Studijų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas

Studijų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas

Sukurta: 30 lapkričio -0001

Studijų sustabdymas

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių laikinai negalinčiam tęsti studijų akademinio kamieninio padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams sustabdyti studijas.

Studentui (klausytojui), laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl asmeninių priežasčių, ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros ir pateikusiam tai įrodančius dokumentus (ligos bei nėštumo ar kūdikio priežiūros atveju), suteikiamos akademinės atostogos. Dėl asmeninių priežasčių akademinės atostogos suteikiamos vieniems metams ir vieną kartą per studijų laikotarpį, dėl ligos akademinės atostogos suteikiamos iki dvejų metų, dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams. Akademines atostogas suteikia akademinio kamieninio padalinio vadovas. Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo datos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad remiantis Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo 6.5. punktu, asmuo yra atleidžiamas nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo, jei jis buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą. Taigi studentai, kurie nutraukė studijas akademinių atostogų, suteiktų dėl asmeninių priežasčių, metu nebus atleidžiami nuo valstybės finansuojamų studijų krepšelio grąžinimo.

Pažymėtina ir tai, kad akademinės atostogos dėl asmeninių priežasčių gali būti suteiktos tik kartą per studijų laikotarpį vienerių metų terminui. Pasibaigus šiam terminui studentas gali teikti prašymą dėl studijų sustabdymo, vadovaujantis Vilniaus universiteto studijų nuostatų 7.2. punktu.

Studijų nutraukimas

Studijos gali būti nutraukiamos pačiam studentui (klausytojui) prašant, studentą pašalinus iš Universiteto, kai studentas keičia studijų programą ir kitais atvejais.

Studentams, priimtiems į Universitetą nuo 2009 m. ir studijuojantiems laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas valstybės finansuojamoje vietoje bei jų prašymu norintiems nutraukti studijas, gali tekti grąžinti į valstybės biudžetą nustatytą studijų programos kainos dalį. Lėšų grąžinimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas.

Nuo lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą atleidžiami studentai, kurie nutraukia studijas savo noru per bakalauro ar vientisųjų studijų pirmąjį studijų semestrą; baigę studijų semestrą laiku, be akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujojo semestro pradžios raštu pranešę Universitetui apie studijų nutraukimą; pateikę prašymą nutraukti studijas akademinių atostogų dėl ligos, nėštumo, gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų metu ir kitais atvejais.

Iš Universiteto šalinama dėl nepažangumo, nesąžiningumo studijų metu, taip pat finansinių įsipareigojimų nevykdymo ir kitais atvejais

Studijų krepšelio grąžinimas

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru išskyrus tuos atvejus, kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą (pagal šią nuostatą nuo 2015 m. asmenims, įstojusiems į antrosios pakopos studijas ir jas nutraukusiems savo noru pirmojo kurso pirmojo semestro metu, reikės grąžinti į valstybės biudžetą studijų įmoką už pirmąjį semestrą. Asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomas aprašo, galiojusio iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatos), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Asmuo atleidžiamas nuo kainos grąžinimo, jei:

 • studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);
 • teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą;
 • rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • sesija buvo pratęsta ir studijų semestras buvo baigtas aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturint akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kurie buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;
 • miršta.

Atkreipiame dėmesį, kad studijų krepšelio grąžinti neturi:

 • studentai, neturintys skolų ar akademinių skolų (t.y. neturi per perlaikymą neišlaikytų egzaminų (įskaitų)), kurie iki semestro pradžios (rudens – rugsėjo 1 d., pavasario – vasario 4 d.) raštu kreipsis į akademinį padalinį dėl išbraukimo iš studentų sąrašų;
 • studentai, esantys akademinėse atostogose dėl ligos arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose, kurie raštu kreipsis dėl išbraukimo iš studentų sąrašų, nepasibaigus atostogų laikotarpiui;
 • baigiamųjų kursų studentai, baigiamąjį darbą akademiniam padaliniui pateikę iki padalinyje nustatytos datos.

Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas;
 • 50 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti;
 • 70 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Svarbu dėl studijų nutraukimo!

Studijų sutartis pasirašoma prieš pradedant studijas yra teisinis dokumentas. Studijų sutartis su Vilniaus universitetu turi būti nutraukta remiantis Studijų sutarties bendrosios dalies V dalies 44–50 punktais, t. y. nutraukiama prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjus Universitetą. Pasirašyta Studijų sutartis savaime nenutrūksta neatvykus studijuoti, nesilankant paskaitose ar nelaikant egzaminų. Universitetas turi teisę reikalauti finansinių ir kitokių šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo. Todėl nutraukiant studijas savo noru svarbu pasirašytą prašymą dėl sutarties nutraukimo pristatyti akademinio padalinio dekanatui.

Studijų atnaujinimas arba tęsimas

Nutrauktas studijas galima atnaujinti. Studijos gali būti atnaujintos, jei asmuo yra visiškai įvykdęs Universiteto pirmosios, antrosios studijų pakopų ar vientisųjų studijų programos pirmojo semestro studijų planą bei neturi finansinių įsipareigojimų Universitetui. Studijos gali būti atnaujinamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių Tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.

Dėl neesmingo studijų programos pasikeitimo susidariusius dalyko (modulio) skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų (modulių) skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą. Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus (modulius), kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos studijų programos studijas, nustato kamieninio akademinio padalinio vadovas.

Kamieninių akademinių padalinių tarybos gali nustatyti ir papildomas studijų atnaujinimo sąlygas.

Studentas, studijavęs pagrindinėje studijų programoje ir gretutinėje studijų programoje ir išsibraukęs iš kurios nors vienos arba abiejų, atnaujinti studijas gali abiejose studijų programose (ir pagrindinėje, ir gretutinėje). Dėl gretutinių studijų programos atnaujinimo sprendžia gretutines studijas vykdančio akademinio padalinio studijų prodekanas. Taip pat gali atnaujinti tik pagrindinėje studijų programoje, pasirinkęs trūkstamus modulius, tai yra studijuoti pagrindinių studijų krypties, kitų krypčių ar bendrųjų universitetinių studijų modulius, neįgyjant dvigubo bakalauro laipsnio.

Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo prašymą dėl studijų atnaujinimo gali paduoti ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų (modulių) skirtumus.

Siekiantis atnaujinti studijas asmuo pateikia studijų programą, kurioje nori atnaujinti studijas, vykdančiam akademiniam kamieniniam padaliniui prašymą ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki naujo studijų semestro pradžios.

Studijos atnaujinamos valstybės nefinansuojamoje vietoje, tačiau studijų metu, atsiradus laisvai valstybės finansuojamai vietai, studentas gali dėl jos konkuruoti.

Kitoje aukštojoje mokykloje studijavęs, tačiau nutraukęs studijas asmuo gali tęsti jas Vilniaus universitete. Tokiu atveju reikia būti baigus pirmąjį semestrą be akademinių skolų ir raštu kreiptis į fakultetą (padalinį), kuriame yra vykdoma norima studijuoti studijų programa. Norinčio tęsti studijas Universitete dalinių studijų rezultatai įskaitomi įvertinus jų atitiktį pageidaujamos studijų programos formaliesiems ir dalykiniams reikalavimams. Gali būti įskaitoma ne daugiau kaip 75 procentų pageidaujamos pirmosios ar antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programos apimties.

Studijų semestras, nuo kurio leidžiama tęsti studijas, priklauso nuo asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos programos dalies ir studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, studijų dalykų (modulių) santykio.