Studijų baigimas

 

Diplomų ir diplomų priedėlių išdavimas

Universiteto absolventu laikomas asmuo, įvykdęs visus pasirinktos laipsnį suteikiančios ar laipsnio nesuteikiančios studijų programos reikalavimus.

 

Universiteto absolventams, baigusiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų laipsnį suteikiančias programas, išduodamas suteiktą kvalifikacinį laipsnį liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis (priedas), o baigus doktorantūrą ir apgynus daktaro disertaciją – mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas.

 

Diplomai absolventams iškilmingai įteikiami žiemos ir vasaros sesijos metu:

 

Pirmosios ir antrosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, įvykdžiusiems studijų programas ypač gerai, išduodamas CUM LAUDE diplomas. Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, įvykdžiusiems studijų programas ypač gerai ir pasižymėjusiems mokslo tyrimo veikloje, išduodamas MAGNA CUM LAUDE diplomas. Šie diplomai išduodami Senato nustatyta tvarka.

 

Diplomo priedėlis (priedas) yra neatskiriama diplomo dalis, dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis universitetinio bakalauro arba magistro diplo­mą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis ir aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą.­

 

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas:

  • Nuo 2005 m. sausio 1 d. – tik asmenims, baigusiems studijas 2005 metais, jų pageidavimu;
  • Nuo 2006 m. sausio 1 d. – tik asmenims, baigusiems studijas 2006 metais ir vėliau, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

 

Diplomo priedėlio pavyzdžiai:

 

Studentams ir klausytojams, Universitete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), bet neįvykdžiusiems visos programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo prašome kreiptis į fakulteto (padalinio) administraciją.

 

Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai.

 

Studentams įprastas pažymas apie studijas išduoda fakulteto (padalinio) administracija. Baigusiems studijas ar pašalintiems studentams Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Senato komisijos nustatyta tvarka išduoda papildomas pažymas apie studijas ir teikia papildomas paslaugas.

↑ Į viršų


Diplomo priedėlio etiketė

DS Label VU2010 metais Vilniaus universitetui suteikta Diplomo priedėlio etiketė. 2014 metais po pakartotinio vertinimo etiketės galiojimas pratęstas.

 

Diplomo priedėlio etiketė (DS Label) suteikiama aukštojo mokslo institucijoms, kurių išduodamas priedėlis atitinka šiam dokumentui keliamus formos, turinio ir išdavimo sąlygų reikalavimus. Etiketę suteikia Europos Komisija po griežto ekspertinio vertinimo. Ji galioja 3 metus ir yra ženklas, leidžiantis tikėtis kokybiškos informacijos apie absolvento įgytą kvalifikaciją, taip pat rodantis aktyvią priedėlį išdavusios institucijos poziciją naujausių Europinių iniciatyvų klausimais.

 

 

Daugiau apie etiketės įteikimą Vilniaus universitete.

↑ Į viršų


Atsiskaitymas su Universitetu

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje.

 

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei jiems yra skolinga, yra šie:

 

Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos. Padalinys, Absolventui atsiskaičius, tai pažymi Studijų informacinėje sistemoje, aplikacijoje „Absolventų atsiskaitymas“.

Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais negali būti išduodamas diplomas ar pažymėjimas.

↑ Į viršų