Rektoriaus rinkimai

PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ TARPTAUTINĮ KONKURSĄ VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 44 straipsnio 3–5 dalimis, Vilniaus universiteto taryba (toliau – Taryba) skelbia viešą tarptautinį konkursą (toliau – Konkursas) Vilniaus universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Rektoriaus statusas, įgaliojimai, išrinkimo ir įgaliojimų pasibaigimo tvarka apibrėžta Vilniaus universiteto statuto 42–44 straipsniuose.

Rektoriaus mėnesinis tarnybinis atlyginimas yra apskaičiuojamas Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) profesorių praėjusių kalendorinių metų vidutinį mėnesinį atlyginimą (įskaitant darbą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų plėtotės projektuose) padauginus iš koeficiento, lygaus 3. Rektoriaus tarnybinis atlyginimas, kuris bus nustatytas Konkurso laimėtojui darbo sutarties sudarymo momentu yra 9000 eurų. Rektoriaus atlyginimas pagal nurodytą tvarką bus perskaičiuojamas kiekvienais metais, Tarybai patvirtinus Rektoriaus pateiktą praėjusių metų metinę Universiteto veiklos ataskaitą. Kadencijos laikotarpiu Rektoriui prie gaunamo tarnybinio atlyginimo nėra mokami priedai, priemokos ar premijos. Rektorius kadencijos laikotarpiu negali dirbti jokio kito apmokamo darbo ar eiti kitų apmokamų pareigų. Rektorius kadencijos laikotarpiu gali dėstyti Universitete ne daugiau kaip dvi akademines valandas per savaitę, šią pedagoginę veiklą laikant apmokėta pagal Rektoriaus darbo sutartį.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo (meno) daktaro laipsnį, arba pripažinti menininkai, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties. Kandidato į Rektoriaus pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Universiteto misiją, puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Rektoriaus pareigoms vykdyti. Kandidatu į Rektoriaus pareigas gali būti ir kandidatūros iškėlimo metu Universitete nedirbantis asmuo.

Kandidatuoti į Rektoriaus pareigas negali asmuo, kuris:

 1. yra Vilniaus universiteto Tarybos narys;
 2. 2020 m. balandžio 1 d. bus pasiekęs įstatymų nustatytą senatvės pensinio amžiaus ribą;
 3. yra Universiteto Centrinės rinkimų komisijos narys;
 4. dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėjo Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas; ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Rektoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų), išskyrus laikiną Rektoriaus pareigų ėjimą Statute nustatyta tvarka.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi iki 2019 m. spalio 31 d. 17 val. asmeniškai, registruotu paštu, elektroniniu paštu arba per pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikti Vilniaus universiteto Centrinei rinkimų komisijai (adresu Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513, 111 kab.) šiuos dokumentus lietuvių kalba arba pridedant vertimų biuro patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą:

 1. prašymą dalyvauti Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų viešame konkurse Tarybos patvirtintą formą – Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedą (parsisiųsti galite čia);
 2. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus universiteto rektorius duomenų anketą, užpildytą pagal Tarybos patvirtintą formą – Aprašo 3 priedą (parsisiųsti galite čia);
 3. Pretendento būti kandidatu į Vilniaus universiteto rektorius deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo, užpildytą pagal Tarybos patvirtintą formą – Aprašo 4 priedą (parsisiųsti galite čia);
 4. Pretendento veiklos, jį išrinkus Rektoriumi, programą (rekomenduojama apimtis – apie 2500 žodžių);
 5. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 7. Pretendentui suteiktą mokslo (meno) laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją,
 8. Pretendento pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);

Pastaba: 5-8 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba įgalioto Universiteto darbuotojo.

Šiuos dokumentus teikiant elektroniniu paštu, 1-3 punktuose nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, o 5-8 punktuose nurodytų dokumentų kopijos pateikiamos skenuotos, originalius dokumentus arba notaro patvirtintas kopijas pateikiant Centrinei rinkimų komisijai asmeniškai ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 6 d., 17 val.

Tarybos posėdžių, kurie skirti pretendentų, Universiteto Centrinės rinkimų komisijos įregistruotų Kandidatais į Rektorius, prisistatymams Tarybai ir Kandidatų prisistatymų Universiteto bendruomenei bei Kandidatų debatų tvarkaraštis bus paskelbtas ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d. Apie jį Kandidatai bus informuoti asmeniškai.

Išsamesnės informacijos apie Konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu arba tel. (8 5) 236 6069.

Su visu Vilniaus universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos