Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos aprašas
Sukurta: 21 rugsėjo 2011

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2016 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. R-206
(Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. R-197 redakcija)

ABSOLVENTŲ IR STUDIJAS NUTRAUKIANČIŲ STUDENTŲ ATSISKAITYMO SU VILNIAUS UNIVERSITETU TVARKOS APRAŠAS

 

 1. Absolventų ir studijas nutraukiančių studentų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) absolventų ir studijas nutraukiančių studentų Universiteto teisės aktuose nustatytų prievolių atsiskaityti už Universiteto studentų atstovybės ir Universiteto suteiktas paslaugas, tiesiogiai nesusijusias su studijų programų įgyvendinimu,įvykdymo (toliau – atsiskaitymo) tvarką baigus arba nutraukus studijas Universitete, padalinių, su kuriais turi būti atsiskaityta, sąrašą, atsiskaitymo terminus ir tvarką.
 2. Universiteto diplomas absolventui išduodamas tik tuomet, kai jis įvykdo visus su Universitetu sudarytoje studijų sutartyje numatytus įsipareigojimus, atsiskaito su Universiteto studentų atstovybe (toliau – Studentų atstovybė) ir visais Aprašo 4 punkte nurodytais Universiteto padaliniais ir pasirašo išduotų diplomų ir kitų baigimo dokumentų registracijos žurnale (toliau – registracijos žurnalas).
 3. Studentas, nutraukiantis su Universitetu sudarytą studijų sutartį (toliau – studijas nutraukiantis studentas), privalo atsiskaityti su Studentų atstovybe ir visais Aprašo 4 punkte nurodytais Universiteto padaliniais.
 4. Universiteto padaliniai, su kuriais privalo atsiskaityti Universiteto absolventai ir studijas nutraukiantys studentai:
  4.1. Universiteto biblioteka;
  4.2. Universiteto Bendrabučių centras;
  4.3. Universiteto kamieninis akademinis padalinys, kuriame studijuojama (toliau – kamieninis akademinis padalinys);
  4.4. Universiteto Centrinės administracijos Tarptautinių ryšių skyrius;
  4.5. Universiteto Centrinės administracijos Studentų paslaugų ir karjeros skyrius.
 5. Absolventų sąrašas Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (toliau – VUSIS) automatiškai suformuojamas aplikacijoje „Studentų atsiskaitymas“: diplomų įteikimo žiemos 
  sesijos – iki einamųjų studijų metų gruodžio 1 d.; diplomų įteikimo vasaros sesijos – iki einamųjų studijų metų gegužės 1 d.; visų studijuojančių studentų sąrašas yra aktyvus visus studijų metus.
 6. Studentų atstovybė ir Aprašo 4 punkte nurodyti Universiteto padaliniai ne vėliau kaip iki einamųjų studijų metų gruodžio 14 d. diplomų įteikimo žiemos sesijos atveju ir gegužės 14 d. diplomų įteikimo vasaros sesijos atveju VUSIS aplikacijoje „Studentų atsiskaitymas“ pažymi absolventų atsiskaitymo su jais būseną. 
 7. Absolventai apie prievolę atsiskaityti su Studentų atstovybe ir Universiteto padaliniais yra informuojami automatiniu pranešimu: žiemos diplomų įteikimo sesijos absolventai – einamųjų studijų metų gruodžio 15 d., vasaros diplomų įteikimo sesijos absolventai – einamųjų studijų metų gegužės 15 d.
 8. Studijas nutraukiantį studentą apie prievolę atsiskaityti su Universitetu informuoja kamieninio akademinio padalinio Studijų skyrius.
 9. Absolventai atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos. Studijas nutraukiantys studentai turi atsiskaityti per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl studijų nutraukimo pateikimo ar įspėjimo iš Universiteto apie studijų sutarties nutraukimą gavimo dienos. Universiteto padalinys, absolventui ar studijas nutraukiančiam studentui su juo atsiskaičius, tai pažymi VUSIS aplikacijoje „Studentų atsiskaitymas“.
 10. Absolventams, kurie nėra atsiskaitę su Universiteto studentų atstovybe ar bent su vienu Universiteto padaliniu, numatytu Aprašo 4 punkte, VUSIS siunčiami automatiniai pranešimai su priminimu atsiskaityti: likus 15 kalendorinių dienų iki numatytos diplomų įteikimo dienos ir likus 10 kalendorinių dienų iki numatytos diplomų įteikimo dienos.
 11. Remdamasis Universiteto padalinių VUSIS pateikta informacija apie atsiskaitymą, kamieninis akademinis padalinys leidžia neturintiems įsiskolinimų absolventams pasirašyti registracijos žurnale ir jiems išduoti diplomus, o studijas nutraukiantiems studentams – VUSIS sugeneruoti Universiteto rektoriaus įsakymo dėl studijų sutarties nutraukimo projektą.