, .

VU MII Informatikos metodologijos skyriaus seminarų ciklas

Set of seminars of Informatics Methodology Department

2012 01-12

Vyksta kas savaitę trečiadieniais

V. Dagienė, Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,                           tel. 2109 732,

VU MII Sistemų analizės skyriaus seminarų ciklas

Set of seminars of System Analysis Department

2012 01-12

Vyksta kas savaitę pirmadieniais 13 val.

Prof. G. Dzemyda, Sistemų analizės skyriaus / System Analysis Department,                                      tel. 2109300, gintautas.dzemyda@mii.vu.lt"

 

 VU MII Programų sistemų skyriaus Matematinės logikos sekcijos seminarų ciklas

„Sekvenciniai skaičiavimai“

Local set of seminars „Sequent calculus“

2012 02-12

Vyksta kas mėnesį

 Prof. R. Pliuškevičius, VU MII PSIS Matematinės logikos sektorius / Mathematical Logic Sector at Software Engineering Department,                                                             tel. 260 8920,

Centrai / Centres:    
Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
Tarptautinė konferencija „Sovietinė praeitis ir postsovietinė dabartis: sakytinės istorijos ir atsiminimų studijų etika“ (T)
International conference “The Soviet Past in the Post-Soviet Present: Ethics of Oral History and Memory Studies“ (I)
www.lsc.vu.lt
 
2012 09 06 / 2012 09 07 Prof. D. Leinartė, Lyčių studijų centras /Gender Studies Centre,
tel.219 30 28, Melanie Ilič, Glosteršyro universitetas(Dž. Britanija) / Department of Humanities,University of Gloucestershire, UK
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku