Finansinė parama


Stipendijos

Universitete stude­ntams skiriamos šios f­inansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, socialinė stipe­ndija, vienkartinė sociali­nė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, užsieni­ečio s­tudent­o ­stipendi­ja,­ doktoranto stipendija ir gydytojo rezidento stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato Vilniaus universiteto stipendijų nuostatai.­­

 

Skatinamoji stipendija skiriama pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams už ypatingai gerus mokymosi rezultatus. Skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių: 1,5 BSI ir 2,5 BSI. (BSI - bazinė socialinė išmoka, šiuo metu siekia 38 EUR per mėnesį.)

 

Socialines stipendijas gali gauti pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  1. Yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
  2. Turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;
  3. Yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš  turėtų tėvų) yra mirę.

 

Pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas. Paraiškos priimamos du kartus per metus. Šios stipendijos dydis yra 3,25 BSI.

 

Vienkartinė socialinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams artimųjų mirties, stichinės ar kitos nelaimės, ligos ar kitu panašiu atveju. Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo 2 iki 12 BSI.

 

Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros ir mokslinėje / visuomeninėje veikloje. Prašymai rudens semestre teikiami iki spalio 25 d., pavasario – kovo 25 d.  Stipendiją skiria Rektoriaus sudaryta komisija. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 iki 15 BSI.

 

Vardinė stipendija skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus šiose srityse. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės stipendijos nuostatuose ir (ar) paramos sutartyje.

 

Užsieniečio studento stipendija skiriama užsienio universitetų studentams, atvykusiems studijuoti pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis. Stipendijų dydžiai yra tokie patys, kaip ir atitinkamos pakopos Universiteto studentams skiriamų skatinamųjų stipendijų dydžiai, išskyrus tuos atvejus, kai partnerystės palaikymui sutariamas ir numatomas kitoks stipendijos dydis.

 

Doktoranto stipendija skiriama valstybės finansuojamiems doktorantams, o gydytojo rezidento stipendija – valstybės finansuojamiems rezidentams. Doktoranto ir rezidento stipendijos skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Daugiau apie tai skaitykite doktorantams ir rezidentams skirtoje informacijoje.

↑ Į viršų


Vardinės stipendijos

Vilniaus universiteto studentų moksliniai ir kiti pasiekimai gali būti įvertinti vardinėmis stipendijomis. Universitetas yra pasirašęs daugiau nei 20 paramos sutarčių su studentus remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Vardinė stipendijaFakultetas, studijų programaStudijų pakopa, kursas, semestras
Pastabos
Algimantos Railaitės-Pranckevičienės vardinė stipendija Filologijos fakultetas, anglų filologija I pakopos 2 kursas, rudens sem. Socialiai remtinam studentui, laimėjusiam teksto vertimo konkursą
 
„Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio vardinė stipendija
Chemijos, Gamtos mokslų fakultetai I, II pakopa, rudens sem. Gerai besimokantiems ir rengiantiems baigiamąjį darbą įmonėje
Prof. Martyno Yčo vardinė stipendija Chemijos, Fizikos, Gamtos mokslų ir Matematikos ir informatikos fakultetai I pakopos 3, 4 kursai bei II pakopa, pavasario sem. Labai gerai besimokantiems ir dalyvaujantiems moksliniuose projektuose studentams
Kanados lietuvių fondo-Eileen ir Vincent Kadis vardinė stipendija Chemijos, Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetai, chemija, biochemija, mikrobiologija, medicina I pakopos 2-4 kursai, II pakopa, rudens, pavasario sem. Gabiems ir socialiai remtiniems studentams
Gražinos Romualdos Klimavičius vardinė stipendija Chemijos fakultetas II pakopos 1 kursas, I pakopos absolventai, Chemijos ir Nanomedžiagų chemijos studijų programų studentai, rudens sem. Gabiems Chemijos fakulteto studentams
Prof. Karolio Jankevičiaus vardinė stipendija Gamtos mokslų fakultetas I, II pakopos, pavasario sem. Už geriausią baigiamąjį bakalauro/ magistro darbą
Emmy-Huettemann vardinė stipendija Filologijos fakultetas, vokiečių filologija, lietuvių filologija, vokiečių kalbotyra I, II, III pakopa, rudens sem. Gerai besimokantiems socialiai remtiniems studentams
Juozo Radziukyno vardinė stipendija Istorijos, Filologijos fakultetai I pakopos 3, 4 kursai ir II pakopos 2 kursas, rudens sem. Studentams, pasiekiantiems aukščiausius akademinius rezultatus ir rodantiems darbštumą ir sugebėjimus
Prof. A. Glosienės vardo stipendija Komunikacijos fakultetas I, II pakopa, rudens sem. Studentams, vykdantiems su bibliotekininkystės ir informacijos mokslų sritimis susijusią veiklą
VU Filosofijos fakulteto vardinė stipendija Filosofijos fakultetas I pakopos 1 kursas, rudens sem. Socialiai remtiniems studentams
Dr. Remio Gaškos ir Sensor Electronic Technology, Inc. vardinė stipendija Fizikos fakultetas I pakopa 4 kursas, pavasario sem. Už geriausią baigiamąjį bakalauro darbą
„Santa Monica Networks“ vardinė stipendija Fizikos, Matematikos ir informatikos fakultetai (besimokantiems pagal "Cisco Networking Academy" programą) I, II pakopa, rudens ir pavasario sem. Kandidatai atrenkami skelbiant konkursą kompiuterinio tinklo projektui
TietoEnator vardinė stipendija Matematikos ir informatikos fakultetas, informatika I pakopos 3, 4 kursas Skiriama atsižvelgiant į akademinius rezultatus, taip pat rašomas motyvacinis laiškas, kviečiamasi į pokalbį
Baltic Amadeus vardinė stipendija
Matematikos ir informatikos fakultetas
I pakopos 2-4 kursas Aktyviems ir motyvuotiems studentams už gerą mokymąsi ir papildomą veiklą IT srityje
Jono Kubiliaus vardinė stipendija Matematikos ir informatikos fakultetas I ir II pakopa Geriausiai besimokantiems studentams
V. Statulevičiaus vardinė stipendija Matematikos ir statistikos studijų programos I, II pakopa, rudens ir pavasario sem. Skiriama už pažangumą, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, nusiteikimą dirbti mokslinį darbą
Vytauto Dambravos vardinė stipendija Teisės fakultetas Vientisųjų studijų 2-5 kursai, rudens sem. Socialiai pažeidžiamiems studentams
Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vardinė stipendija Teisės fakultetas I pakopos 1 kursas, rudens sem. Turinčiam aukščiausią rudens ir pavasario semestro egzaminų vidurkį studentui
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ apdovanojimas už geriausią metų komercinės teisės pakraipos magistro darbą Teisės fakultetas Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią komercinės pakraipos magistro darbą
Lietuvos antstolių rūmų stipendija už geriausią metų magistro darbą, parašytą tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba anstolių teikiamų teisinių paslaugų srities Teisės fakultetas Vientisosios studijos, pavasario sem. Už geriausią VU Teisės fakulteto metų magistro darbą, parašytą tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities
Teisės fakulteto vardinė skatinamoji stipendija Teisės fakultetas Visų pakopų studentams Už mokslinę, savanorišką, sporto, kultūros ar visuomeninę veiklą, praktiką
VU Teisės fakulteto Alumni draugijos vardinė stipendija Teisės fakultetas Vientisųjų studijų 2-4 kursai, pavasario ir rudens sem. Dvi stipendijos: už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime; pažangiam ir socialiai remtinam studentui
VšĮ Baltijos agroverslo instituto vardinė stipendija Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas I pakopa, pavasario sem. Už geriausią baigiamąjį bakalauro darbą agrarinės politikos tema
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija Visi I, II, III pakopa ir vientisosios studijos, rudens ir pavasario sem. Gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų
Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinė stipendija Visi I, II pakopa Skiriama gabiausiems studentams pagal studijų sritis
Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija Visi I, II, III pakopa ir vientisosios studijos, pavasario sem. Geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams
Akademiko Jurgio Viščako vardinė stipendija Fizikos, Gamtos mokslų fakultetai I, II pakopa, rudens, pavasario sem. Skatinti studentų mokslinį darbą, atliekamą Vilniaus universitete akademiko Jurgio Viščako, pirmojo Puslaidininkių fizikos katedros vedėjo, inicijuotose puslaidininkių fizikos ir medžiagotyros, optoelektronikos, optikos ir fotonikos inžinerijos kryptyse bei kitose kryptyse, susijusiose su VU PFK ir TMI veikla
Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinė vienakrtinė stipendija Teisės fakultetas, komercinės teisės šakos bei baudžiamosios teisės šakos studentams Vientisiosios studijos, ne žemesnio nei IV kurso studentams, rudens semestre Skiriamos dvi stipendijos socialiai aktyviems, motyvuotiems bei turintiems ne žemesnį vidurkį nei 8 studentams
"MG BALTIC" vardinė stipendija Ekonomikos fakultetas, Ekonomika, vadybos ir verslo administravimas, vadybos informacinės sistemos I pakopos, IV kursas, pavasario semestre Skiriamos trys stipendijos geriausiai besimokantiems studentams
Dr. Bronislovo Lubio vardinė stipendija Chemijos, Ekonomikos, Matematikos ir informatikos fakultetai, chemijos, finansų, informatikos, kompiuterinio modeliavimo studentams II pakopos 2 kursas, pavasario sem. Skiriamos trys stipendijos geriausiai besimokantiems ir apgynusiems baigiamuosius darbus studentams
Kauno humanitarinio fakulteto vardinės stipendijos nuostatai Kauno humanitarinio fakulteto pirmosios pakopos studijų programų valstybės finansuojamų vietų studentams I pakopos 1 kursas, rudens sem. Socialiai aktyviems, motyvuotiems, pasiekusiems gerų rezultatų visuomeninėje, kultūros ir/ar studijų veikloje studentams
„NFQ Solutions“ vardinė stipendija Ekonomikos fakultetas, Vadybos informacinės sistemos I pakopa, pavasario sem. Geriausiai besimokantiems
UAB "TELE 2" vardinė stipendija Fizikos fakultetas I pakopos, IV kursas, pavasario sem. Už geriausius bakalauro baigiamuosius darbus telekomunikacijų ir M2M technologijų srityje
Workshop of Photonics ® vardinė stipendija Fizikos fakultetas I ir II pakopos studentams, pavasario sem. Studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje veikloje
UAB "CSC Baltic" vardinė stipendija Kauno humanitarinis fakultetas I ir II pakopos studentams Už geriausius baigiamuosius darbus
Prof. V. Kavolio vardo stipendija Humanitarinių ir socialinių mokslų studentams I ir II pakopa Sociologijos ar civilizacijų tematikos studijoms užsienyje
UAB "Eksma" stipendija Fizikos fakultetas I ir II pakopa Studentams, siekiantiems parengti praktikos ir (ar) kvalifikacinius bakalauro bei magistro baigiamuosius darbus UAB "Eksma" nurodytomis temų kryptimis
Lietuvos energijos paramos fondo vardinė stipendija  Fizikos fakultetas ir Gyvybės mokslų centras  II pakopa  Atliekantiems praktiką įmonių grupėje

­­

Informacija fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems paremti VU studentus vardinėmis stipendijomis.

↑ Į viršų


Paskolos

Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal naująjį paskolų išdavimo tvarkos aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos, kur pirmosios teikiamos iš valstybės lėšų, o pastarosios - iš kredito įstaigų lėšų.

 

Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m., kurie moka Mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką – 4 bazinės socialinės išmokos dydžius (BSI), t.y. 152 EUR. Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys pasirašomos Valstybiniame studijų fonde. Paskolos studijų įmokai mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.

 

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo datos. Palūkanų dydis – 5 procentai.

 

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:

  • Paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
  • Paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI);
  • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (2280 EUR).

 

Paskolos gavėjo bendra pagal Aprašą gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI. Valstybės remiamos paskolos skolinamos eurais.

 

Paskolos studijų kainai sumokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą. Paskolos gyvenimo išlaidoms pervedamos į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedamos visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą.

 

Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Valstybės remiamos paskolos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš Fondo disponuojamų lėšų.

 

Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.

 

Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

 

Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą. Apie paskolų teikimo pradžią, studentų registravimo pradžios ir pabaigos datas skelbiama Fondo ir Vilniaus universiteto interneto svetainėse.

↑ Į viršų