Mokslo renginiai 2014 m.

Fakultetai / FacultiesInstitutai / Institutes:Centrai / Centres:
Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Lyčių studijų centras / Centre for Gender Studies

Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science Religijos studijų ir tyrimų centras / Religious Studies and Research Centre
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy Sveikatos ir sporto centras / Sports and Health Centre
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry  
Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Istorijos fakultetas / Faculty of History Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Kauno humanitarinis fakultetasKauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities    
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication    
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics    
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine    
Teisės fakultetas / Faculty of Law    

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Balticum Organicum Syntheticum. BOS2014“ (T)

International conference „Balticum Organicum Syntheticum. BOS2014“ (I)

www.bos2014.eu

2014 07 06/
2014 07 09

Prof. E. Butkus, prof. S. Tumkevičius, Organinės chemijos katedra / Department of Organic chemistry,

tel. 861006920,

Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics

 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date

 Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „The Global Challenges for Environmental and Resource Economics in Central and Eastern European Countries: Safety, Security, and Sustainability“ (T)

International conference „The Global Challenges for Environmental and Resource Economics in Central and Eastern European Countries: Safety, Security, and Sustainability“ (I)

 http://gcereceec.org.ua/

2014 09 09 /

2014 09 11

Prof. G. Drūteikienė, Vadybos katedra / Department of Management,

tel. 236 62 91,

Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencija „Wissenschaftliche Tagung der Germanistikstudierenden 2014: Sprache und Literature“(Mokslinė studentų germanistų konferencija 2014: kalba ir literatūra)

National conference „Conference of Students of German Philology 2014: Language and Literature“

www.flf.vu.lt/lt/struktura/katedros/vokieciu-filologijos-katedra

2014 04 10

D. Katinas, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology

tel. 852687230,

XII studentų mokslinė konferencija – „Polonistikos dienos“

12th Student conference – „Days of Polonistics“

2014 05 22

Doc. V. Ušinskienė, dr. I. Fedorovič, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37, polkatedra@flf.vu.lt

Tarptautinis kalbotyros seminaras (T)

International Linguistics Seminar (I)

2014 05.30

Prof. V. Kardelis, Lietuvių k. katedra / Department of Lithuanian Language

tel. 868615073, vytautas.kardelis@flf.vu.lt

2 seminarai iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas“ 

2 seminars from the cycle “Formation of the General and Specific Competencies of the Philologists”

2014 04 28

Prof. A. Lichačiova, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24,

Tarptautinė konferencija „Akademinė studijų savaitė Baltos lankos“ (T)

International conference „‘Baltos lankos‘ A Week of Academic Studies“ (I)

http://www.semiotika.lt/greimo-centras/akademine-baltu-lanku-studiju-savaite/

2014 07 03/

2014 07 06

Prof. A. Sverdiolas, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras / A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary Theory,

tel. 268 71 61, arunas.sverdiolas@gmail.com

                                                      

Tarptautinis simpoziumas „Lietuvių išeivija Italijoje. Italų išeivija Lietuvoje“ (T)

International symposium „Lithuanian Emigration in Italy. Italian Emigration in Lithuania“ (I)

2014 09 19/

2014 09 20

Dr. P. Lavrinec, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24,

Tarptautinė konferencija „Sprache in der Wissenschaft: germanistische Einblicke“ (Mokslo kalba: germanistikos įžvalgos) (T)

International conference „German as the Language of Research: the Philologist's Perspective“ (I)

www.flf.vu.lt/lt/struktura/katedros/vokieciu-filologijos-katedra/wissenschaftssprache

 

2014 09 24/

2014 09 27

Dr. E. Kontutytė, dr. V. Žeimantienė Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology,

tel. 852687230

egle.kontutyte@flf.vu.lt,.lt

2 seminarai iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas“ 

2 seminars from the cycle “Formation of the General and Specific Competencies of the Philologists”

2014 m. rugsėjis-gruodis/September-December

Prof. A. Lichačiova, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24, a.li@takas.lt

Nacionalinė konferencija „Jono Jablonskio 21-oji“

National conference „Jonas Jablonskis – 21st“

2014 10 03

Prof. R. Koženiauskienė, Doc. I. Smetonienė, dokt. J. Račienė, Lietuvių kalbos Katedra/ Department of Lithuanian Language,

tel. 268 72 12,

,

Tarptautinis mokslinis seminaras „Oskaras Kolbergas ir Lietuva“ (T)

International seminar „Oskar Kolberg and Lithuania“ (I)
2014 m. gruodis/December

Doc. K. Rutkovskaja, Dr. I. Fedorovič, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37,

Seminaras „Lenkų kalbos kultūra. Normos ir formos“(skirtas dėstytojams ir lenkų kalbos mokytojams)

2014 m. lapkritis/November

Dr. K. Geben, Polonistikos centras / Polish Studies Center,

tel. 268 72 37,

Tarptautinė konferencija, skirta Prano Skardžiaus 115 gimimo metinėms (T)

International conference dedicated to Pranas Skardžius to commemorate his 115th birthday anniversary (I)

2014 09 19

2014 09 21

Dr. V. Zubaitienė, Lietuvių kalbos katedra ir Baltistikos katedra/ Department of Lithuanian Language and Department of Baltic Studies,

tel. 268 72 12,

Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at

Seminarai „Concilium Educationis“

Seminars „Concilium Educationis“

2014 kartą per 2 mėn/once every 2 month

Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 868622743, vilija.targamadze@gmail.com

Tęstinis filosofijos seminaras

A Series of Philosophy Seminars

2014 kas 2-3 savaites/once in 2-3 weeks

V. Gustas, Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Philosophy, Department of History of Philosophy and Logic,

tel. 852667617,

Respublikinė konferencija „5-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“

National conference „5th Annual Vilnius Trauma Psychology Conference“

2014 03 28

 

Prof. D. Gailienė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05,

Informacinis renginys – kolektyvinės monografijos pristatymas

Information event – presentation of collective study

2014 04

Prof. G. Gudaitė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05, neringa.grigutyte@gmail.com

Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija - 2014

National conference „Conference for Young Scientists in Psychology“

www.jmpk.fsf.vu.lt

2014 04 25

Dokt. P. Želvienė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 868541959, p.zeviene@gmail.com

Mokslinė konferencija, skirta prof. R. Pavilionio atminimui

Scientific Conference in memory of prof. R. Pavilionis

2014 05 30

M. P. Šaulauskas, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of History of Philosophy and Logic,

tel. 852667617,

Seminaras „Šiuolaikinės vaizduotės praktikos ir teorijos“

Seminar "Contemporary Practices and Theories of Imagination"

2014 06 12

Doc. K. Sabolius, Filosofijos katedra / Department of Philosophy,

tel. 266 76 17, kristupas.sabolius@fsf.vu.lt

Tarptautinė konferencija „38-oji Tarptautinės mokymosi negalių tyrimo akademijos konferencija “ (T)

International conference „38th Annual IARLD (International Academy for Research in Learning Disabilities) Conference“ (I)

www.iarld2014.lt

2014 07 03/

2014 07 07

Doc. R. Barkauskienė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05, 868226207,

rasa.barkauskiene@fsf.vu.lt

Bažnyčios Tradicijos ir Grigališkojo choralo studijų savaitė „Ad Fontes Mystagogia“

Study week of the Tradition of the Church and Gregorian Chant „Ad Fontes Mystagogia“

www.ad-fontes.lt

2014 07 27 /

2014 08 03

M. Kubilius, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of History of Philosophy and Logic

tel. 867156825,

Grupių santykių seminaras „Organizacijos pokyčiai: motyvacija ir pasipriešinimas“

Group relations working conference „Motivation, Resistance and Change in Organizations and Communities“

 

2014 08 21 /

2014 08 25

 

Dr. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,

tel. 857662610,

Seminaras „Nužymint moralės sritį‘

Seminar „Delineating the Moral Domain“

2014 10 09/

2014 10 11

V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 266 76 17,

R. Berniūnas, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General Psychology,

Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija

Lithuanian National Sociological Conference

http://www.sociology.lt/  

2014 11 14

Prof. A. Poviliūnas, Sociologijos katedra / Department of Sociology,

tel. 266 76 01 , 266 76 26, arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

Seminaras „Kūrybinės laboratorijos: vaizduotė ir šiuolaikinis menas“

Seminar "Creative Workshop: Imagination and Contemporary Art"

2014 12

Doc. K. Sabolius, Filosofijos katedra / Department of Philosophy,

tel. 266 76 17,
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „12-oji akustooptikos ir taikymų mokykla“ (T)

International conference „12th School on Acousto-Optics and Applications“ (I)

www.acousto-optics2014.com

 

2014 06 29 /

2014 07 03

Prof. D. Čiplys, Radiofizikos katedra / Department of Radiophysics,

tel. 236 60 25,

Tarptautinė konferencija „Europinė polinių dielektrikų taikymų konferencija“ (T)

International conference „European Conference on Applications of Polar Dielectric“ (I)

http://www.ecapd2014.ff.vu.lt/

2014 07 07 /

2014 07 11

Doc. R. Grigalaitis, Radiofizikos katedra / Department of Radiophysics,

tel. 236 60 77,

Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Europos muziejų naktis

The European Night of Museums

www.nuitdesmusees.culture.fr

www.muziejai.lt

 

2014 05 16

E. Rudnickaitė, Geologijos ir mineralogijos katedra, Geologijos muziejus / Department of of Geology and Mineralogy, Museum of Geology,

tel. 23 982 77,

Tarptautinė konferencija „9oji Baltijos stratigrafijos konferencija“ (T)

International conference „The 9th Baltic Stratigraphic Conference“ (I)

www.stratigrafija.lt

2014 09 08 /

2014 09 09

Doc. S. Radzevičius, Geologijos ir mineralogijos katedra /Department of Geology and Mineralogy,

 tel. 239 82 76,

Tarptautinė konferencija „Mokslas Gamtos mokslų fakultete“ (T)

International conference „Science in the Faculty of Natural Sciences“ (I)

 

2014 09 23

 

Dr. J. Turčinavičienė, Gamtos mokslų fakulteto dekanatas / Faculty of Natural Sciences,

tel. 239 82 65,
Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Seminaras Istorijos fakulteto doktorantams su Bar Ilano universiteto (Izraelis) profesoriumi Moshe Rosman

Seminar for doctoral students with professor Moshe Rosman from Bar Ilan University

2014 02 19

Doc. J. Verbickienė, Department of History Theory and Culture History,

tel. 268 72 79,

Seminaras-mokymai „Rytų Europos žydų socialinės istorijos aspektai“

Seminar „Aspects of Social History of Eastern Europe Jewish“

2014 04 08/

2014 04 09

 

Doc. J. Verbickienė, Department of History Theory and Culture History,

tel. 268 72 79,

Tarptautinė konferencija „Lietuva – Italija: šimtmečių ryšiai“ (T)

International conference „Lithuania – Italy: Communications of Centuries“ (I)

2014 05 14 /

2014 05 16

Prof. R. Petrauskas, Istorijos fakultetas / Faculty of History,

tel. 268 72 81,

Tarptautinė konferencija „Pirmasis pasaulinis karas ir jo pasekmės“ (T)

International conference „World War I and it‘s Consequences“ (I)
2014 12 15

Prof. Z. Butkus, Naujosios Istorijos katedra / Department of Modern History,

tel. 268 72 87,

Nacionalinė konferencija „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumas“

National conference „Identity of Society of Early Balts“
2014 12 19

Doc. A. Merkevičius, Archeologijos katedra / Department of Archaeology,

tel. 268 72 99,

Kauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Seminarų ciklas„Žmogiškųjų išteklių valdymas: vietiniai ir tarptautiniai aspektai“

Seminar series„Human Resource Management: local and international issues“
2014 02 - 2014 05

Doc. I. Šarkiūnaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel.  (37) 42 23 44,

Nacionalinis seminaras „Gerosios pedagoginės patirties sklaida I“

National Seminar “Dispersion of Pedagogical Experience I”

2014 02 26

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. (37) 75 05 36, ;

Nacionalinis seminaras „Gerosios pedagoginės patirties sklaida II“

National Seminar “Dispersion of Pedagogical Experience II”

2014 03 12

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel.  (37) 75 05 36, ;

Nacionalinis seminaras „Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra“

National seminar „Lithuanian Etiquette and Communication Culture“
2014 04 09

Dr. D. Kulakauskienė, Sociokultūrinių tyrimų centras/ Centre for Socio-cultural Research,

tel. 860021734,

Nacionalinė konferencija „Darnus Lietuvos vystymasis“

National Conference „Sustainable Development of Lithuania"

2014 04 23

Prof. D. Štreimikienė, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 8614034424, ,

tel.  (37) 75 05 36,

19-oji Tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencijoje „Informacinės technologijos 2014“ (T)

19th intercollegiate master and doctoral conference „Information Technologies 2014“ (I)

2014 04 10/

2014 04 11

Dr. A. Lopata, I. Veitaitė, Informatikos katedra / Department of Informatics,

tel. (37) 42 25 66, ,

Tarptautinė konferencija „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė. TELL ME’14” (T)

International conference “Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression. TELL ME’14” (I)

http://tellme.vukhf.lt

2014 04 02 /

2014 04 03

Dr. D. Satkauskaitė, Dr. J. Astrauskienė ir kiti, Germanų filologijos katedra / Department of Germanic Philology,

tel. (37) 42 26 04,

Tarptautinė tarpdalykinė konferencija „REKLAMA quasi MENAS“ (T)

International interdisciplinary conference „REKLAMA quasi MENAS“ (I)

http://www.reklamamenas.khf.vu.lt/lt/

2014 04 10 /

2014 04 11

Doc. S. Juzelėnienė, Doc. S. Šarkauskienė, Doc. R. Baranauskienė, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,

tel. (37) 42 26 04,

Nacionalinė konferencija „M. Šlapelienė – visuomenės veikėja“

National conference „M. Šlapelienė – a Public Activist“
2014 05

Prof. V. Jurėnienė, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Culture Studies,

tel. (37) 20 26 27,

Nacionalinis seminaras „Konceptualiosios metaforos tyrimai Lietuvoje“

National Seminar „Conceptual Metaphor Studies in Lithuania“
2014 05 16

Doc. V. Makarova, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 867215791, makarovavv@gmail.com 

tel. (37) 75 05 36,

Tarptautinė mokslinė konferencija „Žmogus kalbos erdvėje“ (T)

International scientific conference „Man in the Space of Language“ (I)

2014 05 15 /

2014 05 16

Doc. A. Diomidova, Užsienio kalbų katedra / Department of Foreign Languages,

tel. (37) 42 24 77, ala.diomidova@vukhf.lt,

17-oji Tarptautinė konferencija „Verslo informacijos sistemos 2014“ (T)

17th International Conference on Business Information Systems BIS 2014 (I)

http://bis.kie.ue.poznan.pl/17th_bis/

2014 05 21 /

2014 05 23

Doc. D. Krikščiūnienė, Prof. V. Sakalauskas, Informatikos katedra/ Department of Informatics,

tel. (37) 75 05 38,

dalia.kriksciuniene@khf.vu.lt,

Seminaras „Kultūros institucijų, organizacijų vadyba šiuolaikinėmis sąlygomis“

Seminar „Management of Culture Institutions and Organizations in Contemporary Environment“
2014 09

Prof. V. Jurėnienė, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Culture Studies,

tel. (37) 20 26 27,

Nacionalinė mokslinė konferencija „Žmogiškųjų išteklių valdymo aktualijos“

National scientific conference „Actualities of Human Resource Management“

2015 03

 

Dr. I. Šarkiūnaitė, Dr. R. Bartkutė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel. (37)  42 23 44, ,

Nacionalinis seminaras „Gerosios pedagoginės patirties sklaida III“

National Seminar “Dispersion of Pedagogical Experience III”

2014 10 15

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. (37) 75 05 36,

Kalbos signalų apdorojimo ir eksperimentinės fonetikos grupės seminaras

Seminar of the Group for Speech Signal Processing and Experimental Phonetics
2014 10 29

V. Rudžionis, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 869945718, ,

tel. (37) 75 05 36,

Nacionalinis seminaras „Politinis tekstas kaip kultūrinis fenomenas

National Seminar „Political Text as a Cultural Phenomenon

2014 11 12

Doc. V. Makarova, Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research,

tel. 867215791,  

tel. (37) 75 05 36,

11-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“ (T)

11th professor Vladas Gronskas international scientific postgraduate and PhD students conference "Economy Development: Theory and Practice" (I)

2014 12

 Dr. I. Šarkiūnaitė, D. Ročkė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel. (37) 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@vukhf.lt,
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencija „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“

 

National conference „Lithuanian Writers’ Libraries and their Destinies“

2014 06 13

Prof. A. Navickienė, Dr. I. Liepaitė, Knygotyros ir dokumentotyros institutas / Institute of Book Science and Documentation,

tel. 236 61 16, ausra.navickiene@kf.vu.lt

 tel. 236 61 11,

Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. II“ (T)

 

International conference „Communication and Information Sciences in Network Society: Experiences and Insights: II“ (I)

2014 06 19 /

2014 06 20

Doc. A. Vaišnys, Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication,

tel. 236 61 01,

Tarptautinė konferencija „Krizė kine ir vizualinėse medijose“ (T)

 

International conference „Crisis in Film and Visual Media (I)

2014 09 19 /

2014 09 20

Doc. R. Šukaitytė, Kūrybinių medijų institutas / Institute of Creative Media,

tel. 219 32 90,

 

Tarptautinė knygotyros konferencija ,,Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“(T)

International Book Science Conference ,,Book Culture in Kristijonas Donelaitis’ Times in the Multicultural Prussian Society”(I)

2014 09 25 /

2014 09 26

Prof. D. Kaunas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas / Institute of Book and Documentation Science,

tel. 236 61 12,

Nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“

 

National conference „Readings of Vaclovas Biržiška“

2014 12 02

Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,

tel. 236 61 09,

Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 

MIF Studentų Matematikos Olimpiada“

 

„Mathematical Olympiad for MIF Students“

http://www.mif.vu.lt/~jonajank/MIFMO/mifmo.htm
2014 02 08

P. Drungilas, A. Dubickas, J. Jankauskas, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra / Department of Probability Theory and Number Theory,

tel. 219 30 80,

Nacionalinė konferencija „Studijos ir mokslas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete“

National conference „Studies and research in the Faculty of Mathematics and Informatics of Vilnius University“

2014 05 29 /

2014 06 01

P. Drungilas, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra / Department of Probability Theory and Number Theory,

tel. 219 30 80,

"11-oji Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija"  (T)


"11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics" (I)

www.vilniusconference2014.lt

2014 06 30/

2014 07 04

Prof. R. Leipus, Ekonometrinės analizės katedra/ Department of Econometric Analysis,

tel. 219 30 52,

Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  

Respublikinė konferencija „ Visuotinė naujagimių klausos patikra Lietuvoje: problemos ir perspektyvos"

National conference „ Reconstructive Ear Surgery : Innovations and Possibilities"

2014 01 10

Prof. E. Lesinskas, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Department of Ear, nose, throat and eye diseases,

tel. 250 18 67,

Seminaras ,,PASS Pulmonologijos ir alergologijos standartų komisijos seminaras“

Seminar ,,PASS Seminar of Commission of Standards of Care in Pulmonology and Allergology”

2014 01 18

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel.  869985185,

Respublikinė konferencija ,,Vidaus ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai“

National conference ,,Algorythms of Diagnosis and Treatment of Internal Diseases“

2014 01 23

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554,

Respublikinė konferencija ,,Naujovės peties chirurgijoje“

National conference „Advances in Shoulder Surgery“

www.ltod.lt

2014 01 31

Dr. Sigitas Ryliškis, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika

tel.  265 81 93,

Tarptautinė konferencija COST veiklos „Stichinių nelaimių bioetika“ seminaras (T)

International conference „Off Label and Untried Medical Treatments, Medications and Medical Technologies and Devices in Disasters – Ethics Considerations (I)

2014 02

Doc. E. Gefenas, Medicinos istorijos ir etikos skyrius / Medicinos fakultetas,

tel. 239 87 43,

Respublikinė konferencija ,Lietuvos insulto asociacijos konferencija“

National conference ,,Conference of Lithuanian Stroke Association“

www.neuroseminarai.lt

2014 02

Prof. Dalius Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija „ Kardiologijos seminarai“

National Conference "Seminars in Cardiology“

2014 02

Prof. A. Laucevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 53 07,

Aleksandras.laucevicius@santa.lt

Respublikinė konferencija skirta Tarptautinei vaikų vėžio dienai paminėti

National conference to commemorate International childhood cancer day

2014 02 14

Dr. J. Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases;

Vaikų onkohematologijos centras / Centre for pediatric Oncology and Hematology,

tel. 232 87 03,

Seminaras „Šiuolaikinė psichoanalizė: teorija ir praktika“

Seminar „Theory and Practice of Contemporary Psychoanalysis“

2014 02 14 /

2014 02 15

R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Seminaras „Dermatovenerologijos seminarai (19)“

Seminar ,,Seminars of Dermatovenereology (19)“

 

2014 02 20

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika,

tel. 272 03 85,

Seminaras „Šiuolaikiniai psichoterapijos iššūkiai ir galimybės psichikos sutrikimų gydyme“

Seminar „Contemporary Challenges and Potential of Psychotherapy in the Tratment of Mental Disorders“

2014 02 21 /

2014 02 22

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Respublikinė konferencija ,,Širdies nepakankamumas“

National conference ,,Heart FaiIure“

2014 02 27

Prof. V. Šapoka, Doc. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika / Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology,

tel. 869845554,

                                    

Respublikinė konferencija „Retųjų ligų diena“

National conference "Rare Diseases Day"

www.genetika.mf.vu.lt

2014 02 28

Prof. A. Utkus, B. Burnytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94, algirdas.utkus@mf.vu.lt

tel. 250 13 06,

Respublikinė konferencija „Periodontologijos aktualijos“

National conference „Topicality in Periodontology“

www.peiodontologija.com

2014 03 01

J. Žekonienė, Odontologijos klinika,Lietuvos periodontologų draugija,

 

Tarptautinė konferencija ,,Medikamentinės, psichoterapinės ir psichosocialinės pagalbos galimybės psichiatrijoje“(T)

International conference ,,Treatment in Psychiatry: Pharmacological, Psychotherapeutical and Psychosocial Possibilities“ (I)

2014 03

Prof. V. Danilevičiūtė, Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43, vita.danileviciute@mf.vu.lt

Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių paveldimų medžiagų apykaitos ligų specialistų konferencija “ (T)

International conference „Baltic Metabolic Group Meeting“ (I)

www.genetika.mf.vu.lt

2014 03

 Dr. J. Songailienė, B. Burnytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 13 06,

tel. 250 17 97, 

Respublikinė konferencija „Kontaktinio dermatito diagnostikos ir valdymo naujovės“

National conference ‚,Update of Contact Dermatitis Diagnosis and Management“

2014 03 07

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė,Prof. S. Valiukevičienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika,

tel. 272 03 85, (37) 32 62 46

matilda.bylaite@gmail.com

Respublikinė konferencija ,,Pasaulinė inkstų diena“

National conference" World Kidney Day"

 

www.pasaulineinkstudiena2014.lt

2014 03 13

 

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

 

Respublikinė konferencija „Pirminės prevencijos programos rezultatai“.

National Conference „Primary Prevention Program results”

2014 03

Prof. A. Laucevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/ Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 53 07, Aleksandras.laucevicius@santa.lt

Prof. V. Kasiulevičius, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika/Department of Internal Medicine, Family Medicine and Oncology,

Tarptautinė konferencija „Sudėtinga pėdos ir čiurnos patologija“ (T)

International conference „Difficult foot and Ankle Pathology“ (I)

www.ltod.lt

2014 03 14

Dr. Igoris Šatkauskas, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika,

tel. 216 97 68,

Respublikinė konferencija „Infekcinės komplikacijos vaikų onkohematologijoje"

National conference „Infectious Complications in Peadiatric Oncology an Haematology“

2014 03 20

Dr. Jelena Rascon, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases;

Vaikų onkohematologijos centras / Centre for pediatric Oncology and Hematology,

tel.  232  87 03,

Respublikinė konferencija „Down`o sindromo diena“

 National conference „Down Syndrome Day“

 www.genetika.mf.vu.lt

2014 03 21

Prof. Algirdas Utkus, dr. Aušra Matulevičienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics, tel. 250 1794, algirdas.utkus@mf.vu.lt,

tel. 250 17 93,

Respublikinė konferencija ,,Ūmaus ir lėtinio skausmo aktualijos“

National conference "Topicalities of Acute and Chronic Pain“

2014 03 27

Prof. Virginijus Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,

tel.869845554,

Tarptautinė konferencija ,,Išsėtinė sklerozė ir autoimuniniai susirgimai“

International conference ,,Multiple Sclerosis and Autoimmune Disorders“

www.neuroseminarai.lt

2014 04 04

Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Seminaras „Šiuolaikiniai psichoterapijos iššūkiai ir galimybės psichikos sutrikimų gydyme“

Seminar „Contemporary Challenges and Potential of Psychotherapy in the Tratment of Mental Disorders“

2014 04 04

2014 04 05

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Seminaras „Šiuolaikinė psichoanalizė: teorija ir praktika“

Seminar „Theory and Practice of Contemporary Psychoanalysis“

2014 04 11/

2014 04 12

R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Tarptautinė konferencija „Rekonstrukcinės ausies chirurgijos naujovės ir galimybės“ (T)

International conference „Reconstructive Ear Surgery: Inovations“ (I)

2014 04 24/

2014 04 25

Prof. Eugenijus Lesinskas, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Department of Ear, nose, throat and eye diseases,

tel. 250 18 67,

Tarptautinė konferencija „Laboratorinės medicinos dienos“

International conference „Days of Laboratory Medicine“

 

2014 04

Doc. D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra/Department of physiology, biochemistry, microbiology and laboratory medicine,

tel. 250 18 73 dalius.vitkus@mf.vu.lt,

Respublikinė konferencija „DNR diena Lietuvoje“

National conference "DNA Day in Lithuania"

www.genetika.mf.vu.lt

 

2014 04 25

Prof. A. Utkus, B. Tumienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94,

tel. 250 13 07,

Tarptautinė konferencija „Komplikuota kolorektine patologija“ (T)

International conference „Complicated Colorectal Diseases“ (I)

https://www.facebook.com/#!/chirurgija?fref=ts

2014 04 16/

2014 05 17

Doc. P. Žeromskas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika/ Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868749015,

Tarptautinė konferencija ,,XIX Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija – mokykla“ (T)

International conference "XIX Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference – School” (I)

2014 04 18/

2014 04 19

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel.: 869985185,

Respublikinė konferencija ,,Naujos vidaus ligų ir sindromų gydymo galimybės“

National conference ,,New Possibilities of Treatment of Internal Diseases and Syndromes“

2014 04 24

Prof. Virginijus Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,

tel.869845554,

Respublikinė konferencija „Vaikų gastroenterologijos aktualijos“

National conference „What‘s New in Children‘s Gastroenterology“

2014 04 25  

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic for Children‘s Diseases,

tel.  249 24  01,

Tarptautinė konferencija "Akių traumos“

International conference „Ocular Trauma Summit“

2014 05 02/

2014 05 03

Doc. R. Ašoklis, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika / Department of Ear, nose, throat and eye diseases,

tel. 236 52 63,

Tarptautinis kongresas „10-asis Europos Dermatoonkologų draugijos kongresas“

International cogress "10th Congress of the European Association of Dermato Oncology‘.

2014 05 07/

2014 05 10

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika

tel. 272 03 85,

Respublikinė konferencija ,,Lietuvos pediatrų draugijos metinė konferencija “Lietuvos vaikų sveikata 2014”

National conference ,,Annual Meeting of Lithuanian Paediatric Society „Health of Lithuanian Child 2014“

www.pediatrija.org

2014 05 09

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,

Tarptautinė konferencija „26-oji ESDE metinė konferencija 2014“

International conference „26th ESDE Annual Meeting 2014“

 

2014 05 09/

2014 05 10

Prof. A. Pūrienė, Odontologijos institutas/ Institute of Odontology,

tel. 272 10 31, 868714131,

Mokslinė praktinė konferencija „II-asis išvaržų chirurgijos ekspertų forumas“

Scientific practical conference „2nd Master Class in Hernia Surgery“

www.mich.lt

2014 05 16

Prof. G. Simutis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,

tel. 236 52 55,

Respublikinė konferencija „Dantų ir implantų protezavimo klinikiniai ypatumai“

National conference „Clinical Aspects of Teeth and Implant Prosthodontics“

www.oosk.lt

2014 05 16/

2014 05 17

Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas/ Institute of Odontology,

tel. 868755661,

Respublikinė konferencija ,,Lietuvos hipertenzijos kongresas 2014“

National conference ,,Lithuanian Hyperetension Congress“

www.lhd.lt

2014 05 22

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel., 236 50 99,

Respublikinė konferencija ,,Alergijų diagnostika ir gydymas ambulatorinėje praktikoje“

National conference ,,Diagnosis and Treatment of Alergies in the Out Patient  Practice“

2014 05 22

Prof. V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,

tel.869845554,

Tarptautinė konferencija „Europos urologų asociacijos Baltijos kongresas“ (T)

International conference „EAU Baltic Meeting“ (I)

www.uroweb.org

2014 05 23/

2014 05 25

Prof. F. Jankevičius,Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 80,

Europinė radiologijos mokykla „Daugiamodalinis vaizdinimas“ (T)

European school of Radiology „Multimodality Imaging“ (I)

2014 05 23/

2014 05 24

Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics in Medicine,

tel. 236 50 64,

Tarptautinė konferencija „4th Meeting on Intensive and Invasive Cardiology“ (T)

International conference „4th Meeting on Intensive and Invasive Cardiology“ (I)

2014 05 30/

2014 05 31

Prof. P. Šerpytis,prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine

tel. 236 502 04, pranas.serpytis@santa.lt

tel. 236 52 01,

Respublikinė konferencija „Grupinė analizė ir naujosios teorinės praktinės psichoanalizės kryptys“

National conference „Group Anglysis and New Theories and Practice of Psychoanalysis“

 

2014 05 30/

2014 05 31

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Respublikinė konferencija „Radiologijos seminarai 2014“

National conference „Seminars in Radiology 2014“

www.radiologija.lt

 

 

2014 05 30/

2014 05 31

Doc. J. Dementavičienė, Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedra / Department of Radiology, Nuclear Medicine and Physics in Medicine,

tel. 236 50 64,

Respublikinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2014“

National conference „Nursing Science and Practice 2013“

http://www.raktazole.lt/main.php?p=1

 

 

2014 05

Doc. V. Ožeraitienė, Dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra/Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel. 234 42 61, aldona.mikaliukstiene@mf.vu.lt

tel. 265 85 46,

Respublikinė konferencija ,,Antrasis plaučių ligų kongresas“

National conference ,,IIth Lithuanian Conngress of Lung Diseases“

www.chest.lt

2014 05

Prof. E. Danila, Doc. R. Zablockis, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika,

tel.: 236 51 22, edvardas.danila@mf.vu.lt, , pulmo.alerg.centras@santa.lt

tel. 250 18 70, , rzablockis@takas.lt,

Respublikinė konferencija ”Alergologija ir klinikinė imonologija – 2014“

National conference „Allergology and Clinical Imunology – 2014“

2014 05

Dr. R. Ėmužytė,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 868738419,

Respublikinė konferencija ,,Neurochirurginiai galvos smegenų kraujotakos sutrikimai“

National conference ,,Neurosurgical Cerebrovascular Disorders“

2014 05

Doc. S. Ročka,Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija ,,Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija”

National conference ,,Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association“

www.pediatrija.org

2014 06 06/

2014 06 07

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,

Tarptautinė konferencija ,,Evoliucinė medicina: sveikatos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos “(T)

International conference ,,Evolutionary Medicine: Perspectives in Understanding Health and Disease“(I)

2014 05 27/

2014 05 30

Prof. J.Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra/Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07,   

Tarptautinė konferencija „Inkstų ligų gydymo gairių taikymas klinikinėje praktikoje“ (T)

International conference „KDIGO Guidelines in Clinical Practice“ (I)

www.kdigo.org

2014 06 11

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

Seminaras „Šiuolaikiniai psichoterapijos iššūkiai ir galimybės psichikos sutrikimų gydyme“

 

Seminar „Contemporary Challenges and Potential of Psychotherapy in the Tratment of Mental Disorders“

2014 06 13/

2014 06 14

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

 

Seminaras „Dermatovenerologijos seminarai (20)“

Seminar „Seminars of Dermatovenereology (20)“

2014 06 19

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika,

tel. 272 03 85,

Tarptautinė konferencija „Kompleksinės reabilitacijos modelis Lietuvoje 1993 - 2013“ (T)

International conference „The Comprehansive Model of the Rehabilitation in Lithuania“ (I)

www.BMFPRM.org

2014 06 20/

2014 06 21

Prof. A. Juocevičius, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra/ Rehabilitation, Physical and Sports Medicine  Department,

Respublikinė konferencija ,,XII-oji Lietuvos neurologų vasaros mokykla: Neurologijos mokslo ir praktikos aktualijos – 2014“

National conference ,, 12-th Lithuanian Neurologists Summer School: Actualities of Neurological Science and Practice -2014“

www.neuroseminarai.lt

2014 06 20/

2014 06 22

Prof. V.  Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija „Kardiologų vasaros stovykla“

National conferenceSummer Meeting of Lithuanian Cardiologists“

www.lcs.lt

2014 06 27/

2014 06 28

Prof. P. Šerpytis,Prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 04,

tel. 236 52 01, zaneta.petrulioniene@santa.lt

Tarptautinė konferencija ,,8-oji Baltijos jūros šalių vasaros epilepsijos mokykla“ (T)

International conference ,,8th Baltic Sea Summer School of Epilepsy“ (I)

www.neuroseminarai.lt

2014 08 03/

2014 08 08

Dr. R. Mameniškienė, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Tarptautinė konferencija "Projekto „Podiplominių studijų programa: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“ įvadinis seminaras (T)

International conference „Advanced Certificate Program: Research Ethics in Central and Eastern Europe“ an introductory workshop (I)

2014 08 17/

2014 08 24

Doc. E. Gefenas, Medicinos istorijos ir etikos skyrius / Medicinos fakultetas,

tel. 239 87 43,

Respublikinė konferencija „Vaikų gastroenterologijos vasaros mokykla“

National conference „Paediatric Gastroenterology Summer School“

2014 08 22

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic for Children‘s Diseases,

tel.  249 24 01,

Tarptautinė konferencija „Psichoanalitinė diagnostika ir atvejo formulavimas “ (T)

International conference „Psychoanalytic Diagnostics and Case Formulation“(I)

2014 08 27/

2014 08 30

R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Seminaras „Širdies žymenys – klinicistų ir laboratorijos požiūriai“

Seminar „Cardiac Markers – Clinical and Laboratory Perspectives“

2014 07

2014 09

Doc.D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra/Department of physiology, biochemistry, microbiology and laboratory medicine,

tel. 250 18  73, ,

Renginys „Vaisiaus alkoholinio sindromo diena“

Event  „International Fetal Alcohol Syndrome Day“

www.genetika.mf.vu.lt

2014 09 09

Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94,

Respublikinė konferencija mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“

National conference Festival of Science „Erdvėlaivis Žemė“ 

www.genetika.mf.vu.lt

2014 09 11/

2014 09 18

Prof. V. Kučinskas, prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics, 

tel. 236 50 57,

tel. 250 17 94,

Seminaras „Dermatovenerologijos seminarai (21)“

Seminar ,,Seminars of Dermatovenereology (21)“

2014 09 18

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika,

tel. 272 03 85,

Seminaras ,,PASS Pulmonologijos ir alergologijos standartų komisijos seminaras“

Seminar ,,PASS Seminar of Commission of Standards of Care in Pulmonology and Allergology”

2014 09 20

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 8 69985185,

Tarptautinė konferencija „XIII Conference of the Baltic association of Pediatric Surgeons“ (T)

International conference „XIII Conference of the Baltic association of Pediatric Surgeons“ (I)

2014 09 25/

2014 09 27

Doc. K. Trainavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika/ Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery ,

tel. 272 05 96,

Respublikinė konferencija ,,Šlapimo takų infekcijos diagnostika ir gydymas“ 

National conference ,Diagnosis and treatment of urinary tract infections“

2014 09 25

Prof. V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,

tel.869845554,

Respublikinė konferencija „Peties chirurgija: klasika ir naujovės“ 

National conference „Shoulder Surgery: the Classic and Future

www.ltod.lt

2014 09 19

Dr. S. Ryliškis, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika

tel. 265 81 93,

II-ji tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Molekulinių metodų taikymas patologinėje diagnostikoje” (T)

2nd International Scientific-Practical Conference „Molecular Techniques in Diagnostic Pathology“ (I)

2014 10 01/

2014 10 04

Prof. A. Laurinavičius, Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra / Department of Pathology, Forensic Medicine and Pharmacology,

tel. 272 06 64,

Tarptautinė konferencija „4th Baltic Heart Failure meeting“ (T) 

International conference „4th Baltic Heart Failure meeting “ (I)

www.lcs.lt

www.balticheart2014.com

2014 10 03/

2014 10 04

Dr. J. Čelutkienė, prof. G. Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 16,


Tarptautinė konferencija „Aritmija Lietuva 2014“ (T)

International conference „Arrhythmia Lithuania 2014 “ (I)

www.lcs.lt

www.balticheart2014.com

2014 10 03/

2014 10 04

Prof. G. Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 16,

IPOKRaTES tarptautiniai kursai „Vaikų bronchų astma: įrodyta, inovatyvu, provokuojama“

IPOKRaTES International Course „Paediatric Asthama: Proved, Innovative, Provocative“

www.pediatrija.org 

2014 10 09/

2014 10 11

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė konferencija „Ergonomika Odontologijos srities specialistams“

National conference „Ergonomics for Dental Profesionals“

2014 10 11

Prof. A. Pūrienė, Odontologijos institutas/ Institute of Odontology,

tel. 272 10 31, 868714131,

Tarptautinė konferencija ,,Kaip susitinka menas ir mokslas. Ko psichoterapijos tyrimai ir praktika gali vieni iš kitų išmokti“ (T)

International conference ,,How Art and Science Meet. What Research and Practice of Psychothetarpy Can Learn From Each Other“ (I)

2014 10 15/

2014 10 18

Doc. E. Laurinaitis, Psichiatrijos klinika/Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Respublikinė konferencija „Inovacijos chirurgijos moksle ir praktikoje“

National conference „Innovations in Surgical Science and Practice“

www.mich.lt 

2014 10 17

Prof. G. Simutis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, nephrourology and surgery,

tel. 236 52 55,

Respublikinė konferencija “50 metų širdies chirurgijai Lietuvoje“

National conference „50 Years of Heart  Surgery inLithuania“

2014 10 02

Doc. V. Tarutis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/Department of Cardiovascular Medicine,

tel. 236 52 40,

Seminaras „Šiuolaikinė psichoanalizė: teorija ir praktika“

Seminar „Theory and Practice of Contemporary Psychoanalysis“

2014 10 17/

2014 10 18

R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Seminaras „Inkstų akmenligės gydymas“ 

Seminar „Treatment of Kidney Stone Disease“

2014 09 25

Doc. A. Želvys, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

Respublikinė konferencija ,,Ūmių sindromų diagnostika šeimos gydytojo darbe“ 

National conference ,,Diagnosis of Acute Syndromes in the Practice of Family Doctors“

2014 10 23

Prof. V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,

tel.869845554,

Respublikinė konferencija ,,Dermatologijos ir venerologijos aktualijos, skirta pasaulinei žvynelinės dienai paminėti“

National conference ,,News/topicalitys in Dermatology and Venerology, dedicated to World Psoriasis Day“

2014 10 24

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika,

tel. 272 03 85,

Respublikinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2014“

National conference „Update on Paediatric Allergy 2014”

2014 m. spalis/October

Doc.O. Rudzevičienė,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel.  249 2416,

T arptautinė konferencija ,,Genetikos reikšmė psichiatrijoje“ (T)

International conference "The Significance of Genetics in Psychiatry" (I)

2014 m. spalis/ October

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika /Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Tarptautinė konferencija „Vilniaus kursai 2014“ (T)

International conference „Vilnius Course 2014“ (I)

http://www.vilniuscourse.com

2014 m. spalis/ October

Prof. V. Usonis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel . 249 24 14,

Respublikinė konferencija ,,Neurologijos pasiekimai Lietuvoje“

National conference ,,Advances of Neurology in Lithuania“

www.neuroseminarai.lt

2014 10 17

Prof. V. Budrys, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,

Respublikinė konferencija „Aktualūs imunohematologijos klausimai“ 

National conference „Actual  Trends in Immunohematology“

2014 m. spalis-gruodis /

October-December

 

Doc.D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra/Department of physiology, biochemistry, microbiology and laboratory medicine,

tel. 250 18  73, ,

Seminaras „Vyrų šlapimo nelaikymo po prostatos operacijų gydymo naujovės“ 

Seminar „New Treatment Possibilities for men with Urinary Incontinence after Prostate Operations“

2014 11 07

Doc. A. Černiauskienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 84,

Respublikinė  konferencija „Klubo sąnario revizinė chirurgija po endoprotezavimo“ 

National conference „Revision Hip Arthroplasty“ 

www.ltod.lt

2014 11 07

Dokt. G. Kvedaras, Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika,

tel. 236 21 03,

Tarptautinė konferencija ,,Vilniaus reumatologijos seminarai/21” (T) 

International conference ,,Vilnius Seminars in Rheumatology/21” (I)

2014 m. lapkritis/

November

Prof. A. Venalis,Reumatologijos, traumatologijos ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika/ Rheumatology, trauma ortopaedics  and plastic surgery clinic,

tel. 236 53 03,

Respublikinė konferencija „Slaugos mokymo ir mokslo aktualijos“ 

Local conference „Nursing Education and Training Issues”

http://www.raktazole.lt/main.php?p=1

2014 m. lapkritis/

November

Prof. D. Kalibatienė, Dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra/Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel. 234 42 61,

tel. 265 85 46,

Respublikinė konferencija „Kardiologijos naujienos: 2014 m.“

National conference „Innovations of Cardiology: 2014

2014 m. lapkritis/

November

Prof. G. Marinskis, Prof. P. Šerpytis, Prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department ofCardiovascular Medicine,

tel. 236 52 16,

tel. 236 52 04,

tel. 236 52 01, zaneta.petrulioniene@santa.lt

Respublikinė konferencija ,,Pasaulinei LOPL dienai skirta X konferencija “Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2014”

National conference ,,X conference devoted to World COPD Day “Autumn of Pulmonology and Allergology 2014”

2014 11 14

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė konferencija „Vaikų kepenų ir kasos ligos“ 

National conference „Chidren‘s Liver and Pancreas Diseases"

2014 11 21

Doc. V. Urbonas,Vaikų ligų klinika / Clinic for Children‘s Diseases,

tel. 249 24 01,

Respublikinė konferencija ,,Žarnų ir kepenų ligų aktualijos“ 

National conference ,,Topicalities of Gut and Liver Diseases“

2014 11 28

Prof. V. Šapoka, Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika,

tel.869845554,

Tarptautinė konferencija “ENDOBALTIC 2014“ (T) 

International conference “ENDOBALTIC 2014“ (I)

www.endodontologija.lt

2014 11 28/

2014 11 29

Doc. S. Drukteinis, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 868741808,

Žymaus anatomijos profesoriaus S. Pavilonio 95-jų gimimo metinių minėjimas

2014 m. gruodis/

December

Prof. J. Tutkuvienė, Doc. R. Šimkūnaitė-Rizgelienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra/Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07

 tel. 239 87 14,

Respublikinė konferencija ,,Pulmonologijos naujienos“

National conference "News in Pulmonology"

www.chest.lt

2014 m. gruodis/

December

Prof. E. Danila, Doc. R. Zablockis, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos  klinika, tel. 236 51 22, , ,

tel. 250 18 70, , ,  

Seminaras „Šiuolaikinė psichoanalizė: teorija ir praktika“

Seminar „Theory and Practice of Contemporary Psychoanalysis“

2014 12 05/

2014 12 06

R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika / Clinic of Psychiatry,

tel. 261 10 43,

Seminaras „Dermatovenerologijos seminarai (22)“

Seminar ,,Seminars of Dermatovenereology (22)“

2014 12 18

Prof. M. Bylaitė-Bučinskienė, Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika,

tel. 272 03 85,
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Teisės mokslo pavasaris

 Spring of Law Science

2014 02 04 /

2014 02 05

J. Jonis, Teisės fakultetas / Faculty of Law,

tel. 236 61 66, jelena.jonis@tf.vu.lt

Forumas "Privatinės teisės aktualijos" (nacionalinis renginys)

Forum ,,Urgent Problems of Private Law

 

2014 03 03/

2014 03 04

Prof. V. Mizaras, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 70,

Tarptautinė doktorantų ir jaunųjų tyrėjų konferencija ,,Integrating Social Sciences into Legal Research“ (T)

,,Integrating Social Sciences into Legal Research“/ International Conference of PhD students and legal researchers ,,Integrating Social Sciences into Legal Research‘‘ (I)

2014 04 10/

2014 04 11

Dokt. D. Murauskas, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,

Tarptautinė konferencija „Šiuolaikinė baudžiamoji teisė Lietuvoje ir Rusijoje“ (T)

International Conference ,,Contemporary Criminal Law in Lithuania and Russia (I)

 

2014 05 02

Prof. G. Švedas, Baudžiamosios justicijos katedra / Department of Criminal Justice,

tel. 236 62 24,

Tarptautinė konferencija autorių teisės klausimais (T)

 

International Conference on Copyright Law (I)

2014  09 09/

2014 09 10

Prof. V. Mizaras, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law, 

tel. 236 61 70,

Institutai / Institutes:    
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  

Simpoziumas, skirtas aptarti politikos ir kintančių technologų sąveikas

Sympozium to discuss the interactions between politics and technology
2014 02

Doc. I. Vinogradnaitė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,
tel. 251 41 33, inga.vinogradnaite@tspmi.vu.lt

Renginiai, skirti rinkimams į Europarlamentą ir LR prezidento rinkimams aptarti

Seminars and discussions on the topics of EP elections and President elections

2014 m. balandis-birželis /April-June

 

R. Bartaševičiūtė, Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius / Research and Public Affairs Department,

tel. 251 41 48,

Metinė politologų konferencija 2014

Annual Political Science Conference 2014
2014 11 21

Doc. I. Vinogradnaitė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,
tel. 251 41 33,

Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU   

Tarptautinė mokslinė konferencija „VIETOS GENIJUS – asmenybė ir kūryba kaip erdvės vaizdinys“ (2) (T)

Международная научная конференция ГЕНИЙ МЕСТА – личность и творчество в образе пространства“ (2) (I)

2014 05 07 /

2014 05 10

Prof. D. Balšaitytė, Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages,

tel. 268 72 75,

 

Tarptautinis forumas „Kalbos svarba globaliame pasaulyje“ (T)

 

 2014 06 19 /

2014 06 21

Doc. R. Kriaučiūnienė, Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages,
tel. 268 72 66, 

Taikomųjų mokslų institutas

  

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

 -  

 

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy  
Pavadinimas / Title    Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

Tarptautinė konferencija „Kvantiniai simuliatoriai“ (T)

International conference „Quantum Simulators“ (I)

2014 07 09/

2014 07 10

Prof. G. Juzeliūnas, Department of the Theory of structures and Processes / Institute of Theoretical Physics and Astronomy,

tel. 219 32 55,

Mokslo populiarinimo renginys „Tyrėjo naktis 2014”

Science popularization event „Researchers‘ Night 2014“

2014 09 26 /

2014 09 27

Dr. A. Kazlauskas, Astronomical Observatory/ Institute of Theoretical Physics and Astronomy

tel. 219 32 64,

Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry

 

 

 Pavadinimas / Title  

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Seminaras “Elektrocheminiu sensoriu miniatiurizavimo problemos ir sprendmai“

Seminar „Miniatiurisation of Electrochemcial Sensors: Problems and Solutions

2014 01   /

2014 06

Dr. G. Valinčius, Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius /Department of Bioelectrochemistry and Biospectroscopy,

tel. 272 91 86,

Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Pavadinimas / Title    Data / Date  Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Vita Scientia 2014“, skirta Gyvybės mokslų tyrėjams (T)

2014 01 03

I. Songailienė, K. Leonavicius, P. Brazauskas,

tel. 868602086,

Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics 
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

6-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“

2014 04 17

Prof. L. Sakalauskas, VU MII Sistemų analizės skyriaus Operacijų tyrimo sektorius / System Analysis Department Operation Research Sector,

tel. 210 93 23,

10-asis tarptautinis informatikos konkurso „Bebras“ kūrybinis seminaras (su vienos dienos konferencija informatikos mokytojams, birželio 6 d. LR Seimo rūmuose) (T)

X Workshop of the Informatics Contest „Bebras“ (I)

www.bebras.lt

2014 06 01/

2014 06 07

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 869805448,

 

Tarptautinė konferencija „Inovacijos ir technologijos informatikos mokyme“ (T)

International conference „Inovation and Technology in Computer Science Education“ (I)

http://www.iticse2015.mii.vu.lt/

2014 07 05/

2014 07 09

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 869805448,

Informatikos ir informacinių technologijų konkurso „Bebras“ baigiamasis renginys

2014 11 30

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 869805448,

 

5-asis tarptautinis informatikos ir informatikos inžinerijos mokymo doktorantų konsorciumas (T)

V International Doctoral Consortium on Informatics and Informatics Engineering Education Research (I)

2014 12 03/

2014 12 07

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 869805448,

6-asis tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T)

2014 12 04/

2014 12 06

Prof. G. Dzemyda, VU MII Sistemų analizės ir
Programų sistemų inžinerijos skyriai / System Analysis and Software Engineering Departments,

tel. 210 93 00, .l

 

Centrai / Centres:    
Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
     

Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research

 

 

 Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Prof. T. Sodeikos vieša paskaita "Ontologijos transformacija: medialumas"

Prof. T. Sodeika’s public lecture "Transformation of Ontology: Mediality"

www.rstc.vu.lt

2014 03

Prof. T. Sodeika, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 268 71 89,

RSTC vykdyto projekto ,,Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatumui“ monografijų pristatymas ir aptarimas

 Presentation and discussion of the research persecuted by Center for the Religious Studies and Research in the project „Religion and Culture: the Challenges of the Contemporary World to the Identity“

www.rstc.vu.lt

2014 03

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13,

„Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos“ antrasis seminaras

 „Transformations of Ontology: Nihilism, Etics, Media“ (2 th seminar)

www.rstc.vu.lt

2014 01 17

Prof. T. Sodeika, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 268 71 89,

Prof. R. Šerpytytės vieša paskaita "Ontologijos transformacija: nihilizmas"

Prof. R. Šerpytytė‘s public lecture "Transformation of Ontology: Nihilism"

www.rstc.vu.lt

2014 04

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13,

RSTC vykdyto projekto „Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai"  monografijų pristatymas ir aptarimas.

Presentation and discussion of the research persecuted by Center for the Religious Studies and Research in the project „Philosophical Investigations of Cinema: Theoretical Assumptions, Methods and Tasks“.

www.rstc.vu.lt

2014 04

Doc. N. Milerius, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 268 71 89,

 

Tarptautinė konferencija „Po ontologijos?“ (T)

International Conference „After Ontology?“ (I)

www.rstc.vu.lt

2014 04 27/

2014 04 29

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and research,

tel. 266 76 13,
Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Baltijos Azijos studijų aljanso (BAAS) konferencija (T)

 http://baasconference2014.wordpress.com/about/

2014 04 03 /

2014 04 04

Prof. A. Beinorius, Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies,

tel. 268 72 09,

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku