Mokslo renginiai 2013 m.

 

Fakultetai / FacultiesInstitutai / Institutes:Centrai / Centres:
Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Lyčių studijų centras / Centre for Gender Studies

Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science Religijos studijų ir tyrimų centras / Religious Studies and Research Centre
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy Sveikatos ir sporto centras / Sports and Health Centre
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry  
Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Istorijos fakultetas / Faculty of History Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Kauno humanitarinis fakultetasKauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities    
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication    
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics    
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine    
Teisės fakultetas / Faculty of Law    

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry     
Pavadinimas / Title  Data / Date    Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Baltic Polymer Symposium 2013“ (T)

International conference „Baltic Polymer Symposium 2013“ (I)

2013 09 /
2013 09
 

Prof. R. Makuška, Polimerų chemijos katedra / Department of Polymer Chemistry,

tel. 219 32 27,

Filologijos fakultetas / Faculty of Philology     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinis seminarasBaltų ir slavų kalbų istoriniai bei tipologiniai ryšiai(T)

International seminar „Historical and Tipological Connections among Baltic and Slavic Languages(I)

2013 02 01  

Doc. A. Judžentis, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,

tel. 268 72 12,

Lietuvos mokinių XXIV Respublikinė lenkų kalbos ir literatūros olimpiada

2013 03 20 / 2013 03 22  

Dr. T. Dalecka, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37, polkatedra@flf.vu.lt, Teresa.Daleck

 

Tarptautinė konferencija „Tristano tematika nuo viduramžių iki šių dienų: tarpdalykinės perspektyvos“ (T)

International conference „The Tristan Thematics from the Middle Ages Until Today: Interdisciplinary Perspectives“(I)

www.flf.vu.lt/germanistik
2013 04 06  

Prof. J. Bajarūnienė, Dr. A. Farhid Nia, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philologie,

tel. 268 72 30, 867110244,  j.bajaruniene@gmail.com

Studentų germanistų mokslinė konferencija 2013 „Kalba ir literatūra“

Conference of Students of German Philology „2013: Language and Literature“

www.flf.vu.lt/vfk

2013 04 18  

Dr. J. Daunorienė, Dr. A. Burov, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philologie,

tel. 268 72 30, Justina.Daunoriene@flf.vu.lt,

 

Seminaras „Janas Karlovičius ir jo epocha“

Seminar „Jan Karłowicz and His Epoch“

2013 04 25  

Doc. M. Davlevič, Doc. I. Fedorovič, Polonistikos centras / Polish Studies Center, 

tel. 268 72 37, Miroslav.Davlevic@flf.vu.lt, , .                                                                          

XI studentų mokslinė konferencija – „Polonistikos dienos“

11th Student Conference – „Days of Polonistics“

2013 04

2013 05

 

Doc. V. Ušinskienė, Polonistikos centras /Polish Studies Center,

tel. 268 72 37, polkatedra@flf.vu.lt,

Mokslinė studentų konferencija

Conference of Students of English Philology 
2013 04  

Dr. J. Šinkūnienė, Anglų filologijos katedra / Department of English Philology,

tel. 268 72 28, Jolanta_555@yahoo.com

Tarptautinė konferencija "Turkų istorija ir kultūra Lietuvoje, skirta 615-osioms totorių ir karaimų apgyvendinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje metinėms paminėti.

International Scientific Conference dedicated to the 615th Anniversary of the Settlement of Tatars and Karaims in the Grand Duchy of Lithuania (I)

2013 05 29 /

2013 05 31

 

Doc. G. Miškinienė, Turkų kalbos centras ir Kultūrinių bendrijų centras / Centre for Stateless Cultures,

tel. 268 72 26,

Tarptautinė konferencija „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos“ (T)

International conference „‘Baltos lankos‘ Week of Academic Studies“ (I)

http://www.semiotika.lt/greimo-centras/akademine-baltu-lanku-studiju-savaite/

2013 07 04 /2013 07 07  

 Prof. A. Sverdiolas, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras / A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary Theory,

tel. 268 71 61, arunas.sverdiolas@gmail.com

 

Tarptautinis seminaras „Baltų ir slavų kalbų istoriniai bei tipologiniai ryšiai“ (T)

International seminar „Historical and Tipological Connections among Baltic and Slavic Languages“ (I)

2013 09  

Doc. A. Judžentis, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,

tel. 268 72 12,

 

Tarptautinė konferencija „Vilnius: Heterotopijos“ (T)

International conference „Vilnius: Heterotopies“ (I)

2013 09 19 / 2013 09 20  

Doc. I. Vidugirytė-Pakerienė, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24, 868730524,

Tarptautinė konferencija „Kalbos ir žmonės“ (T)

International conference „Languages and People“(I)

www.lsk.flf.vu.lt

2013 10 03 / 2013 10 04  

Prof. M. Ramonienė, Dr. L. Vilkienė, Lituanistinių studijų katedra / Department of Lithuanian Studies,

tel. 268 72 14, ,

 

20-oji Jono Jablonskio konferencija

20th Conference of Jonas Jablonskis

2013 10 04  

Prof. R. Koženiauskienė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,

tel. 268 72 12,

Seminaras "Lituanizmai ir finizmai Latvijos toponimikoje"

2013 10 23  

Prof. B. Stundžia, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studies,

tel. 268 72 11,

Tarptautinė mokslinė konferencija „Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje. Lietuvių-lenkų moksliniai ryšiai“ (T)

International conference "On Functioning of Literatures and Languages in Lithuania: Lithuanian-Polish Academic Relations"(I)

2013 11 08 / 2013 11 09  

Prof. A. Kalėda, Doc. M. Davlevič, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37, polkatedra@flf.vu.lt, ,

Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at

Seminarai „Concilium Educationis“

Seminars „Concilium Educationis“

  2013 kartą per mėn/once every month

 

Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 868622743, vilija.targamadze@gmail.com

Tęstinis filosofijos seminaras

2012 11 /2013 12

kas 2-3 savaites/once in 2-3 weeks

 

V. Gustas, Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Philosophy and Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 266 76 17,

Seminaras „Tarptautiškumas sociologijos ir kriminologijos studijose“

Seminar „The Internalization of Sociology and Criminology Studines“

2013 01 18

 

G. Rapolienė, A.Vaikšnytė, Sociologijos katedra / Department of Sociology,

tel. 266 76 26, g.rapoliene@gmail.com,

Respublikinė konferencija „VU konferencija, skirta mokytojų rengimo Vilniaus universitete 230 metų sukakčiai paminėti“

National conference „Scientific Conference dedicated to the 230th Anniversary of Teacher Education at the Vilnius University“

2013 02 22

 

Prof. L. Duoblienė, R. Bartaševičius, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 8689 15916, ;

tel. 266 76 25,

Respublikinė konferencija „Kasmetinė individualiosios psichologijos konferencija“

National conference „Annual conference of Individual Psychology“

2013 03 16

 

Doc. R. Bieliauskaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05, ratemaus@yahoo.com,

Respublikinė konferencija „4-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“

National conference „4th Annual Vilnius Trauma Psychology Conference“

2013 03 21/

2013 03 22

 

Prof. D.Gailienė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05,

Respublikinė konferencija „Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“

National conference „Conference of Young Scientists of Psychology“

www.jmpk.fsf.vu.lt

2013 04 26

 

V. Klimaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05, .l

Mokomasis seminaras „Krizės įveika: restabilizacijos procesas“ (profesoriai Michaelis Mailsas ir Robertas Templtonas)

Educational Workshop „Coping with Crisis: Process of Restabilisation“ (professors Michael Miles and Robert Templeton)

2013 05

 

 Prof. A. Bagdonas, Specialiosios psichologijos laboratorija / Laboratory of Special Psychology

tel. 268 72 55,

Mokomasis seminaras „Neuropsichologinis įvertinimas“

Educational workshop: Neuropsychological Assessment

2013 05  /2013 06

 

Prof. A. Bagdonas, Specialiosios psichologijos laboratorija / Laboratory of Special Psychology

tel. 268 72 55,

Respublikinė konferencija VU Specialiosios psichologijos laboratorijos 40-mečiui „Psichologinė kultūra ir kultūros psichologija: asmenybinis, profesinis ir nacionalinis matmenys“

National Conference Devoted to the 40-Year Anniversary of VU Laboratory of Special Psychology „Psychological Culture and Cultural Psychology: Personal, Professional and National Dimensions“ 

2013 06

 

Prof. A. Bagdonas, Specialiosios psichologijos laboratorija / Laboratory of Special Psychology

tel. 268 72 55,

 

 

Tarptautinė konferencija „Kultūros jungtys: dvasingumas, ugdymas, muzika“(T)

International conference „Cultural Links: Spirituality, Music, Education“(I)

2013 06 27 /2013 06 29

 

Prof. L. Duoblienė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 266 76 25, ;

Dr. A. Girdzijauskas KU, Muzikos pedagogikos katedra,

tel. 37 46 398 734,

IL Tarptautinės Sociologų Asociacijos Šeimos tyrimų komiteto konfereILncija „Šeima ir Migracija“ (T)

IL International conference of the ISA RC06 on Family Research „Family and Migration“ (I)

www.cfr2013.lt

2013 07 17/ 2013 07 19

 

Prof. I. Juozeliūnienė, L. Kanapienienė, Sociologijos katedra / Department of Sociology,

tel. 266 76 00, Irena.juozeliuniene@takas.lt,

 

Klasikinės filosofijos simpoziumas „Ad Fontes Philosophia“

Symposium of Classical Philosophy "Ad Fontes Philosophia"

www.ad-fontes.lt

013 07 21/2013 07 28

 

M. Kubilius, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 867156825, .l

 

Bažnyčios Tradicijos ir Grigališkojo choralo studijų savaitė „Ad Fontes Mystagogia“

Study week of the Tradition of the Church and Gregorian Chant „Ad Fontes Mystagogia“

2013 07 28/2013 08 04

 

M. Kubilius, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 867156825,

 

Seminaras „Neapibrėžtumo valdymas organizacijose ir bendruomenėse: vaidmenys ir rizikos“

Seminar „Managing in Uncertainty in Organizations and Communities: Roles and Risks“

2013 08 22/2013 08 26

 

Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social work,

tel. 266 76 10,

Seminaras „Vaikų ir paauglių piešinių interpretavimas“

Seminar „Interpretation of Children‘s and Adolescent‘s Drawings“

2013 10 07/2013 10 09

 

Doc.R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC),

tel. 268 72 54, .l

Respublikinė konferencija, skirta habil. dr. Meilei Lukšienei

National conference dedicated to prof. Meile Lukšiene

2013 10   /2013 11

 

Doc. I. Stonkuvienė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

Tel. 266 76 25, .

Respublikinė konferencija vaikų psichikos sveikatos tematika

National conference about children‘s mental health

2013 10 25

 

Doc.R. Jusienė, Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras / Psychological Innovations and Research Training Center (PTMC),

tel. 268 72 54,

Seminaras: su Marie Christine Laznik, Centre Alfred Binet, Paris, France

„Kūdikių-motinų santykių sutrikimai: ankstyvosios diagnostikos bei intervencijos kryptys“ (T)

Seminar „Disorders in Infant-Mother Relationships: Directions in Early Diagnostics and Intervention“(I)

2013 11 02/ 2013 11 15

 

Doc. D. Čekuolienė, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General Psychology,

tel 861481900, dcekuoliene@takas.l

Seminaras „Šiuolaikinės visuomenės iššūkiai visuomenės psichikos sveikatos srityje: mokslo žinių teikiamos galimybės“

Seminar „Mental Health Challenges to Contemporary Society: Opportunities of Scientific Knowlegde“

 

2013 11 12

 

Dr. E. Šumskienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social work,

tel. 266 76 09,

Konferencija "Studijų tarptautiškumas: siekiniai ir problemos"

2013 11 07 /

2013 11 08

 

Dr. Rapolienė, Sociologijos katedra / Department of Sociology,

tel. 266 76 26,

Seminaras „ Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema – optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas“ (įgyvendinant LMT projektą, vykdomą pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”

Seminar „Benefits in Cash and in Kind: Dilemas of Creating Optimal Model of Social Assistance“

2013 11 15

 

Prof. L. Žalimienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social work,

tel. 266 76 09,

 

Konferencija „Socialinis darbas - tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“

Conference „Social Work – Between Dependency and Autonomy“

2013 11 08

 

Doc. B. Švedaitė-Sakalauskė, Socialinio darbo katedra / Department of Social work,

tel. 266 76 09,
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

2-asis tarptautinis Vilniaus seminaras "Infraraudonosios ir Ramano spektroskopijos panaudojimas medziagų vaizdinimui“ (T)

Second Vilnius international workshop on Infrared and Raman Spectroscopical Imaging (I)

2013 05  

Prof. V. Šablinskas, Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra / Department of Physics and Spectroscopy,

tel. 236 60 94,

 

Respublikinė konferencija „40-oji Lietuvos Nacionalinė Fizikos Konferencija.“

National conference „40th Lithuanian National Conference on Physics“

2013 06 10 / 2013 06 12  

Prof. V. Balevičius, Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra / Department of General Physics and Spectroscopy,

tel. 868238851,

Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Lietuvos dirvožemio specialistų mokslinis seminaras

Scientific seminar of Lithuanian Soil Experts

2013 03

2013 04

 

Doc. J. Volungevičius, Geografijos ir kraštotvarkos katedra / Department of Geography and Land Management,

tel. 239 82 86,

Tarptautinė konferencija „Nuo kartografijos iki geografinės informacijos mokslo“ (T)

International conference „From Cartography to Geographis Information Science“ (I)

www.kc.gf.vu.lt

2013 05 31 / 2013 06 01  

Prof. G. Beconytė, Kartografijos centras / Center of Cartography,

tel. 239 82 98,

Tarptautinė konferencija „INQUA Peribaltic darbo grupės metinė konferencija ir lauko simpoziumas - 2013“ (T)

International conference „INQUA Peribaltic Working Group Annual conference and field Symposium -2013“ (I)

http://www.ut.ee/INQUAPeriBaltic
2013 06 25/2013 06 30  

Dr. P. Šinkūnas, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of Geology and Mineralogy,

tel. 239 82 72; 239 82 77, petras.sinkunas@gf.vu.lt, ,  

 

Tarptautinė mokykla „CNS in Norm and Pathology“ (T)

International school „CNS in Norm and Pathology“ (I)

2013 07 01/2013 07 03  

Prof. O. Rukšėnas,Biochemijos ir biofizikos katedra / Department of Biochemistry-Biophysics,

tel. 239 82 22,

Konferencija-ekspedicija "Pietų Lietuvos dirvožemių dangos“

Conference-expedition „Soil Covers of South Lithuania“
2013 09  

Doc. J. Volungevičius, Geografijos ir kraštotvarkos katedra / Department of Geography and Land Management,

tel. 239 82 86,

Istorijos fakultetas / Faculty of History     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė mokslinė konferencija "Turkų istorija ir kultūra Lietuvoje, skirta 615-osioms totorių ir karaimų apgyvendinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje metinėms paminėti.  (T)

International Scientific conference dedicated to the 615th Anniversary of the Settlement of Tatars and Karaims in the Grand Duchy of Lithuania (I)

2013 05 29/

2013 05 31

 

G. Miškinienė, IF Kultūrinių bendrijų centras/Centre for Stateless Cultures of the Faculty of History, FlF Turkų kalbos centras/Turkish language centre of the Faculty of Philology

tel. 2687226,

Tarptautinė konferencija, skirta III   Lietuvos Statuto 425 metinėms (T)

International conference, dedicated to the 425th anniversary of the Third Statute of Lithuania (I)

2013 09 26 /2013 09 27  

Prof. I. Valikonytė, L. Steponavičienė, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra / Department of Ancient and Medieval History,

tel. 268 72 96, ,

6-asis tarptautinis teorinis Baltijos regiono archeologų seminaras (BASE) (T)

The 6th Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) (I)

2013 10 25 /

2013 10 27

 

Doc. A. Merkevičius, Archeologijos katedra / Department of Archaeology,

tel. 268 72 99,

Tarptautinė konferencija „1933 metų iššūkiai Europai ir Lietuvai“ (T)

International conference „Challenging Year: 1933 in Europe and Lithuania“ (I)

2013 10 25  

Doc. S. Kaubrys, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,

tel. 268 72 86,

Seminaras "Istorinė demografija, jos metodai ir atsiveriančios praeities visuomenės supratimo galimybės"

2013 11 05 /

2013 11 06

 

T. Girniuvienė, Kultūrinų bendrijų centras / Centre for Stateless Cultures,

tel. 268 72 93,

Konferencija "Lietuvos Statutas ir LDK bajoriškoji visuomenė"

2013 11 07 /

2013 11 08

 

L. Steponavičienė, Lietuvos Statutų ir Lietuvos metrikos tyrimo grupė,

tel. 268 72 96,

Kauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities     
Pavadinimas / Title  Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Respublikinis seminaras „Kūrybiniai susitikimai: Marcelijus Martinaitis“

National Seminar “Creative Meatings: Marcelijus Martinaitis
2013 02  

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 75 05 36, metodiniai.seminarai@gmail.com

K. Bačiulienė, Lietuvių filologijos katedra/ Department of Lithuanian Philology,

tel. 865886615,

Respublikinis seminaras „Gerosios pedagoginės patirties sklaida: paskaita“

National Seminar “Dispersion of Pedagogical Experience: Lecture

2013 02 25  

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 75 05 36, metodiniai.seminarai@gmail.com;

Dr. I. Šarkiūnaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel.  42 23 44,

 

Respublikinis seminaras „Gerosios mokslinės patirties sklaida: straipsnis“

National Seminar "Dispersion of Scientific Experience: Article”

2013 03  

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel.  75 05 36, metodiniai.seminarai@gmail.com;

Dr. I. Šarkiūnaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management ,

tel.  42 23 44,

Respublikinis seminaras „Erasmus“ programa: dėstytojų patirtis“

National Seminar “Erasmus” Program: Lecturers’ Experience”

2013 03  

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel.  75 05 36, metodiniai.seminarai@gmail.com;

Dr. J. Krūminienė, 

tel.  75 09 14,

Studentų filologų mokslinė konferencija „Jaunųjų filologų tyrimai“

Students Scientific Conference ,,Research of the Young  
2013 03 15  

Dr. D. Aliūkaitė, Doc.  S. Biržietienė, Dr. E. Gabrėnaitė,V. Norvaiša, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,

tel.  42 26 04,

Respublikinių seminarų ciklas „Perprodukcijos krizių logistinė analizė ir Lietuvoje atrasti galimai nauji ekonominiai dėsniai“

Cycle of National Seminars "Overproduction Crisis Logistic Analysis and Lithuania to Discover Potentially New Economic Laws"
2013 03 19  

Prof. S. A. Girdzijauskas, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 75 05 36, stasys.girdzijauskas@gmail.com,

 

Respublikinis seminaras „Erasmus“ programa: studentų patirtis“

National Seminar “Erasmus” Program: Students’ Experience”

2013 04  

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 75 05 36, ;

G. Lazdinytė,

tel. 75 09 14,

Respublikinis seminaras „Priešo įvaizdžio formavimas Lietuvos žiniasklaidos priemonėse“.

National Seminar „The Image of the Enemy in Lithuanian Mass Media“
2013 04  

Doc. V. Makarova, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 867215791, makarovavv@gmail.com,

tel. 75 05 36,

18-oji Tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencijoje „Informacinės technologijos 2013“

18th intercollegiate master and doctoral conference „Information Technologies 2013“

2013 04  

Dr. A. Lopata, I. Veitaitė, Informatikos katedra / Department of Informatics,

tel. 42 25 66, Audrius.Lopata@khf.vu.lt,

 

Respublikinė konferencija „Darnus Lietuvos vystymasis“

National Conference „Sustainable Development of Lithuania“

2013 04 23  

Prof. D. Štreimikienė, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 8614034424, ,

tel. 75 05 36,

Tarptautinė konferencija  "Social and Ecological Implications of Restructuring During and After the Global Crisis" (T)

 

International conference  "Social and Ecological Implications of Restructuring During and After the Global Crisis" (I)

2013 05 09 /

2013 05 10

 

Prof. V. Jurėnienė, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Culture Studies,

tel 37 20 26 27,

16-oji Tarptautinė konferencija „Verslo informacijos sistemos 2013“ (T)

16th International Conference on Business Information Systems BIS 2013 (I)

http://bis.kie.ue.poznan.pl/16th_bis/

2013 06 19/2013 06 21  

Doc. D. Krikščiūnienė, Prof. V. Sakalauskas,

Informatikos katedra / Department of Informatics,

tel. 75 05 38

Dalia.Kriksciuniene@khf.vu.lt,

Respublikinis seminaras „Šnekamosios kalbos taikymai ir jų perspektyvos verslo požiūriu“.

National Seminar „Speech Applications and their Prospects from Bussiness Perspectives“.
2013 10  

Doc. V. Rudžionis, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 8699 45718, ,

tel.  75 05 36,

Respublikinis seminaras „Atminties tyrimai multikultūrinėse pasienio bendruomenėse“.

National Seminar „Memory Research of Multicultural Border Communities“
2013 10  

Dr. D. Kulakauskienė, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 860021734, ,

tel.  75 05 36,

Tarptautinė konferencija „REKLAMA alias MENAS: teorija ir praktika“ (T)

International conference „ADVERTISING alias ART: Theory Meets Practice“(I)

 

2013 11  

Doc. S. Juzelėnienė, Doc. S. Šarkauskienė, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,

tel.  42 26 04,

10-oji prof. V. Gronsko magistrantų ir doktorantų mokslinė konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika-2013“

10th Scientific Conference „Economic Development: Theory and Practice-2013“

2013 11  

Dr. I. Šarkiūnaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel. 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@vukhf.lt"

 

 

Respublikinis seminaras „Parodija kaip šiuolaikinio gyvenimo forma“

National Seminar „Parody as a Form of Modern Life“

 

2013 11  

Doc. V. Makarova, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 867215791, ,

tel. 75 05 36,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication   
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažojoje šalyje: patirtis ir perspektyvos“ (T)

International conference „Traditional and Electronic Publishing in a Small Country: Experiences and Perspectives“(I)

2013 09 25 / 2013 09 27  

Prof. A. Navickienė, Knygotyros ir dokumentotyros institutas / Institute of Book Science and Documentation,

tel. 236 61 16,

Respublikinė konferencija „Žiniasklaidos laisvės kontroversija demokratinėje visuomenėje“

National conference „Contorversy Freedom of the Media in a Democratic Society“

 2013 10 24 /

2013 10 25

 

Prof. Ž. Pečiulis, Žurnalistikos institutas / Institute   of Journalism,

tel. 219 30 40, 219 30 41,

Respublikinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“

National conference „The Readings of Vaclovas Biržiška“

2013 12 02  

Dr. R. Laužikas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Science,

tel. 236 61 09,

Respublikinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“

National conference „Expressions of Theories and Practices of Information and Communication“

2013 12 13  

Prof. Z. Atkočiūnienė, Informacijos ir komunikacijos katedra / Department of Information and Communication,

tel. 236 61 19,

Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics     
Pavadinimas / Title   Data / Date    Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 
Respublikinė konferencija „Studijų ir mokslo perspektyvos Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete“

National conference „Study and Science in the Faculty of Mathematics and Informatics of Vilnius University“

2013 05 30/2013 06 01  

Doc. P. Drungilas, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra / Department of Probability Theory and Number Theory,

tel. 8620-27462, paulius.drung

 

Tarptautinė konferencija „Kombinatorikos ir skaičių teorijos Palangos traptautinė konferencija“ (T)

International conference „Palanga Conference in Combinatorics and Number Theory“ (I)

2013 09 01/2013 09 07  

Prof. A. Laurinčikas, Prof. A. Dubickas, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra / Department of Probability Theory and Number Theory,

tel. 219 30 79,

Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine     
Pavadinimas / Title   Data / Date     Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  

Respublikinė konferencija "Trombozės sindromas"

2013 01 24  

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554, ,

tel. 868221009,

Respublikinė konferencija "Progresas šlapimo takų akmenligės diagnostikoje ir gydyme "

2013 01 25  

Doc. A. Želvys, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

 

Tarptautinis seminaras "Vaikų ūmios mieloblastinės leukemijos gydymo naujovės" (T)

International seminar "Advances in Treatment of Acute Myeloid Leukemia in Children" (I)

2013 01 31  

Doc. L. Ragelienė,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Disseases,

tel. 272 04 45, lina.rageliene@mf.vu.lt ;

Dr. J. Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, Vaikų onkohematologijos centras/Centre of hematology and onkology,


tel. 232 87 03,

Respublikinis seminaras "PASS Pulmonologijos ir alergologijos standartų komisijos seminaras"

 

2013 02 22/2013 02 23  

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Disseases,

tel. 869985185,

 

Respublikinė konferencija "Naujos ligų diagnostikos ir gydymo galimybės vidaus ligų praktikoje"

2013 02 28  

Prof. V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554,

Respublikinė konferencija "Retųjų ligų diena"

http://www.genetika.mf.vu.lt
2013 02 28  

Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 236 51 95, .l

                                                  

Respublikinis seminaras "Seksualinės funkcijos integracija vidaus ligų diagnostikoje ir gydyme"

2013 02 28  

Doc. H. Ramonas, Dr. R. Adomaitis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 85, ,

tel. 236 52 88

Respublikinė konferencija "Hemostazės patologijos diagnostikos naujovės"

2013 03 01  

Doc. L. Ragelienė, Dr. J. Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 272 04 45, lina.rageliene@mf.vu.lt;

tel. 232 87 03,

Tarptautinė konferencija "Periodontologijos aktualijios" (T)

International conference "Topicalities in Periodontology" (I)

2013 03 02  

J. Žekonienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 868627528,

 

Tarptautinė konferencija "Pėdos chirurgija"(T)

International conference "Foot Surgery" (I)

www.ltod.lt
2013 03 01  

I. Šatkauskas, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Orthopaedic and Traumatology and Reconstructive Surgery, 

tel. 236 21 00, ;


A. Makulavičius, RVUL Ortopedijos traumatologijos centras,

Respublikinė konferencija "Ergonomika ir klinikinė praktika odontologijoje"

www.odontologurumai.lt

2013 03 16  

Prof. A. Pūrienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 868714131,

Respublikinė konferencija "Down`o sindromo diena"

http://www.genetika.mf.vu.lt

2013 03 21  

Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 236 51 95, .l

Respublikinė konferencija "Ankstyva metabolinių sutrikimų diagnostika"

2013 03 28  

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554, virginijus.sapoka@mf.vu.lt

tel. 868221009,
Respublikinis seminaras "Vyrų šlapimo nelaikymo chirurginis gydymas pošlaplinių raiščių implantavimu" 2013  

Doc. A. Černiauskienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 84, 

Respublikinė konferencija "Peritoninė dializė"

2013 03  

Doc. A. Jankauskienė, Vaikų ligų klinika / Department of Children's Diseases,

tel. 272 04 27,

Tarptautinė konferencija" Tinklainės ligų diagnostika ir medikamentinio gydymo strategijos" (T)

International conference "Diagnostics and Treatment Strategies of Retinal Diseases" (I)

2013 04  

Doc. R. Ašoklis, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Clinic of Ear, Nose, Throat and Eye, 

tel. 236 52 63,

Tarptautonė konferencija "Skeleto onkologinės ligos" (T)

International conference "Musculoskeletal Oncology" (I)

www.ltod.lt
2013 04 12  

I. Šatkauskas, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Orthopaedic and Traumatology and Reconstructive Surgery, 

tel. 236 21 00,

Tarptautinė konferencija "Intensyvios ir invazyvios kardiologijos tarptautinė konferencija" (T)

International conference on Intensive and Invasive Cardiology (I)

2013 04  

Prof. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 04,

XVII Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos konferencija - mokykla (T)

XVII Vilnius International Paediatric Pulmonology Conference - School (I)

 http://www.pediatrija.org

2013 04 26/2013 04 27  

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė konferencija Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos 

2013 04 26  

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 01,

Respublikinė konferencija "Vaikų infuzinės ir transfuzinės terapijos aktualijos"

www.vritdraugija.lt
2013 04 05  

Doc. V. Žilinskaitė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869841354,

Respublikinė konferencija "Karščiavimo sindromas"

2013 04 25  

Prof. V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554,

Respublikinė konferencija "DNR diena Lietuvoje 2013"

http://www.genetika.mf.vu.lt
2013 04  

Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 236 51 95, .l

Tarptautinis seminaras "Endokrininės sistemos patologija sengant onkologinėmis ligomis" (T)

International seminar "Endocrine Pathology in Pediatric Cancer" (I)

2013 05 03  

Doc. L. Ragelienė,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Disseases,

tel. 272 04 45, ;

Dr. J. Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases, Vaikų onkohematologijos centras/Centre of hematology and onkology,


tel. 232 87 03,

Respublikinė Lietuvos vaikų kardiologų draugijos konferencija

2013 05 03  

Doc. O. Kinčinienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869914729,

Respublikinė konferencija "Lietuvos pediatrų draugijos metinė konferencija “Lietuvos vaikų sveikata 2013"

http://www.pediatrija.org
2013 05 10  

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185,

Tarptautinė konfewrencija "Endoskopinės nosies chirurgijos galimybės" (T)

International conference "Endoscopic Nasal Surgery : New Possibilities" (I)

2013 05  

Prof. E. Lesinskas, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Clinic of Ear, Nose, Throat and Eye,

tel. 236 52 70, 236 52 76,

Respublikinė konferencija "Lėtinio skausmo diagnostika ir gydymas"

2013 05 23  

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554, virginijus.sapoka@mf.vu.lt

tel. 868221009,  

Tarptautinė konferencija "Kompleksinės reabilitacijos modelis Lietuvoje 1993-2013: pasiekimai ir iššūkiai (T)

International conference "Comprehensive Rehabilitation in Lithuania 1993-2013: Achievements and Chalanges" (I)

www.frm.lt
2013 05 24/2013 05 25  

Prof. A. Juocevičius, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Rehabilitation, Physical and Sports Medicine Department,

tel. 236 51 73,

Respublikinė konferencija "Lietuvos chirurgų asociacijos" suvažiavimas"

www.lietuvoschirurguasociacija.org

2013 05 24/2013 05 25  

Prof. G. Brimas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868240944,

Respublikinė konferencija "Lietuvos vaikų chirurgija-2013"

2013 05  

Doc. K. Trainavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 272 05 96,

Respublikinė konferencija "Neurochirurginiai galvos smegenų kraujotakos sutrikimai"

2013 05  

Doc. S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Neurology and Neurosurgery Clinic,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija "Slaugos mokslas ir praktika 2013"

http://www.raktazole.lt/main.php?p=1

2013 05  

Prof. D. Kalibatienė, Dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamental Internal Medicine,

tel. 234 42 61, ;

tel. 265 85 46,

Respublikinė konferencija "Alergologija ir klinikinė imonologija – 2013"

2013 05  

Doc. R. Ėmužytė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 868738419,

Klaipėdos seminarai (T)

Klaipeda Seminars (I)

www.radiologija.lt
2013 06 07/2013 06 08  

Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics of Medicine,

tel. 236 50 64,  236 51 77,

Respublikinė konferencija "Garsių Lietuvos anatomų ir histologų (P. B. Šivickio, S. Pavilonio ir G. Česnio) mokslinis ir akademinis palikimas (šių mokslininkų vardų suteikimas VU MF Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros auditorijoms)"

2013 06  

Prof. J. Tutkuvienė, Doc. R. Šimkūnaitė-Rizgelienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Antropology,

tel. 239 87 06, janina.tutkuviene@mf.vu.lt,

tel. 239 87 14,

Respublikinė konferencija "XI-oji Lietuvos neurologų vasaros mokykla: Neurologijos mokslo ir praktikos aktualijos – 2013"

www.neuroseminarai.lt
2013 06 21/2013 0623  

Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Neurology and Neurosurgery Clinic,

tel. 236 52 20,

 

Kardiologų vasaros stovykla

2013 06 28/2013 06 29  

Prof. P. Šerpytis, Prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 04, ,

tel. 236  52  01,

Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija

2013 06 28/2013 0629  

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185, arval@vmul.lt;

Dr. M. Zolubas, Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

 

Respublikinė konferencija "Grupinė analizė Lietuvoje: problemos ir galimybės įvairiuose kontekstuose"

2013 06 28/2013 0630  

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Šiaurės šalių insulto kongresas (T)

Nordic Stroke Congress (I)

www.nordicstroke.org

 

2013 08 21/2013 08 24  

Prof. D. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinic of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija "Krūtinės ir širdies chirurgijos tobulinimas"

2013 09 13  

Doc. V. Tarutis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 40,

Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų suvažiavimas

2013 09 14

 

Prof. R. Janilionis, Infekcinių,krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Department of Infectious Dideases, Chest Diseases, Dermatovenereology and Alergology,

tel/faks 261 16 36,

Respublikinė konferencija "Pagrindiniai vidaus ligų sindromai"

2013 09 26

 

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554, virginijus.sapoka@mf.vu.lt

tel. 868221009,

Mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė

http://www.genetika.mf.vu.lt

2013 09

 

Prof. A. Utkus, Prof. V. Kučinskas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 236 51 95, algirdas.utkus@mf.vu.lt;

tel. 236 51 95,

Laboratorinės medicinos dienos

2013 09

2013 10

 

Prof. Z. A. Kučinskienė, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry and Laboratory Medicine,

tel. 236 51 80,

Tarptautinė konferencija "Tikrovės atspindys -  norma ir patologija" (T)

International conference "Reflection of  Reality - Norm and Pathology" (I)

2013 10 02/2013 10 04

 

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

 

Respublikinė konferencija "Šlapimo organų infekcijų diagnostika, komplikacijos ir gydymas"

2013 10 05

 

Doc. A. Jankauskienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 272 04 27,

 

IPOKRATES mokymo kursai "Vaikų bronchų astma: įrodyti, inovatyvūs, provokuojantys tyrimų duomenys" (T)

IPOKRATES courses "Paediatric Asthama: Proved, Innovative, Provocative" (I)

2013 10 10/2013 10 12

 

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika, Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185,

 

Respublikinė konferencija "Radiologija 2013"

www.radiologija.lt

2013 10 11/2013 10 12

 

Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics of Medicine,

tel. 236 50 64, 236 51 77,

Respublikinė konferencija "Arterinės hipertenzijos gydymo naujovės"

2013 10 24

 

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554, virginijus.sapoka@mf.vu.lt

tel. 868221009,

Respublikinė konferencija "Išeminės širdies ligos gydymas"

2013 10 25

 

Prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 01,

Vilniaus kursai 2013 (mokama)

Vilnius Course 2013

http://www.vilniuscourse.com

2013 10

 

Prof. V. Usonis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 14,

 

Respublikinė konferencija "Inkstų transplantacija: aktualūs urologijos ir nefrologijos paribio klausimai"

 

2013 10

 

Doc. A. Želvys ir doc. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

Respublikinė konferencija "Neurologijos pasiekimai Lietuvoje"

2013 10

 

Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Neurology and Neurosurgery Clinic,

tel. 236 52 20,

 

Respublikinė konferencija "Vaikų alergologijos naujienos 2013"

2013 10

 

Doc. O. Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 16,

Respublikinė konferencija "Reabilitacija po kelio sąnario chirurgijos"

www.ltod.lt

2013 11 08

 

Dr. I. Šatkauskas, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Orthopaedic and Traumatology and Reconstructive Surgery, 

tel. 236 21 00,

Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos Respublikinė konferencija

2013 11 14

 

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 01,

Tarptautinė konferencija "Endodontija 2013" (T)

International conference "Endodontology 2013" (I)

www.endodontologija.lt

2013 11

 

 

Doc. S. Druktenis, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 272 75 89,

       

Vilniaus reumatologijos seminarai/2013

Vilnius seminars in Rheumatology/2013

2013 11

 

Prof. A. Venalis, Reumatologijos, traumatologijos - ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Orthopaedic and Traumatology and Reconstructive Surgery,

tel. 236 53 03, ,

Jaunųjų morfologų popietė

2013 11

 

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Antropology,

tel. 239 87 06,

Respublikinė konferencija "Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostikos ir gydymo aktualijos"

2013 11

 

Prof. D. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Neurology and Neurosurgery Clinic,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija "Psichikos sveikatos problemų Lietuvoje – aktualumas ir sprendimo būdai"

2013 11

 

Prof. V. Danilevičiūtė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Respublikinė konferencija "Slaugos mokymo ir mokslo aktualijos"

http://www.raktazole.lt/main.php?p=1
2013 11  

Prof. D. Kalibatienė, Dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamental Internal Medicine,

tel. 234 42 61, ;

tel. 265 85 46,

Pasaulinei LOPL dienai skirta IX Respublikinė konferencija “Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2013”

2013 11 22  

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869985185, ;

Dr. M. Zolubas, Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

Kardiologijos naujienos: 2013

2013 11 23  

Prof. G. Marinskis, prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 51 43, ;

tel. 236 52 01, 

Respublikinė konferencija "Dislipidemijų gydymo ypatumai"

2013 11 28  

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika /Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554, virginijus.sapoka@mf.vu.lt

tel. 868221009,

Respublikinė Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugijos konferencija

www.vritdraugija.lt
2013 12 06  

Doc. V. Žilinskaitė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 869841354,

Tarptautinė konferencija "Šlaunikaulio proksimalinės dalies lūžiai" (T)

International conference "Fractures of Femur Proximal Part" (I)

www.ltod.lt
2013 12 07/2013 12 08  

Dr. I. Šatkauskas, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Clinic of Rheumatology, Orthopaedic and Traumatology and Reconstructive Surgery, 

tel. 236 21 00,

Respublikinė konferencija "Vakcinacija: už ir prieš"

2013 12 19  

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554, virginijus.sapoka@mf.vu.lt

tel. 868221009,

Respublikinė konferencija "Aktualūs pulmonologijos ir alergologijos klausimai"

2013 12  

Prof. E. Danila,  Doc. R. Zablockis Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika / Department of Infectious Dideases, Chest Diseases, Dermatovenereology and Alergology,

tel. 236 51 22, edvardas.danila@mf.vu.lt, ,;

tel. 250 18 70, rolandas.zablockis@mf.vu.lt, ,

Teisės fakultetas / Faculty of Law     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Konferencija, skirta Darbo teisės kodekso 10-mečiui paminėti

The Conference Devoted to the 10th Anniversary of Labour Code

2013 03 22  

Doc. T. Davulis, Doc. D. Petrylaitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 70, tomas.davulis@tf.vu.lt,

Nacionalinė konferencija „Privatinės teisės tyrimai“

National Conference „The Researches in Private Law“
2013 02 04/2013 02 05  

Prof. V. Mizaras, Dr. L. Mikalonienė, Doc. T. Davulis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 70, vytautas.mizaras@tf.vu.lt, lina.mikaloniene@tf.vu.lt,

Tarptautinė doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija „Nacionalinių teisės sistemų sąveika: konvergencija ar divergencija? (T)

International Conference of Young Researchers „The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence?“(I)

2013 04 25/2013 04 26  

Dokt. D. Murauskas, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,

Teisės mokslo pavasaris

Spring of Law Science

2013 02 04 /

2013 02 06

 

J. Jonis, Teisės fakulteytas / Faculty of Law,

tel. 23 66 166,

Tarptautinė Civilinio proceso teisės konferencija „Naujausios civilinio proceso efektyvumo ir ekonomiškumo tendencijos“(T)

International Conference on Civil Procedure „Recent Tendencies in the Economy and Efficiency of Civil Procedure“(I)
2013 05 09/2013 05 10  

Dr. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 70,

Tarptautinė konferencija „Mokesčių vengimas: efektyvumo paieškos ar pažeidimas?“(T)

International Conference „Tax Avoidance: the Search of Effectiveness or the Breach of Law?“(I)

2013 05 16/2013 05 17  

Dr. A. Medelienė, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 268 18 86,

Tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje dvidešimtmečiui (T)

International Conference devoted to the 20th Anniversary of Membership of the Republic of Lithuania in the European Council (I)
2013 05  

Dr. I. Isokaitė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas / Institute of International and European Union Law,

tel. 236 61 75, indre.isokaite@gmail.

Europos teisės vasaros mokykla „Teisės harmonizavimas vs. nacionalinis identitetas“

European Summer Law School „The Harmonization of Law v. National Identity
2013 06 24/2013 07 05  

Dr. V. Vėbraitė, G. Dabulskytė, G. Tamašauskaitė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 70, vigita.vebraite@tf.vu.lt, ,

 

Vasaros teisės mokykla „Nacionalinės teisės harmonizavimas: vakarų ir rytų Europos patirtys“

Summer Law School „Harmonization of National Laws: Experiences of Western and Eastern Europe“
2013 07  

Doc. T. Davulis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law, 

tel. 236 61 70,                         

Tarptautinė konferencija "Application International Law into Domestic Courts" (T)

International conference "Application International Law into Domestic Courts" (I)

2013 11 22/

2013 11 23

 

Doc. V. Vaičaitis, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,

Institutai / Institutes:      
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science     
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  

Seminaras, skirtas Europos studijų disciplinai - objekto ir metodo problemos

Seminar on the European Studies - the Problems of Methodology and Study Object
2013 02  

Prof. V. Radžvilas, Europos studijų katedra / Department of European Studies,

tel. 251 41 38,

Seminaras "Atskirai nuo Europos? Demokratijos ribos Rusijoje: vietinių ir kaimynų akimis, Metai po Gegužės 6-osios protestų"

2013 05 02  

R. Bertašavičiūtė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Sciences,

tel.251 41 48,

Nacionalinė konferencija, skirta ES krizės keliamiems iššūkiams Lietuvai aptarti

National Conference on the Challenges of EU Crisis to its Member States

2013 05 09

 

 

Prof. V. Radžvilas, Europos studijų katedra / Department of European Studies,                

tel. 251 41 38,

Tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai (T)

International conference „Polish / Irish / Lithuanian Pre-presidency conference“ (I)

2013  07 04 /

2013 07 05

 

G. Vaščenkaitė, Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius / Research and Public Affairs Department,

tel. 251 41 48,

Seminaras "Kodėl žiniasklaida yra tokia, kokia yra: žiniasklaidos politika Lietuvoje"

2013 10 16  

Ž. Trakelytė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Sciences,

Seminaras "Lietuva Europos sąjungoje: transformacija ir imitacija"

2013 10 18  

V. Pečiukonis, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Sciences,

 

Metinė politologų konferencija 2013

Annual Political Science Conference 2013
2013 11   Doc. I. Vinogradnaitė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,
tel. 251 41 33,  
Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages     
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU   

Tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai iššūkiai aukštojoje mokykloje“ (T)

International scientific conference „Linguistic, Pedagogical and Intercultural Challenges in Tertiary Education“ (I)

www. (bus skelbiama UKI tinklalapyje)
2013 09 07 /2013 09 09  

L. Chodzkienė, Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages,

tel. 268 72 63,

 

       

Taikomųjų mokslų institutas

     

Pavadinimas / Title

Data / Date

 

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

"World Laserology Congress" (I)

 

www.ipta2013.com.

2013 09 19

2013 09 21

 

Prof. J. V. Vaitkus, Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research,

tel. +37052000780,

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy     
Pavadinimas / Title    Data / Date   Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

Lietruvos respublikos prezidentavimo Europos Tarybai renginys: tarptautinė konferencija „Lyčių dėmens integravimas moksle: realizacijos politika“(T)

Konferencijos pavadinimas preliminarus, dar derinamas su EK, kuri ją finasuoja FP7 tiksliniu grantu Vilniaus universitetui

Event of Lithuanian Presidency to the European Council: International conference „Gender Mainstreaming in Science : Policy of Realization“(I)

The title is yet very preliminary. The conference is financed by FP7 grant to the beneficiary named –Vilnius University and patronized by President of Lithuania D. Grybauskaitė
2013 11 21/ 2013 11 22  

Doc. D. Šatkovskienė, Vyksmų ir sandarų teorijos skyrius / Department of Processes and Structures,

tel. 865992833, 

 

Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology     
Pavadinimas / Title    Data / Date    Atsakingi asmenys / Responsible persons a

Tarptautinė konferencija „MoBiLi projekto baigiamoji konferencija“ (T)

International conference „MoBiLi Final Meeting“(I)

2013 04 25 /2013 04 27  

Dr. R. Abraitis, Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnogy,

tel. 260 21 12,

 

 

Tarptautinė konferencija „CEEC TAC2“ (T)

International conference „CEEC TAC2“ (I)

http://www.ceec-tac.org/
2013 08 27 /2013 08 30  

Dr. D. Matulis, Biotechnologijos institutas/ Institute of Biotechnology,

tel. 269 18 84,

Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys / Responsible persons at V

Tarptautinis seminaras „Informatiko mokytojų rengimas“ (T)

International Seminar „Informatics Teacher Education“(I)
2013 06 18/2013 06 23  

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 869805448,

 

IX Tarptautinis Informatikos varžybų „Bebras“ kūrybinis seminaras (T)

IX International Creative Seminar on Informatics Contest „Bebras“ (I)
2013 06 28/2013 07 02  

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 869805448,

 

5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“

2013 09 19  

Prof. L. Sakalauskas, VU MII Sistemų analizės skyriaus Operacijų tyrimo sektorius / System Analysis Department Operation Research Sector,

tel. 210 93 23,

XVI mokslinė kompiuterininkų konferencija

2013 09 20/2013 09 21  

Dr. S. Maskeliūnas, VU MII Programų sistemų inžinerijos skyrius / Software Engineering Department,

tel. 210 93 42,

IV Tarptautinis doktorantų konsorciumas „Informatikos ir informatikos inžinerijos mokymo tyrimai: metodologija, metodai ir praktika“(T)

4th International doctoral consortium “Informatics and Informatics Engineering Education Research: Methodologies, Methods and Practice” (I)
2013 12 01/2013 12 05  

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 869805448,

 

5-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T)

2013 12 05/2013 12 07  

Prof. G. Dzemyda, VU MII Sistemų analizės ir
Programų sistemų inžinerijos skyriai / System Analysis and Software Engineering Departments,

tel. 210 93 00,
Centrai / Centres:      
Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre     
Pavadinimas / Title Data / Date   Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Kohabitacija Europoje: erdvė ir laikas“ (T)

International conference "Cohabitation in Europe: Through Space and Time“ (I)

www.lsc.vu.lt
2013 09 05 / 2012 09 06  

Prof. D. Leinartė, Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre,

tel. 219 30 28, dalia.leinarte@lsc.vu.lt;

Jan Kok, Radboud University of Nijmegen (The Netherlands)

Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research

Data / Date

 

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

RSTC projekto VAT 13/2010 Seminaras „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“

Seminar „Religion and Culture: Challenges of Contemporary World“

www.rstc.vu.lt

2013 03 14  

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13,

Tarptautinė konferencija „Nihilizmas ir vaizduotė“ (T)

International conference „Nihilism and Imagination“ (I)

www.rstc.vu.lt

2013 07 01 /

2013 07 05

 

Prof. R. Šerpytytė, Dr. K. Sabolius, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13, ,

tel. 868633244,

Respublikinė konferencija „Religija ir kultūra“

National conference „Religion and Culture“

www.rstc.vu.lt
2013 05  

 Prof. R. Šerpytytė, Doc. D. Bacevičiūtė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13, ,                      

tel. 268 71 89,

RSTC projekto VAT 13/2010 monografijų pristatymas

2013 09  

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13,

Tarptautinė konferencijaŽmogaus būties filosofijoje ir psichologijoje egzistencinė interpretacija“ (T)

International conferenceThe Existential Interpretation of Human Beings in Philosophy and Psychology: Validity and Topicality” (I)

www.rstc.vu.lt

2013 10 03/2013 10 06  

Prof. R. Šerpytytė, Prof. T. Sodeika, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13, ,

 Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos“ pirmasis seminaras.

 „Transformations of Ontology: Nihilism, Etics, Media“ (1st seminar).

 www.rstc.vu.lt

2013 12 19  

Prof. T. Sodeika, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,tel. 2687189,

Orientalistikos centras /Centre of Oriental Studies

 

 

 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date  

 

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Konferencija "Orientalistika Lietuvoje: praeities refleksijos, ateities vizijos"

2013 04 18  

Prof. A. Beinorius, Orientalistikos centras / Centre for Oriental studies,

tel. 268 72 09,

Seminaras, skirtas diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Indonezijos 20-mečiui

2013 05 03  

 

Prof. A. Beinorius, Orientalistikos centras / Centre for Oriental studies,

tel. 268 72 09,
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku