Akademinis konsultavimas: (8 5) 2193144 ir

D.U.K.

Bendri klausimai

SVARBIAUSIOS BENDROJO PRIĖMIMO NAUJOVĖS

Norintieji pretenduoti į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas (VF) vietas 2018 metais turi tenkinti minimaliuosius reikalavimus stojantiesiems. Pagal minimaliuosius reikalavimus, stojantysis į Vilniaus universitetą 2018 m. turi būti:

 • Išlaikęs valstybinį lietuvių kalbos egzaminą;
 • Išlaikęs užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį egzaminą (įvertinimas negali būti mažesnis negu 16 balų) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą (pvz. IELTS, TOEFL, PTE);
 • Išlaikęs matematikos valstybinį egzaminą:
  • Patenkinamu lygmeniu (VBE įvertinimas ne mažiau nei 16 balų) pretenduojantiems į humanitarinių mokslų programas;
  • Ne žemesniu nei pagrindiniu lygmeniu (VBE įvertinimas ne mažiau nei 25 balai), jei pretenduojama į socialinių mokslų, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų programas.
 • Stojančiojo konkursinis balas negali būti mažesnis nei 3,6 balo.

Daugiau informacijos dėl minimalių rodiklių nustatymo - 2018 m. vasario 9 d. įsakymas Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“.

FINANSINĖ PARAMA

Universitete studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, socialinė stipendija, vienkartinė socialinė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, užsieniečio studento stipendija, doktoranto stipendija ir gydytojo rezidento stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato VU stipendijų nuostatai.
Plačiau.

 

SKATINAMOJI STIPENDIJA

Ar Jums paskirta skatinamoji stipendija, galite sužinoti prisijungę prie VU eStudentas aplinkos. Jeigu, prisijungę matysite, jog stipendija paskirta, savo paskyroje galite užpildyti prašymą nurodydami banko sąskaitą, į kurią norėtumėte gauti stipendiją. Prašymą taip pat galite užpildyti atvykę į studijuojamos programos fakulteto studijų skyrių.

GRETUTINĖS STUDIJOS

Šalia pagrindinių studijų galima pasirinkti ir gretutines studijas, jei pagrindinėje studijų programoje numatyta tokia galimybė. 

Gretutinių studijų programą studijuoti gali bakalauro studijų studentai, kurių studijų programoje numatyta tokia galimybė, pasirinkdami vieną iš Universitete siūlomų gretutinių studijų programų. Jei studijų programos plane tokia galimybė nenumatyta, galima kreiptis į savo studijų programos padalinį prašyti sudaryti individualų studijų planą.

Plačiau.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai (moduliai) užtikrina bendrąjį universitetinį lavinimą ir iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypties (šakos) išsilavinimą. Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.

Vilniaus universiteto pagrindinių studijų programose yra diegiama bendrųjų universitetinių studijų (BUS) galimybė. Universitete siūlomi koncepcijomis grindžiami vienodos apimties (5 kreditų) BUS moduliai (dalykai). Modulį sudaro turinio požiūriu integruoti dalykai (temos), kurias sieja bendras tikslas – ugdomos kompetencijos ir siekiami studijų rezultatai, bet nėra susieję su konkrečios studijų krypties poreikiais. BUS moduliai (dalykai) yra neatsiejama kiekvienos studijų programos dalis, kurią sudaro mažiausiai 15 kreditų. Daugelyje programų numatyta, kad nuo 2011–2012 m. m. tie dalykai yra pasirenkami iš bendro sąrašo. Kiekvienam semestrui aktualus BUS modulių (dalykų) sąrašas skelbiamas Vilniaus universiteto interneto svetainėje.

Plačiau.

2017–2018 m.m. rudens semestre Vilniaus universiteto studentai gali pasirinkti Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) siūlomus dalykus vietoje jų studijų programoje numatyto laisvojo dalyko (LD). Jeigu VDA arba LMTA dalyką norėtumėte pasirinkti vietoje VU laisvojo dalyko, prieš tai būtinai tai turite suderinti su savo VU fakulteto (padalinio) administracija. Informacija apie išklausytą VDA arba LMTA dalyką bus įrašoma į diplomo priedėlį. Visi VDA ir LMTA dalykai yra nemokami.

LAISVOJO KLAUSYTOJO SUTARTIS

Laisvojo klausytojo sutartis – tai galimybė ne tik mokytis tų akademinių dalykų, kurie sudaro konkrečią studijų programą, bet sužinoti daugiau pasirenkant atskirus Universitete dėstomus dalykus. Norintys tapti laisvuoju klausytoju turi kreiptis tiesiogiai į Universiteto padalinio (fakulteto, instituto, centro) administraciją ir sudaryti laisvojo klausytojo sutartį. Asmenys, norintys išklausyti dominančius dalykus kaip laisvieji klausytojai, turi tokias pat teises ir įsipareigojimus kaip ir studentai: taikomos tokios pat dalyko savarankiškų darbų, koliokviumų užduočių ir atsiskaitymo sąlygos. Galutinis įvertinimo pažymys skaičiuojamas taip pat, kaip ir to paties dalyko studentams. Studentų (klausytojų) pageidavimu akademinių kamieninių padalinių administracijos Senato nustatyta tvarka išduoda akademines pažymas apie Universitete studijuotus dalykus.

Akademinio dalyko kaina priklauso nuo to, kiek kainuoja norimo dalyko studijų programa ir kiek kreditų sudaro pasirenkamasis dalykas.

Pastaba. Vilniaus ar kitų universitetų studentai, net ir pasirinkę išklausyti visus vienos specialybės dėstomus dalykus kaip laisvieji klausytojai, studijų pabaigoje gauna tik pažymą, kad išklausė pasirinktus dėstomus dalykus. Norint gauti Universiteto diplomą, reikia įstoti į Universitetą bendrąja tvarka.

STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMAS

Bakalauro, vientisųjų ir magistrantūros studijų studentai turi galimybę keisti savo studijų programą į kitą. Visų pirma, norintis keisti studijų programą studentas neturi turėti akademinių skolų. Antra, keisti studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje nekeičiant studijų programos rūšies (universitetinių, koleginių studijų) galima ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą.
Pagal naujojo Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, keisti studijų programą galima tik tos pačios studijų krypties studijų grupėje. O įstojusiesiems į aukštąją mokyklą iki įstatymo įsigaliojimo (iki 2016 m. liepos mėn.) keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo, galima tik toje pačioje studijų srityje. Studentas gali persinešti tokį valstybės finansuojamos studijų kainos dydį, kokį gavo įstodamas – tai reiškia, kad atsiradus kainų skirtumui, jį padengia pats studentas.


Terminai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

 1. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki naujo semestro pradžios norintis keisti studijų programą studentas turi kreiptis į naują programą vykdantį fakultetą (konkrečiau – studijų prodekaną arba studijų skyrių). Fakultetas lygina visus praeitų dalykų kreditus pirmoje programoje su dalykų kreditais naujoje programoje ir šis skirtumas neturėtų būti didesnis kaip 15 kreditų. Tokie programų skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi ir juos leidžiama likviduoti per vienerius metus.
 2. Fakultetas informuoja programą norintį keisti studentą apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
 3. Studijų programą keičiantis studentas, gavęs sutikimą studijuoti pagal kitą studijų programą, per 3 darbo dienas informuoja apie tai keičiamos aukštosios mokyklos studijas administruojantį fakultetą.

Fakultetas gali numatyti ir papildomas programos keitimo sąlygas, todėl rekomenduojame kreiptis į dominančią studijų programą vykdantį fakultetą.


Bakalauro ir vientisųjų studijų programos.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos